LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 12 із 31

221. Обгрунтування параметрів видобування і переробки декоративного каменю на основі гірничо-геометричного аналізу структур покладів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.01 Р.В. Соболевський; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2005. — 16 с. — укp.

Уперше встановлено взаємозв'язок між орієнтацією розломів, закладених на первинному етапі формування земної кори, і орієнтацією тріщин окремості родовищ габроїдних і ранітоїдних порід Житомирщини. Створено нові моделі природних окремостей для оцінки виходу з неї блоків на відміну від існуючих математичних моделей усього масиву гірських порід. Обгрунтовано та визначено межові параметри геометричних форм окремостей, за яких використання косокутних блоків є доцільним.

222. Обгрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.02 Ю.І. Демченко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2008. — 17 с. — укp.

На підставі встановлених закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві та на поверхні шахтного поля обгрунтовано параметри виїмкових полів під час підземної розробки вугільних пластів, що зумовлюють гідробезпеку гірничих робіт і знижують екологічне навантаження на підземну гідросферу за складних гідрогеологічних умов. Установлено кількісні співвідношення у зміні режиму грунтових вод на шахтному полі, що визначаються положенням меж області фільтрації та природної (чи штучної) дрен. Ці зміни супроводжуються уповільненням руслових потоків з суміжних площ, а також збільшенням випару за рахунок підйому рівнів. Домінувальним фактором у цьому процесі є цілеспрямована зміна меж відробки вугільних пластів. Доведено, що формування інтенсивних шахтних притоків підземних вод зумовлене гідродинамічним взаємовпливом сучасних русел і палеорусел вуглевмісної товщі, що дозволяє мінімізувати водопритоки гідрозахисними щілинами, а їх контури визначаються апробованою числовою моделлю. Досліджено додатковий резерв водозахисних властивостей вуглевмісної товщі, зумовлених внутрішнім тертям на контакті "пливун - вугленосна порода", що розширює виїмкове поле. Установлено нестаціонарність перетоків через щілини за тріщинами вертикального гідророзриву та через водоперепускні свердловини, в яких наявна дія фільтраційного опору затопленого масиву. Обгрунтовано етапи водорегулювання на шахтному полі, що визначаються часом підготовки та відпрацювання кожного з пластів. Розроблено та реалізовано методичні підходи до програм гірничих робіт, що враховують гідрозахист гірничих виробок.

223. Обгрунтування параметрів виконавчого органа прохідницьких комбайнів з аксіальними коронками

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06 Д.А. Семенченко; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. рис. — укp.

Подано класифікацію режимів роботи виконавчого органа з аксіальними коронками та розроблено математичну модель процесу руйнування та формування вектора зовнішнього навантаження на виконавчому органі за різних режимів, з урахуванням форми коронки, кількості, напрямку та розміру кута навивання спіралей. На підставі експериментальних досліджень запропоновано залежність для визначення сили подачі на поворотному різці від величини кінематичної зміни заднього кута. Теоретично встановлено комплексний вплив форми коронки, кількості, напрямів і розмір кута навивання спіралей на формування кінематичних параметрів зрізу та кутів різця. Обгрунтовано метод оптимізації виконавчого органа з аксіальними коронками та розроблено методику вибору раціональних конструктивних і режимних параметрів аксіальної коронки.

224. Обгрунтування параметрів високоградієнтної магнітної сепарації окислених залізничних кварцитів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.08 Костянтин Анатолійович Левченко; Національний гірничий ун-т. — Д., 2003. — 17 с. рис. — укp.

225. Обгрунтування параметрів витікання метану із вугілля і прогнозування часу формування небезпечних концентрацій газу у замкнутих об'ємах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 Н.О. Калугіна; НАН України. Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2007. — 19 с. — укp.

