LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Воєнна наука. Військова справа

Всього — 534 Сторінка 4 із 27

61. Військові частини як суб'єкти цивільного права

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 В.Й. Кісель; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Проведено комплексний аналіз правового статусу військових частин як суб'єктів цивільного права. Обгрунтовано об'єктивну потребу їх участі у цивільних відносинах у зв'язку з необхідністю реалізації ними своїх майнових та особистих немайнових прав і обов'язків, актуалізацією самостійності під час вирішення питань, пов'язаних з децентралізованим забезпеченням своїх повсякденних потреб. Доведено, що військовим частинам притаманні всі сутнісні ознаки, необхідні для надання їм офіційного статусу юридичної особи. Встановлено, що бюджетна установа є формою, за допомогою якої військова частина може брати участь у цивільних правовідносинах. Розкрито зміст поняття цивільної правосуб'єктності військових частин, розглянуто основні форми її реалізації у речових і зобов'язальних правовідносинах, встановлено порядок та умови цивільної відповідальності за взяті зобов'язання.

62. Військово- фізична підготовка в Україні (IX-XVIII ст.)

Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту24.00.02 Я.В. Тимчак; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 1998. — 16 с. — укp.

63. Військово-інженерна справа Київської Русі (IX - перша половина XIII ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 В.Л. Топальський; Нац. акад. оборони України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

На підставі дослідження джерельної бази проаналізовано й узагальнено погляди учених стосовно місця та ролі військово-інженерної справи Давньоруської держави під час ведення оборонних і наступальних дій. Узагальнено дані про її складові. Досліджено їх походження та тенденції розвитку. З'ясовано призначення, будову та місце оборонних споруд у системі оборони окремих регіонів, а також держави в цілому. Виявлено вплив сусідніх народів на вдосконалення теорії та практики оборонного будівництва. Надано практичні рекомендації щодо використання у національному та військово-патріотичному вихованні військовослужбовців ЗС України.

64. Військово-історичні дослідження Івана Крип'якевича (1886 - 1967)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Я.С. Кондрач; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Проаналізовано військово-історичні праці члена НТШ, академіка АН УРСР І.Крип'якевича, присвячені Київській Русі та Галицько-Волинській державі, Запорізькій Січі та козацьким війнам, визвольним змаганням українців у першій половині ХХ ст. Відзначено, що І.Крип'якевич автор наукової концепції першої "Історії українського війська" (1936 р.) та фундатор української військово-історичної школи. Значну увагу приділено Українським визвольним змаганням 1914 - 1923 рр., зокрема, культурно-освітній діяльності легіону Українських січових стрільців, Українській Галицькій армії проти поляків та більшовиків.

65. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Я.Б. Зорій; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця, 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості військово-патріотичної підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів України у процесі їх військового навчання та виховання. Охарактеризовано структуру військово-патріотичної підготовки, визначено критерії та рівні сформованості патріотичної свідомості майбутніх офіцерів запасу. Обгрунтовано педагогічні умови, що забезпечують ефективність військово-патріотичної підготовки студентів та розроблено комплексну технологію її реалізації. Запропоновано заходи щодо удосконалення педагогічного керівництва військово-патріотичною підготовкою майбутніх офіцерів запасу та розроблено методичні рекомендації щодо підвищення ефективності та якості даного процесу у цивільних і військових вищих навчальних закладах.

66. Військово-патріотичне виховання в українських збройних формуваннях в умовах боротьби за українську державність (березень 1917 - листопад 1920 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 О.М. Даценко; Нац. акад. оборони України. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Розглянуто стан українського суспільства напередодні Української Революції 1917 р., становлення системи військово-патріотичного виховання в Україні на різних етапах її діяльності. Значну увагу приділено питанням роботи вищих державних і військових структур з відновлення патріотичних та державотворчих почуттів у громадян України, налагодження формування національних військових кадрів та їх ідейно-патріотичного виховання, створення національної системи військової освіти, що сприяє утвердженню суверенітету Української держави. Зроблено висновок, що історичний досвід військового вишколу та національно-патріотичного виховання в період визвольних змагань сприяв продовженню національно-визвольної боротьби українського народу, а також є актуальним за сучасних умов реформування Збройних Сил України.

67. Військово-патріотичне виховання у Галицькій армії

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 В.М. Футулуйчук; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 18 с. — укp.

