LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 10 із 31

181. Наукові основи застосування інформаційних технологій при управлінні процесами розробки нафтогазових родовищ

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.06 В.М. Юрчишин; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2006. — 31 с. — укp.

Розроблено наукові засади застосування інформаційних технологій під час управління процесами розробки нафтогазових родовищ з використанням баз даних та баз знань. Установлено, що процеси пошуку, розвідки, розробки й експлуатації нафтогазових родовищ є слабо структурованими з неповною та нечіткою інформацією, яка вимагає постійного оновлення з використанням знань фахівців нафтогазової галузі. Базуючись на теорії категорій, запропоновано формувати бази знань для інформаційних систем, які дають можливість приймати раціональні технологічні рішення під час управління процесами розробки нафтогазових родовищ. Розроблено експертні системи з прогнозуванням нафтогазових покладів, колекторів вуглеводнів, вибору технологій обмеження припливу пластових вод у свердловину та вибору раціональної технології для інтенсифікації видобутку нафти.

182. Наукові основи об'ємного моделювання і маркшейдерського інформаційного забезпечення відкритих гірничих робіт

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.01 А.А. Шоломицький; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 33 с. — укp.

Доведено, що дискретна інформація маркшейдерських зйомок підкоряється загальним алгебричним закономірностям і утворює об'єкти відкритих гірничих розробок. Установлено, що різні типи об'єктів є алгебричні системи, сукупність яких складає модель відкритих гірничих розробок, яка у свою чергу є складовою частиною автоматизованої системи маркшейдерського забезпечення гірничого підприємства, що також є алгебричною системою. Установлено ієрархію успадкування властивостей і методів роботи з об'єктами. Виділено й описано за допомогою контекстно-вільної граматики базові геометричні класи моделі. Узагальнено, систематизовано та формалізовано відносини між об'єктами у рамках свого класу та між класами. Це дозволяє представити в автоматизованій системі геометрію всіх об'єктів, що зустрічаються за відкритої розробки родовища, додати їм відповідні властивості та поводження, визначає можливості просторового аналізу в автоматизованій системі маркшейдерського забезпечення гірничого підприємства. Виявлено загальні закономірності об'єктного складу гірничого підприємства, що веде розробку корисної копалини відкритим способом, розроблено класифікацію моделі відкритих гірничих розробок, у якій вони розподілені на природні, штучні, динамічні та віртуальні. Для кожного виділеного класу визначено його властивості та поводження, а також правила побудови складних композиційних об'єктів. Це дає змогу включати до моделі не тільки гірничі виробки та геологічні тіла, але і технологічне устаткування та об'єкти проектування, що дозволяє змінювати модель у режимі "реального часу" й автоматизовано виконувати проектно-конструкторські та оперативно-технологічні роботи у системі керування гірничим підприємством. Розроблено автоматизовану систему маркшейдерського забезпечення відкритих гірничих розробок, яка базується на об'єктно-реляційній моделі даних, що відрізняється тим, що у ній використовується посилальне представлення інформації та забезпечується дотримання топологічної коректності об'єктів моделі.

183. Наукові основи оцінки збагачуваності кам'яного вугілля і створення ресурсозберігаючої технології його переробки

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.08 В.Ф. Пожидаєв; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 28 с. — укp.

Розглянуто питання оцінки збагачуваності кам'яного вугілля, як об'єкта збагачення та створення ресурсоощадних технології його переробки. Доведено теорему Рейнгардта. З'ясовано, що криві збагачуваності є граничними перерізами її поверхні. Знайдено аналітичний вираз для закону поділу частинок за фракціями і елементарними зольностями у всьому діапазоні зміни густини. Обгрунтовано теоретичні методи та прикладні основи аналітичного рішення рівнянь процесів поділу в практиці вуглезбагачення. Розроблено аналітичні моделі процесів збагачування вугілля, отримано моделі поділу для основних процесів збагачування кам'яного вугілля. Наведено теоретико-імовірні математичні моделі поділу кам'яного вугілля за розміром на грохотах існуючих типів.

184. Наукові основи оцінки і вибору енергозберігаючих технологій відкритої розробки залізорудних родовищ

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.03 А.Г. Темченко; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001 — укp.

