LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 1 із 31

1. Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 О.В. Головко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено та розроблено інформаційну технологію автоматизації процесу одержання й обробки геологорозвідувальної інформації про розподіл вмісту корисного компонента у залізних рудах (ЗР) за умов підземного видобутку (ПВ). Показано, що автоматизоване робоче місце (АРМ) геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин охоплює усі етапи одержання й обробки інформації для керування якісними показниками ЗР під час ПВ. Викладено вдосконалені інструментальні засоби моніторингу, створено базу геологічних даних (ГД). Для розмежування нееондиційних і кондиційних руд запропоновано використання розроблених алгоритмів, що дозволило більш ефективно виділяти контури рідних тіл. Представлено структуру й описано інформаційні технології у складі АРМ. Висвітлено особливості даної технології - поєднання програмного забезпечення пульта керування й обробки даних у єдину систему з метою розробки спільних форматів, автоматизації процедури одержання й обробки ГД, зменшення ймовірності появи помилок і підвищення надійності моніторингу.

2. Автоматичне управління процесом згущення суспензій рідкіснометалічних руд для підвищення якості вихідних продуктів радіального згущувача

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Л.В. Шпильовий; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2007. — 20 с. — укp.

Удосконалено принципи та способи управління технологічним процесом згущення суспензій руд рідкісних металів і продуктів їх збагачення в радіальному згущувачі на базі урахування закономірностей згущення сфлокульованих суспензій. Проведено теоретичне й експериментальне дослідження процесу згущення як об'єкта автоматичного управління. Встановлено екстремальний характер залежностей швидкості осадження дисперсної фази сфлокульованої суспензії й густини стисненого осаду від питомих витрат флокулянту. Виявлено факт дрейфу екстремуму від величини pH суспензії. Розроблено способи екстремального керування режимом осадження дисперсної фази суспензії. Показано, що густина суспензії, яка вивантажується з лійки згущувача, визначається параметрами ущільненого осаду і суспензії зони стиснення і забезпечується регулюванням співвідношення витрат дисперсної фази в осаді й згущеному продукті.

3. Адаптивна система автоматичного керування флотаційним процесом з істотним запізнюванням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 Ле Мінь Фионг; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Синтезовано оптимальну структуру електромеханічної адаптивної системи автоматичного керування процесом флотації на вуглезбагачувальній фабриці. Розроблено математичну модель процесу. Визначено критерій ефективності процесу керування розділовим апаратом. Запропоновано алгоритм одноканального екстремального регулятора, який мінімізував затрати на рискання під час дрейфу статичної характеристики об'єкта керування. Викладено алгоритм двоканального екстремального крокового регулятора, який грунтується на послідовному симплексному методі пошуку оптимуму критеріальної функції. Для досягнення розрахункового значення за наявності істотного запізнювання виконано його компенсацію шляхом прогнозування показників датчиків на один цикл виміру вперед. Відзначено, що для прогнозування якості кінцевих продуктів найбільш придатною є прогнозна модель експонентного згладжування з адаптацією трекінг-сигналом. Визначено кількісні оцінки ефективності функціонування систем автоматичного керування.

4. Адаптивна система управління процесом магнітної сепарації залізних руд на базі засобів ультразвукового контролю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Н.В. Моркун; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2005. — 24 с. рис. — укp.

