LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Воєнна наука. Військова справа

Всього — 534 Сторінка 11 із 27

201. Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни в радіоелектронних засобах озброєння з використанням енергостатичного методу діагностування

Автореф. дис... канд. техн. наук20.02.14 Г.Б. Жиров; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розроблено енергостатичний метод контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни (ТЕЗ) радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). Вперше обгрунтовано доцільність використання в якості діагностичного параметра значення напруги, яка вимірюється у сталому режимі роботи цифрового пристрою на додатковому опорі. Експериментально встановлено, що під час вимірювання даного діагностичного параметра виконуються вимоги прояву та транспортування будь-якого дефекту у контрольну точку. Вперше розроблено діагностичну модель (ДМ) цифрового типового елемента заміни, інформаційна частина якого побудована на основі використання передавальних функцій алгоритмів перетворення інформації, а не структурного методу. Запропоновано методику контролю технічного стану цифрових ТЕЗ з використанням енергостатичного методу діагностування безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння. Дану методику розроблено на основі енергостатичного методу контролю технічного стану, діагностичної моделі цифрового ТЕЗ і методики побудови тестів для перевірки.

202. Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи з зворотними зв'язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння

Автореф. дис... канд. техн. наук20.02.14 П.А. Савков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Базуючись на ієрархічній математичній моделі цифрових типових елементів заміни (ТЕЗ) на структурному та функціональному рівнях та з застосуванням алгоритму побудови детермінованих тестових посідовностей розроблено методику контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елемент зі зворотніми зв'язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння (РЗО). Наведена модель дає змогу автоматизувати процес контролю технічного стану цифрових ТЕЗ з використанням бази даних типових логічних елементів і функціональних вузлів, що дозволяє істотно скоротити час контролю цифрових ТЕЗ, які дають підстави для підозри щодо несправності, шляхом побудови детермінованих тестових послідовностей та виявити відмови елементів, охоплених зворотними зв'язками. За результатами наукових результатів розроблено технічні рішення та рекомендації стосовно виготовлення та експлуатації простого та дешевого пристрою, який реалізує методику контролю технічного стану цифрових ТЕЗ безпосередньо на місці дислокації РЗО.

203. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням

Автореф. дис... канд. техн. наук20.02.14 О.П. Волох; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Удосконалено методику визначення оптимальних значень періодичності проведення контролю технічного стану підсистем машин інженерного озброєння, що обслуговуються за станом, з урахуванням рівнів працездатності та почасової надмірності. Вперше для підсистем машин інженерного озброєння у даній методиці передбачено можливість проведення технічного обслуговування за станом з урахуванням динаміки зміни рівнів працездатності та почасової надмірності. Удосконалено методику визначення оптимальних значень періодичності проведення технічного обслуговування підсистем машин інженерного озброєння, що обслуговуються за напрацюванням. Дану методику розроблено з урахуванням почасової надмірності - припустимого часу проведення технічного обслуговування та відновлення працездатності підсистем машин інженерного озброєння, що дозволяє одержати результати розрахунків, які більш достовірно відображають реальні умови експлуатації.

204. Методика оцінки навичок пілотування курсантів-льотчиків в процесі льотної підготовки

автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Д.В. Сіненко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Вперше теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено методику оцінювання сформованості навичок пілотування у курсантів-льотчиків в процесі вивчення дисципліни "Льотна підготовка", що базується на методах визначення якості пілотування та психофізіологічних параметрів пілота на підставі інтегрального показника резервів уваги льотчика у польоті у процесі виконання типових фігур і комплексів пілотажу. Удосконалено метод оцінювання якості пілотування за відхиленнями від заданих параметрів за допомогою інтегрального показника помилок пілотування шляхом його адаптації до умов реальної льотної підготовки під час виконання фігур пілотажу. Запропоновано нові методи льотного навчання в польоті та під час проведення наземних тренувань, створені на підставі використання інформації зворотного зв'язку про резерви уваги курсанта-льотчика.