На основі джерелознавчого аналізу архівних документів, науково-історичних праць, мемуарів громадсько-політичних та військових діячів ЗУНР, матеріалів армійської преси проаналізовано військовий вишкіл і патріотичне виховання особового складу Галицької армії у 1918-1920 рр. Узагальнено форми і методи ідеологічної, культурно-освітньої роботи у війську, їх вплив на формування високих морально-бойових якостей стрілецтва.

68. Військово-повітряні сили України в 1917 - 1920 рр.

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 А.І. Харук; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp.

На основі джерелознавчого аналізу архівних документів, історичних праць, мемуарів, матеріалів періодичних видань проаналізовано базу для формування національних військово-повітряних сил, охарактеризовано процес становлення військово-повітряних сил України. Розкрито організаційну структуру авіаційних і повітроплавних формувань, їх кількісний склад, технічне оснащення. Узагальнено досвід бойового використання військово-повітряних підрозділів на усіх етапах національно-визвольної боротьби українського народу 1917 - 1920 рр., визначено їх роль у цій боротьбі та місце військово-повітряних сил в загальній структурі Збройних сил України досліджуваного періоду.

69. Військово-політична діяльність Дмитра Палієва

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 О.В. Медвідь; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Визначено місце Д.Палієва (1896 - 1944 рр.) в українському національно-визвольному русі першої половини XX ст. Простежено процес формування суспільно-політичних поглядів військовика на тлі соціально-економічного та політичного життя в Західній Україні досліджуваного періоду. Висвітлено його участь у бойових операціях Першої світової війни, військово-організаційну діяльність у період становлення Збройних сил ЗУНР і УНР 1918 - 1920 рр. Досліджено роль Д.Палієва у формуванні праворадикального табору національно-визвольного руху в Західній Україні у міжвоєнний період, його участь у формуванні дивізії "Галичина". Проаналізовано наукові студії Д.Палієва з воєнної історії України XX ст., насамперед Першолистопадової революції 1918 р. на західноукраїнських землях. Показано цінність політичного досвіду та творчого доробку військового діяча для сучасного процесу державотворення в Україні.

70. Військово-політична та наукова діяльність Миколи Капустянського

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 І.Г. Шандрівський; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Визначено місце та роль діяча Української Народної Республіки Миколи Капустянського (1880 - 1969) в українському національно-визвольному русі першої поливини ХХ ст. Розглянуто процес формування суспільно-політичних поглядів молодого офіцера на тлі соціально-економічного та політичного життя Наддніпрянщини кінця ХІХ - початку ХХ ст. Висвітлено його участь у бойових операціях Першої світової війни, військово-організаційну діяльність у період становлення Збройних сил України 1917 - 1918 рр. Установлено роль М.Капустянського у формуванні праворадикального табору національно-визвольного руху в Західній Україні у міжвоєнний період, його участь у русі Опору 1940-х років, зокрема, на посаді військового референта ОУН. Приділено увагу повоєнній громадсько-політичній діяльності у Німеччині, Франції, США, Канаді. Проаналізовано наукові праці діяча з повоєнної історії України ХХ ст., насамперед Української національно-демократичної революції 1917 - 1921 рр. Показано цінність політичного досвіду та творчого доробку М.Капустянського для сучасного процесу державотворення в Україні.

71. Військово-політичні аспекти становлення системи національної безпеки України

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 О.В. Феденко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 16 с. — укp.

Досліджено проблеми становлення системи національної безпеки України, спричинених процесом реформування Збройних Сил країн - членів НАТО та Російської Федерації (РФ). Розглянуто питання методологічного визначення основних компонентів національної безпеки та її військово-політичних чинників, обгрунтовано зміст воєнно-політичної обстановки (ВПО) за сучасних умов. Проведено порівняльний аналіз геостратегічних концепцій та доктрин НАТО, аналіз військово-політичної стратегії РФ. Визначено тенденції їх впливу на ВПО навколо України. Проаналізовано основні фактори, які визначають стан воєнної безпеки. Запропоновано методику використання математичного апарату в оцінці рівня воєнно-політичної стабільності у регіоні та ВПО навколо України.

72. Військово-спеціальна гра як засіб діагностики засвоєння офіцерами-слухачами теоретичних знань та методичних умінь в керівництві та організації фізичної підготовки в військовій частині

О.М. Ольховий Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 13. — С. 63-71. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розглянуто військово-спеціальну гру як засіб контролю засвоєння офіцерами-слухачами теоретичних знань і методичних умінь і керівництві та організації фізичної підготовки у військовій частині.

73. Військово-технічне співробітництво Червоної армії та рейхсверу (1922 - 1933 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 О.Т. Шевченко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 20 с. — укp.

