LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Воєнна наука. Військова справа

Всього — 534 Сторінка 8 із 27

141. Застосування військ (сил) в операції на оточення (за досвідом Корсунь-Шевченківської операції 1994 р.)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 А.Я. Сало; Нац. акад. оборони України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

На підставі аналізу опублікованих документів й архівних матеріалів обох воюючих сторін, мемуарної, наукової та спеціальної літератури здійснено комплексне дослідження Корсунь-Шевченківської операції як однієї з найбільших операцій на території України під час Другої світової війни, проведеної військами Червоної Армії у січні - лютому 1944 р. Значну увагу приділено питанням застосування видів збройних сил та родів військ в операції. Розкрито умови та фактори, що впливали на підготовку, хід і результати застосування військ у зазначеній операції, виявлено особливості її підготовки та проведення. Проаналізовано результати та наслідки, зокрема, уточнено втрати воюючих сторін. Установлено роль, місце, характерні риси й особливості застосування видів збройних сил і родів військ в операції. З'ясовано та досліджено новаторство у формах і способах бойових дій. Запропоновано визначення Корсунь-Шевченківської битви як основної з характерних операцій третього періоду Великої Вітчизняної війни, розглянуто її внесок до розвитку сучасної воєнної теорії та практики.

142. Застосування зенітної артилерії Сухопутних військ у воєнних конфліктах кінця другої половини XX ст.

автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Дмитро Сергійович Федоренко; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

143. Застосування ракетних військ і артилерії в особливих умовах за досвідом локальних війн і збройних конфліктів кінця XX - початку XXI ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Ю.В. Підгорецький; Нац. акад. оборони України. — К., 2004. — 16 с. — укp.

На підставі аналізу опублікованих документів і статистичних матеріалів досліджено процес застосування ракетних військ і артилерії (РВіА) за умов горно-лісисто-пустельної місцевості за досвідом бойових дій в Афганістані, Таджикистані, Чечні. Головну увагу приділено питанням розвитку тактики артилерійських частин і підрозділів у сучасних збройних конфліктах, характерним рисам і особливостям їх дій. Розкрито основні принципи, форми та способи застосування РВіА за специфічних умов на різних етапах збройного конфлікту.

144. Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 А.А. Каленський; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано загальні теоретичні та методичні засади застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ). Визначено їх концептуальні засади, з'ясовано стан використання у навчальній діяльності курсантів. Розкрито зміст поняття "сучасні інформаційні технології навчання" та на базі сучасних концепцій обгрунтовано відповідну методику. Відзначено, що функціонування та розвиток такої методики базується на творчому застосуванні методів, форм, прийомів і способів вивчення курсантами тактичних дисциплін за допомогою сучасних інформаційних технологій навчання у ВВНЗ, принципів і правил їх використання, спрямованих на особистісний і професійний (інформаційний і технологічний) розвиток особистості майбутнього офіцера, а також формування та розвиток у нього особистісної, професійної та психологічної готовності до застосування автоматизованих систем в управлінні військами та розв'язанні різноманітних технологічних проблем функціонування військ.

145. Західна парадигма війни і миру останньої чверті XX ст.

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 С.М. Романюк; Харк. військ. ун-т. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Проведено аналіз концептуальних підходів західної соціальної філософії щодо розуміння походження, суті й причин виникнення воєн. З'ясовано, що філософія миру сформувалася як альтернатива філософії насильства. У науковий обіг введено поняття "західна парадигма війни і миру", розкрито його суть та особливості за умов протистояння двох соціально-політичних систем та однополюсного світу. Досліджено процес трансформації характеру, причин і феномену війни в епоху глобалізації та революції у військовій справі. Обгрунтовано оптимістичні підходи щодо осмислення історичного процесу та місця в суспільних перетвореннях збройного насильства у третьому тисячолітті. Запропоновано модель військового реформування, яка базується на врахуванні основних тенденцій, пануючих у військовому будівництві Заходу. Доведено, що процес реформування Збройних сил України неможливий без духовно-етичного розвитку військовослужбовців, наповнення воєнної політики ідеалами гуманізму та демократії.

146. Західна парадигма формування особистості військового професіонала (соціально-філософський аналіз)

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 О.Л. Гончаренко; Харк. ун-т повітр. сил ім. І.Кожедуба. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Розкрито суть і зміст поняття "особистість військового професіонала". Доведено, що конкретна модель формування особистості військового професіонала зумовлена політичними, соціальними, економічним та військовими чинниками. Розкрито концептуальні засади парадигми формування такої особистості, визначено складність і суперечливість процесу її формування. Висвітлено соціальний механізм формування особистості сучасного військового професіонала. Обгрунтовано можливість та визначено основні шляхи імплементації засад західної парадигми її формування у систему військової освіти України.

147. Збройні сили Австро-Угорщини (1867 - 1918 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 А.Ф. Лозинський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Розглянуто збройні сили Австро-Угорщини, особливості й організаційно-правові засади їх формування. Вивчено структуру сухопутного війська. Проаналізовано його піхотні та кавалерійські формування, умови створення першої національної української частини у складі австро-угорської армії. Досліджено проблему обмундирування та екіпіровки війська й умови їх зміни. Вивчено питання розбудови військово-морського флоту в його кількісному та якісному аспекті. Значну увагу приділено військово-повітряним силам.

