LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 11 із 31

201. Обгрунтування і розробка пошарового валкування фрезерного торфу

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.03 В.А. Стріха; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено питання вдосконалення технологічного процесу розробки торфового родовища фрезерним способом з метою зменшення втрат і підвищення якості продукції. Визначено головні чинники, які найбільшою мірою впливають на кількісні та якісні показники перебігу технологічного процесу. Установлено, що найменш досконалою операцією технологічного циклу є валкування. Запропоновано методику пошарового формування валка з чіткою вологісною стратифікацією частинок торфу у ньому. Створено механізм, який реалізує запропонований принцип пошарового валкування та визначено його головні характеристики. Розроблено рекомендації щодо впровадження інновації у дане виробництво. Результати, одержані завдяки проведеним дослідженням, можуть бути використані для поліпшення кількісних і якісних показників технологічного процесу видобування фрезерного торфу.

202. Обгрунтування і розробка способу визначення ефективності захисної дії випереджаючої надробки викидонебезпечних пластів

автореф. дис... канд. техн. наук05.26.01 В.П. Євдокімова; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірнич. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка, 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено фізичну модель деформування шарів міжпластя яка враховує міцність і товщину цих шарів, а також ефект "екрана", створений міцнішими породами, що лежать вище, у разі деформування менш міцних нижчележачих шарів, за рахунок уведення нового параметра - умовної потужності однорідного деформованого шару. З урахуванням факторів, що характеризують функціонування фізичної системи "захисний пласт - міжпластя - надроблюваний пласт" розроблено багатофакторну статистичну модель поділу надроблених викидонебезпечних пластів за трьома зонами відповідно до категорій захисту у разі випереджальної надробки. Установлено, що надроблюваний пласт бере участь у формуванні захисної дії та зазначена система працює як єдине ціле. На базі статистичної концепції аналізу факторів впливу одержано ймовірнісну оцінку захисної дії випереджальної надробки та розроблено статистичний спосіб визначення ефективності захисту, створюваного для викидонебезпечних пластів. Одержано ймовірісну оцінку межового значення потужності міжпластя для практично вірогідного ефективного захисту викидонебезпечних пластів, створюваного випереджальною надробкою.

203. Обгрунтування інструментального діагностування технічного стану шахтних стрічкових конвеєрів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06 В.Г. Пілецький; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1999. — 16 с. — укp.

Досліджено нагрівання рухомою стрічкою заштибованих, заклинених нерухомих, з підвищеним опором обертанню підтримуючих стрічку роликових опор, відхильних і приводних барабанів, а також нагрівання стрічки під час її контрольної зупинки для одержання на ній теплових плям та її перетворення після пуску на носія інформації. Остання зчитується спеціальними теплочутливими датчиками, введеними до системи розпізнавання адреси джерела нагрівання. За результатами вимірів потужності холостого ходу приводу запропоновано спосіб оцінки стану роликоопор конвеєра, а також зміни характеристик тандемприводу для вирівнювання навантаження при номінальному завантаженні.

204. Обгрунтування кінематичних і силових параметрів щитових механізованих кріплень підтримуючо-огороджувального типу для очисних вибоїв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06 К.В. Гуляєв; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с.рис. — укp.

Встановлено закономірності взаємодії з бічними породами щитових кріплень й обгрунтувано їх кінематичні та силові параметри для підвищення технічного рівня й ефективності застосування на пластах із нестійкою покрівлею. Показано, що одним із основних факторів, які обумовлюють ефективність взаємодії кріплення з бічними породами, характер і рівні внутрішньосекційних навантажень, є вигляд і параметри траєкторії руху осі шарніра, що з'єднує перекриття з огородженням. Ця кінематична ознака і силові параметри визначають основні закономірності формування сил тертя за зовнішнім контуром секцій кріплення і внутрішньосекційних навантажень. Встановлено закономірності та особливості формування внутрішньосекційних навантажень і силової взаємодії з бічними породами секцій кріплення з різними виглядами траєкторії осі шарніра. Для кріплень із траєкторією, що має точки перегину, виявлено небезпечні стрибкоподібні зміни сил у системі "кріплення - бокові породи", що негативно впливають на стійкість покрівлі та надійність кріплення. Обгрунтовано метод підвищення технічного рівня щитових кріплень та ефективності їх застосування за умов нестійкої покрівлі.

