LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 2 із 31

21. Вентильний реактивний тяговий двигун із живленням від джерела постійного струму

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Г.В. Демченко; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці та дослідженню вентильного реактивного двигуна (ВРД) для шахтного акумуляторного електровоза. Показано шляхи визначення геометричних і електричних параметрів електромеханічного перетворювача вентильного реактивного тягового двигуна, що забезпечують отримання заданих електромеханічних характеристик у габаритах базової машини. Розроблено моделі електромагнітних досліджень ВРД. Для розрахунку магнітного поля використовується метод скінчених елементів. Результати математичного моделювання дозволили уточнити параметри ВРД і склали основу для визначення електромеханічних характеристик апробованими методами з наступною експериментальною перевіркою на повномаштабних фізичних моделях.

22. Взаємодія імпульсного лазерного випромінювання з вибуховими речовинами

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.17 А.В. Чернай; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 33 с. — укp.

Розглянуто питання збудження швидких реакцій у кондесованих середовищах, які здатні до екзотермічних перетворень. Розроблено новий напрямок у хімічній фізиці, який грунтується на використанні лазерного імпульсу як ініціюючого фактора збудження вибухових речовин (ВР) і сполук. Встановлено, що ініціювання даних речовин здійснюється у результаті втрати температурної (бризантні ВР) або деформаційної (ініціюючі ВР) стабільності кристалічної решітки у разі лазерного нагрівання мікровключень, що поглинають випромінювання. Одержано нові вибухові сполуки, для яких властива аномально велика чутливість до дії лазерного моноімпульсу. Запропоновано наукові основи використання лазерного методу ініціювання для вирішення проблем одержання профільованих детонаційних хвиль, зварювання вибухом, зміцнення металів, створення оптичних систем ініціювання вибухових зарядів, випробування міцності матеріалу та стійкості конструкцій, що сприймають дію механічних імпульсів навантаження.

23. Взаємодія поверхнево-активних речовин з природним вугіллям в процесах його видобутку і переробки

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.11 І.Б. Пономарьова; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

З'ясовано природу та встановлено закономірності колоїдно-хімічної взаємодії в системі "вугільної дисперсії - розчини поверхнево-активних речовин" у процесах видобутку, переробки природного вугілля й утилізації його відходів. Вивчено колоїдно-хімічні властивості полівінілового спирту (ПВС) і запропоновано механізм його взаємодії з поверхнею вугілля різних стадій метаморфізму. Теоретично обгрунтовано застосування ПВС як флотореагенту та стабілізатора пін за пінного способу пилопригнічення. Показано, що ПВС збільшує час життя піни до 24 - 36 год, що дозволяє використовувати його як стабілізатор у пилопригнічуючих сумішах. Визначено, що введення ПВС як домішки до флотореагентів збільшує вихід концентрату до 85 % у разі зольності 3,5 %. Досліджено отримані моно- та діетаноламіди синтетичних жирних кислот як змочувачі вугільних дисперсій, визначено оптимальні концентрації їх застосування (0,01 - 0,50 %). Доведено повний біорозклад сполук. Запропоновано та досліджено новий флотореагент для збагачення природного вугілля - три-н-бутілборат. Реагент є ефективним для пінної флотації та цінної сепарації. Отримано сорбенти багатоцільового призначення з відходів вуглепереробки. Показано ефективність їх використання для очищення природних і стічних вод від солей важких металів і нафтопродуктів.

24. Взаємозв'язок деформацій контуру дільничних виробок з параметрами зсуву надвугільної товщі на шахтах Західного Донбасу

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.09 О.А. Бубнова; НАН України. Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2008. — 19 с. — укp.

Запропоновано модель взаємозв'язку зрушення земної поверхні та зсувів контурів виробок у зонах впливу очисних робіт, яка дозволяє встановити горизонтальні зрушення та деформації в мульді зрушення, величину осадки вугільного пласту під час керування покрівлею повним обваленням, горизонтальні та вертикальні зсуви контурів виробок, зони впливу очисних робіт на стан виробок, тривалість активних деформацій контурів виробок. Запропоновано методику розрахунку зсувів контурів дільничних виробок і вибору напрямку ведення очисних робіт щодо простягання пласта. Розроблено модель взаємозв'язку між параметрами зрушення гірського масиву та деформаціями виробок, розташованих у ньому, вірогідність якої доведено на підставі результатів інструментальних спостережень на шахтах "ВАТ "Павлоградвугілля".

