LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Воєнна наука. Військова справа

Всього — 534 Сторінка 7 із 27

121. Духовний потенціал обороноздатності держави в умовах соціокультурних трансформацій (соціально-філософський аналіз)

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 В.А. Кротюк; Харк. ун-т Повітр. сил ім. І.Кожедуба. — Х., 2008. — 18 с. — укp.

Досліджено процес формування духовного потенціалу обороноздатності держави за умов соціокультурних трансформацій. Висвітлено світоглядні та методологічні засади дослідження духовного потенціалу обороноздатності держави. Розкрито його суть і зміст. Досліджено детермінанти формування духовного потенціалу обороноздатності держави. Виявлено групи органічно взаємопов'язаних чинників, соціокультурних, етнонаціональних і особистісних. Показано суперечливість процесу формування даного потенціалу та виділено тенденції, які мають прояв за умов соціокультурних трансформацій. Визначено суть і зміст соціального механізму формування духовного потенціалу за умов трансформації суспільства.

122. Духовний стан Збройних сил України: проблеми та шляхи вирішення

О.А. Лиманець Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 28. — С. 8-13. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розкрито сучасний стан духовності військовослужбовців Збройних сил України, роль даного фактора в розбудові та становленні професійної української армії та запропоновано шляхи вирішення вказаних проблем.

123. Духовные основы воинского воспитания

Е.Ф. Варнашова Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.2. — С. 179-183 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — рус.

Цель статьи - рассмотреть вопрос о роли Церкви в процессе формирования духовности у военнослужащего.

124. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Д.Є. Забзалюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 19 с. — укp.

Грунтовно проаналізовано архівні документи та наукові літературні джерела та висвітлено процес формування українського військового священицтва у перших національних частинах XIX ст. та у легіоні Українських Січових Стрільців у складі австрійської армії у роки Першої світової війни 1914 - 1918 рр. Вивчено організацію, структуру та діяльність православного військового духовенства козацького війська, Збройних сил Центральної Ради, Української Держави, Української Народної Республіки за доби національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. Досліджено й охарактеризовано військовий і правовий статус польового духівницва Галицької армії Західно-Української Народної Республіки, проаналізовано його організацію та структуру, форми та методи діяльності, стосунки з православними панотцями Армії УНР у визвольних війнах 1918 - 1920 рр. Зроблено спробу показати організацію забезпечення релігійних потреб вояків українських формацій Другої світової війни. Об'єктивно охарактеризовано діяльність капеланів української Повстанської Армії у роки II Світової війни.

125. Еврейские комитеты в оккупированном нацистами Крыму: постановка проблемы

М.И. Тяглый Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 160-168 — Библиогр. в конце ст.: 64 назв. — рус.

Настоящее исследование посвящено вопросу о еврейских комитетах, создававшихся немецкими оккупационными властями в большинстве из крупных крымских городов. Практически во всех местах массового присутствия евреев в оккупированных городах Восточной Европы и Советского Союза уничтожению еврейских общин предшествовало учреждение (порой даже там, где до оккупации региона их не существовало) еврейских общинных структур. В нацистских документах и, позже, в историографии эти учреждения получили название ‘юденраты’ (от нем. Judenrat – еврейский совет). С помощью этих структур оккупанты пытались ограбить еврейское население города, организовать подневольный труд и провести все меры по подготовке к уничтожению (регистрацию, создание гетто и т.п.) усилиями самих же евреев. Вместе с тем, в ряде случаев юденраты располагали некоторыми организационными и материальными ресурсами. Разумеется, их не хватило бы и не могло хватить для противостояния нацистской политике, конечная цель которой заключалась в физическом уничтожении евреев, а промежуточная – в наживе за их счет. Однако, в некоторых случаях лидеры юденратов пытались облегчить жизнь соплеменникам или внести хотя бы на краткий срок элементы стабильности и порядка.

126. Експериментальне обгрунтування організаційно-педагогічних умов формування професійної готовності курсантів-дівчат

О.В. Селіванова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 6. — С. 94-98. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Шляхом експериментальної перевірки формування професійної готовності курсантів-дівчат до прикордонної служби було доведено доцільність застосування на практиці запропонованих організаційно-педагогічних умов.

127. Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ

Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту24.00.02 С.І. Глазунов; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 20 с. рис., табл. — укp.

За результатами аналізу професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ та на підставі вивчення досвіду організації контролю фізичної підготовки у збройних силах країн НАТО з метою визначення спеціальної підготовки запропоновано застосовувати експрес-контроль як кінцевий етап її перевірки та оцінки. Обгрунтовано технологію розробки способу експрес-контролю, за якою можна визначити його структуру та кількісно-часові показники. Зауважено, що експрес-контроль базується на комплексному тесті. Відзначено важливість контролю спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців у складі відділень. Розроблено методичні рекомендації щодо практичного застосування способу експрес-контролю для визначення даної підготовки мотострільців.

128. Епідеміологічний нагляд за крапельними інфекціями (кір та епідемічний паротит) в Збройних Силах України: стан і шляхи удосконалення

автореф. дис... д-ра мед. наук14.02.02 В.М. Півник; ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц- хвороб ім. Л.В.Громашевського" АМН України. — К., 2008. — 34 с. — укp.

Вивчено перебіг епідемічного процесу корової та паротитної інфекцій у Збройних Силах (ЗС) України, напруженості протикорового та протипаротитного імунітету у молодого поповнення навчальних центрів та інших категорій військовослужбовців у різних регіонах України, а також реактогенності, імунологічної та епідеміологічної ефективності засобів специфічної профілактики, що застосовуються у ЗС України на сучасному етапі для профілактики кору та епідемічного паротиту. Оцінено ефективність епідеміологічного нагляду за крапельними інфекціями у військах. Установлено, що надходження неімунного до кору й епідемічного паротиту поповнення у військові колективи є одним з факторів активізації механізму передачі, що сприяє поширенню зазначених інфекцій. Визначено безпечність, імунологічну й епідеміологічну ефективність використання для щеплення військовослужбовців з метою профілактики, а також за епідемічними показниками - в осередках, живої паротитної вакцини зі штаму Л-3, а також комбінованої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи Пріоксу. Відповідно до сучасних вимог стосовно збереження та зміцнення рівня професійного здоров'я військовослужбовців, підтримки високої бойової готовності військ обгрунтовано й удосконалено систему епідеміологічного нагляду за крапельними інфекціями (кором і епідемічним паротитом) в ЗС України.

129. Естетичне виховання курсантів Національної академії Прикордонних військ України засобами зарубіжної літератури

Автореф. дис... канд. пед. наук20.02.02 Л.М. Джигун; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 21 с. — укp.

Вперше розроблено та науково обгрунтовано педагогічні умови естетичного виховання курсантів Національноі академії Прикордонних військ України (НАПВУ) засобами зарубіжної літератури. Визначено основні рівні, критерії та показники естетичної вихованості курсантів НАПВУ, що досягається з використанням засобів зарубіжної літератури. Експериментально перевірено методи удосконалення естетичного виховання курсантів НАПВУ на сучасному етапі. Розроблено навчальну програму з курсу історії зарубіжної літератури, яка спрямовану на естетичний розвиток курсантів НАПВУ.

130. Ефективність застосування модульно-рейтингової системи організації педагогічного процесу підготовки офіцерів, які залучаються до проведення занять з фізичної підготовки

О.М. Ольховий Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 9. — С. 44-53. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Розглянуто ефективність дії модульно-рейтингової системи, впровадженої в процес підготовки офіцерів-керівників занять з фізичної підготовки.

131. Ефективність комп'ютерних навчальних курсів в процесі підготовки курсантів вищого військового закладу освіти

Автореф. дис... канд. пед. наук20.02.02 С.О. Федорова; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 21 с. — укp.

