LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Воєнна наука. Військова справа

Всього — 534 Сторінка 9 із 27

161. Інформаційно-психологічне протиборство у воєнних конфліктах другої половини ХХ ст.

автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Андрій Миколайович Странніков; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2007. — 19 с. — укp.

162. Інформаційно-психологічний вплив на війська та населення противника (1939 - 2000 рр.)

автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 Я.М. Жарков; Нац. акад. оборони України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Здійснено аналіз історіографії та наукових джерел стосовно питань інформаційно-психологічного впливу (ІПВ) на війська та населення противника у 1939 - 2000 рр. Визначено його потенційний апарат. Розглянуто досвід ведення такої пропаганди у роки Другої світової війни (1939 - 1945 рр.), організації та проведення психологічних операцій (ПсО) США у війнах і збройних конфліктах у 1946 - 1991 рр. і спецпропаганди СРСР під час бойових дій в Афганістані у 1979 - 1989 рр. Значну увагу приділено хронологічному висвітленню розвитку ІПВ у локальних війнах і збройних конфліктах (1992 - 2000 рр.). Вивчено офіційні документи армії США та визначено зміст і особливості ПсО на сучасному етапі. На підставі наукового аналізу історії становлення та розвитку ІПВ сформульовано практичні рекомендації щодо врахування світового досвіду ІПВ за умов реформування сучасних Збройних сил України.

163. Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Д.В. Таушан; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с. рис. — укp.

Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено ефективність використання засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІТТ) під час навчання іноземної мови (ІМ) за умов індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ). Визначено алгоритм розробки та методику використання програмного забезпечення навчального призначення для вивчення ІМ у ВВНЗ, на базі якого створено та впроваджено до навчального процесу комплексний мультимедійний курс з метою вивчення англійської мови, експериментально доведено ефективність його використання за умов індивідуалізації навчальної діяльності.

164. Історико-педагогічний аналіз технологій фізичного виховання у військово-навчальних закладах довузівської підготовки

В.М. Мисів Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 22. — С. 170-175. — Бібліогр.: 31 назв. — укp.

На теоретичному рівні дослідження в історико-педагогічному контексті вивчено питання становлення та розвитку педагогічних технологій у системі фізичного виховання учнів військово-навчальних закладів довузівської підготовки. Отримані результати свідчать про існування значної кількості позитивних даних щодо змістового та реалізаційного забезпечення таких технологій, які разом з сучасними досягненнями галузевої науки, необхідно враховувати в ході їх розробки та реалізації у системі фізичного виховання учнів сучасних ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

165. Історична необхідність формування сучасної професійної армії України

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 О.М. Лойко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с. — укp.

На підставі аналізу документів і матеріалів, наукових праць і різноманітних матеріалів досліджено питання трансформації та модернізації армій провідних країн світу. Узагальнено досвід військового будівництва США, Великобританії та Франції, проаналізовано соціально-економічні, бюджетно-фінансові, демографічні, зовнішньо та внутрішньополітичні фактори, які вплинули на військово-політичне керівництво провідних держав світу щодо прийняття рішення стосовно раціоналізації Збройних сил, покращення їх якісного компоненту на базі удосконалення озброєння та бойової техніки, професіоналізації регулярного війська та підвищення рівня його підготовки. Висвітлено передумови та суспільно-економічну ситуацію в Україні, що вплинули на процес формування та модернізації її Збройних сил протягом останнього десятиліття. З урахуванням сучасних політичних і економічних реалій, актуальних вимог у сфері національної безпеки та обороноздатності держави показано необхідність створення професійного війська України. Проаналізовано діяльність Верховної Ради та уряду держави щодо військового будівництва в Україні та побудови професійної вітчизняної армії. Визначено характерні риси та вимоги сучасного етапу професіоналізації Збройних сил України, а також напрями майбутнього розвитку української армії у контексті побудови професійного війська.

166. Історичний досвід входження колишніх членів Організації Варшавського Договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України)

автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 С.Я. Ліпкевич; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 19 с. — укp.

З застосуванням нових концептуальних підходів в історичному контексті досліджено створення нової системи безпеки на європейському континенті. Узагальнено та проаналізовано концептуально-правові та практичні аспекти внеску Північноатлантичного альянсу як військово-політичної організації у формування надійних механізмів гарантування міжнародного миру та безпеки після радикальних змін в євроатлантичному геостратегічному середовищі. Комплексно досліджено досягнення у реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції України. Проаналізовано наявні прорахунки, які заважають ефективному здійсненню обраного зовнішньополітичного курсу держави. Розглянуто історіографію проблеми створення системи гарантії національної безпеки держави шляхом цілісного розгляду динаміки реалізації політики України у сфері захисту національних інтересів. Доведено необхідність формування такої системи з урахуванням міжнародних факторів.