205. Обгрунтування комплексної методики прогнозу нафтогазоперспективних об'єктів українського сектора Азовського моря з використанням даних дистанційного зондування Землі

автореф. дис... канд. геол. наук05.07.12 О.В. Седлерова; Ін-т геол. наук, Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Науково обгрунтовано комплексну методику прогнозу нафтогазоперспективних об'єктів з використанням даних дистанційного зондування Землі. Показано необхідність застосування в українському секторі Азовського моря низько затратних експресних методів прогнозу й оцінювання даних об'єктів за умов дефіциту коштів на проведення пошукового буріння та сейсморозвідувальних робіт значної вартості. Обгрунтовано комплекс ландшафтно-геоморфологічних індикаторів геологічної будови українського сектора Азовського моря та неотектонічної активності глибинних структур. Розроблено модель формування спектральної яскравості морської поверхні над неотектонічно активними структурам та визначено дешифрувальні ознаки ландшафтно-геоморфологічних індикаторів. Створено неотектонічну модель району досліджень з використанням геолого-геофізичних, структурно-геоморфологічних даних і результатів обробки й аналізу космічних зображень. Уточнено структурно-тектонічне та нафтогазогеологічне районування українського сектору Азовського моря. Визначе найбільш значущі ділянки та проведено оцінювання їх нафтогазоперспективності на основі неотектонічних, структурно-геоморфолгічних, структурно-геологічних критеріїв і даних дистанційного зондування. Установлено першочергові нафтогазоперспективні об'єкти на підставі рейтингового оцінювання за комплексом критеріїв (спектральнояскравісних, неотектонічних, структурно-геоморфологічних, геолого-геофізичних, нафтогазогеологічних). Наведено рекомендації щодо подальших пошуково-розвідувальних робіт на нафту та газ.

206. Обгрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.10 В.Л. Хоменко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. рис. — укp.

На підставі аналізу кінематики планетарних доліт побудовано епюри розподілу тиску по поверхні породоруйнівних сателітів. Установлено, що великий вплив на роботу планетарних доліт безударної дії має явище проковзування сателітів стосовно стінок свердловини. Запропоновано рівняння для визначення форми профілю торця породоруйнівних сателітів залежно від умов роботи. Наведено методику проектування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії, що забезпечує створення доліт, у яких за рівних умов роботи для всіх одиничних породоруйнівних елементів відбувається максимально повне відпрацювання сировини для армування.

207. Обгрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи млинів примусового подрібнення з обертальним інтенсифікатором

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.06 В.І. Кириченко; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1999. — 33 с. — укp.

Дисертацію присвячено теоретичному і експериментальному обгрунтуванню нового напрямку поліпшення барабанних млинів. Запропоновані ресурсозберігаючий млин примусового подрібнення та засоби забезпечення працездатності, профілі розвантажувальних елеваторів одночасного ковзання, спеціальна конструкція обмоток збудження синхронних двигунів та програмно-комбінований пристрій електричного вирівнювання навантажень гілок приводу. Розроблені методики визначення розмірів та навантажень млинів, математичні моделі та рекомендації по вибору режимів примусового подрібнення різних матеріалів, теоретичні засади по визначенню напруженостей, зусиль та моментів клиноподібної зони, уточненню складових потужності приводів та визначення параметрів розщеплених обмоток збудження двигунів.

208. Обгрунтування конструктивних параметрів фундаментних плит баштових копрів рудних шахт Кривбасу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.04 Д.В. Бровко; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 16 с. — укp.

Розроблено економічно ефективні конструкції фундаментних плит з перехресними балками-стінками та коробчастої з вирізами. З використанням поляризаційно-оптичного методу досліджено розподіл навантаження та концентрацію напружень у моделях нових конструкцій фундаментних плит, виготовлених з оптично прозорих матеріалів відповідно до необхідних критеріїв подоби. За результатами аналітичних та експериментальних досліджень виведено інтерполюючі функції, які забезпечують достатній ступінь точності інженерних розрахунків фундаментних плит баштових копрів.

209. Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів нових видів рамного кріплення гірничих виробок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.02 Ю.М. Настуєв; НАН України. Від-ня фіз.-техн. пробл. Донец. фіз.-техн. ін-ту ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2001. — 16 с. — укp.

Наведено дані досліджень про специфічні умови формування та особливості деформування гірничого масиву біля контуру гірничої виробки, встановлено їх залежність від навантажень рамної конструкції. Запропоновано функцію знеміцнення матеріалу граничної зони та визначено показники ефективного інтервалу варіювання необхідної величини робочого опору та конструктивної піддатливості нового кріплення. Розрахункові значення збігаються з результатами спеціальних шахтних експериментів. На підставі проведених лабораторних експериментів з деформування та руйнування крихкого середовища біля порожнини круглого перерізу за умов нерівнокомпонентного об'ємного стиснення визначено раціональну форму виробки та кріплення. Проаналізовано вплив складових рамного кріплення, замкових з'єднань, міжрамних зв'язків, матеріалу, типу спецпрофілю, як факторів, що забезпечують досягнення наданих параметрів робочої характеристики та їх стабільності. Запропоновано конструктивні та технологічні рішення, реалізовані в експериментальних і дослідних моделях.

