LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Воєнна наука. Військова справа

Всього — 534 Сторінка 27 із 27

521. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Т.Л. Щеголєва; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2007. — 20 с. — укp.

Вперше розроблено й експериментально перевірено модель формування професійної культури курсантів-прикордонників. Визначено її мету, принципи, зміст, форми, методи та засоби навчання, психолого-педагогічні умови, компоненти (мотиваційний, когнітивний, рефлексивний), критерії (професійно-діловий, спонукально-цільовий і результативний) та кінцевий результат. Встановлено рівні сформованості професійної культури (низький, середній, високий). Показано, що розроблена модель формування професійної культури курсантів-прикордонників є ефективною у разі наявності відповідних психолого-педагогічних умов (розвитку пізнавальноо інтересу, активності й самостійності у навчальній діяльності; стимулювання механізмів самовдосконалення у процесі навчання; використання культурно-освітнього потенціалу іноземної мови), що забезпечують її дієвість. Розкрито зміст поняття "професійна культура прикордонника", конкретизовано критерії та показники її сформованості. Визначено шляхи ефективного підвищення професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників, якими є: використання особистісно-орієнтованого, проектного та контекстного навчання, кредитно-модульної технології, створення відповідного освітнього середовища, підвищення творчої майстерності викладачів, наявність узгодженої науково-методичної діяльності кафедр (суспільно-економічних дисциплін, педагогіки та психології, англійської мови та перекладу).

522. Формування психологічної готовності майбутніх інженерів-прикордонників до професійної діяльності

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.07 Л.О. Матохнюк; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2006. — 20 с. — укp.

Вперше визначено суб'єктивні та об'єктивні умови розвитку психологічної готовності курсантів інженерних груп до професійної діяльності на кордоні та запропоновано програму її формування у навчально-виховному процесі під час вивчення курсу вищої математики. Розкрито зміст поняття "психологічна готовність до професійної діяльності інженера-прикордонника". Визначено й охарактеризовано компоненти та розроблено модель психологічної готовності курсантів до професійної діяльності інженера. Обгрунтовано умови та динаміку розвитку мотиваційно-ціннісного, когнітивного та операційно-процесуального компонентів даної якості у курсантів 1-4-х курсів Національної академії Державної прикордонної служби України. Удосконалено метод психодіагностики психологічної готовності курсантів до професійної діяльності та наведено психологічне обгрунтування методик навчання курсантів вищій математиці. Показано провідну роль розвитку мотиваційно-ціннісного компоненту у формуванні психологічної готовності курсантів до професійної діяльності за умов використання активних методів навчання і створення на заняттях з вищої математики сприятливої атмосфери для саморозвитку особистості. Розроблено й апробовано програму формування психологічної готовноті майбутніх інженерів-прикордонників до професійної діяльності у навчально-виховному процесі, яка сприятиме забезпеченню розвитку професійно важливих якостей майбутнього фахівця. Підтверджено ефективність її застосування для формування таких якостей майбутніх офіцерів-прикордонників, як комунікативна компетентність, самооцінка, здатність до творчої самореалізації.

523. Формування самооцінки курсантів вищих військових закладів освіти у процесі навчання іноземної мови

Автореф. дис... канд. пед. наук20.02.02 І.Г. Блощинський; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено педагогічні шляхи та умови формування самооцінки курсантів у процесі навчання іноземної мови у вищому військовому закладі освіти. Обгрунтовано критерії, показники сформованості та рівні самооцінки курсантів. Визначено основні шляхи формування у курсантів адекватної самооцінки у процесі вивчення іноземної мови, зокрема: гуманізація взаємовідносин між суб'єктами педагогічного процесу; розвиток ініціативи та самостійності курсантів; створення ситуації успіху та стимулювання оцінних суджень курсантів. Розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення педагогічного керівництва розвитком адекватної самооцінки курсантів.