Запропоновано принцип теорії енергозбереження, обгрунтований розробленими технологічними методами ведення гірничих робіт у кар'єрах, що забезпечують мінімум інтегрального показника їх ефективності, який є сумою питомих енерговитрат та приведених економічних витрат, що припадає на гривню товарної продукції. Наведена енергоощадна технологія гірничих робіт полягає у виборі технологічного обладнання, режимів роботи та схем його функціонування для всього комплексу за конкретних умов, що забезпечують мінімум прийнятого критерію оцінки. Для підвищення ефективності роботи гірничозбагачувальних комбінатів у регіоні їх виробничі потужності оптимізовано за моделлю нелінійного програмування.

185. Наукові основи створення алмазного бурового інструменту з підвищеною роботоздатністю

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.10 М.О. Бондаренко; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 36 с. — укp.

Розроблено нові теоретичні підходи для створення алмазного бурового інструменту з підвищеною роботоздатністю на базі аналітичних методів дослідження температурних полів, термопружного стану, зношування та фізико-хімічних процесів, які відбуваються під час спікання робочих елементів методом гарячого пресування. Показано, що дані підходи дозволяють визначити основні фактори, які впливають на кінетику досліджуваних процесів, спрогнозувати структуру та властивості НКАМ, зносостійкість і довговічність бурових інструментів на їх основі. Проведено розрахунки енергетичного стану зразків бурових вставок складу алмаз - твердий сплав ВК6 під час їх спікання методом гарячого пресування, що дозволили визначити оптимальний хімічний склад і p - T - t умови, за яких відбувається покращення структури та властивостей композита. На базі запропонованих моделей встановлено закономірності температурних полів, термопружного стану та кінетики зношування алмазних доліт ІНМ-214,3 Т під час буріння міцних і абразивних гірських порід для різних теплофізичних і механічних умов, з урахуванням яких удосконалено технології виготовлення бурових інструментів і практики їх експлуатації.

186. Наукові основи створення високопродуктивних шнекових систем вивантаження вугілля очисних комбайнів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.06 В.Г. Нечепаєв; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2002. — 36 с. рис. — укp.

Теоретично встановлено та експериментально підтверджено наявність у робочому циклі шнекових систем вивантаження трьох спільномірних за тривалістю фаз: перемінного безупинно зменшуваного опору, постійного стабільно високого та постійно незначного опору. Встановлено закономірний зв'язок співвідношення значень тиску в потоці, що вивантажується та тиску опору вікна вивантаження з основними параметрами робочого процесу (моментом початку і тривалістю періоду вивантаження вугілля протягом робочого циклу). З'ясовано, що системи активного навантаження характеризуються безупинним зростанням у напрямку вивантаження (за експоненціальним законом) тиску, який формується в міжлопатевому просторі шнека на забійній його стороні. Обгрунтовано високу ефективність активації процесу вивантаження вугілля за допомогою додатка до його потоку, що вивантажується, розподіленого гідродинамічного впливу напірних струменів рідини (води). Розроблено механо-гідравлічну шнекову систему активного вивантаження вугілля. Наведено метод вибору оптимальної структури та параметрів таких систем стосовно виїмки тонких положистих пластів, що базується на активації робочого процесу, мінімізації витрат усіх видів використовуваної енергії, оптимальної адаптації до розглянутих умов експлуатації комбайнів. Одержано адекватний опис функціонування механо-гідродинамічних шнекових систем активного вивантаження вугілля очисних комбайнів за допомогою розробленої математичної моделі, що включає узгоджено взаємодіючі частинні моделі: формування тиску в потоці вугілля, яке вивантажується; формування тиску опору у вікні вивантаження; гідродинамічного впливу напірних струменів рідини та вугілля; керованого технологічного впливу на робочі поверхні шнеків.

187. Наукові основи створення нетрадиційного способу охолодження повітря і закладання виробленого простору глибоких шахт

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.11 ; 05.15.02 Валентин Григорович Перепелиця; НАН України, Інститут геотехнічної механіки. — Д., 1999. — 32 с. — укp.

188. Наукові основи технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.03 О.В. Романенко; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2005. — 35 с. — укp.