25. Взаємозв'язок параметрів процесу зрушення і параметрів очисної виїмки положистих вугільних пластів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.01 К.В. Бабій; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2005. — 16 с. — укp.

Установлено аналітичний взаємозв'язок між параметрами процесу зрушення масиву гірських порід і параметрами очисної виїмки. Досліджено залежності параметрів процесу зрушення від глибини розробки. Визначено середню швидкість розвитку деформацій розтягнень за площиною зрушення для порід різного ступеня метаморфізму, а також тривалість розвитку деформацій розтягнень та її зміну деформаціями стиснення, яка залежить від кроку обвалення основної покрівлі та швидкості посування очисного вибою. Розроблено методику розрахунку тривалості процесу зрушення масиву гірських порід і земної поверхні. На її базі складено методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи зі спеціальності "Маркшейдерська справа" для студентів. Виведено аналітичну залежність визначення швидкості посування очисного вибою, за якою зона деформацій розтягнення не досягає водоносного горизонту. Розроблено рекомендації для проектних організацій з розрахунку параметрів процесу зрушення у взаємозв'язку зі швидкістю розвитку деформацій у масиві та швидкістю посування очисного вибою.

26. Вибухозахист рудникового електроустаткування з елементами, що нагріваються (розвиток наукових основ і розробка)

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.26.01 З.М. Іохельсон; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка, 2004. — 32 с. рис. — укp.

Уперше установлено різницю у процесах запалення метану нагрівними елементами рудникового електроустаткування до їх руйнування залежно від матеріалу зазначених елементів. Виявлено, що безпечні температури неокиснюваних нагрівних елементів рудникового електроустаткування залежать від діаметрів і довжин цих елементів. З'ясовано, що запалення метану нагрівними елементами можна запобігти на підставі використання явища зміни тепломасообміну в зоні цих елементів, за умов, якщо із зони реакції окиснення метану навколо розглянутих елементів за допомогою спеціальних зовнішніх конструкцій теплової енергії відводиться більше, ніж виділяється внаслідок цієї реакції, а продукти реакції гальмують її поширення на весь об'єм метано-повітряної суміші навколо нагрівних елементів, що доведено результатами досліджень, яких проведено з застосуванням інфрачервоних випромінювачів з визначеними безпечними параметрами для тіла розжарення й відбивача. Показано, що здатність електричних іскор запалювати метан, які утворюються під час руйнування нагрівних елементів у певних електричних колах, збільшується зі збільшенням температури іскротвірних електродів. Виявлено, що плавкі вставки запобіжників під час перегоряння не можуть запалити вибухонебезпечну метано-повітряну суміш, якщо діаметри та довжини таких установок, а також іскронебезпечні струми в їх колах відповідають безпечним температурам, які дорівнюють або перевищують температури плавлення матеріалів плавких вставок. Установлено, що безпечні температури розглянутих елементів стосовно запалення метану значно перевищують їх безпечну температуру, що залежить від умов запалення вугільного пилу. За результатами дослідження створено вибухозахист рудникового електроустаткування з даними елементами, який є небезпечний завдяки обмеженню їх температур, а струми - іскронебезпечні щодо запалення метану й виключенням засипання зазначених елементів вугільним пилом.

27. Визначення впливу внутрішнього та зовнішнього тертя гірських порід на їх міцність при одноосьовому стисканні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.09 Д.Л. Васильєв; НАН України. Ін-т геотехн. механіки. — Д., 2002. — 16 с. рис. — укp.

Наведено математичну модель розрахунку поздовжніх і поперечних напружень у зразках гірських порід, яка відрізняється врахуванням кутів повороту ліній максимальних дотичних напружень, значень і напрямів дотичних напружень від зовнішнього тертя. Розроблено критерій гідростатичного стану гірських порід, суть якого полягає у рівності косинуса кута внутрішнього тертя відношенню дотичних напружень від зовнішнього тертя до опору матеріалу зсуву в площині, яка перпендикулярна до лінії дії стискаючого навантаження. Запропоновано математичну модель розрахунку межі міцності зразків гірських порід за умов одноосьового стискання, яка відрізняється врахуванням зовнішнього тертя та геометричних параметрів ліній ковзання. Пояснено зміцнення зразків гірських порід за межею пружності. Обгрунтовано виникнення поперечних стискаючих нормальних напружень внаслідок дії дотичних напружень контактного тертя.

