LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Воєнна наука. Військова справа

Всього — 534 Сторінка 5 із 27

81. Возрождение и развитие казачества на Украине

В.Н. Зиненко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 10. — С. 43-46. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Розглянуто основні напрями роботи Союзу патріотів козацтва, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів Донбасу. Показано традиції українського козацтва і необхідність його розвитку на Україні.

82. Воспоминания и размышления

Г.К. Жуков. — М.: Олма-Пресс, 2002 — рус.

Широко известная книга четырежды Героя Советского Союза Маршала Георгия Константиновича Жукова впервые вышла в 1969 году и с тех пор выдержала двенадцать изданий. Все эти годы книга пользуется неизменно огромной популярностью у читателей разных поколений. Новое издание приурочено к 60-летию Битвы под Москвой и 105-й годовщине со дня рождения Г.К. Жукова.

83. Воспоминания солдата

Пер. с нем. Г. Гудериан. — М.Воениздат, 1954. — 508 с — рус.

Автор книги "Воспоминания солдата" — бывший генерал-полковник танковых войск вермахта Гейнц Гудериан, принимавший активное участие в осуществлении гитлеровских планов "молниеносной войны". "Воспоминания" представляют собой уникальный документ эпохи, повествующий о драматических событиях европейской и всемирной истории в период 1939-1945 гг.

84. Вплив мотивації на результати тестування фізичної підготовленості студентів, які поступають на кафедру військової підготовки

В. Шигалевський, О. Верьовкін, В. Захаров, П. Фесечко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 17. — С. 68-71. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

У 373-х студентів вивчено вплив психологічної установки на результат у 9-ти тестах з фізичної підготовленості. Зафіксовано позитивні результати.

85. Вплив психічних якостей на стійкість професійноі діяльності операторів ППО сухопутних військ

О.О. Шевченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 3. — С. 115-118. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Досліджено питання впливу на стійкість психічних якостей операторів ППО Сухопутних військ шляхом цілеспрямованного розвитку фізичних якостей.

86. Вплив самооцінки фізичного стану на військово-професійну підготовку майбутніх офіцерів МВС України

А.М. Чух, В.П. Бізін, О.Г. Черкасенко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 5. — С. 48-54. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Викладено основні питання впливу самооцінки фізичного стану на військово-професійну підготовку майбутніх офіцерів МВС України.

87. Время. Люди. Власть

[Воспоминания В 4 кн.] Н.С. Хрущев. — М.ИИК "Московские новости", 1999. — 846 с — рус.

мемуары, Великая Отечественная война, военные операции

88. Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 С.В. Олійник; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено участь галицького війська у визвольних змаганнях на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.), а також його вимушене підпорядкування антиукраїнським силам. На підставі узагальнення літературних джерел визначено бойовий шлях галицького війська, а також його внесок у підтримку боротьби за українську державність. Розглянуто питання побуту, матеріально-технічного забезпечення і відносин між вояками та місцевим населенням. Проаналізовано причини припинення функціонування та ліквідації даної військової структури.

89. Гарантування державної безпеки України: історичний досвід провідних держав та сучасність

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 А.В. Луньков; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено широке коло питань, взаємопов'язаних з трансформацією та модернізацією важливої складової Воєнної організації держави - органів державної безпеки (спеціальних служб). На підставі аналізу документів і матеріалів, а також наукових праць, мемуарної літератури, різноманітних матеріалів преси та публіцистичних видань узагальнено та проаналізовано питання трансформації та модернізації органів державної безпеки провідних країн світу. Розглянуто соціально-економічні, зовнішньо- та внутрішньополітичні фактори, які вплинули на політичне керівництво США та РФ щодо прийняття рішення стосовно раціоналізації спеціальних служб даних країн. Висвітлено передумови та суспільно-політичну ситуацію в Україні, що вплинули на процес формування та модернізації окремих елементів системи силового гарантування національної безпеки незалежної України, зокрема, Національної гвардії та Служби безпеки України.

90. Генеральный план ‘ОСТ’. Украина в планах Гитлера

А.В. Гадеев Культура народов Причерноморья. — 2003. — N38. — С. 148-152 — Библиогр. в конце ст.: 8 назв. — рус.

В данной статье делается попытка анализа немецкого плана «Ост» и определение места Украины в планах гитлеровского командования. Это проблема в связи с увеличившимся потоком литературы о Второй мировой войне приобретает актуальный характер. Автор в работе активно использует как результаты научных исследований отечественных ученых, так и зарубежных.

91. Геометричне та комп'ютерне моделювання компонування обладнання спеціальної техніки швидкого реагування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.О. Калашніков; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2004. — 22 с. — укp.

Розв'язано задачу раціонального розміщення рятувального обладнання у спеціальній техніці швидкого реагування, математичною моделлю якої є тривимірна оптимізаційна задача розміщення неопуклих багатогранників у наборі паралелепіпедів з урахуванням численних обмежень. Досліджено, класифіковано та формалізовано обмеження задачі, розроблено нову математичну модель розміщення багатогранників, детально вивчено область допустимих рішень та надано її геометричну інтерпретацію. Для розв'язання задачі запропоновано новий метод, складовими якого є метод побудови поверхні 0-рівня -функції двох неопуклих багатогранників для формалізації геометричних умов неперетину, метод моделювання розміщення багатогранників з урахуванням обмежень задачі та модифікований метод дискретної оптимізації на множині розміщень. Розроблено відповідне програмне забезпечення, що може бути використане під час проектування спеціальної техніки швидкого реагування на надзвичайні ситуації.