Розроблено наукові засади технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах, що забезпечує підвищення техніко-економічних показників гірничовидобувних підприємств і раціональне використання природних ресурсів. Розроблено положення наукових засад технології формування відвалів у виробленому просторі глибоких кар'єрів у процесі їх експлуатації, а також методичні засади автоматизованого планування гірничих робіт з внутрішнім відвалоутворенням. Наведено рекомендації для впровадження у практику технології внутрішнього відвалоутворення на глибоких кар'єрах та обгрунтовано її ефективність й область застосування.

189. Науково-прикладні основи забезпечення експлуатаційної надійності промислових трубопроводів при низьких температурах

Автореф. дис. д-ра техн. наук05.15.13 В.Ю. Чернов; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 32 с. рис., табл. — укp.

Досліджено природу і механізм вуглекислотної корозії трубопроводів за умов взаємодії з агресивними продуктами. Встановлено причини та механізм локальної корозії зварних нафтопроводів. Розроблено математичні моделі корозійних процесів і прогнозних оцінок працездатності промислових трубопроводів. Визначено ступінь впливу водню на механізм корозійного розтріскування під дією напруження індукованого ним розшарування металу труб, створено електрохімічні моделі механізмів вказаних видів руйнування. Науково обгрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення корозійної тріщиностійкості трубних сталей та їх зварних з'єднань, а також технологічної міцності. Досліджено та встановлено оптимальний хімічний склад металу труб нафтового сортаменту і способи забезпечення їх високої тріщино- і холодотривкості. Створено нові марки сталей для виготовлення промислових труб, проведено випробування їх властивостей. Розроблено та впроваджено новий електрод для зварювання кореневих швів монтажних стиків в будь-яких просторових положеннях, проведено випробування зварювально-технологічних показників та характеристик з'єднань.

190. Науково-технічні методи і засоби зменшення техногенного навантаження на довкілля в районі затоплених калійних шахт (на прикладі рудника "Калуш")

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 О.С. Малишевська; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. рис. — укp.

Проведено аналіз і визначено гідрохімічний та гідродинамічний вплив затоплених калійних шахт на довкілля. Доведено переваги регульованого затоплення для ліквідації соляних шахт шляхом аналізу даних стосовно просідання, зсувів і провалів. Розроблено методику тривимірного прогнозування, математичні моделі та програми для встановлення масштабів і прогнозу розповсюдження забруднення у підземних водах. Обгрунтовано переваги переробки розсолів у порівнянні з закачкою в підземні та скидом у поверхневі води. Удосконалено технологію випаровування розсолів, установлено склад і технологію підготовки калійних відходів для переробки на розробленій випарній установці. Розроблено замкнуту екологічно-безпечну схему переробки відходів.

191. Науково-технічні принципи створення високопродуктивних технологій очисної виїмки вугільних пластів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.02 Ю.І. Кіяшко; НАН України. Ін-т геотехн. механіки. — Д., 2001. — 30 с. — укp.

Досліджено процеси проектування гірничовидобувної техніки та розроблено високопродуктивні технології очисної виїмки вугілля. Розроблено науково-технічні принципи створення високопродуктивних технологій розробки пластів вугілля за допомогою комплексів нового технічного рівня та систем багатофункціональних машин. Встановлено особливості зміни в часі характеристик технологічних схем застосування та закономірності розвитку окремих машин, а також систем обладнання для видобувних, прохідницьких і закладальних процесів. Розроблено систему моделювання на ПЕОМ параметрів процесів і рекомендації щодо створення виїмково-транспортно-закладних та інших багатофункціональних машин, застосування яких дозволяє у разі зменшення кількості процесів збільшити навантаження на шахту, продуктивність праці гірників, знизити трудо-, матеріало- й енергоємності видобутку, зольність гірської маси та залишати відходи виробництва у відпрацьованих просторах. Запропоновано конструктивні схеми нових виїмково-закладних, виїмково-транспортно-закладних машин, принципові схеми прохідницько-видобувних і закладних комплексів, а також перспективні варіанти високопродуктивних технологій розробки вугільних пластів за різних форм шахтних полів - квадратних, прямокутних, коловидних, у тому числі - з закладанням відпрацьованих просторів блоками з породи та відходами виробництва.