148. Збройні сили Директорії УНР та їх боротьба за державну незалежність України (листопад 1918 р. - листопад 1920 р.)

автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Ж.В. Мина; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження процесів утворення, послідовного та планомірного реформування Збройних сил Директорії УНР за умов ведення бойових дій, висвітлено історію їх розвитку. Визначено роль зовнішньополітичних чинників у формуванні військово-політичного курсу напередодні та в період приходу до влади Директорії УНР. Висвітлено передумови й особливості формування військової політики Директорії та процес створення Дієвої армії УНР. Наведено загальну характеристику Дієвої армії УНР: організацію командної вертикалі, формування старшинського складу, структуру та реорганізаційні процеси. Проаналізовано найбільш дискусійні аспекти, пов'язані з явищем "отаманії" у період Директорії УНР, з'ясовано причини їх виникнення та вплив на наслідки національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. Досліджено бойові дії армії УНР й Української Галицької Армії (УГА) проти військ більшовицької Росії та Добрармії генерала Денікіна у 1919 р. Висвітлено участь Збройних сил УНР на завершальному етапі боротьби за державну незалежність України. Розглянуто наслідки переходу УГА на бік Денікіна. Проаналізовано процес реорганізації армії УНР після підписання Варшавського договору 22 квітня 1920 р. та Військової конвенції 24 квітня 1920 р., а також за умов польсько-більшовицької війни.

149. Збройні сили України в протистоянні турецько-татарській експансії у другій половині XVI - на початку XVII ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Т.В. Батюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Досліджено склад, чисельність, структуру та організацію, озброєння, бойові можливості українського козацького війська, військових формувань українських князів та коронних контингентів, які формувалися в українських землях, їх порівняно з військами основних противників - Оттоманської імперії та Кримського ханства. Висвітлено участь українських військ у протистоянні кримсько-турецькій експансії, зокрема сухопутних і морських походах, а також експедиціях до Молдови та Угорщини. Розглянуто також політичний фон цих подій, взаємини запорізького та донського козацтва, їх вплив на політику держав Східної та Центральної Європи, спроби уряду реформувати запорізьке козацтво, причини та наслідки морських походів та зазначених експедицій. Уточнено деталі походів і битв, зокрема здобуття Кафи у 1616 р. Зроблено загальну оцінку військової справи в українських землях у другій половині XVI - початку XVII ст.

150. Збройні Сили України у політичній системі суспільства: політологічний аналіз морально-етичних основ військового будівництва

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 В.С. Клименко; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 1998. — 18 с. — укp.

У дисертації шляхом політологічного аналізу досліджені сутність, зміст і тенденції розвитку морально-етичних основ військового будівництва в Україні, встановлено їх гуманістичну спрямованість, яка обгрунтовується історичним, соціокультурним досвідом та сучасними політичними тенденціями і процесами. У контексті проблеми гуманізації морально-етичних основ військового будівництва пропонується прогностичний аналіз можливості їх впровадження у практику виховної роботи у Збройних Силах України.

151. Збройні Сили України як фактор створення та забезпечення існування системи колективної безпеки у Європі

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 О.В. Пулим; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 18 с. — укp.

Досліджено місце і роль Збройних Сил України у миротворчій діяльності української держави, участь у миротворчих операціях під егідою Організації Об'єднаних Націй у складі багатонаціональних сил і в системі міжнародних зв'язків України. Значну увагу приділено налагодженню співробітництва у військовій галузі протягом 1992 - 2000 рр., зусиллям військового відомства України у розвитку відносин рівноправного партнерства з країнами-членами Північноатлантичного Альянсу. Прослідковано участь миротворчих контингентів України у складі багатонаціональних сил ООН у Південно-Західній Європі, в Анголі, Таджикістані та Лівані. Вивчено процес створення нормативно-правової бази участі українських підрозділів у миротворчих операціях. Детально в хронологічній послідовності висвітлено дії підрозділів Збройних Сил України в миротворчих контингентах ООН під час вирішення конфліктів на теренах колишньої Югославії. До наукового обігу введено справжні найменування військових підрозділів, що дає змогу виключити історіографічні помилки під час описання дій українських миротворців у складі різних багатонаціональних військових формувань.

152. Здоровий моральний клімат - основа життєдіяльності навчально-виховної групи

І.В. Кравченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 6. — С. 52-57. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Праналізовано специфіку взаємовідносин у військовому колективі, з'ясовано вплив статутних правил на стан навчання та служби курсантів, запропоновано регламентацію міжособистісних стосунків.

153. Зміна поглядів на характер, причини та спрямованість загроз національній безпеці: філософсько-соціологічна західна парадигма

В.А. Мандрагеля Культура народов Причерноморья. — 2003. — N38. — С. 159-162 — Библиогр. в конце ст.: 12 назв. — укp.