Теоретично досліджено десорбцію метану з вугілля у вугільний простір і замкнений об'єм у моделі, що враховує дифузію метану у вугільних блоках і його фільтрацію через систему пор і тріщин. Побудовано систему рівнянь, що описує десорбцію метану у вугіллі залежно від часу та координати з урахуванням того, що значна частина метану, що міститься у вугіллі, знаходиться у закритих порах і у твердому розчині. У явному вигляді встановлено залежність швидкості виходу метану з пласта від розміру блоків, відкритої та закритої пористості, в'язкості та розчинності, пластового тиску та температури. На підставі збігу теоретичних і експериментальних кривих десорбції метану в замкнений об'єм за відповідного вибору параметрів запропоновано метод визначення коефіцієнта фільтрації метану у вугіллі. Базуючись на результатах тоеретичних і експериментальних досліджень розроблено "Методику визначення об'єму закритих пор вугілля", що використовується для визначення загальної пористості вугілля, та метод розрахунку часу утворення небезпечної концентрації у бункерах за умов аварійної ситуації у випадку припинення провітрювання.

226. Обгрунтування параметрів вібраційного живильника-грохота з просторовими коливаннями короба

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06 В.З. Дятчин; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 20 с. — укp.

На підставі аналітичного огляду обгрунтовано перспективність одержання просторових коливань робочого органу живильника-грохота від двох віброзбуджувачів, збуджуючі сили яких мають напрямки під різними кутами до просіваючої поверхні. Проведено теоретичні й експериментальні дослідження нової динамічної схеми живильника-грохота. Одержано залежності швидкості поздовжнього та поперечного переміщення матеріалу по робочій поверхні грохота від кутів впливу збуджуючих сил віброзбуджувачів, встановлено роль різниці цих кутів і розміщення віброзбуджувачів на грохоті у підвищенні ефективності та продуктивності грохочення. Обгрунтовано нову форму просіваючої поверхні з криволінійним профілем колосників, які сприяють посиленню ефективності грохочення матеріалу та надійності сита. Розроблено та впроваджено інженерну методику розрахунку і вибору динамічних параметрів вібраційного живильника-грохота, який виконує просторові коливання. Запропоновано методи визначення і розрахунку параметрів нових форм просіваючих поверхонь вібраційних грохотів.

227. Обгрунтування параметрів вібраційного млина з просторово-циркуляційним рухом гірської маси

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06 О.В. Солона; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 16 с. — укp.

Розроблено нову схему вібраційного млина з просторово-циркуляційним рухом завантаження, яка забезпечує за однакових питомих енерговитратах більшу продуктивність у порівнянні з існуючими схемами за рахунок використання гідродинамічного підйому завантаження. Створено конструкцію експериментального вібраційного млина з просторово-циркуляційним рухом завантаження. Досліджено механіку руху сипкого середовища завантаження залежно від конструктивних схем вібромлинів, параметрів вібрації та розташування віброзбуджувачів. Визначено залежності висоти підйому та швидкості транспортування завантаження уздовж помольної камери у разі зміни числа обертів віброзбуджувача й амплітуди коливань. За допомогою інтегрального критерію стійкості синхронних рухів одержано умови існування стійких синхронних рухів тримасового чотиривібраторного двокамерного вібраційного млина з пасивним та активним встановленням додаткових мас в робочих камерах. Розроблено та практично впроваджено методику розрахунку конструювання вібраційних млинів з просторовим рухом завантаження.

228. Обгрунтування параметрів вібродії на мікросорбційний простір вугілля для ефективної десорбції газу

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.09 М.Г. Корнілов; НАН України. Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2008. — 19 с. — укp.

На підставі аналізу експериментальних досліджень щодо взаємозв'язку метану та вугілля, молекулярної структури вугілля побудовано модель мікроструктури вугільної речовини, визначено кінематичні й енергетичні параметри метану у мікропорах вугілля, обгрунтовано конформаційний механізм деформування вугільної речовини, установлено вплив конформаційних переходів на параметри дифузії метану у міжпоровому просторі. Визначено параметри вібродії на мікросорбційний простір вугілля для ефективної десорбції газу. Розроблено методику виконання гірничо-експериментальних робіт з газодинамічного розвантаження мікросорбційного простору вугільного пласта вібраційною дією під час проведення підготовчих виробок. Запропоновані параметри вібродії включено як уточнені параметри вібраційного способу до галузевого нормативного документа "Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічної активності".

229. Обгрунтування параметрів внутрішньокамерного завантаження вертикальних вібраційних млинів

Автореф. дис...канд. техн. наук05.05.06 О.О. Титов; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2002. — 19 с. — укp.