28. Визначення навантаженності вагонів-самоскидів при ударі падаючим вантажем з метою забезпечення міцності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 О.В. Султан; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Д., 2001. — 21 с.рис. — укp.

Розроблено математичну модель динамічного розрахунку на міцність думпкарів у разі поперечного удару масивними тілами на базі теорії удару Сірса - Тімошенка. Як падаючий вантаж розглянуто пружне масивне тіло зі сферичною нижньою поверхнею. Диференціальні рівняння руху досліджуваної конструкції у разі удару формувалися за процедурою МКЕ. Інтегрування диференціальних рівнянь руху проведено за методом Н'юмарка. Амортизуючий прошарок і вільне опирання верхньої рами на нижню (однобічні в'язі), представлялися нелінійними в'язями. Рівняння зв'язку для визначення ударної сили складено на підставі теорії удару Герца з урахуванням місцевих пластичних деформацій. Під час формування рівнянь зв'язку для обчислювання сил взаємодії використано діаграми стискання амортизуючих матеріалів (пристроїв). У результаті розв'язання динамічної задачі про удар падаючим зосередженим вантажем визначено параметри ударного процесу, поля переміщень досліджуваної конструкції та напруження в елементах конструкції вагона-самоскида. Методику динамічного розрахунку реалізовано в програмний комплекс, застосованого під час проектування великовантажних вагонів-самоскидів моделей 33-677 і 34-9019.

29. Визначення параметрів розміщення перевантажувальних пунктів автомобільно-конвейєрного транспорту при відробці глибоких горизонтів кар'єрів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.03 О.М. Костянський; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2001. — 17 с. — укp.

Розроблено методику визначення місця розміщення перевантажувальних пунктів конвейєрних підйомників у кар'єрі з урахуванням зміщення центру грузообігу транспортованої гірничої маси та режиму гірничих робіт. Встановлено взаємозв'язок коефіцієнта подовження траси з висотою підйому гірничої маси. Запропоновано раціональну кільцеву схему транспортування у разі зустрічних вантажопотоків гірничої маси, що дозволяє підвищити продуктивність автосамоскидів. Визначено область раціонального використання даної схеми. Висвітлено ефективний напрям поглиблення залізорудних кар'єрів, що застосовують автомобільно-конвейєрний комплекс. Досліджено динаміку витрат на автомобільно-конвейєрний комплекс залежно від висоти зони, що обслуговується.

30. Визначення режиму гірничих робіт в кар'єрі при зміненні бортового вмісту заліза в руді

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.03 Т.М. Ковальчук; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання планування режиму гірничих робіт і параметрів системи розробки в кар'єрі у разі зміни величини бортового вмісту заліза в руді. Встановлено основні взаємозв'язки геолого-технологічних показників видобутку та переробки руд на комбінатах Кривбасу. Визначено характер і ступінь впливу величини бортового вмісту на поточні обсяги видобутку, розкриву і переробки руд, наведено економічну оцінку цього впливу. Доведено, що режим гірничих робіт в кар'єрі залежить від величини бортового вмісту заліза в руді та впливає на її оптимальне значення. На основі даних закономірностей досліджено режим гірничих робіт на окремих ділянках кар'єра та розроблено методику визначення оптимального співвідношення обсягів видобутку якісних різновидів руд. Зазначено, що навіть у разі збільшення бортового вмісту експлуатаційний коефіцієнт розкриву в певні періоди розробки родовища може зменшуватися. Запропоновано визначати основні параметри системи розробки з урахуванням наслідків зміни бортового вмісту, що дозволяє зіставляти варіанти режиму за якістю товарної продукції ще на стадії планування. Розроблено методику корегування границь діючих кар'єрів у разі змінення кондицій до якості корисної копалини з урахуванням впливу цього корегування на режим гірничих робіт. Концептуально викладено результати досліджень щодо визначення продуктивності групи кар'єрів у складі одного комбінату.

31. Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар'єру

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.03 С.О. Луценко; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2008. — 20 с. — укp.