205. Методика побудови автоматизованих систем контролю та аналізу ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 О.М. Серебровський; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано методологію побудови автоматизваних систем оцінки та аналізу техногенної небезпеки. Розроблено й апробовано метод формалізованого опису ситуацій та їх впливу на імовірність виникнення небажаних елементарих подій, що породжують небезпеку. Показано, що застосування методу експертних оцінок шкал (МЕОШ) у сполученні з методами дерева відмов і дерева подій розширює можливості традиційного імовірнісного аналізу безпеки. Відзначено, що МЕОШ дозволяє створювати інформаційну основу автоматизованих систем оцінки й аналізу небезпеки на підставі експертних знань про фактори та їх вплив на можливість реалізації елементарних небажаних подій. Запропонований комплекс експертних досліжень включає метод розрахунку системи показників оцінки та аналізу, процедури моніторингового контролю ситуацій на об'єктах і процедури аналізу, що уточнює ступінь небезпеки ситуації та встановлює причини її виникнення для підготовки прийняття рішень щодо запобігання аварій або небажаних подій.

206. Методика розвитку витривалості курсантів на початковому етапі навчання на основі обліку енергетичних особливостей м'язової діяльності

О.Г. Піддубний Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 4. — С. 46-54. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Висвітлено найбільш ефективні методи розвитку загальної витривалості курсантів на етапі первинної військово-професійної підготовки. Аналіз існуючих методів розвитку витривалості свідчить про те, що вони передбачають здійснення кількісного та аналітичного методів оцінки інтенсивності навантаження. Зазначено, що максимально простим, не зв'язаним з лабораторними вимірами й аналізами, доступним під час роботи з військовослужбовцями будь-якого рівня є метод визначення основних параметрів навантаження на підставі енергетичних особливостей забезпечення м'язової діяльності. Експериментально підтверджено, що застосована методика розвитку загальної витривалості є ефективною; забезпечує оптимальне поєднання педагогічних підходів, індивідуальних особливостей курсантів та існуючих умов військово-професійної підготовки у вищих військових навчальних закладах України.

207. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням державного кордону

Автореф. дис... канд. юрид. наук20.02.03 В.О. Сич; Академія прикордонних військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 1998. — 17 с. — укp.

208. Методика синтезу механічних систем при конструюванні автоматичної стрілецької зброї

Автореф. дис... канд. техн. наук20.02.14 О.В. Сєлюков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Удосконалено методику визначення показників ефективності перспективних видів стрілецької зброї. Розроблено її нову структурну модель й удосконалено методику розрахунків концептуальних тактико-технічних характеристик перспективних видів стрілецької зброї. На підставі наведених наукових результатів створено конструкцію автомата, який не поступається автоматові Калашникова за надійністю, але перевершує його за купчастістю стрільби.

209. Методика формирования военно-прикладных двигательных навыков у обучаемых в лицее с повышенной военно-физической подготовкой

В.П. Бизин, Ю.С. Матковский, Д.В. Прибыльнов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 7. — С. 67-73. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Розглянуто шляхи вирішення проблем формування військово-прикладних навичок, а також таких морально-вольових якостей як сміливість і рішучість у ліцеїстів, які одержують посилену військово-фізичну підготовку.

210. Методика формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до льотної діяльності

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 О.М. Керницький; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2005. — 19 с. рис. — укp.

Уперше на базі інтеграції теорії поетапного формування розумових дій, проблемного та модульного навчання, концепції особистісно орієнтованого навчання розроблено теоретичні та методичні засади формування психологічної готовності майбутніх військових льотчиків до керування технічними системами літака засобами тренажерної підготовки, визначено критерії її оцінювання та теоретично обгрунтовано методику формування цієї готовності в курсантів у процесі льотної практики. Розвинуто методи та форми їх навчання пілотуванню літаком з використанням специфічних процесуальних принципів з метою моделювання польотів під час теоретичної та тренажерної підготовок. Запропоновано загальну технологію формування психологічної готовності військових льотчиків до професійної діяльності в частинах Військових Повітряних Сил. Удосконалено методи діагностування рівнів розвитку основних компонентів психологічної готовності майбутніх військових льотчиків до льотної діяльності.

211. Механізм управління техногенною безпекою підприємства

Автореф. дис. канд. екон. наук08.06.01 Г.М. Плосконос; Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

На основі аналізу наслідків Чорнобильської катастрофи та інших техногенних аварій досліджено основні фактори техногенного впливу на стан економічної безпеки підприємств, обгрунтовано основні напрямки попередження та мінімізації соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного походження. Удосконалено класифікацію ризик-факторів економічної діяльності підприємств з урахуванням впливу параметрів їх техносфери. Запропоновано концептуальні підходи до використання принципу керованих, припустимих і прийнятних техногенних ризиків як основи економічного механізму регулювання техногенної безпеки. Розроблено модель страхування техногенної безпеки підприємств та формування спеціалізованих фондів страхування і перестрахування техногенних ризиків.