Наведено оцінку ефективності комп'ютерних навчальних курсів. Виявлено об'єктивний показник ефективності - імовірність досягнення мети. З урахуванням взаємодії ЕОМ, курсантів і предмета засвоєння розроблено граф робіт. На базі граф-моделі навчання запропоновано математичну функціональну структурну модель, створену у вигляді імовірності правильної відповіді (безпомилковості дій) курсанта на кожному кроку навчання, який складається з трьох мікрокроків (спроб відповіді). За результатами педагогічного експерименту за участю 372 курсантів Севастопольського вищого військово-морського інженерного училища визначено параметри розробленої моделі навчання. За рахунок використання в навчальному процесі ефективних комп'ютерних навчальних курсів розроблено шкалу оцінки, яка сприяє підвищенню якості навчання, перевірці та оцінці знань, навичок і умінь курсантів.

132. Єврейське питання в роки І світової війни

Г.В. Батенко Культура народов Причерноморья. — 2004. — N54. — С. 293-301 — Библиогр. в конце ст. 37 назв. — укp.

Борьба еврейского народа за создание национально-государственного образования, как известно, активно началась во второй половине ХІХ ст. За этот период лидеры созданного сионистского движения стремились распространить свои идеи среди рядовых еврейских масс и принудить европейские правительства заняться поиском территорий для расселения народа на "земле обетованной". Этому не помешали даже мощнейшие мировые катаклизмы.Боротьба єврейського народу за створення національно-державного утворення, як відомо, активно розпочалася у другій половині ХІХ ст. За цей період лідери створеного сіоністського руху прагнули поширити свої ідеї серед пересічних єврейських мас та примусити європейські уряди зайнятись пошуком територій для розселення народу на "землі обітованої". Цьому не завадили навіть найпотужніші світові катаклізми.

133. Життєвий шлях та військова діяльність І.Д.Черняховського (1907 - 1945 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 О.М. Филь; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Вивчено житєвий шлях і військові здобутки І.Д.Черняховського, з'ясовано його місце та роль як військового діяча. Проаналізовано основні етапи становлення І.Д.Черняховського як військового фахівця у передвоєнний період. Розглянуто його діяльність під час Великої Вітчизняної війни як командира дивізії, корпуса, командувача армією та Західного й 3-го Білоруського фронтів. Окреслено характерні риси І.Д.Черняховського як визначного воєначальника. Базуючись на архівних матеріалах, розкрито основні риси полководницького мистецтва І.Д.Черняховського, його участі в розробці та реалізації певних важливих стратегічних операцій Великої Вітчизняної війни, роль полководця у визволенні України від фашистських загарбників. Уточнено деякі біографічні дані життя І.Д.Черняховського, по-новому розкрито його діяльність напочатку Великої Вітчизняної війни, під час здійснення Білоруської наступальної операції. Діяльність І.Д.Черняховського висвітлено у контексті подій розвитку радянського суспільства передвоєнного та воєнного часу.

134. Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи національної безпеки (приклад США)

Автореф. дис... канд. політ. наук21.01.01 В.К. Конах; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Уточнено зміст поняття інформаційної безпеки, визначено її місце та роль у системі забезпечення національної безпеки. Проведено комплексне дослідження процесів становлення, розвитку та трансформації системи забезпечення інформаційної безпеки США як однієї з суттєвих складових національної безпеки. Запропоновано періодизацію розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки США, розглянуто основні засоби її формування та реалізації (адміністративно-організаційні, законодавчо-нормативні, технічні). Показано місце та роль інформаційних операцій та війн у процесі формування державної політики США. Визначено основні тенденції розвитку та трансформації концептуальних засад урядової політики США у сфері інформаційної безпеки після подій 11 вересня 2001 р. Досліджено реформування розвідувального співтовариства та проаналізовано нові напрямки НДДКР в інформаційній сфері. На підставі результатів наукового дослідження розроблено рекомендації щодо удосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

135. Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України

Автореф. дис... д-ра пед. наук13.00.04 В.В. Ягупов; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Обгрунтовано загальні теоретико-методологічні та методичні засади навчання військовослужбовців строкової служби Збройних сил України, визначено його концептуальну основу. З'ясовано сучасний стан військового навчання, висвітлено основні проблеми й тенденції. Виявлено сучасний зміст поняття "військово-дидактичний процес" і на підставі сучасних гуманістичних концепцій навчання досліджено в структурному, динамічному та функціональному аспектах. Для функціонування та розвитку такої моделі передбачено базуватись на гуманістичній парадигмі військового навчання, основною ідеєю якої має бути суб'єктність військовослужбовця у військово-навчальному процесі.