524. Формування системи залучення Збройних Сил України до врегулювання воєнних конфліктів (1992 - 2002 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 О.О. Луник; Нац. акад. оборони України. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Досліджено становлення системи застосування Збройних Сил України щодо запобігання виникненню, урегулювання або створення умов для урегулювання, надання допомоги у подоланні наслідків воєнних конфліктів і кризових ситуацій у 1992 - 2002 рр., місце та роль Збройних Сил у миротворчій діяльності нашої держави, участь українських миротворчих контингентів і персоналу у міжнародних миротворчих операціях під егідою ООН, у складі багатонаціональних сил. З'ясовано, що формування системи залучення українських підрозділів до урегулювання воєнних конфліктів було досягнуто на основі урахування досвіду еволюції міжнародних дій та заходів багатонаціональних сил у сфері підтримання миру та безпеки у нормативно-правовому та інституційному аспектах, що дає змогу встановити відповідність створеної системи вимогам, які визначені світовим співтовариством. Висвітлено дії підрозділів Збройних Сил України у миротворчих операціяє і місіях під час урегулювання воєнних конфліктів.

525. Формування соціокультурної компетенції як складової професійної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Н.В. Мороз; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2007. — 20 с. — укp.

Вперше теоретично розроблено й експериментально перевірено модель формування соціокультурної компетенції (СКК) майбутніх офіцерів. Конкретизовано критерії (мотиваційний, успішності, пізнавальної активності, фаховий, країнознавчий) і рівні сформованості СКК курсантів ВВНЗ (елементарний, середній, достатній). Розкрито сутність поняття "соціокультурна компетенція курсантів ВВНЗ" відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та комунікативного методу навчання базових дисциплін. Удосконалено методику професійно-спрямованого навчання курсантів із використанням комплексу форм, методів і засобів, які забезпечують формування СКК як складової професійної підготовки курсантів ВВНЗ.

526. Формування ціннісного ставлення курсантів вищих військових закладів освіти до вивчення іноземної мови

Автореф. дис... канд. пед. наук20.02.02 С.В. Сінкевич; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено чинники та педагогічні умови формування ціннісного ставлення курсантів до вивчення іноземної мови у вищих військових навчальних закладах (ВВЗО). Обгрунтовано показники та рівні сформованості ціннісного ставлення курсантів ВВЗО. Розглянуто застосування особистісного та професійного орієнтованих підходів, практичну спрямованість навчання іноземної мови, а також творчу обстановку на заняттях з іноземної мови. Розроблено та впроваджено до навчально-виховного процесу ВВЗО модель формування ціннісного ставлення курсантів до вивчення іноземної мови, а також програму щодо її реалізації.

527. "Холодна війна" другої половини XX століття: причини виникнення, хід і її наслідки

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 А.В. Тумашов; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Здійснено об'єктивний військово-історичний аналіз витоків, ходу та наслідків "холодної війни", однієї з найдраматичніших сторінок в історії ХХ ст., спростовано фальсифікації, тенденційні спотворення, які мали місце у минулому, зокрема, у добу існування СРСР. Розкрито головні аспекти даної війни - політичний, військовий, ідеологічний. Головну увагу приділено витокам, наслідкам протистояння СРСР і США, двох очолюваних ними могутніх військово-політичних блоків - НАТО та Організації Варшавського Договору, зокрема, протистояння у розбудові ракетно-термоядерного потенціалу, "психологічній війні". Проаналізовано нове розташування політичних, військових сил у Європі та світі в цілому після розпаду СРСР, припинення діяльності Організації Варшавського Договору, зростаючої ролі США, НАТО, Росії у створенні надійної системи міжнародної безпеки, успішної ліквідації проявів міжнародного тероризму.