Удосконалено критерії та методи визначення раціонального варіанта режиму гірничих робіт глибоких залізорудних кар'єрів з урахуванням його взаємоз'язку з проектною продуктивністю кар'єру. Запропоновано визначати режим даних робіт за горизонтальними шарами відпрацювання гірничих порід, висота яких визначається глибиною консервації розкривних порід і залежить від робочих параметрів гірничого обладнання. За цього враховано взаємозв'язок параметрів елементів системи розробки з параметрами консервації цих порід і параметрами внутрішнього відвалоутворення.

32. Визначення розрахункових навантажень у витках багатошарової намотки гумотросового каната

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 Олена Володимирівна Панченко; Національний гірничий ун-т. — Д., 2007. — 19 с. — укp.

33. Внешнеэкономические связи предприятий черной металлургии субъекта Российской Федерации

И.Н. Титова Культура народов Причерноморья. — 2006. — №96. — С. 69-72 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — рус.

В статье рассмотрены внешнеэкономические связи горно-металлургического комплекса России. Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются предприятия горнодобывающей отрасли Белгородской области при выходе на мировой рынок, изучена динамика экспорта и импорта, определены тенденции развития.У статті розглянуті зовнішньоекономічні зв'язки горно- металургійного комплексу Росії. Виявлено проблеми, з якими зіштовхуються підприємства гірничодобувної галузі Білгородської області при виході на світовий ринок, вивчена динаміка експорту й імпорту, визначені тенденції розвитку.Foreign external economic links of mining and smelting complex of Russia are considered in the paper. Problems with which companies of mining and smelting industry of Belgorod oblast are faced while entering world market are revealed. Dynamics of export and import are studied and development trends are defined.

34. Вплив "мокрої" консервації шахт на еколого-радіаційний стан навколишнього природного середовища (на прикладі Луганської області)

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 І.В. Удалов; Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Вперше встановлено, що формування поверхневих вторинних ореолів (аномальних зон) півдищеної радіоактивності за умов Східного Донбасу відбувається в результаті експлуатаційної розробки глибинних горизонтів і винесення на поверхню за рахунок процесів газо-, масо- та водообміну радіоактивних елементів. Удосконалено систему ведення комплексного екологічного моніторингу у зоні взаємовпливу шахтного поля шахти "Пролетарська" та Світлічанського водозабору, яка враховує потенційну можливість формування забруднень питних вод хімічними та токсичними інградієнтами та радіонуклідами. Виявлено та систематизовано чинники ризику щодо розвитку небезпечних екзогенних геологічних процесів, з урахуванням яких удосконалено систему управління екологічною безпекою території Східного Донбасу.

35. Вплив динамічних процесів у бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.10 Ю.М. Василюк; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2002. — 20 с. рис. — укp.

Удосконалено математичну модель поздовжніх коливань у бурильній колоні, які виникають внаслідок взаємодії тришарошкового долота з вибоєм під час буріння. Досліджено динамічні характеристики коливальної системи бурильна колона - долото - вибій для різних типорозмірів тришарошкових доліт, компоновок низу бурильної колони та характеристик вибою. Розроблено рекомендації щодо вибору типів доліт, навантаження на долото та частоти обертання у ході розбурювання порід різних стратиграфічних підрозділів Яблунівського ГКР.

36. Вплив нестаціонарних режимів роботи шахтних підіймальних установок на навантаження елементів конструкцій

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 Л.В. Семчук; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено методологію розрахунку нестаціонарних режимів роботи шахтних підіймальних установок. Досліджено питання підвищення ефективності їх роботи за рахунок добору раціональних кінематичних і силових параметрів привідних систем. Проведено модальний аналіз механічних систем шахтних підіймальних установок. Розроблено рекомендації, спрямовані на усунення резонансних явищ. Досліджено вплив динамічних властивостей двигунів і коливальних явищ у механічних системах на навантаження елементів шахтних підіймальних установок у період пуску. Оцінено вплив параметрів дискретизації каната змінної довжини на точність розрахунків нестаціонарних процесів. Обгрунтовано число ступенів вільності розрахункової моделі. Проаналізовано вплив несталості радіуса навивання каната на барабан на динамічні зусилля в елементах шахтних підіймальних установок за нестаціонарних режимів роботи. Проведено якісне та кількісне оцінювання динамічних процесів у механічних системах установок під час гальмування. Визначено раціональні гальмівні режими даних машин. Проведено порівняльний аналіз результатів теоретичних і експериментальних досліджень.