Вже у 1950-1960-х рр. у філософській, соціологічній, військовій літературі вкрай актуальними постали проблеми, пов‘язані із кардинальною зміною характеру, причин та спрямованістю воєн (збройних конфліктів), інших насильницьких дій. Значною мірою це було обумовлено революційними змінами у засобах ведення бойових дій, насамперед, пов‘язаних з винаходом та розвитком зброї масового ураження, передусім ядерної

154. "Знаковая система в клеймении средневекового оружия" или "Средневековая знаковая атрибутивность в оружейных клеймах"

Ю.В. Золотухин Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 1. — С. 36-55. — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Рассмотрено клеймение ремесленных изделий средневековой Европы не как результат частной инициативы, а как закономерный процесс, начатый в античные времена и сформированный как традиции уже к XII - XIV вв. На примере знаковой системы клейм европейского средневекового оружия выявлен факт традиционной маркировки ремесленной продукции непосредственным товарным производителем. Явление "фирменного знака" утвердилось в оригинальном знаке средневекового клейма ремесленных изделий как синтезе формального символа предприятия, товарного ярлыка и гарантийных обязательств.

155. Изучение мотивации к занятиям физической культурой и спортом юношей 10 - 11 классов с целью оптимизации процесса физической подготовки в начальный период обучения

А.А. Мальцев, Ю.А. Бородин Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 19. — С. 88-98. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Висвітлено актуальність проблеми взаємозв'язку та взаємообумовленості фізичного виховання у старших класах загальноосвітніх шкіл та фізичної підготовки військовослужбовців. Визначено мотиваційні пріоритети та зацікавленість юнаків 10 - 11 класів щодо занять фізичною культурою та спортом.

156. Исследование физических качеств, обеспечивающих устойчивую работоспособность военных специалистов

О.А. Шевченко Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2004. — N 6. — С. 102-109. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглянуто питання фізичної підготовки військових фахівців виду Збройних Сил України. Зроблено висновки на основі досліджень про підвищення ефективності фізичної підготовки цих фахівців та позитивний вплив на стійкість їх тривалої працездатності.

157. Исторические портреты генералов Кая бей Балатукова и Амет бей Хункалова

М.В. Масаев Культура народов Причерноморья. — 1999. — N10. — С. 82-89 — Библиогр. в конце статьи: с. 88-89 (53 назв.) — рус.

история Крыма, 18 в., крымскотатарские генералы русской армии, военная служба, исламская культура в Крыму, биография, военные награждения, семейное положение, военная история, нуженполныйтекст

158. Інженерне забезпечення бойових дій за досвідом воєнних конфліктів у ДРА, Перській затоці та Чечні (1979 - 2003 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук22.02.22 В.В. Зайвий; Нац. акад. оборони України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

На підставі аналізу опублікованих документів і праць науковців досліджено процес інженерного забезпечення бойових дій військ за специфічних умов збройного конфлікту, розкрито його характерні риси й особливості, визначено основні тенденції розвитку цього процесу, а також запропоновано можливі напрями використання одержаного досвіду за умов розвитку Збройних Сил України. Значну увагу приділено питанням розвитку тактики інженерних частин і підрозділів у певних воєнних конфліктах. Розкрито принципи, форми та способи застосування інженерних військ на різних етапах збройного конфлікту.

159. Інтегральний показник професійної працездатності офіцерів - спеціалістів операторського профілю

В.М. Красота Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 9. — С. 89-91. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Вивчено шляхи дослідження та можливість застосування інтегрального показника об'єктивної оцінки професійної працездатності офіцерів і спеціалістів операторського профілю.

160. Інформаційно-психологічне забезпечення збройних сил США в локальних війнах і збройних конфліктах 1950 - 2000 рр. (історичний аспект)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 В.М. Вилко; Нац. акад. оборони України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Вперше науково обгрунтовано зміст поняття "інформаційно-психологічне забезпечення збройних сил США" як цілеспрямованої системної діяльності органів психологічних операцій, державного та військового управління та засобів масової інформації щодо встановлення взаємодії з місцевим населенням і громадськими організаціями, спрямовану на формування сприятливого інформаційного середовища та створення спеціальних морально-психологічних умов підготовки та застосування збройних сил США під час війни або збройного конфлікту. Здійснено наукову періодизацію історії виникнення, становлення та розвитку ІПЗ ЗС США. Доведено, що становлення ІПЗ як окремого виду бойового забезпечення відбулося у період війни у Перській затоці під час здійснення операцій БНС "Щит пустелі" та "Буря в пустелі" в 1991 р. Розкрито нові тенденції щодо удосконалення апарату управління, механізмів та змісту ІПЗ ЗС США в локальних війнах і збройних конфліктах другої половини XX ст. Здійснено класифікацію інформаційно-психологічних операцій ЗС США за масштабами проведення, сферою застосування та об'єктами впливу в локальних війнах і збройних конфліктах другої половини XX ст. Розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення організації морально-психологічного забезпечення ЗС України та визначено основні напрями протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на їх особовий склад.