Аналітично досліджено процеси переміщення завантаження помольних тіл і подрібнюваного матеріалу під впливом коливань помольної камери вертикального вібраційного млина. Обгрунтовано умови ефективного руйнування матераілу у шарі зазначених тіл, що забезпечують залучення до процесу ефективного подрібнення усієї сукупності помольних тіл і руйнування великих і міцних частинок вихідного матеріалу. Одержано аналітичні залежності для розрахунку раціональних величин технологічного зазору у помольній камері, діаметра помольних тіл, внутрішніх висоти та діаметра помольної камери, заповнення камери подрібнюваним матеріалом; експериментально встановлено значення емпіричних коефіцієнтів. Розроблено та успішно впроваджено інженерну методику розрахунку параметрів вертикального вібраційного млина для тонкого подрібнення міцних та абразивних матеріалів.

230. Обгрунтування параметрів гідроімпульсної установки для проведення нарізних робіт на пластах крутого падіння

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06 О.А. Геммерлінг; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2007. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано параметри гідроімпульсної установки для проведення нарізних робіт на крутих пластах імпульсним струменем рідини за тиску 24 - 26 МПа. За цього буріння свердловини проведено до глибини 120 - 150 м. Вивчено вплив шару зруйнованого вугілля, що перебуває між вибоєм свердловини та гідроімпульсною установкою, на процес проходження свердловини та закономірності руйнування вугільного масиву гідроімпульсною установкою. Визначено зміни динамічного тиску імпульсного струменя залежно від товщини вугільного шару перед генератором імпульсів і розраховано раціональні параметри гідроімпульсної установки, а саме: тиск, частоту, крок руйнування вугілля та кут повороту насадок. Розміри діаметрів насадок установки, що рекомендуються для проведення нарізних робіт мають значення 10 і 12 мм. Рекомендовано максимальний шар зруйнованого вугілля перед насадками бурової гідроімпульсної установки під час проведення нарізних робіт, який не повинен перевищувати 0,5 м. Установлено характер руйнування вугілля імпульсним струменем та визначено параметри відколів - середню довжину, швидкість відколів залежно від кількості імпульсів струменя.

231. Обгрунтування параметрів динамічно навантажених шахтних металевих рамних копрів, що споруджуються з елементів коробчатого профілю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.04 О.В. Карпунова; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 17 с. — укp.

Уперше динамічний і напружений стан металоконструкцій описано багатозв'язковою системою диференціальних рівнянь у частинних похідних, розв'язання якої наведено як розкладання за властивими формами коливань коректної межової задачі. Стосовно динаміки копрів запропоновано поняття динамічної жорсткості багатопрогінної конструкції, що дозволяє значною мірою спростити задачу визначення спектра власних коливань копра. Запропоновано спосіб вибіркового обчислення частот, що дозволило у разі однорідної стрижневої системи задачу побудови системи властивих функцій звести до рівнянь у кінцевих різницях, а частіше рівняння - до трансцендентного рівняння у наявній формі. Виведено рівняння динамічного стану копрової споруди під час роботи підіймальної установки за різних режимів навантаження. Визначено функціональні зв'язки, що відображають різні динамічні стани даної споруди. Виконано експериментальні дослідження діючих копрових споруд, визначено амплітудно-частотні характеристики конструкцій копрів, виготовлених з різних конструктивних елементів за робочих і екстрених режимів роботи підіймальної установки.

232. Обгрунтування параметрів ефективного ультразвукового руйнування граніту з використанням хімічно активних речовин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 Г.В. Скиба; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2002. — 17 с. — укp.

Обгрунтовано параметри ефективного ультразвукового руйнування граніту з використанням хімічно активних речовин як домішок до суспензії абразиву (за постійних інших параметрів). На підставі теоретичних та експериментальних досліджень проаналізовано ефективність використання синтетичного миючого засобу як суспензії абразиву. Визначено раціональні параметри даного руйнування граніту (ефективну концентрацію синтетичного миючого засобу в суспензії абразиву та ефективного діапазону температур суспензії) для покращання якості поверхні, підвищення продуктивності руйнування граніту та його стійкості у навколишньому середовищі. Встановлено доцільність застосування сілійорганічних речовин на кінцевому етапі ультразвукової обробки з метою підвищення водостійкості виробів із граніту в навколишньому середовищі. Удосконалено технологію даного руйнування граніту за допомогою використання хімічно активних речовин як домішок до суспензії абразиву.