210. Обгрунтування методики визначення місцезнаходження областей локалізації геодинамічних явищ при інтенсивному відпрацюванні вугільних пластів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.09 К.В. Назимко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 17 с. — укp.

Встановлено закономірності вивільнення потенційної енергії у процесі підробки порідних масивів, що містять міцні шари пісковиків. З використанням одержаних результатів вирішено актуальну науково-технічну задачу визначення місцеположення областей локалізації геодинамічних явищ за інтенсивного відпрацювання вугільних пластів, що має важливе значення для вугільної промисловості, зокрема для підтримання безпеки очисних робіт на газонасичених пластах. Удосконалено модель динамічних зсувів масиву порід, що підроблюється. Розроблено й апробовано методику розрахунку інтенсивності вивільнення потенційної енергії у процесі підробки масиву порід, у складі яких наявні шари порід високої міцності, для визначення раціонального місця розташування свердловин дегазації, буріння яких здійснюється з земної поверхні.

211. Обгрунтування методики прогнозу стійкості та способів керування покрівлею в очисних вибоях з урахуванням стохастичності впливаючих факторів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 А.М. Красько; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. рис. — укp.

Запропоновано підхід до прогнозу зон обвалень у довгих очисних вибоях, що грунтується на стохастичній природі факторів, які обумовлюють стійкість покрівлі. Установлено середньоквадратичні відхилення від найбільш вірогідних значень параметрів: міцності порід, опору механізованого кріплення та діючих у масиві напружень. Виявлено, що коливання міцності порід зменшуються за умов підвищення коефіцієнта міцності за Протодьяконовим, коливання опору механізованого кріплення збільшується внаслідок зносу комплексу, коливання діючих у масиві напружень є приблизно постійними і становлять 6 МПа. Обгрунтовано вид критерію стійкості покрівлі, з використанням якого розраховується найбільш вірогідне його значення. Вказано, що на підставі значень коливань вхідних параметрів можливе встановлення коливання значення критерію стійкості та виявлення зони можливого обвалення порід у межах виїмкового стовпа за різної надійності прогнозу.

212. Обгрунтування методу прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів при їх розробці з урахуванням впливу космогонічних факторів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 С.Ю. Приходько; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2002. — 16 с. рис. — укp.

Розроблено новий метод прогнозу викидонебезпеки вугільних пластів, який враховує вплив космогонічних факторів на газодинамічний стан гірничого масиву. Встановлено тісний взаємозв'язок між раптовими викидами вугілля та газу і земними припливами, обумовленими впливом космогонічних факторів. Розроблено математичну модель гірничого масиву, яка враховує їх вплив. Встановлено нові закономірності, представлені у вигляді емпірико-аналітичних рівнянь, що відображають вплив геологічних порушень на характер розподілу викидонебезпечних зон у часі. Визначено закономірності, представлені у вигляді емпірико-аналітичних рівнянь, які визначають вплив геологічних порушень на часовий характер розподілу викидонебезпечних зон.

213. Обгрунтування методу розрахунку стійкості бортів кар'єрів, які формуються у масиві гірських порід складної структури

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.09 В.В. Голуб; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 20 с. — укp.

Розроблено інженерну методику, застосування якої дає змогу визначати місце розташування найбільш слабких поверхонь зрушення з заданою формою у гірських масивах, що мають складну структуру. Створено алгоритм, що враховує структурну будівлю гірського масиву. Одержано звичайне нелінійне диференціальне рівняння першого порядку, яке описує місце розташування та форму інтегральних поверхонь зрушення у зазначеному масиві з урахуванням пористості, обводнення та бічного розпору грунтів і гірських порід. Створено оригінальну методику оцінки стійкості бортів кар'єрів і відвалів. Розроблено пакети програм для ПЕОМ, який застосовано під час проектування укосів бортів кар'єрів і відвалів на родовищах України та СНД.

214. Обгрунтування нового способу навивання канатів біжучими витками тертя на барабани шахтних підіймальних машин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06 Костянтин Анатолійович Соломенцев; Донецький національний технічний ун-т. — Донецьк, 2005. — 17 с. — укp.

215. Обгрунтування основних параметрів підземної розробки вугільних родовищ басейну Куанг-Нінь (В'єтнам)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.02 Данг Ву Ті; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 1999. — 17 с. — укp.

Розроблена методика конструювання варіантів розкриття, підготовки і систем розробки шахт, яка дозволяє за рахунок значимості характеристик якісних параметрів та критеріїв оптимальності провести вибір розрахункових варіантів для їх послідовного економіко-математичного порівняння. На цій підставі визначені основні оптимальні параметри технологічної схеми шахти Хе-Тьам і подібних їй у регіоні Куанг-Нінь, та розроблені інші рекомендації по перспективним рішенням розробки вугільних родовищ В'єтнаму.