Сформульовано умови та уточнено закономірності процесу пошуку екстремуму цільової функції у дискретній системі автоматичної оптимізації процесу магнітної сепарації залізних руд та встановлено, що за умов змінних фізико-механічних і хіміко-мінералогічних характеристик перероблюваної руди мінімальний час пошуку забезпечується у разі формування керувального впливу завдяки різниці не менше двох синхронно вимірюваних значень послідовних змін вихідної координати об'єкта управління між кроками виконавчого механізму та за час чистого запізнювання, обмірюваного з моменту його кроку, з урахуванням поточного положення, у вигляді кусочно-постійних функцій, які приймають межові значення припустимих керувань, параметри яких визначаються вхідними динамічними характеристиками об'єкта. Усановлено закономірності екстремального управління інерційними об'єктами з запізнюванням зі змінними статичними та динамічними характеристиками, що забезпечує мінімальний час перехідних процесів у системі, на базі вимірюваних значень регульованої координати через проміжки часу між кроками виконавчого механізму, що формуються згідно з поточними значеннями статичних і динамічних характеристик об'єкта, які визначаються за умов дії інтенсивних збурювань як нечіткі множини, ступінь належності до яких задається предикатами відносин. З'ясовано умови та уперше визначено параметри сталого пошуку екстремуму у системі автоматичного управління процесом магнітної сепарації залізних руд, що реалізує запропоновані принципи пошуку, за наявності інтенсивних збурюючих впливів на об'єкт управління та шумів у контрольованих сигналах. Уперше виявлено закономірності формування керувального впливу в системі автоматичної оптимізації процесу магнітної сепарації залізних руд на базі обмірюваної різниці величини загасання хвиль лемба, що поширюються за поверхнею, яка контактує з потоком залізорудної пульпи за наявності магнітного поля та без нього.

5. Адаптивне керування процесом буріння глибоких свердловин

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.07 М.І. Горбійчук; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 35 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням розробки методів і алгоритмів адаптивного керування процесом буріння глибоких свердловин. Комплексно вирішено питання математичного моделювання, ідентифікації параметрів моделі, виявлення зміни умов буріння, адаптивного керування та відпрацювання долота за опорою і озброєнням, які в сукупності вирішують значну наукову та прикладку проблему в галузі спорудження глибоких нафтових та газових свердловин. Розроблені методи та синтезовані алгоритми адаптивного керування сприяють досягненню вищих техніко-економічних показників та безаварійному бурінню свердловини в умовах апріорної невизначеності.

6. Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів

Автореф. дис... канд. пед. наук.13.00.04 О.О. Русанова; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретико-методичні проблеми організації алгоритмічного навчання студентів як ефективну форму підвищення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-гірників. Розкрито суть понять "комплексний алгоритмічний підхід" і "комплексна алгоритмізація" навчального процесу з використанням сучасних комп'ютерних засобів у навчальній діяльності викладачів і студентів. Теоретично обгрунтовано, розроблено й експериментально перевірено технологію комплексного алгоритмічного навчання студентів гірничого профілю, що базується на використанні сучасних комп'ютерних засобів й інформаційного забепечення.

7. Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно- насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації

Автореф. дис. канд. техн. наук05.11.13 В.А. Ровінський; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — укp.

Удосконалено статичну діагностичну модель верстата-качалки, що дозволяє підвищити точність отримання динамограм у перерахунку з ватметрограм і тим самим збільшити вірогідність оцінки стану заглибленого насоса штангової глибинно-насосної установки (ШГНУ). Створено динамічну діагностичну модель верстата-качалки, яка враховує моменти інерції зрівноважуючих вантажів верстата-качалки та ротора її привідного електродвигуна, що дозволяє підвищити на 1-5 % точність оцінки стану заглибленого насоса ШГНУ під час її роботи в динамічному режимі. Встановлено взаємозв'язок зміни ковзання ротора електроприводу верстата-качалки від дії навантаження на штангову колону, зумовленого станом заглибленого насоса, на основі якого розроблено метод діагностування ШГНУ за швидкісними характеристиками. Запропоновано непрямий метод визначення маси зрівноважуючих вантажів верстата-качалки, використання якого дозволить підвищити точність перерахунку ватметрограми в динамограму та проводити операції зрівноваження верстата-качалки.

8. Вдосконалення динамометричного методу та технічних засобів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 О.В. Євчук; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2004. — 18 с. — укp.

