LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Воєнна наука. Військова справа

Всього — 534 Сторінка 3 із 27

41. Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників

Автореф. дис... канд. психол. наук20.02.02 Л.П. Якубовська; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено педагогічні умови ефективного використання навчально-рольових ігор у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до іншомовного спілкування в професійній діяльності. На основі теоретичного та дослідно-експериментального вивчення проблеми визначено структуру організації навчально-ігрової діяльності курсантів у процесі навчання їх іноземної мови. Розроблено типологію навчально-рольових ігор професійної спрямованості (тренувальні, ситуативні, професійно-діяльнісні, змагально-інструментальні). Обгрунтовано педагогічні умови їх ефективного використання в процесі вивчення курсантами іноземної мови. Розкрито специфічні особливості процесу навчання, в якому реалізується імітаційно-ігровий підхід. Визначено основні етапи підготовки та проведення навчально-рольових ігор, розглянуто їх багатофункціональний характер, вплив на мотивацію навчальної діяльності курсантів, їх пізнавальну активність та успішність засвоєння іноземної мови.

42. Використання новаторських підходів у процесі професійної підготовки фахівців

Ю.М. Захарчишина Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 35. — С. 135-138. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Проаналізовано теоретичні засади, принципи і методи навчання вальдорфської педагогіки з метою використання їх у практиці занять під час професійної підготовки українських військовослужбовців на курсах іноземних мов. Запропоновано новаторський підхід до мовної підготовки офіцерів.

43. Виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України

Автореф. дис... канд. пед. наук20.02.02 М.О. Морозов; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2000. — 18 с. — укp.

Розроблено та науково обгрунтовано форми і методи виховання віруючих військовослужбовців. Виявлено рівні сформованості вміння командирів підрозділів організовувати виховний процес із віруючими військовослужбовцями. Науково обгрунтовано структурну модель даного процесу.

44. Виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 В.В. Зонь; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів. Розглянуто історичні, теоретичні та практичні аспекти проблеми, сучасну зарубіжну та вітчизняну практику виховання вольових якостей майбутніх офіцерів. Розроблено систему виховання вольових якостей у курсантів, ефективність якої перевірено в ході експерименту. Обгрунтовано основні підходи щодо релізації принципу диференціації та індивідуалізації процесу виховання вольових якостей курсантів. Функціонування та розвиток такої системи базується на гуманістичній парадигмі військового виховання, провідною ідеєю якої є суб'єктність курсанта у виховному процесі.

45. Виховання моральної культури курсантів у педагогічному процесі вищих військових закладів освіти

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Т.К. Ісаєнко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Розроблено, науково обгрунтовано та апробовано організаційно-функціональну модель виховання моральної культури курсантів у контексті цілісної педагогічної діяльності вищих військових закладів освіти (ВВЗО). У теоретичному та емпіричному аспектах доведено педагогічну доцільність та ефективність використання об'єктивних (зовнішніх) умов виховання й самовиховання моральної культури курсантів (охарактеризовано чинники конструювання військово-педагогічного виховання середовища, виявлено специфіку втілення у військово-педагогічну діяльність основних положень Кодексу честі офіцерського корпусу, висвітлено шляхи використання національно-культурних традицій і вітчизняного бойового досвіду, виявлено основні чинники забезпечення суб'єкт-суб'єктних відносин у аспекті співробітництва та співтворчості). З'ясовано внутрішні (суб'єктивні) умови когнітивного, емоційно-вольового, поведінкового спрямування. Створено й експериментально перевірено науково-методичну систему засобів забезпечення виховання моральної культури у цілісній військово-педагогічній діяльності ВВЗО. Запропоновано особистісно й професійно орієнтовану цільову програму виховання моральної культури майбутніх офіцерів у контексті гуманістичної парадигми виховання.

46. Виховання професійних якостей у майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України

Автореф. дис... канд. пед. наук20.02.02 В.Г. Кельбя; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 18 с. — укp.

Розкрито сутність і структуру професійних якостей майбутнього офіцера-оперативника, обгрунтовано педагогічні умови їх цілеспрямованого формування у навчально-виховному процесі ВВНЗ, зокрема, використання технології контекстного навчання, що забезпечує професійну спрямованість педагогічного процесу, активізацію навчально-пізнавальної діяльності курсантів шляхом використання форм і методів активного навчання, здійснення регулярного моніторингу рівня сформованості професійних якостей. Наведено критерії визначення рівнів сформованості професійних якостей майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України, розроблено методику педагогічного керівництва їх розвитком. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо моніторингу формування професійних якостей у курсантів.

47. Виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризивної підготовки

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.07 О.В. Кириченко; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2006. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано й експериментально перевірено систему особистісно орієнтованого виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі їх допризовної підготовки та комплекс педагогічних умов для її функціонування. Запропоновано механізм вирішення загальнодержавного завдання щодо оновлення мети, змісту та технології формування в старшокласників готовності до захисту Вітчизни. Наведений механізм базується на концепції і комплексній програмі виховання допризовників на військово-козацьких традиціях, побудованих на принципах особистості орієнтації цього процесу. Зміст допризовної підготовки розширюється завдяки досвіду формування у старшокласників цінностей українського козацтва й емоційно-вольового ставлення до них. Комплекс відповідних цінностей міститься у Кодексі честі захисника Вітчизни. Методи, прийоми та засоби національно-патріотичного виховання своїми цільовими орієнтирами мають усі компоненти цього змісту.