528. Ціннісні орієнтації військовослужбовців Збройних Сил України (соціально-філософський аналіз)

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 В.М. Мартинюк; Харк. ун-т Повітр. Сил ім. І.Кожедуба. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Удосконалено соціально-філософську рефлексію цінностей військовослужбовців Збройних Сил України. Проаналізовано суть, здійснено класифікацію та визначено основні функції їх ціннісних орієнтацій. Розглянуто систему детермінант досліджених орієнтацій військовослужбовців за умов трансформаційних процесів. Виявлено систему протиріч та проаналізовано тенденції системи даних орієнтацій військовослужбовців за умов зміни парадигми світосприйняття. Доведено об'єктивну необхідність та досліджено механізм формування ціннісних орієнтацій військовослужбовців за умов соціальної трансформації суспільства, реформування та розвитку Збройних Сил України. Обгрунтовано напрямки діяльності щодо оптимізації процесу цього формування.

529. Шляхи та педагогічні умови підготовки офіцерів внутрішніх військ до управлінської діяльності у вищих військових навчальних закладах

Автореф. дис... канд. пед. наук20.02.02 І.Г. Радванський; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2000. — 17 с. — укp.

Досліджено питання підвищення ефективності підготовки слухачів вищих військових навчальних закладів до управлінської діяльності. Показано динаміку зростання управлінської підготовки слухачів вузів, обгрунтовано та експериментально перевірено основні шляхи та педагогічні умови вдосконалення управлінської підготовки слухачів вищих військових навчальних закладів, визначено критерії оцінки рівнів управлінської підготовки слухачів. Розроблено і науково обгрунтовано комплексну програму вдосконалення підготовки слухачів вузів до управлінської діяльності. Надано практичні рекомендації для керівникїв вузів, кафедр, факультетів щодо підвищення ефективності управлінської підготовки слухачів вищих військових навчальних закладів.

530. Шляхи та умови удосконалення виховання курсантів Національної академії Прикордонних військ України

Автореф. дис... канд. пед. наук20.02.02 Д.М. Коцеруба; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 18 с. — укp.

Розкрито сутність, зміст і особливості удосконалення виховання курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням комплексного підходу. Визначено динаміку удосконалення виховання курсантів залежно від об'єктивних і суб'єктивних чинників, виявлено основні тенденції, залежності та суперечності цього процесу. Підтверджено ефективність виховання курсантів на основі комплексного підходу внаслідок застосування відповідної цільової програми виховних заходів як складової системи виховання у військовому навчальному закладі. На підставі теоретичного аналізу наукових підходів до виховання курсантів на різних етапах діяльності розроблено практичні рекомендації для командно-викладацького складу щодо виховної роботи у вищому військовому навчальному закладі.

531. Шляхи удосконалення фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів на сучасному етапі розвитку збройних сил України

С. Єрьомін Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 17. — С. 63-68. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Розглянуто шляхи удосконалення фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України. Розкрито комплекс організаційно-методичних заходів щодо визначення нових підходів до формування фізичної культури особистості курсантів в умовах регламентованих занять фізичною підготовкою.

532. Эволюция вооружения, поколений войн, тактики и средств специальной физической подготовки военнослужащих

Ю.А. Бородин, В.Н. Романчик, О.М. Боярчук Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2004. — N 1. — С. 117-127. — Библиогр.: 15 назв. — рус.

Висвітлено проблему взаємозв'язку еволюції озброєння, поколінь війн, тактики введення бойових дій та засобів спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців.

533. Эффективность физической подготовки в системе военно-профессионального обучения и пути ее повышения

Ю.А. Бородин Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 10. — С. 60-76. — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Зроблено модель фізичної підготовки курсантів у повному циклі навчання. Обгрунтовано необхідність обліку законів взаємної адаптації для різних систем і закономірностей комплексу "педагогічний процес - інформація - адаптація".

534. Oblong body axis acceleration tolerance of military pilots in aspect of morphological coefficients and manifested physical activity

T. Jasinski Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 24. — С. 125-135. — Библиогр.: 21 назв. — англ.

Проаналізовано морфологічні параметри і причини, які супроводжують фізичну активність пілота на спостереженій різниці толерантності до прискорення (