167. Історія військової справи даків І ст. до н.е. - початку ІІ ст. н.е.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 І.А. Прохненко; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2002. — 17 с. — укp.

Джерельною основою дослідження є свідчення античних авторів, епіграфіка, зображення римської скульптури (колона та трофей Трояна), нумізматичні та речові матеріали, а також військово-оборонні пам'ятки. Розглянуто історичну ситуацію в Карпато-Дунайському ареалі та викладено у хронологічній послідовності події протистояння даків і римлян, кельтських племен бойїв і таврисків, населенням міст - полісів Західного та Північно-Західного Понту, сарматських племінних об'єднань язигів і роксолан. На підставі аналізу речей озброєння встановлено особливість екіпірування й складу дакійського війська. За результатами дослідження реконструйовано зразки військового зодчества. Розглянуто місцеві традиції зброярства, військового будівництва й виділення елементів, запозичених під час контактів з кельтами, греками, римлянами та сарматами. З метою з'ясування місця дакійського війська серед озброєних формувань варварського й античного світу проаналізовано здобутки військового навчання римлян, сарматів і германців. Зроблено висновок, що військова справа даків відповідала рівню своєї епохи, а дакійське військо може бути віднесеним до найбільш боєздатних формувань варварського світу.

168. Історія спорту та історія війська в українській традиції - паралелі і взаємозалежності

В. Мороз Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 15. — С. 74-78. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Висвітлено життєвий подвиг українського спортсмена Федора Черника та героїчну звитягу вихованців спортивно-гімнастичних товариств у битві під Мотовилівкою у 1918 р.

169. К 60-летию Ялтинской конференции. Время раскрывать секреты

Ю.Т. Туляков Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.1. — С. 60-62 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

Конференция глав трех Великих держав в Крыму стала настолько важным событием в мировой истории, что каждый юбилей становится новым толчком к изучению всего, что связано с этим событием. Особенностью этого года стало то, что впервые задачи по подготовке к 60-летию конференции были поставлены Верховной Радой Украины.

170. К вопросу о Русской освободительной армии (РОА) и судьбе Виктора Ивановича Мальцева

О.В. Романько Культура народов Причерноморья. — 1997. — N1. — С. 132-135 — Библиогр.: 10 назв. — рус.

история СССР, Русская освободительная армия, Великая Отечественная война, Власов А.А., Мальцев В.И.

171. К вопросу о физической подготовленности молодого пополнения вооруженных сил Украины

Ю.А. Бородин, В.Б. Добровольский, А.А. Мальцев Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2003. — N 2. — С. 73-81. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Розглянуто проблеми фізичної підготовленості молодого поповнення Збройних Сил України.

172. К вопросу об итогах русско-турецкой войны 1676-1681 гг.

Г.В. Ходырева Культура народов Причерноморья. — 1998. — N5(продолжение). — С. 453-455 — Библиогр.: 7 назв. — рус.

военная история 1676-1681 гг., русско-турецкая война 1676-1681 гг., Украина, Турция, Россия

173. Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних сил України

автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 О.І. Сивак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 19 с. — укp.

Комплексно досліджено вплив кадрової політики у Збройних силах (ЗС) України на вирішення завдань їх реформування, підготовки та формування професійно досконалого, національно свідомого офіцерського корпусу. Обгрунтовано висновок, що прискореному реформуванню ЗС України за вирішальної ролі державної нормативно-правової та фінансово-матеріальної підтримки сприяла вдосконалена кадрова політика. На підставі аналізу заходів реформування та розвитку ЗС зроблено висновок, що кадрова політика у ЗС України є своєрідним концентрованим відображенням, показником динаміки політичних процесів, які здійснюються у державі. Проаналізовано процес реформування системи військової освіти та визначено шляхи вдосконалення системи навчання з урахуванням досвіду підготовки офіцерських кадрів у провідних країнах світу. Досліджено вплив гуманітарного, соціального забезпечення, рівня соціально-правового захисту на стабільність, морально-психологічний стан офіцерських колективів.

174. Как снимали Бабрака Кармаля: глазами очевидца

М.Ф. Слинкин Культура народов Причерноморья. — 1999. — N7. — С. 118-123 — Библиогр.: с. 122-123 (14 назв.) — рус.

новая и новейшая история, история Афганистана, правящие партии , вооруженная оппозиция, Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), военно-политическая интервенция, гражданская война, преподавательТНУ, нуженполныйтекст, Кармаль Б.

175. Командиры "Третьего рейха"

Пер. с англ. С. Митчем, Дж. Мюллер. — СмоленскФирма "Русич", 1995. — 475 с — рус.