48. Вишкіл та виховна робота в українських військах періоду визвольних змагань 1917 - 1920 рр.

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Л.П. Кривизюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто становлення системи військової підготовки та виховання в українській армії на різних етапах її діяльності у 1917 - 1920 рр. Основну увагу приділено роботі вищих державних і військових структур щодо налагодження формування національних військових кадрів та їх ідейно-патріотичного виховання, створення системи військової освіти. У контексті військового устрою це сприяло утвердженню суверенітету Української держави. Історичний досвід військової підготовки та національно-патріотичного виховання сприяв продовженню національно-визвольної боротьби українського народу, а також є актуальним для сучасного реформування Збройних сил України.

49. Війська "спецназу" та "Національна Гвардія" останнього українського гетьмана (квітень-грудень 1918 р.)

О.В. Тимощук Культура народов Причерноморья. — 1999. — N7. — С. 135-144 — укp.

История Украины, 1917-1918 гг., история военного дела Украины, Сечевые стрельцы, нуженполныйтекст, Бочковский М., УНР, Симферополь, национальная гвардия, спецназ, Скоропадский П.

50. Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз)

Автореф. дис... д-ра політ. наук23.00.02 В.Ф. Смолянюк; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 36 с. — укp.

Здійснено комплексний аналіз сутності, змісту, структури, механізмів формування та напрямів практичної реалізації військової могутності сучасної Української держави. Розглянуто військову могутність як складне багатопотенціальне соціально-політичне утворення, що визначає характер адаптації незалежної України до регіональних і світових геополітичних реалій, а також впливає на кількісно-якісні характеристики подальшого становлення національної воєнної організації. Систематизовано й оновлено понятійно-категоріальний апарат теорії та практики забезпечення військової могутності держави. Розкрито взаємозв'язок між військовою могутністю сучасної держави та її воєнною безпекою і обороноздатністю. Визначено сукупність державних механізмів, призначених для формування військової могутності України. Досліджено шляхи підвищення ефективності їх функціонування. Висвітлено взаємовплив військової політики Української держави та її військової могутності на прикладі взаємодії України з Російською Федерацією та НАТО.

51. Військова організація та бойове застосування слобідських українських полків (1765-1918рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Олександр Миколайович Желтобородов; Національна академія оборони України. — К., 2005. — 20 с. рис. — укp.

52. Військова організація та воєнне мистецтво скіфів

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 В.М. Грицюк; Нац. акад. оборони України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Вперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексну реконструкцію організаційних та функціональних компонентів скіфського війська, запропоновано періодизацію виникнення та розвитку військової організації скіфів. Проаналізовано природні умови скіфського часу та їх вплив на розвиток воєнної справи. Систематизовано знання про війни за участю скіфів, уточнено та обгрунтовано хронологію їх походів до Передньої Азії у VII ст. до н.е., виявлено особливості скіфського воєнного мистецтва. Зроблено спробу дослідити систему забезпечення воєнних дій скіфського війська. На підставі оцінки кардинальних змін у комплексі озброєння, військовій організації, способах та прийомах ведення бойових дій зроблено припущення про те, що у скіфський період відбулась революція у воєнній справі на теренах Південно-Східної Європи.

53. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика

Автореф. дис... д-ра пед. наук13.00.04 М.І. Нещадим; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2004. — 56 с. — укp.

Відтворено генезис військової освіти (ВО) в Україні за 1991 - 2001 рр., на підставі аналізу конкретно-історичних передумов визначено її етапи, проаналізовано та систематизовано загальні риси розвитку та становлення. Обгрунтовано сучасну систему військової освіти (СВО) на засадах гуманістичної філософії освіти з урахуванням позитивного вітчизнянного та зарубіжного досвіду. Визначено її структуру та теоретико-методологічні засади оптимального функціонування. Проаналізовано досвід підготовки офіцерських кадрів декількох розвинутих країн світу. Розкрито та удосконалено зміст базових категорій та понять підготовки військових фахівців відповідно до гуманістичної парадигми ВО. Досліджено особливості управління ВО, наведено практичні підходи до управлінського забезпечення ефективності функціонування СВО, а також перспективи його подальшого розвитку. Здійснено методологію функціонального моделювання та стратегічного планування розвитку СВО.

54. Військова реформа в Російській Федерації: соціальний та політичний аспекти (1990 - 1997 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 М.П. Сухушин; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2006. — 20 с. — укp.