На підставі критичного переосмислення історіографії проведено науковий аналіз радянської політики стосовно Німеччини з урахуванням військового співробітництва та його результатів, з'ясовано роль німецького фактора в радянському військовому будівництві та навпаки. Зроблено спробу вивчити основні форми військово-технічних зв'язків обох країн, стимульованих рапалльською політикою. Досліджено роль України в системі військово-промислового співробітництва між СРСР і Німеччиною 1920 - на початку 1930-х рр. Зауважено, що дослідження радянсько-німецьких відносин дозволяє відкрити нові сторінки в діяльності ряду політичних, державних і військових діячів Радянського Союзу. З застосуванням комплексного підходу створено модель еволюції політичних режимів СРСР та Веймарської республіки, що дало змогу по-новому охарактеризувати домінуючі політичні процеси й структури на підставі розгляду їх у контексті трансформації усієї системи.

74. Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 О.Й. Дем'янюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с. — укp.

З'ясовано загальні тенденції зародження українського національного молодіжного руху в Галичині. Надано характеристику процесу переходу молодіжних товариств від культурно-освітнього та фізкультурно-спортивного до війсково-підготовчого напрямку в їх діяльності. Визначено особливості цього напрямку напередодні Першої Світової війни. Висвітлено участь вихованців "Сокола", "Січі" та "Пласту" у її військово-політичних подіях та національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр.

75. Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини в період Першої світової війни: вишкіл та організація побуту

Автореф. дис... канд. іст. наук22.02.22 Й.Й. Саєвич; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 19 с. — укp.

На підставі здобутків вітчизняної та зарубіжної історіографії, аналізу нових архівних документів, матеріалів і спогадів учасників подій узагальнено роль українського політикуму в утворенні таборів військовополонених українців російської армії в Австро-Угорщині та Німеччині, національно-патріотичну та культурно-освітню працю галицько-буковинських і наддніпрянських громадсько-політичних діячів серед полонених українців. Показано матеріально-побутові умови табірного життя та їх вплив на піднесення національної свідомості українського вояцтва, діяльність табірних кооперативних структур. Досліджено військово-політичну роботу українського політичного проводу з метою організації збройних формувань Української національно-демократичної революції.

76. Вітчизняний і закордонний досвід фізичної підготовки льотного складу

А.І. Маракушин Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 11. — С. 72-79. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.

Розглянуто питания фізичної підготовки льотного складу Збройних Сил України, Росії та ряду інших іноземних держав, а також підготовки льотного складу цивільної авіації.

77. Влияние ежедневных тренажей по физической подготовке на психологическую подготовленость и функциональное состояние курсантов технических ввузов

В.Н. Романчук, С.В. Романчук Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 2. — С. 127-130. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Введення нової форми фізичної підготовки - щоденних тренажів, дозволило покращити психологічну та функціональну готовність курсантів технічних ВВНЗ у процесі навчання та формування професійних якостей. Результати дозволили уточнити цільову спрямованість фізичної підготовки курсантів на етапах навчання, відбити роль і місце фізичної підготовки в системі навчання та виховання курсантів.

78. ВМС Великобритании и Ирано-Иракская война 1980-1988гг.

М.М. Слинкин Культура народов Причерноморья. — 2001. — N17. — С. 147-150 — Библиогр. в конце ст. — рус.

Персидский залив, Ирано-Иракская война 1980-1988 гг., история зарубежных стран, военные действия, политическое положение

79. Воєнне мистецтво та організаційні засади військ держав Східної Європи VII - XIII ст.ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 С.М. Свистович; Наук.-дослід. центр гуманіт. пробл. Збройн. Сил України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено питання складання та розвитку військової організації Хозарського каганату (VII - XIII ст.ст.), Волзької Булгарії (VIII - XIII ст.ст.) та давніх мадярів (VIII - XIII ст.ст.), а також родового, соціального та числового складу війська цих державних утворень. На підставі вивчення зброї та спорядження бойового коня хозарів, булгар та мадярів реконструйовано комплекс їх озброєння на різних етапах розвитку військової організації, висвітлено питання бойового застосування окремих видів озброєння. На загальному фоні війн хозарів, булгар та мадярів, у першу чергу зі слов'янами та Київською Руссю, досліджено їх стратегію та оперативно-тактичне мистецтво, рівень розвитку фортифікації.

80. Воєнне мистецтво у війні в Кореї (1950-1953 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Роман Володимирович Романенко; Національна академія оборони України. — К., 2005. — 19 с. — укp.