Проаналізовано існуючі типи дефектів штангових глибинно-насосних установок (ШГНУ) та причини їх виникнення. Показано, що максимальної ефективності діагностування можна досягти за умови контролю чинників, які зумовлюють дефекти ШГНУ, та параметрів технологічного режиму роботи свердловини. Для вирішення поставленого завдання удосконалено динамометричний метод діагностування ШГНУ. З використанням перетворення Уолша та вейвлет-перетворення розроблено методи автоматизованого виявлення дефектів ШГНУ. Створено математичну модель коливальних процесів колони насосно-компресорних труб, що дозволяє пов'язати їх характеристики з рівнем рідини у затрубному просторі свердловини. Запропоновано метод визначення коефіцієнта тертя на підставі розрахунку плунжерних динамограм. Розроблено систему діагностування ШГНУ та конструкції вставного давача навантаження. Створено функціональну схему системи виявлення дефектів і принципові схеми її окремих вузлів, запропоновано їх програмне забезпечення. Проведено метрологічний аналіз розробленої системи діагностування та первинного перетворювача.

9. Вдосконалення методики проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.10 І.І. Чудик; Івано-Франків. нац. технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2005. — 19 с. — укp.

Уперше розроблено методику поетапного проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони (КНБК) з урахуванням особливостей їх конструкцій та умов взаємодії опор зі стінками свердловини шляхом послідовного збільшення кількості ОЦЕ. За розробленим алгоритмом розрахунку мінімальної енергії деформації багатоелементних неорієнтованих КНБК з двома ОЦЕ визначено момент появи нестійкої рівноваги, що може використовуватися як додатковий критерій вибору компоновок. Розроблено та впроваджено стандарт організації України "Компоновки низу бурильної колони для буріння похило-спрямованих і горизонтальних свердловин.

10. Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.02 С.О. Попов; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2007. — 36 с. — укp.

Досліджено проблему вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд під час проектування виробничих об'єктів даного видобутку. Розроблено теоретичні засади системного підходу до проектування та побудови моделей гірничотехнологічних об'єктів. Розроблено системну модель підземного гірничо-видобувного виробництва. Удосконалено метод автоматизованого вибору проектних рішень. Запропоновано систему моделювання основних гірничотехнологічних об'єктів підземного видобутку залізних руд. Наведено дані щодо ефективності використання даної системи у практиці проектування виробничих об'єктів такого видобутку залізної руди.

11. Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свердловин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.12 Р.В. Рачкевич; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Удосконалено інтегральний метод визначення зусилля розтягу, спричиненого власною вагою бурильної колони, яка взаємодіє по всій довжині зі стінкою криволінійної ділянки свердловини. На підставі складання та розв'язку диференціальних рівнянь пружної осі, удосконалено метод оцінки напружено-деформованого стану бурильної колони з урахуванням особливостей взаємодії труб зі стінками криволінійної та прилеглих до неї прямолінійних ділянок свердловини. Визначено умови каверно- та жолобоутворення. Вперше обгрунтовано доцільність використання С-критерію для прогнозування довговічності різьбових з'єднань бурильної колони. На підставі використання теоретичних положень механіки руйнування розроблено метод визначення функції К-тарування для розрахунку коефіцієнта інтенсивності напружень перед фронтом поверхневих півеліптичних втомних тріщин у поперечному перерізі різьбових з'єднань бурильних труб. Експериментально визначено параметри кінетики поширення тріщин у натурних зразках різьбових з'єднань бурильних труб.

12. Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються

Автореф. дис... канд. техн. наук05.26.01 І.І. Пугач; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Установлено залежності розрідження в устях сведловини, концентрації метану в суміші та витрати метаноповітряної суміші (МПС) від відстані устя свердловини до лінії очисного вибою, дебіту газоповітряної суміші від розрідження в усті свердловини до лави, витрат метану, відстані устя свердловини до лави, дебіту метану від розрідження у свердловині. За одержаними результатами складено рівняння парних і множинних регресій. Виконано обгрунтування топологічних параметрів дегазаційних свердловин за умов дегазації зближених пластів, що підробляються, на базі математичного апарату аналітичної геометрії. Розроблено методику розрахунку для визначення параметрів закладення свердловин, що буряться з виробок виїмкової ділянки за зазначених умов. Наведено методи визначення дебітів МПС, метану та розрідження на устях свердловин одночасно на всіх виїмкових дільницях шахти з урахуванням продуктивності працюючих вакуум-насосів. Запропоновано модель балансу МПС та сумарного масового дебіту метану на виїмковій ділянці з урахуванням концентрації метану у газопроводі. Здійснено розрахунок зміни тиску МПС за довжиною газопроводу з використанням диференціального рівняння, до складу якого входять масові витрати МПС, що дозволяє враховувати зміни втрат та щільності МПС за довжиною газопроводу за умов підсмоктування повітря у трубопровід.