212. Міжнародне-правове регулювання співробітництва регіональних організацій колективної безпеки з ООН (на прикладі миротворчих операцій НАТО в Південно-Східній Європі)

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.11 С.Д. Білоцький; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Проаналізовано міжнародно-правові підстави проведення миротворчих операцій, висвітлено юридичні аспекти трансформаційних та еволюційних процесів всередині НАТО. Досліджено участь даної міжнародної організації у миротворчих операціях. Визначено форми ведення миротворчих операцій та міжнародно-правові засади діяльності миротворчих сил. Проаналізовано правові засади функціонування НАТО. Здійснено правовий аналіз участі НАТО у врегулюванні збройних конфліктів у Південно-Східній Європі. Розглянуто теоретичні та практичні питання міжнародно-правового регулювання миротворчих операцій НАТО на території колишньої Югославії, визначено роль ООН у даному процесі. Досліджено правові засади проведення НАТО гуманітарної інтервенції в Косово (Сербія) та наслідки даної операції для розвитку міжнародного права. Розкрито правову природу участі НАТО в миротворчій діяльності. Проаналізовано угоди щодо проведення миротворчих операцій, укладені за участі НАТО, встановлено їх відповідність імперативним нормам міжнародного права. Визначено міжнародно-правові підстави участі у миротворчих операціях під головуванням НАТО країн, що не є членами НАТО. Встановлено роль національного законодавства у разі залучення конкретної країни до миротворчої діяльності.

213. Місцеві військові формування збройних сил Німеччини на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 роки)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 І.І. Дерейко; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 19 с. — укp.

Вперше здійснено комплексне дослідження діяльності українських військових формувань Збройних сил Німеччини та теренах Рейхскомісаріату "Україна" в період Другої світової війни. На підставі широкої джерельної бази відтворено особливості військового співробітництва місцевого населення з окупаційним режимом. З'ясовано причини та мотиви вступу українців до окупаційних збройних формувань. Висвітлено форми та методи залучення добровольців з числа місцевого населення до служби у військових формування III Рейху. Відтворено механізм формування, місце та способи використання українських підрозділів у системі окупаційного режиму.

214. Моделі і методи розв'язання задач маршрутизації при ліквідації наслідків техногенних аварій

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 К.М. Коба; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Розглянуто прикладні задачі оцінки обстановки й оптимізації планів евакуації та проведення аварійних робіт з урахуванням вимог, затверджених законами України та державними нормами, що стосуються техногенних аварій. Побудовано математичну модель основної задачі оцінки обстановки та маршрутизації (ООМ). Для задач оцінки обстановки розроблено ефективні (за витратами пам'яті та трудомісткістю) числову модель і методи розв'язання такої задачі за даними аварійного моніторингу від нерегулярної мережі датчиків змінної структури. Для задач маршрутизації сформульовано основні обмеження та критерії, що враховують мінімаксні та середні показники часу та дози, з'ясовано їх типові комбінації, зокрема лексикографічні критерії. Розроблено методи розв'язання базових задач оптимізації маршрутів для аварійних бригад і евакуації населення, що передбачають їх зведення до задач пошуку оптимальних маршрутів і транспортних задач різного типу. Одержано лінійні залежності витрат пам'яті, а оцінки трудомісткості не перевищують кубічної залежності від числа бригад і пунктів евакуації, що доводить обчислювальну ефективність запропонованих моделей і методів оптимізації.

215. Моделі та методи автоматизації управління обслуговуванням розосереджених парків засобів вимірювань складних технічний комплексів

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 А.Б. Чернов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Розроблено комплекс моделей, методів та інформаційної технології автоматизації управління обслуговування розосереджених парків засобів вимірювань складних технічних комплексів, що забезпечує досягнення заданого рівня їх готовності. Вперше одержано модель управління обслуговування розосереджених парків засобів вимірювань, що грунтується на системному представленні управління операційними елементами декомпозиції складових завдань управління. Удосконалено методи обгрунтування вимог до складу операційних елементів для планового обслуговування, формування оперативного плану обслуговування розосереджених парків засобів вимірювання, технологічного обладнання каналів обслуговування операційних елементів.