233. Обгрунтування параметрів заглибного гідрообертального бурового снаряда для однорейсового буріння свердловин на морських акваторіях

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.10 П.В. Зибінський; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

На підставі результатів експериментальних досліжень науково обгрунтовано параметри гідрообертального бурового снаряда для однорейсового буріння свердловин на морских акваторіях. Створено нові гідробури з клапанним розподілом рідини та гвинтовим перетворювачем зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух бурового снаряда, які ефективно використовуються у складі легких технічних засобів у процесі їх експлуатації на економічних неспеціалізованих плавзасобах. Обгрунтовано оптимальні умови запуску гідробура та закономірності формування його характеристик за обмеженої потужності на привід насосу, експериментально підтверджено їх адекватність. Розроблено раціональне сполучення конструктивних параметрів гідробура, які використано в процесі розробки гідрообертального бурового снаряда, успішно апробованого за умов морського бурового виробництва.

234. Обгрунтування параметрів зволоження пласта під час вибухової відбійки вугілля для попередження пилогазоутворення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.26.01 Є.Б. Ніколаєв; Держ. Мак. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка, 2004. — 19 с. — укp.

Встановлено закономірності та особливості формування у вугільному пласті попередньо зволоженої зони, визначено параметри зволоження для попередження пилогазоутворення під час вибухової відбійки вугілля. Наведено оцінку сучасних способів і засобів попередження проявів пилогазового фактора у процесі вибухової відбійки вугілля за критерієм ефективності, запропоновано шляхи їх удосконалення. Визначено залежності впливу зволоження на зміни деформаційних характеристик вугілля і процеси пилогазоутворення під час його вибухової відбійки, обгрунтовано можливість керування даними процесами.

235. Обгрунтування параметрів зміцнення трубчастими анкерами слабких приконтурних порід підземних виробок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 В.В. Поротніков; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Вперше розкрито механізм силової взаємодії елементів системи "заповнювач - металева труба - стінки шпуру", що забезпечує досягнення високоефективного режиму постійного максимального опору трубчастого анкера ТА2 протягом усього періоду його піддатливості за умов роботи в слабких гірських породах. Створено нову методику розрахунку напружено-деформованого стану системи "трубчастий анкер ТА2 - стінки шпуру", що враховує реальну епюру розподілу зсувів породного масиву за довжиною анкера та вплив заповнювача на внутрішню поверхню металевої труби. Вперше сформульовано критерії оптимізації напружено-деформованого стану системи "трубчастий анкер ТА2 - стінки шпуру", на базі яких встановлено взаємозв'язки механічних і геометричних параметрів системи, що забезпечують максимальну реакцію анкера ТА2 у режимі піддатливості. Встановлено закономірності зміни механічних характеристик матеріалу заповнювача, що враховують процентний вміст портландцементу, який розширюється. Визначено залежності щодо вибору раціональних складів суміші, що твердіє, які забезпечують цілісність заповнювача протягом усього періоду роботи анкера ТА2.

236. Обгрунтування параметрів зон захисту при заляганні вапняка в породах міжпластя крутих викидонебезпечних пластів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.26.01 А.Д. Гончаров; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 1999. — 18 с. — укp.

237. Обгрунтування параметрів і режиму комплексної відкрито-підземної розробки рудних родовищ

автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.02 О.Д. Черних; НАН України. Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2008. — 36 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи розв'язання наукової проблеми комплексної відкрито-підземної розробки рудних родовищ і наукові засади оптимального режиму та параметрів відкритих, відкрито-підземних і підземних робіт, що створюють єдиний взаємопов'язаний технологічний комплекс для відпрацювання родовищ на повну глибину та за всією площею. Розроблено нові принципи поєднання відкритих і підземних робіт з утворенням взаємопов'язаного технологічного комплексу та єдиного виробленого простору, які підтверджено 11-ма винаходами. Розроблено методологію визначення параметрів відкрито-підземного ярусу, зокрема, графоаналітичний метод виявлення його межової глибини й аналітичні методи оптимізації параметрів на базі експериментальних і промислових даних. Запропоновано методологію визначення оптимальних меж відкритого, підземного та відкрито-підземного способів, що утворюють взаємопов'язаний технологічний комплекс для розробки родовищ на економічно раціональну глибину та за всією площею на базі еколого-економічних чинників.