13. Вдосконалення прогнозу малоамплітудних диз'юнктивних та плікативних порушень при проведенні пластових гірничих виробок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 І.Є. Кольчик; НАН України. Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено питання прогнозу малоамплітудних диз'юнктивних і плікативних, що супроводжуються потовщенням пласта, порушень у разі проведення пластових підготовчих виробок. Доведено, що зі зменшенням відстані від вибою виробки до порушення зменшується протяжність розвантаженої зони, а також зростають напруження у порушенні, що обумовлено затисканням вугільного пласта у зоні з різким збільшенням його товщини. Установлено, що за величиною видавлювання пласта у виробку, а також за змінюванням величини приросту максимальних значень початкової швидкості газовиділення в шпур є можливим визначення відстані до порушення, а також амплітуди зміщення (величини потовщення) пласта у цьому порушенні, за наближення до нього вибою виробки на відстань, що не перевищує протяжності розвантаженої зони на непорушеній дільниці пласта.

14. Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.07 В.Я. Максимик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 17 с. рис. — укp.

Розвинуто засади технології зневоднення та знесолення нафт, які видобуваються та переробляються в Україні. Досліджено природні стабілізатори емульсій нафт Долинського та Гнідинцівського родовищ, а також нафт, які переробляються на АТ "Укртатнафта", вивчено основні фактори агрегативної та седиментаційної стійкості емульсій цих нафт. Розроблено новий нео іногенний деемульгатор на основі оксидів етилену та пропілену, вивчено його фізико-хімічні та експлуатаційні властивості. Визначено оптимальні умови використання розробленого деемульгатора та запропоновано технологічну схему електрознесолення нафт під час руйнування нафтових емульсій з різними типами стабілізаторів у процесі підготовки нафт на промислах та нафтопереробних заводах.

15. Вдосконалення технології відновлення свердловин забурюванням додаткових стовбурів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.10 М.В. Лігоцький; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 18 с. — укp.

Розроблено математичну модель технологічного процесу забурювання додаткового стовбура через "вікно" в обсадній колоні, в основу якої покладена реалізація проектного початкового кута буріння додаткового стовбура. Розроблені методики розрахунку довжини "вікна" і вибору оптимальних параметрів клинового відхилювача, райберів, компоновки низу бурильної колони для вирізання "вікна" в обсадній колоні і буріння додаткового стовбура. Запропоновані нові конструкції триплощинного клинового відхилювача, сферичного райбера і розширюючого ексцентричного лопатевого ступінчастого долота типу ДЕЛС, класифікація профілів додаткових стовбурів, рекомендації з вибору конструкції свердловин з додатковим стовбуром, розраховані значення гранично допустимих початкових кутів забурювання додаткових стовбурів.

16. Вдосконалення технології підготовки та збагачення окислених залізистих кварцитів із застосуванням бішофіту

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.08 О.В. Булах; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2008. — 20 с. — укp.

За результатами проведених досліджень установлено, що умови неможливості закріплення на кварці тонких частинок гематиту, мартиту, гідроксидів заліза та магнетиту створюються під час подрібнення сировини з застосуванням бішофіту, що призводить до підвищення контрастності фізико-механічних характеристик рудних і нерудних мінералів. З'ясовано, що збільшення ефективності магнітного збагачення окиснених кварцитів можливе за рахунок створення нейтрального заряду на поверхні кварцу, що забезпечує селективну флокуляцію нерудних мінеральних частинок, внаслідок чого відбувається захоплення нерудного мінералу на магнітних центрах високоградієнтного сепаратора. Запропоновано обробку вихідної руди перед її подрібненням аерозолем бішофіту для одержання чистих поверхонь та підвищення контрастності поверхневих фізико-хімічних характеристик рудних і нерудних мінералів. Установлено, що під час сепарації подрібненої руди з використанням бішофіту відбувається значно менше засмічення магнітного продукту нерудними мінералами за рахунок селективного флокулоутворення нерудних частинок, що дозволяє одержати приріст масової частки заліза у кінцевому концентраті у порівнянні з базовим варіантом на 3,1 % без знешламлювання, на 2,9 % - зі знешамлюванням промпродукту без бішофіту та на 4,1 % - з застосуванням бішофіту та знешамлюванням.