Комплексно досліджено соціальні та політичні аспекти військової реформи в Російській Федерації у 1990 - 1997 рр. Вивчено зовнішні та внутрішні політичні передумови реформування збройних сил СРСР. Розглянуто місце армії в радянському суспільстві напередодні розпаду СРСР. Висвітлено еволюцію відношення державних і партійних структур, різних громадських організацій до проблеми реформування армії. Проаналізовано форми, методи та шляхи запровадження військової реформи в СРСР. Визначено вплив утворення співдружності Незалежних Держав, розпаду збройних сил СРСР на початок формування російської армії. Визначено й охарактеризовано основні етапи запровадження військової реформи в Збройних силах Російської Федерації, висвітлено політичні та соціальні аспекти її реалізації. Розглянуто підходи російських партій і суспільних рухів щодо реформування армії. Показано місце соціального захисту військовослужбовців, військово-патріотичного виховання російської молоді та військової освіти в державній політиці Російської Федерації.

55. Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 І.Ф. Корж; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено проблемні теоретичні та прикладні аспекти вступу громадян на військову службу, їх просування та припинення військово-службових відносин. Висвітлено правовий зміст поняття військової служби, визначено основну мету її функціонування. Встановлено характерні особливості військової служби, виявлено відмінності від інших видів державної служби. Зроблено висновок про належність військової служби до особливого виду державної. Розглянуто істотні елементи правового статусу військовослужбовця як суб'єкта військово-службових відносин: права, обов'язки, обмеження, гарантії, пільги та проблеми їх реалізації. Проаналізовано військово-службові правовідносини, запропоновано класифікацію й обгрунтовано їх належність до адміністративно-правового виду. Досліджено підстави виникнення суспільних відносин між державою та громадянином України, пов'язаних з його вступом на військову службу, особливості механізму просування та припинення військово-службових відносин. Проаналізовано стан нормативних актів, що регулюють зазначені питання. Обгрунтовано недосконалість законодавчого забезпечення військово-службових відносин і запропоновано шляхи усунення виявлених недоліків. Визначено основні напрямки правового регулювання військово-службових відносин і наведено пропозиції щодо внесення відповідних законодавчих змін.

56. Військова справа в Україні у другій половині ХІV - першій половині XV ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Валентина Олександрівна Микитишин; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Львів, 2003. — 20 с. — укp.

57. Військовий костюм в Гетьманщині: історико-уніформологічне дослідження

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 Є.В. Славутич; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Комплексно досліджено історію костюму збройних сил Української козацької держави (1648 - 1783 рр.) з залученням значного за обсягом масиву джерел, а саме: писемних, зображальних і речових матеріалів з державних архівосховищ, біліотечних зібрань і музейних колекцій України та Російської Федерації. Визначено основні етапи розвитку службових строїв всіх військових формувань Гетьманщини та розглянуто його специфіку у козацьких полках і найманих формуваннях. Здійснено детальну наукову реконструкцію всіх різновидів олягу та спорядження гетьманського війська, установлено їх походження. Показано функціональне призначення окремих елементів і виявлених конструктивних особливостей. Розглянуто порядок і форми забезпечення українського війська обмундируванням, зброєю та спорядженням. Проаналізовано основні рушійні фактори та події, що визначили напрямки розвитку службових строїв гетьманського війська та системи їх постачання. Визначено нормативно-правову базу реформувань у сфері обмундирувння, озброєння та спорядження. Розглянуто особливості і ступінь реалізації реформ. Установлено й уточнено зміст всіх місцевих українських назв і понять з вітчизняної уніформології XVII - XVIII ст. Наведено їх тлумачення у вигляді словника.

58. Військовий педагог як суб'єкт навчально-виховного процесу

В.І. Мірошніченко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 12. — С. 144-146. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто проблеми військової педагогіки та роль військового педагога як суб'єкта навчально-виховного процесу.

59. Військові втручання СРСР у внутрішні справи сусідніх європейських держав у 50 - 60-х роках XX ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 С.В. Василенко; Нац. акад. оборони України. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Досліджено воєнно-політичний та військовий аспекти військових втручань СРСР у внутрішні справи Угорщини 1956 р. та Чехословаччини 1968 р. Виявлено спільні риси й особливості у причинах, політичному змісті, характері та наслідках цих втручань. Узагальнено досвід застосування військ і опору їх діям під час вторгнень, розроблено рекомендації щодо урахування цих уроків за сучасних умов.

60. Військові злочини і покарання

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.08 В.О. Бугаєв; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2002. — 21 с. — укp.

Розглянуто питання деяких особливостей історичного розвитку та сучасного стану війського законодавства та інституту військових злочинів в Карному кодексі України та науково-теоретичний матеріал з цих питань. Здійснено комплексний підхід до аналізу правового та теоретичного змісту ознак і елементів складу військових злочинів, їх розмежування з дисциплінарними провинами та перспектив розвитку цього інституту в кримінальному праві України. Проведено юридичний аналіз специфіки законодавчої конструкції диспозицій окремих видів військових діянь й особливостей правового регулювання спеціальних покарань, що застосовуються за їх скоєння. На підставі проведеного дослідження сформульовано відповідні пропозиції щодо удосконалення чинного війського та кримінального законодавства, а також судової практики в Україні.