LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Воєнна наука. Військова справа

Всього — 534 Сторінка 6 із 27

101. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: функціонально-структурний аспект

автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.02 Л.А. Жукова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено механізми побудови ефективної функціонально-структурної моделі державного управління у сфері цивільного захисту в Україні з урахуванням сучасних потреб суспільства. Обгрунтовано необхідність встановлення співвідношення системи та структури центральних і місцевих органів державної влади та їх апаратів зі структурними елементами небезпеки (типами, класами, видами, підвидами). Визначено принцип гармонізації організації ефективного державного управління у сфері цивільного захисту. Розкрито зміст понять "безпека", "ризик", "прийнятний ризик", "надзвичайна ситуація". Запропоновано внести зміни до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій, зокрема, розширити класифікацію нещасних випадків відповідно до міжнародного класифікатора МКХ-10. Визначено основні завдання та функції, охарактеризовано систему та структуру органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту в Україні. Обгрунтовано доцільність створення консультативно-експертних центрів на всіх владних рівнях з включенням апарату МНС України. Проаналізовано міжнародний досвід розвинених демократичних країн у сфері цивільного захисту, обгрунтовано можливості його застосування в Україні. Встановлено закономірності, принципи та методи врегулювання міжвідомчих державно-управлінських відносин у сфері цивільного захисту в Україні. Наведено рекомендації щодо поліпшення ефективності діяльності органів державного управління у сфері цивільного захисту.

102. Державний контроль у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Ю.В. Кочетков; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретичні та практичні питання адміністративно-правового регулювання здійснення державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій. Визначено структуру сфери захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, охарактеризовано систему суб'єктів контрольної діяльності. Розглянуто діяльність спеціалізованих контролюючих органів у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій. Проаналізовано зарубіжне законодавство у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій. Охарактеризовано сучасний стан захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій. Запропоновано комплекс заходів удосконалення Єдиної державної системи запобігання та регулювання на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в Україні. Наведено пропозиції щодо удосконалення адміністративного законодавства.

103. Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації на шляху євроатлантичної інтеграції України

Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.02 В.О. Шевельов; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено процес реформування системи ресурсного забезпечення Збройних сил (ЗС) України й інших військових формувань з урахуванням проголошеного політичного курсу на інтеграцію в євроатлантичні структури безпеки та співробітництва. Розроблено організаційні засади реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації України в інтересах приведення її у відповідність зі стандартами, прийнятими у країнах-членах НАТО, які передбачають створення єдиної системи речового забезпечення для ЗС та інших військових формувань держави. Для їх обгрунтування розроблено відповідний науково-методичний апарат, який базується на запропонованій гіпотезі, тобто, речове забезпечення не повинно знижувати можливості військових формувань Воєнної організації щодо виконання певних функцій за призначенням, а його вартість - перевищувати допустимий рівень фінансування. З використанням встановленого функціонального взаємозв'язку між ефективністю виконання поставлених перед військовими формуваннями завдань і речовим забезпеченням особового складу та структурних елементів цих формувань з урахуванням економічних можливостей держави, діючих у системі ресурсного забезпечення обмежень та проголошеного курсу на євроатлантичну інтеграцію обгрунтовано комплекс організаційних заходів щодо реформування системи речового забезпечення військових формувань і систему першочергових організаційних заходів з адаптації речового забезпечення ЗС України до стандартів НАТО, базуючись на системному підході стосовно значущості речового забезпечення у ефективності виконання кожного з поставлених завдань на етапі підготовки України до інтеграції в євроатлантичні структури безпеки та співробітництва.

104. Деятельность организаций украинских националистов на территории Крыма (1941-1944): политический и военный аспекты вопроса

О.В. Романько Культура народов Причерноморья. — 2002. — N35. — С. 60-63 — Библиогр. в конце ст. — рус.

Вторая Мировая война, националистические организации, националистическая пропаганда, походные группы, украинизация, 11-я немецкая армия, украинский национализм, украинские добровольческие формирования, немецкие оккупационные власти, Библиогр.: 19 назв.

105. Дидактична модель підготовки оперативного складу Прикордонних військ України

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 І.А. Новак; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с. рис. — укp.