17. Вдосконалення технології проведення підготовчих виробок буропідривним способом на базі оптимізації параметрів взаємодії вантажно-транспортного обладнання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.02 С.Є. Барташевський; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — укp.

Розроблено модель, що дає змогу під час проведення підготовчих виробок буропідривним способом установити взаємозв'язок між параметрами навантажувальної машини, характеристиками процесу навантаження та транспортування гірничої маси. Визначено експоненціальну залежність технічної продуктивності навантажувальної машини багатофункціонального призначення від параметрів обмінно-транспортних операцій у разі локомативної відкатки вантажів. Запропоновано параметри організації робіт, які дають змогу підвищити темпи проведення підготовчих виробок шляхом оптимізації продуктивності навантажувальних машин типу МНК, розширення їх функцій і зниження трудомісткості допоміжних операцій.

18. Вдосконалення технології розробки багатопластових родовищ з нерівноміцними колекторами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.06 М.Б. Харитонов; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 18 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано новий метод розв'язання науково-практичної задачі, а саме: інтенсифікації видобутку газу з багатопластового газового родовища з нерівноміцними колекторами. Обгрунтовано можливість використання стійких (тортонських) газоносних відкладів для видобутку газу з нестійких (майкопських) газоносних відкладів способом внутрішньосвердловинного перепуску газу через перепускні свердловини з нестійкого у стійкий колектор та відбору всього газу родовища через стійкий колектор, використовуючи експлуатаційні, зокрема горизонтальні, свердловини з технологічної платформи. Розроблено математичну модель перепуску газу через перепускні свердловини з нестійких колекторів у стійкі та відбору газу через експлуатаційні свердловини, пробурені у стійкому колекторі. Розроблено методику досліджень процесу перепуску газу.

19. Вдосконалення технології розробки потужних пластів кам'яної солі в умовах ДВО "Артемсіль"

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.02 С.М. Пирін; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 23 с. — укp.

Вдосконалено й апробовано камерну систему розробки потужних пластів кам'яної солі для умов Артемівського родовища, яка відмінна від існуючої поділом блоку, що виймається, на яруси, в яких видобуток здійснюється проведенням камер малого перетину за допомогою комбайнової технології. Вперше теоретично розраховано й експериментально підтверджено безпечні розміри міжкамерних і міжярусних ціликів у соляному блоці, що відробляється, які забезпечують стійкість конструктивних елементів системи розробки. Розроблено й апробовано за промислових умов потокову технологію машинної виїмки солі в камерах, яка забезпечує безперервну доставку відбитої солі до скіпового ствола і вирівнювання нерівномірних вантажотранспортних потоків.

20. Вдосконалення форми напірної характеристики малогабаритної насосної ступені шнекового типу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.17 І.П. Каплун; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2007. — 20 с. — укp.

Наведено результати дослідження робочого процесу малогабаритної насосної ступені шнекового типу, встановлено вплив геометричних параметрів проточної частини на форму її напірної характеристики. Розроблено фізичну модель течії в каналах досліджуваної ступені під час роботи на знижених подачах. Розглянуто процес переформування структури течії в каналах ступені у разі використання прямих осьових пазів і визначено механізм їх дії. Експериментально встановлено оптимальні інтервали геометричних параметрів ступені для забезпечення стабільної форми її напірної характеристики. Розроблено рекомендації щодо проектування малогабаритних ступеней шнекового типу з удосконаленою формою напірної характеристики.