216. Обгрунтування параметрів анкерно-бетонного кріплення під час спорудження сполучень вертикальних стволів вугільних шахт

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.04 А.А. Бородуля; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2002. — 20 с. рис. — укp.

Проаналізовано стан сполучень вертикальних стовбурів з горизонтальними виробками вугільних шахт. Визначено домінуючі фактори, які впливають на стійкість сполучень: дирекційний кут проведення горизонтальної виробки, яка примикає до стовбуру, показник складності умов проведення та відношення ширини виробки до діаметра стовбура. Доведено, що анкерне кріплення в комбінації з бетонним забезпечує стійкість стволу у разі орієнтованого та різноглибинного його зведення. Встановлено глибину навколоконтурної послабленої зони дії несиметричних навантажень на кріплення стовбура, яка визначає параметри конструкції та технологію зведення анкерів. Розраховано параметри для паспорта анкерного кріплення та ділянки його зведення, що дозволяє максимально збільшити темпи проведення стовбурів. Обгрунтовано підходи, розроблено та впроваджено технологію спорудження вертикальних ділянок стовбурів над сполученнями, оцінено її економічну ефективність.

217. Обгрунтування параметрів анкерного кріплення капітальних похилих виробок в умовах шахт ДХК "Добропіллявугілля"

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.04 Р.М. Терещук; М-во освіти і науки України. Нац. гірн. ун-т. — Д., 2002. — 16 с. рис. — укp.

Визначено види руйнувань та деформацій елементів кріплення. Здійснено моделювання виробок, закріплених анкерним кріпленням, на плоскому стенді з застосуванням еквівалентних матеріалів. Розроблено пружнопластичну числову математичну модель анкер - породний масив, що дозволяє встановити закономірності зміни напружено-деформованого стану неоднорідного приконтурного породного масиву. Доведено, що зміна кількості анкерів від 1 до 9 та довжини від 0,5 до 3 м не впливає на розміри зони непружних деформацій навколо виробки в разі закладення її на великих глибинах. Встановлено залежності зміни поперечного перерізу капітальних похилих виробок, пройдених в однорідному та неоднорідному породному масиві, від щільності анкерування та довжини анкерів, що дозволяє обирати раціональні параметри анкерного кріплення. Зроблено висновок, що розрахунковий економічний ефект від реалізації запропонованого методу кріплення виробок на шахті "Алмазна" складе 144 тис. грн.

218. Обгрунтування параметрів багаторядних стрічково-колодкових гальм піднімально-транспортних машин

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.05 Д.Ю. Журавльов; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2008. — 21 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано динамічну та теплову навантаженість нових багаторядних вузлів тертя гальма за повторно-короткотривалого режиму роботи. Встановлено закономірності зміни експлуатаційних параметрів їх зовнішніх і внутрішніх вузлів. На модельному стрічково-колодковому гальмі за лабораторних умов випробувано різні конструкції багаторядних вузлів тертя гальма та визначено особливості їх роботи. Досліджено динамічні процеси в багаторядних вузлах тертя, зроблено оцінку їх основних експлуатаційних параметрів. Розглянуто багатокритеріальну задачу оптимального визначення конструктивних параметрів різних типів фрикційних вузлів стрічково-колодкового гальма бурової лебідки, які забезпечують його раціональні експлуатаційні параметри. Запропоновано метод керування динамічною навантаженістю в багаторядних вузлах тертя стрічково-колодкових гальм бурових лебідок.

219. Обгрунтування параметрів вибухового способу зведення торкретбетонного кріплення при забезпеченні стійкості виробок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.04 О.В. Хоменчук; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2007. — 18 с. — укp.

З метою підвищення ефективності процесів зведення та ремонту кріплення запропоновано використовувати торкретбетон і технологію вибуху. Встановлено закономірність розльоту цементно-піщаної суміші під дією центрального вибуху. Визначено умови формування однорідного багатофазного потоку цементно-піщаної суміші в процесі зведення торкретбетонного кріплення вибуховим способом. Вперше розроблено методику визначення оптимальних швидкісних і просторових параметрів вибухового способу торкретбетонування. Наведено технологічні схеми реалізації даного способу в гірничих виробках. Проведено дослідно-промислову апробацію запропонованих заходів і визначено їх ефективність.

220. Обгрунтування параметрів вибухозахисної перемички для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобутку руд

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 В.В. Руських; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2005. — 15 с. — укp.

Установлено кореляційну залежність зміни тиску ударної повітряної хвилі по перерізу виробки, залежності ступеня перфорації перемички від ширини смуги захисного елементу. Розроблено методику розрахунку максимально припустимого тиску ударної повітряної хвилі, що прикладається до перемички, яка враховує міцнісні характеристики конструктивних елементів та ступінь її перфорації. Доповнено методику розрахунку параметрів ударних повітряних хвиль, що враховує режим короткоуповільненого підривання і тип застосованої вибухової речовини.