192. Некоторые эколого-экономические вопросы добычи углеводородов на шельфе Черного и Азовского морей

М.Г. Никитина, О.Б. Ярош Культура народов Причерноморья. — 2001. — N16. — С. 76-79 — Библиогр. в конце ст. — рус.

экономика Украины, экология Крыма, нефтегазодобыча, Черное море, Азовское море, Черноморнефтегаз, нефть, Крым, кафедра международной экономики, преподавательТНУ

193. Обгрунтування безвідходної технології переробки буровугільних шламів брикетних фабрик

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.08 І.М. Мацюк; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Вперше досліджено фракції буровугільного шламу, що спливли та потонули, обгрунтовано необхідність їх роздільної переробки. Розроблено математичну модель процесу осадження фракції, що потонула. Встановлено кінетичні закономірності осадження термооброблених буровугільних частинок, визначено раціональні режими, які забезпечують ефективне осадження частинок фракції, що потонула, за мінімальних витрат флокулянта.

194. Обгрунтування впливу суміщених зон підвищеного гірничого тиску на стійкість підготовчих виробок глибоких шахт

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.02 О.В. Князьков; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 16 с. — укp.

Запропоновано структурно-міцнісний критерій, що характеризує механічні властивості масиву та відображає у межах зони повних зсовувань різноспрямовану міцність почергових породних шарів різної потужності. З урахуванням цього критерію одержано емпіричну експоненціальну залежність зміни максимальних осідань порід у межах глибини розробки. Визначено величини активної частини ширини виробленого простору й зону розвантаження у межах крайової частини вугільного пласта. Установлено, що вплив суміщеної зони підвищеного гірничого тиску над виступною кутовою частиною пласта у 1,2 - 2 рази більше, ніж за її межами. На підставі результатів шахтних досліджень та моделювання установлено, що за збільшенням приросту коефіцієнта концентрації напружень у суміщеній зоні підвищеного гірничого тиску на 0,1 висота виробки у середньому зменшується на 0,06 м. Для забезпечення стійкості виробки запропоновано збільшувати їх переріз на 25 і 50 % за приросту коефіцієнтів концентрації напружень відповідно менше та більше 1,3. Відзначено, що завдяки впровадженню рекомендацій у виробці, в якій має місце прояв суміщеної зони підвищеного гірничого тиску на ділянці завдовжки 180 м за умов шахти "Червоний партизан", економічний ефект становив 217 тис. грн.

195. Обгрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при відробці зближених вугільних пластів Західного Донбасу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.02 В.Є. Васильєв; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 18 с. рис — укp.

На базі методу межових елементів зроблено оцінку впливу одночасного відпрацювання двох зближених вугільних пластів на напружено-деформований стан гірського масиву під час випереджувальної надробки. Результати розрахунків за розробленим алгоритмом узагальнено та наведено у вигляді співвідношень, що характеризують закономірності проявів гірського тиску за умов виймання зближених пластів за розглянутих гірничо-геологічних умов. Визначено раціональні межі концентрації гірничих робіт, що забезпечують безпечне й економічно доцільне ведення очисних і підготовчих робіт на зближених пластах. Для оцінки вірогідності результатів теоретичних досліджень проведено експерименти стосовно проявів гірського тиску в очисних і підготовчих виробках у процесі відробки зближених вугільних пластів. Зазначено, що одержані дані можуть бути використані для обгрунтування меж концентрації гірничих робіт на зближених пластах. Для гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу сформульовано рекомендації стосовно планування гірничих робіт і відпрацювання зближених вугільних пластів.

196. Обгрунтування довжини і раціональних режимів кріплення кінцевих ділянок лав

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.02 П.Є. Филимонов; НАН України. Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2004. — 17 с. — укp.

Установлено залежності конвергенції вмісних порід від часу на різних ділянках високопродуктивної лави. Визначено, що у разі виконання процесів очисної виїмки вугілля прискорення конвергенції бічних порід є знакозмінним у момент пересування кріплення, а його абсолютні значення у середній частині та на кінцевих ділянках лави - різні. Обгрунтовано кількісний критерій оцінки довжини кінцевих ділянок високопродуктивних лав. З використанням цього критерію визначено довжину зон незадовільної взаємодії механізованого кріплення з покрівлею на кінцевих ділянках лав для розміщення у цих зонах спеціальних засобів кріплення. З'ясовано раціональні значення питомого опору кріплення для збереження суцільності порід покрівлі на кінцевих ділянках лави з високою швидкістю посування вибою, величина очікуваного річного економічного ефекту від впровадження нової технології виїмки вугілля механізованим комплексом зі спеціальним кріпленням на кінцевих ділянках складає 113,85 тис. грн. на одну лаву.