Розглянуто проблему вдосконалення підготовки працівників оперативно-розшукових органів (ОРО) Прикордонних військ України (ПВУ) у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ). Проаналізовано теоретичні аспекти моделювання підготовки оперативно-розшукового складу ПВУ, висвітлено сучасний стан проблеми у психолого-педагогічній і спеціальній літературі та практиці ВВНЗ, визначено основні підходи до створення моделі підготовки фахівців ОРО. На базі змодельованих характеристик особистості спеціаліста і його діяльності створено дидактичну модель навчально-виховного процесу, яка сприяє підвищенню готовності курсантів до здійснення оперативно-розшукової діяльності. Обгрунтовано принципи та етапи її застосування, висвітлено підходи до реалізації системних характеристик моделі у практиці навчання.

106. Динамика развития физических качеств у курсантов-женщин в процессе обучения

В.Б. Добровольский Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 28. — С. 79-86. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Досліджено динаміку розвитку основних фізичних якостей у курсантів-жінок у процесі навчання.

107. Динаміка психологічної готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ до правоохоронної діяльності

Автореф. дис... канд. психол. наук20.02.02 І.В. Платонов; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 17 с. — укp.

Виділено компоненти психологічної готовності особистості до правоохоронної діяльності. Досліджено структуру, детермінанти розвитку й особливості становлення кожного з компонентів готовності курсантів Національної академії Прикордонних військ України (НАПВУ) в навчально-виховному процесі. Запропоновано систему психолого-педагогічних засобів цілеспрямованого впливу на розвиток мотиваційної та емоційно-вольової готовності до правоохоронної діяльності курсантів окремого факультету Внутрішніх військ НАПВУ.

108. Динаміка рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості курсантів ЛІПБ МНС України упродовж 6 семестрів навчання

Ю.М. Антошків Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 24. — С. 10-13. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Проаналізовано динаміку рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки курсантів ЛІПБ МНС України упродовж 6-ти семестрів навчання.

109. Динаміка самовдосконалення майбутнього офіцера у вищому військовому навчальному закладі

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.07 А.С. Троц; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — К., 2003. — 20 с. — укp.

На підставі результатів експериментальних досліджень залежності рівня навчально-пізнавальної активності від орієнтації курсантів на особистісне зростання поетапно, від курсу до курсу, показано можливості самовдосконалення майбутнього офіцера у період підготовки у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ). Запропоновано психолого-педагогічну технологію підвищення рівня саморегуляції майбутніх офіцерів у ВВНЗ на основі провідної ролі особистісної активності курсантів. Виявлено канали зворотнього зв'язку: командир - курсант - командир у педагогічному процесі ВВНЗ.

110. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 О.В. Кожедуб; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено динаміку структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу (ВВНЗ) при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті. Розглянуто динаміку структури цього часу вихованців ВВНЗ як соціальний процес, що характеризує зміни його внутрішньої будови під впливом соціальних факторів і має прояв у зміні функціональної спрямованості та змістового наповнення культурно-дозвіллєвої діяльності курсантів. Проаналізовано динаміку змін структури вільного часу вихованців ВВНЗ на різних етапах розвитку системи військової освіти. На підставі аналізу емпіричних даних визначено тенденції її розвитку.

111. Динаміка фізичних здібностей кадетів військових ліцеїв віком 15 - 17 років, що займаються за експериментальною програмою з фізичного виховання

В.М. Мисів Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 27. — С. 34-43. — укp.

Експериментальним шляхом досліджено ефективність впливу програми з фізичного виховання на компоненти моторики військових ліцеїстів 15 - 17 років різних соматичних типів. Виявлено типологічно обумовлені особливості у динаміці вивчених показників. Встановлено суттєві відмінності приросту показників рухових здібностей серед представників різних соматотипів, що займались за експериментальною та загальнодержавною програмами з фізичного виховання.

112. Дискуссии по поводу тезиса о превентивной войне

А.В. Гадеев Культура народов Причерноморья. — 2005. — N61. — С. 115-119 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

113. Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців Збройних сил України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 С.С. Тюрін; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Досліджено питання інституту дисциплінарної відповідальності військовослужбовців за умов переходу України до ринкових відносин і реформування армії. Визначено зміст поняття військової дисципліни у зарубіжній та вітчизняній юриспруденції. Проаналізовано соціальну ефективність дисциплінарної відповідальності військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ). Розглянуто роль і значення дисциплінарної відповідальності дотримання умов законності та правопорядку в ЗСУ, забезпечення прав, честі та гідності військовослужбовців. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства з дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, наведено рекомендації щодо оптимізації порядку накладання дисциплінарних стягнень.