238. Обгрунтування параметрів і розробка конструкцій багатокамерних щокових дробарок неперервної дії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06. А.І. Пологович; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1999. — 20 с. — укp.

Дисертацію присвячено обгрунтуванню нового напрямку поліпшення багатокамерних щокових дробарок. Наведені науково обгрунтовані розробки, спрямовані на вирішення актуального завдання зниження матеріальних і енергетичних затрат на дрібнення і здрібнення матеріалів шляхом обгрунтування параметрів і розробки ресурсозберігаючих конструкцій багатокамерних щокових дробарок неперервної дії. Досліджується створена ресурсозберігаюча багатокамерна щокова дробарка неперервної дії блочно-модульної конструкції, яка відрізняється ярусним розміщенням одна під другою роздільних вібраційних щоково-конусних камер дрібнення із загальними для них вертикальними камерами завантаження і розвантажування, що дозволяє збільшувати продуктивність і ефективність її роботи без збільшення розмірів здрібнюючих органів і займаної нею виробничої площі. Встановлено, що збільшення в її камері завантаження ступені ущільності початкового роздрібнюваного матеріалу дозволяє збільшити ефективність її роботи в 1,14 разів і продуктивність в 1,17 разів без змінювання розмірів її здрібнючих органів. Виявлено, що блочно-модульне компонування трьохкамерної щокової дробарки дозволяє отримати економію конструктивних матеріалів, яка складає 42% від сумарної маси трьох таких же однокамерних дробарок, при одночасному зменшенні займаної ними виробничої площі у три рази. Запропонована інженерна методика визначення її продуктивності і раціональних конструктивних параметрів. Розроблені рекомендації для практичного використання результатів цієї дробарки впроваджені у проектну практику при розробці на основі її схеми технічних пропозицій по створенню технологічного устаткування для прероблення сипких матеріалів.

239. Обгрунтування параметрів і розробка технології комбінованого способу підтримки виробок, що використовуються повторно

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.02 Л.В. Байсаров; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано параметри та розроблено технологію комбінованого способу підтримки повторно використовуваних виїмкових виробок під час відпрацювання пологих вугільних пластів на основі удосконалення схем взаємодії приштрекових литих смуг з матеріалів, що твердіють, з породним масивом, завдяки якому досягається полікомпенсація зміщень порід виробки та необхідна несуча здатність литої смуги, адекватна очікуваним навантаженням. На підставі теоретичних, лабораторних і промислово-експериментальних досліджень встановлено закономірності геомеханічних процесів біля підготовчих виробок і механізм деформування геотехнічної системи "базове кріплення - породний масив - охоронна конструкція". На базі дослідження напружено-деформованого стану системи обгрунтовано параметри розташування та зведення литих смуг залежно від умов їх навантаження, для формування яких розроблено мінеральну суміш. Запропоновано технологічний регламент охорони виїмкових виробок і технологію зведення литих смуг різної конструкції з матеріалів, що твердіють.

240. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесів струминного закріплення порід при магнітній обробці цементних розчинів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.09 С.Є. Тимченко; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 16 с. — укp.

Досліджено вплив залишкової намагніченості неферромагнітної речовини на прискорення процесів коагуляції цементних розчинів, які використовуються у разі струминного закріплення порід. Отримано закономірності зміни часу початку та кінця твердіння та в'язкості цементних розчинів, а також тривкості на одновісне стиснення та густини отриманого з них цементного каменю від розміру індукції магнітного поля та швидкості рідкого середовища в магнітному полі, що дозволяє визначити раціональні параметри магнітної обробки цементних розчинів, застосовуваних у струминній технології закріплення дисперсних порід. Встановлено закономірності впливу параметрів активізації в магнітному полі цементних розчинів та їх кількості в закріпленому елементі на його міцність.