136. Залежність показників професійної діяльності керівників занять з фізичної підготовки від рівня засвоєння ними програми навчання

О.Г. Піддубний, О.М. Ольховий, М.В. Корчагін Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 4. — С. 146-149. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Визначено ступінь впливу рівня засвоєння традиційної та модульно-рейтингової програм навчання офіцерами - керівниками занять з фізичної підготовки курсантів - на якість їх подальшої професійної діяльності.

137. Записки командующего фронтом. 1943-1944

И.С. Конев. — М.: Наука, 1972. — 368 с — рус.

"Записки командующего фронтом" — историко-мемуарный труд о важнейших стратегических операциях Степного (2-го Украинского) и 1-го Украинского фронтов в период 1943-1944 годов. Войска фронтов, которыми командовал Маршал Советского Союза И.С. Конев, находились, как правило, на важнейших стратегических направлениях советско-германского фронта и, выполняя общие замыслы Ставки, самостоятельно и во взаимодействии с другими фронтами успешно решали ответственные задачи, реализация которых оказала существенное влияние на ход войны. Рассматривая и анализируя события Великой Отечественной войны, автор даёт объективную оценку решениям и деятельности Ставки, командующих армий и командиров соединений, рассказывает о действиях войск, тепло вспоминает о многих своих подчинённых и с чувством большой благодарности говорит о подвигах воинов, о советском солдате, вынесшем на своих плечах основные тяготы войны. Книга Маршала Советского Союза И.С. Конева является ценным вкладом полководца в разработку военной истории и представляет большой интерес для широкого круга читателей.

138. Запровадження військового права в Західноукраїнській Народній Республіці

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Надія Тимофіївна Стукаліна; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2004. — 19 с. — укp.

139. Засоби оцінки вхідного рівня готовності офіцерів до проведення занять з фізичної підготовки

О.М. Ольховий Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 8. — С. 52-61. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто програмно-діагностичний комплекс (за модульно-рейтингової системи організації навчального процесу) оцінки готовності офіцерів-керівників занять з фізичної підготовки (вхідний рівень) в період проведення зборів.

140. Застосування артилерії у війнах в Афганістані (1979 - 1989 рр.) і Чечні (1994 - 1996, 1999 - 2000 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 В.М. Кожевніков; Нац. акад. оборони України. — К., 2005. — 21 с. — укp.

На підставі аналізу наукової літератури, історичних джерел, оприлюднених документів і статистичних матеріалів досліджено особливості розвитку форм і способів застосування артилерії за умов локальної війни в гірській місцевості (в Афганістані - 1979 - 1989 рр. і Чечні (1994 - 1996, 1999 - 2000 рр.). Виявлено тенденції та закономірності удосконалення та застосування артилерійської техніки. Основну увагу приділено питанням розвитку різних способів застосування артилерії залежно від змін у тактиці дій загальновійськових з'єднань і частин під час бойових дій. Висвітлено маловідомі у вітчизняній історіографії аспекти застосування реактивної артилерії за особливих умов. Доведено, що за специфічних фізико-географічних умов гірської місцевості збільшується час на виконання бойових завдань, зменшуються та обмежуються маневрові можливості артилерії та технічних засобів артилерійської розвідки. Відзначено негативний вплив чинників автономності дій загальновійськових підрозділів та відсутності достатньої кількості доріг на матеріально-технічне забезпечення артилерійських підрозділів. Розкрито основні принципи, форми та способи застосування артилерії за специфічних умов на різних етапах військових дій і відзначено посилення її ролі як основного вогневого засобу в бойових діях. Наведено рекомендації щодо перспективних напрямів застосування досвіду ведення локальної війни в гірській місцевості у процесі підготовки артилерійських частин і підроздів Збройних Сил України.