114. Діяльність військового керівника по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.09 В.Г. Кохан; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2003. — 18 с. табл. — укp.

Уточнено суть та зміст психічного здоров'я військовослужбовця. Проведено експериментальне дослідження та визначено рівні психологічної готовності військових керівників до діяльності щодо збереження психічного здоров'я підлеглого. Розроблено пропозиції з метою оптимізації зазначеної діяльності.

115. До питання обгрунтування нормативів. Розвиток методології розробки належних норм фізичної підготовленості військовослужбовців

Т.Ю. Круцевич, С.І. Глазунов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 19. — С. 23-29. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Розглянуто еволюцію методології розробки належних норм фізичної підготовки. Проведено аналіз основних методик по визначенню належних нормативів.

116. Добір та структурування змісту навчальних дисциплін соціального циклу в умовах вищого військового навчального закладу

В.В. Дияк Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 3. — С. 15-19. — Бібліогр.: 25 назв. — укp.

Розкрито особливості добору та структурування змісту навчальних дисциплін соціального циклу за умов вищого військового навчального закладу. Визначено основні рівні та шляхи більш ефективної організації навчальної взаємодії між викладачем та курсантами.

117. Дорадянська система виховання у військових навчальних закладах як історико-педагогічна проблема

Ю.Г. Корнійчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 35. — С. 181-184. — Бібліогр.: 28 назв. — укp.

Здійснено історико-педагогічний аналіз проблеми виховання у військових навчальних закладах України в ХІХ - на початку ХХ ст., насамперед, в кадетських корпусах. Проаналізовано специфіку військового, розумового, фізичного та громадянсько-патріотичного виховання у цих навчальних закладах.

118. Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 А.В. Шумка; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Розглянуто історичний розвиток загальних питань теорії інформаційної боротьби. Вивчено основні фактори, які впливали на вдосконалення інформаційного протиборства. Хронологічно висвітлено розвиток певних видів оперативного забезпечення бойових дій військ (розвідки, військової дезінформації, радіелектронної боротьби, психологічних операцій), їх перетворення до найбільш важливих складових інформаційної війни. Досліджено питання застосування інформаційної зброї у локальних війнах і збройних конфліктах для дезорганізації системи військового управління. На підставі вивчення офіційних документів армії Сполучних Штатів Америки розкрито зміст і особливості боротьби з бойовими системами управління. Охарактеризовано еволюцію поглядів на розвиток сил і засобів психологічної війни. Визначено характерні риси й особливості застосування інформаційної зброї на сучасному етапі й у можливих війнах майбутнього.

119. Дослідження теоретико-методичних основ проблеми контролю готовності учнів ліцеїв військового профілю до служби в армії

Г.В. Бесарабчук Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 10. — С. 8-11. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Викладено результати теоретичного дослідження проблеми оцінки різновидів готовності (фізичної, морально-психологічної та військово-патріотичної) в учнів військових ліцеїв призовного віку до служби в армії. Визначено причини відсутності єдиних науково-методичних підходів в оцінці різних видів готовності, а також переваги і недоліки існуючих методик.

120. Духовний потенціал збройних сил України: методологія системного вивчення і регулювання

Автореф. дис... д-ра філософ. наук09.00.03 В.І. Абрамов; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2005. — 31 с. — укp.

Досліджено соціально-філософські проблеми становлення, функціонування та механізму регулювання розвитку духовного потенціалу Збройних Сил (ЗС) України, а також специфіку процесу логіко-змістової інтеграції його елементів на основі ідеології розвитку сучасного українського суспільства. Обгрунтовано механізм взаємодії елементів системи формування духовного потенціалу ЗС та об'єктивну необхідність посилення регулятивно-творчої ролі ідеології розвитку сучасного українського суспільства. Розкрито її суть, визначено структуру та обгрунтовано новий взірець та соціальну роль як інтегруючої та консолідуючої системи духовних цінностей й чинника логіко-змістової інтеграції національних інтересів України. Розвинуто концептуальні підходи та сформульовано рекомендації щодо вдосконалення регулювання системи формування духовного потенціалу як складного комплексного процесу взаємодії організації та самоорганізації.