197. Обгрунтування допустимого відхилення робочої поверхні барабанів потужних конвеєрів від циліндра

Автореф. дис... канд. техн. наук 05.05.06 О.І. Білоус; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2002. — 16 с. — укp.

Досліджено механізм взаємодії нециліндричного барабана зі стрічкою з урахуванням комплексу факторів, що впливають на зусилля, за якого можливе руйнування стрічки під час взаємодії з нециліндричним барабаном. Такими факторами є передача зусилля, будівля стрічки, пружність покриття барабана на зрушення, нерівність лінійних швидкостей точок, розташованих на утворюючих нециліндричного барабана та довжин кіл, що ці точки описують під час обертання барабана, а також конструкція конвеєра на перехідній ділянці. Встановлено, що характер напружено-деформованого стану стрічок, посилених тросами, а також стрічок, посилених тканиною, якісно різний. Крайові ефекти в першому випадку діють на відстанях, що перевищують довжину контакту стрічки та барабана. Визначено, гіпотеза плоских перетинів прийнятна для розрахунку стрічок, посилених тканиною. Доведено, що відхилення форми барабана від циліндра пропорційно знижує зусилля, за якого можливе руйнування стрічки та стиків.

198. Обгрунтування експлуатаційних параметрів і способів адаптації шахтних скребкових конвеєрів нового покоління

автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.06 Сергій Васильович Корнєєв; Національний гірничий ун-т. — Д., 2007. — 35 с. — укp.

199. Обгрунтування ефективних конструкцій і параметрів шпурових зарядів при проходці вертикальних стволів шахт

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.04 О.І. Рубльова; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2008. — 17 с. — укp.

Досліджено питання удосконалення буровибухової технології проходки вертикальних стволів шляхом керування динамічною дією вибуху на оббурений гірський масив за рахунок використання розосереджених шпурових зарядів, які формують пульсуючий режим детонації пасивної частини заряду. Вперше одержано аналітичну залежність для визначення посування вибою вертикального ствола за рахунок першої та другої фаз прибирання породи, а також глибини "стаканів" шпурів. Експериментально встановлено й теоретично обгрунтовано умови перерозподілу імпульсу вибуху вздовж шпура. Вперше виявлено пульсуючий характер розповсюдження детонації в пасивній частині набою, описано механізм даного явища. Визначено раціональні параметри розосереджених шпурових зарядів для вертикальних стволів. Основні результати наукового дослідження застосовано для прохідки вертикальних стволів на шахті "Червоноармійська-Західна N 1" та рудинку "Вдалий".

200. Обгрунтування ефективних параметрів буропідривних робіт при проходці вертикальних шахтних стволів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.04 І.В. Купенко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 18 с. — укp.

Виявлено, що ефективність підривних робіт під час проходки вертикальних стволів знижується у зв'язку з груповими неповними детонаціями та відмовами внаслідок переміщення патронів вибухових речовин (ВР) вздовж шпура під впливом вибуху зближеного заряду та порушення його суцільності під дією процесу воронкоутворення. Експериментально встановлено залежність зміни величини переміщення патронів ВР шпурового заряду у часі та максимальну дальність передачі детонації між патронами через воду. Вперше запропоновано параметр "фактична енергія продуктів вибуху зарядів у шпурі", що враховує коефіцієнт зарядження шпура. На базі аналітичних досліджень встановлено залежність максимально можливого значення радіуса воронки вибуху від параметра повної енергії продуктів вибуху заряда у шпурі за різних умов. Підтверджено доцільність використання зворотного способу ініціювання шпурових зарядів ВР у процесі здійснення підривних робіт під час проходки вертикальних шахтних стволів. Запропоновано конструкції патрона-бойовика та шпурового заряда ВР для реалізації зворотного способа ініціювання зарядів ВР. На базі одержаних результатів розроблено технологію буропідривних робіт під час проходки вертикальних шахтних стволів.