92. Германский фашизм - политика национального государственного паразитизма

А.В. Гадеев Культура народов Причерноморья. — 2002. — N36. — С. 166-169 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — рус.

социальный паразитизм, германский фашизм, колониальный паразитизм, Вторая мировая война, Германия, СССР, военная история, политическая идеология, национально-государственный паразитизм

93. Гибель Легкой Бригады

О.В. Широков Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6(продолжение). — С. 471-474 — Библиогр. в конце ст.: 12 назв. — рус.

история Крыма 1854 г., Балаклавское сражение, военная история Крыма, тект на англ. языке, Англия, военные действия, Балаклава, Крымская война

94. Государственный переворот 1973 г. в Афганистане

М.Ф. Слинкин Культура народов Причерноморья. — 1999. — N10. — С. 94-100 — Библиогр. в конце статьи: с. 99-100 (18 назв.) — рус.

история вооруженных сил Афганистана, 20 в., государственный переворот, 1973 г., военный конфликт, Дауд М., персоналия, антимонархический переворот, республиканский режим, экономические преобразования, преподавательТНУ, нуженполныйтекст

95. Дело всей жизни

А.М. Василевский. — М.: Политиздат, 1978. — 552 с. — рус.

Эта книга - воспоминании прославленного военачальника Маршала Советского Союза Василевского А. М. Вся его сознательная жизнь отдана служению Советской Армии, Родине. Большая часть книги посвящена Великой Отечественной войне, работе Ставки Верховного Главнокомандования, Генерального штаба, решающей роли Коммунистической партии в завоевании победы. А. М. Василевский рассказывает и о людях, которые учили его, воспитывали в нем воина, командира, - М. В. Фрунзе, И. П. Уборевиче, Б. М. Шапошникове, М. Н. Тухачевском, В. К. Триандафиллове, К. Е. Ворошилове и других выдающихся военных деятелях. Настоящее издание книги подготовлено при жизни автора. А. М. Василевский внес в него некоторые уточнения.

96. Державне регулювання діяльності українських миротворчих контингентів: генезис та тенденції розвитку

Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.01 О.М. Мельник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено генезу та тенденції розвитку державного регулювання діяльності українських миротворчих контингентів (ДРДУМК) за умов євроатлантичної інтеграції. Запропоновано підходи до оптимізації ДРДУМК, визначено основні тенденції та закономірності розвитку даного процесу у Збройних Силах України. Виконано аналіз становлення та розвитку міжнародного гуманітарного права (МГП) в історії Росії, СРСР і незалежної України, наведено основні методологічні підходи до запровадження МГП у ЗС України. Розкрито засади оптимізації ДРДУМК, що спрямовані на підвищення ефективності та результативності управлінської діяльності органів виконавчої влади.

97. Державне регулювання систем стандартизації та сертифікації в Україні

автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.02 С.С. Олейнікова; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено системи стандартизації та сертифікації як метод державного регулювання. Виявлено недоліки у здійсненні гармонізації цих систем з міжнародними нормами. Визначено необхідність удосконалення механізмів державного регулювання систем стандартизації та сертифікації. Обгрунтовано напрямки вдосконалення організаційного механізму, а також інформаційних і комунікативних механізмів державного регулювання, що сприятиме подальшій гармонізації зазначених систем. Запропоновано створити інформаційну службу з питань стандартизації та сертифікації яка має виконувати роль організаційного механізму регулювання відповідних систем на регіональному рівні.

98. Державне регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України

автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.02 І.М. Шпильовий; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Концептуально обгрунтовано теоретико-методологічні та прикладні аспекти державного регулювання у сфері природно-техногенної безпеки як перспективного напряму наукового дослідження. Визначено шляхи удосконалення державного управління природно-техногенною безпекою територій. Узагальнено існуючі підходи щодо державного регулювання у сфері природно-техногенної безпеки та результати досліджень з даної проблематики. Здійснено системний аналіз механізмів державного регулювання у сфері природно-техногенної безпеки, встановлено ефективність їх застосування на загальнодержавному (національному) та регіональному рівнях й обгрунтовано напрями оптимізації. Визначено основні завдання та розроблено пропозиції щодо удосконалення державного регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України.

99. Державне управління військовими формуваннями воєнної організації: стан та тенденції розвитку в сучасній Україні

Автореф. дис... д-ра наук з держ. управління25.00.03 В.О. Шамрай; Українська Академія державного управління при Президентові України. — К., 1999. — 35 с. — укp.

100. Державне управління системою формування кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України

Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.02 В.О. Жаховський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано теоретико-методологічні підходи до вдосконалення механізмів державного управління формуванням кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України. Розкрито суть і сформульовано зміст поняття "державна кадрова політика військово-медичної служби" як комплексу прийнятих загально-державних рішень чи взятих зобов'язань щодо забезпечення ЗС України висококваліфікованими медичними фахівцями шляхом реалізації сукупності політичних, економічних, правових і наукових методів і критеріїв роботи з медичним персоналом. З'ясовано, що основна мета кадрової політики даної служби полягає у створенні оптимальної професійної й ефективної організаційно-штатної структури медичної служби ЗС України, залученні до реформування медичного забезпечення та формуванні оптимальної системи охорони здоров'я військовослужбовців найбільш досвідчених медичних працівників, укомплектуванні військово-медичних закладів і органів управління медичної служби ініціативними та компонентними кадрами, які визнають необхідність якісних і структурних змін у медичному забезпеченні та можуть упровадити їх у життя, безперевному удосконаленні та оновленні кадрового складу даної служби, підвищенні професіоналізму та відповідальності її керівного складу.