Книга Сэмюэла У. Митчема и Джина Мюллера "Командиры Гитлера" впервые вышла в 1992 году в издательстве "Скарборо Хаус". Ее тема — биографии фельдмаршалов, генералов и офицеров "третьего рейха", сгруппированные в семь глав. Каждая глава отражает определенный период в истории "третьего рейха". Так, глава 1 — "Генералы высшего командования" — показывает, как проходило планирование военных операций, главы 2 и 3 рассказывают о событиях на Восточном фронте. Отдельные главы посвящены офицерам германских ВВС и ВМС, войск СС.

176. Конституційно-правові основи військового правосуддя в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.02 В.П. Шевченко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Запропоновано комплексне дослідження інституту військової юстиції, визначення функціонування даного інституту у системі правосуддя в органічному зв'язку з особливостями організації військового керування. Проаналізовано конституційно-правові засади функціонування військових судів в Україні. Визначено їх місце у системі судоустрою, статус, питання юрисдикції, утворення та діяльності, у тому числі з урахуванням характеристики порівняльно-правового аналізу регулювання даних питань у різних країнах світу. Розглянуто сучасний стан здійснення військового правосуддя в Україні. Проаналізовано необхідність і загальні передумови реформування системи військових судів, напрямки удосконалення їх діяльності за умов здійснення судово-правової реформи. Надано конкретні рекомендації практичного характеру щодо покращання законодавства про судоустрій, судочинство та статус суддів.

177. Контракт про проходження військової служби громадянами України

Автореф. дис... канд. юрид. наук20.02.03 М.В. Макухіна; Акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено історико-правовому дослідженню процесу становлення військових формувань України військовослужбовцями за контрактом. З'ясовується поняття, правова природа контракту про проходження військової служби, його види. Здійснена характеристика сторін правовідносин, які виникають з приводу добровільного проходження військової служби за контрактом - громадянина України та держави, від імені якої діє центральний орган військового формування України в особі командира військової частини. Аналізується загальний порядок укладення контракту про проходження військової служби та підстави його припинення.

178. Конфігурація європейської безпеки в контексті реалізації національних інтересів України (воєнно-політичний аспект)

автореф. дис... д-ра політ. наук21.01.01 І.А. Храбан; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки Ради нац. безпеки та оборони України. — К., 2008. — 32 с. — укp.

Комплексно досліджено системний характер європейської безпеки. Розкрито сутність, тенденції розвитку та напрями створення нової системи безпеки Європи у воєнно-політичній сфері. Розглянуто історію розвитку людської цивілізації протягом останніх 400 років у контексті упорядкування на міжнародному рівні процесу забезпечення безпеки, перетворення його в систему, сформовану на інституційних засадах. Розроблено класифікацію основних моделей, побудованих на базі різних систем міжнародної безпеки, зокрема, з використанням європейського компонента. Проаналізовано еволюцію системи європейської безпеки та міжнародних подій, що відбулися після ліквідації двополюсної системи забезпечення міжнародної безпеки. Запропоновано концепцію створення на базі сучасних систем європейської безпеки - євроатлантичної (НАТО), європейської (ЄС) та євроазійської (ОДКБ) - нової системи загальноєвропейської безпеки й її використання на території більшості держав-членів ОБСЄ. З'ясовано, що Україна, зважаючи на її геополітичне положення та масштаби, не може бути активним учасником подій, які визначатимуть майбутнє Європи та світу. Зроблено висновок, що в інтересах забезпечення національної безпеки, на які суттєво впливає еколюція системи європейської безпеки, Україна зобов'язана взяти участь у формуванні нової архітектури безпеки європейського континенту з використанням необхідного військового, військово-технічного й інтелектуального потенціалу. На підставі аналізу стану та перспектив втілення в життя зовнішньополітичного курсу України на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур безпеки в оборонній сфері визначено основні проблеми та напрями воєнно-політичного співтовариства держави з даними структурами.

179. Концептуальні напрямки формування в старшокласників позитивного ставлення й мотивації до зміцнення особистого здоров'я та здорового способу життя в процесі допризовної підготовки

О.В. Кириченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 3. — С. 38-42. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Визначено концептуальні напрямки та принципи формування у допризовників позитивного ставлення й мотивації до зміцнення свого здоров'я та здорового способу життя у процесі підготовки до захисту Вітчизни. Наведено результати експериментального вивчення сучасного стану здоров'я допризовників і надано функціонально-професійну характеристику роботи міських призовних комісій. Відповідно до вимог держстандартів освіти сформульовано Кодекс здоров'я учня української національної школи.

180. Крестовый поход в Европу

Пер. с англ. Д. Эйзенхауэр. — М.Воениздат, 1980. — 525 с — рус.

Книга представляет собой мемуарный труд бывшего верховного командующего союзными войсками при высадке в Нормандии в июне 1944 года, впоследствии президента США. На основе личных воспоминаний и архивных материалов автор подробно рассматривает военные и военно-политические вопросы, связанные с участием вооруженных сил США в боевых действиях в годы второй мировой войны.