216. Моделювання військово-професійної діяльності фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення у навчальному процесі вищого військового навчального закладу

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Р.М. Серветник; Нац. акад. оборони України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Уперше узагальнено теоретико-методичні засади моделювання військово-професійної діяльності фахівців у навчальному процесі. Здійснено професіографічне дослідження діяльності офіцерів інформаційно-пропагандистського забезпечення та запропоновано моделі їх компетенції та компетентності. Теоретично розроблено й апробовано методику моделювання професійної діяльності фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення у навчальному процесі вищого військового навчального закладу. Уточнено основні компоненти військово-професійної діяльності магістрів військово-соціального управління, змодельовані за допомогою квазіпрофесійних завдань у навчальному процесі вищих військових навчальних закладів. Удосконалено методичні засади практичної підготовки майбутніх фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення на підставі концепції особистісно-орієнтованого навчання та суб'єктивно-діяльнісного підходу.

217. Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 О.В. Бернацька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с. табл. — укp.

Висвітлено суть моделювання стосовно процесу навчання англійської мови. Розроблено модель типових ситуацій професійної діяльності військового, що використовуються у навчальному процесі з метою проведення рольових ігор - провідної форми організації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ). Теоретично й експериментально обгрунтовано визначальну роль моделювання ситуацій професійної діяльності як засобу підвищення ефективності навчання іноземної мови курсантів ВВНЗ.

218. Модульна програма самостійної підготовки офіцерів, що залучені для проведення занять з курсантами в період початкової військово-професійної підготовки

О.Г. Піддубний, О.М. Ольховий, Г.Г. Лисак, Б.П. Смірнов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 5. — С. 53-58. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто структуру модульної програми самостійної підготовки офіцерів, що залучаються, для проведення занять з курсантами в період початкової військово-професійної підготовки (ПВПП).

219. Модульно-рейтингова система підготовки офіцерів-керівників занять з фізичної підготовки

Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту24.00.02 О.М. Ольховий; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено ефективність застосування чинної методики професійної підготовки офіцерів, які проводять заняття з курсантами у період первинного військово-професійного навчання у вищих військових навчальних закладах. На підставі одержаних результатів обгрунтовано необхідність її удосконалення. Запропоновано новий підхід щодо організації процесу підготовки офіцерів у період проведення зборів на основі модульно-рейтингової системи навчання. Виявлено достовірну залежність якості засвоєння програми навчання від функціонального стану, фізичного розвитку та граничного рівня початкових знань і вмінь курсантів та вимог освітньо кваліфікаційних характеристик випускника вищого військового навчального закладу. З урахуванням даної закономірності науково обгрунтовано структуру та зміст модульно-рейтингової програми підготовки офіцерів і розроблено методику її проектування. Розроблено структурно-логічну схему технологічної послідовності упорядкування основних складових системи підготовки офіцерів-керівників занять з фізичної підготовки та програмно-діагностичний комплекс перевірки засвоєння організаційно-методичних знань. Удосконалено модель професійного навчання офіцерів-керівників занять з фізичної підготовки з курсантами на первинному етапі військової служби.

220. Модульно-рейтингова технологія навчання та контролю засвоєння знань у вищому військовому закладі освіти

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 І.М. Романюк; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2003. — 19 с. — укp.

Розроблено інноваційну технологію модульного навчання у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ) з урахуванням його специфіки, яка передбачає: поділ змісту навчального матеріалу на базові та селективні модулі, побудову модулів на підставі об'єднання змісту декількох професійно-орієнтованих дисциплін; різнорівневий підхід для організації та оцінювання результатів професійної діяльності курсантів; розширення спектра організаційних форм, методів і технологій навчання, формування ініціативи та самостійності курсантів на базі диференціації та індивідуалізації навчання; орієнтацію навчального процесу на пошуково-творчі рівні самостійної пізнавальної діяльності курсантів; розробку та застосування системи різнорівневих професійно-орієнтованих завдань і задач, що підвищують рівень дієвості знань курсантів. Розглянуто критерії якості професійної підготовки курсантів за умов модульно-рейтингової технології навчання у ВВНЗ: позитивне ставлення до професійної підготовки (мотиваційний рівень); знання теоретичних засад процесу практичної підготовки як частини цілісної системи підготовки офіцерів, знання курсантами психологічних основ процесу виконання обов'язків (орієнтаційний рівень); володіння практичними вміннями та навичками (операційний рівень); здатність курсантів адекватно сприймати завдання для виконання обов'язків; високо розвинуті почуття успіху у курсантів за своєчасне виконання завдань (емоційно-оцінювальний рівень); сформованість умінь постійного самовиховання та самоосвіти (вольовий рівень).