37. Вплив процесів видобутку залізних руд на стан навколишнього середовища та екологічну безпеку у Криворізькому гірничовидобувному регіоні

Автореф. дис... д-ра геол. наук21.06.01 І.М. Малахов; Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН та МНС України. — К., 2006. — 38 с. — укp.

Показано суттєву роль геологічного середовища у розвитку процесів техногенезу, що обумовлена незмінною з часів палеоліту привласнюючою (не відтворювальною) економікою використання мінеральних ресурсів, яка якісно вирізняє гірничодобувну промисловість між іншими технологічними галузями. З'ясовано комплексний характер техногенних перетворень у геологічному середовищі Кривбасу внаслідок інтенсивної розробки родовища залізних руд. На підставі одержаних результатів здійснено оцінку глибини трансформації складових навколишнього середовища в Кривбасі, а також прогнозування розвитку техногенної екосистеми та визначено напрямки управління процесами техногенезу, обумовлених видобутком залізних руд. Доведено, що навколишнє середовище гірничовидобувного регіону необоротно трансформувалося у техногенну екосистему внаслідок невідтворних змін у геологічних структурах, які відбулися в результаті гірничовидобувних робіт, що викликало якісні зміни у всіх складових довкілля. Обгрунтовано стратегію екобезпеки у техногенній екосистемі гірничовидобувного регіону, впровадження якої дає можливість обмежити вплив техногенезу на оточуюче природне середовище шляхом використання технологічних важелів, а також поліпшити екобезпеку у самій техногенній екосистемі за допомогою комплексу технологічних та економічних методів створення умов, сприятливих для життя людини. Результати наукового дослідження рекомендовано використовувати для оцінки й прогнозування впливу гірничовидобувних робіт на стан довкілля та розвитку техногенної екосистеми, а також для розробки пропозицій щодо формування нових підходів у створенні технологій підземного видобутку залізистих кварцитів.

38. Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.17 М.І. Манюк; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2002. — 19 с. — укp.

Теоретично та експериментально обгрунтовано наявність ефективних відкритих тріщин з розкриттям 100 мм (макротріщин) в продуктивних горизонтах родовищ Долинського нафтопромислового району. Виділено зони підвищеної тріщинуватості (флюїдопровідності) продуктивних горизонтів у межах локальних структур родовищ району. Доведено зумовленість надзвичайно високої продуктивності свердловин широким розвитком тріщинуватості продуктивних горизонтів. Встановлено наявність порово-тріщинного колектора, що зумовлює переважну концентрацію запасів вуглеводнів на ділянках, які прилягають до тектонічних порушень й особливо їх взаємопересічень, а також згинів продуктивних горизонтів.

39. Втомні властивості бурильних труб при екстремальних режимах буріння свердловин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.12 Д.Ю. Петрина; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 18 с. — укp.

40. Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 І.М. Смоланов; НАН України. Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2003. — 17 с. рис., табл. — укp.

Розроблено методику та подано ідентифікацію речовин, що виділяються з вугілля за нормальної та підвищеної температури за тривалого збереження вугілля. Запропоновано систему рівнянь та аналітичне розв'язання задачі метановиділення з часток відірваного від масиву вугілля різних фракцій та часу відбійки, що відрізняються від відомих тим, що враховують інтенсивність переходу метану зі зв'язаного у вільний стан. За методом математичного моделювання процесу знайдено залежності для визначення коефіцієнтів внутрішньої дифузії та порівняння для опису динаміки переходу метану зі зв'язаного до вільного стану. Розроблено математичну модель метанонакопичення у вугільних бункерах за різної інтенсивності їх завантаження вугіллям, години відторгнення вугілля від масиву, ємності бункера, інтенсивності провітрювання. Опрацьовано дані більше 10-ти натурних експериментів з метанонакопичення в бункерах шахт ДХК "Макіїввугілля", "Донвугілля", "Жовтеньвугілля". Показано можливість застосування запропонованої теорії визначення концентрації метану в надбункерному просторі для практичних розрахунків. Виконані теоретичні та експериментальні дослідження дали змогу розробити галузевий стандарт на розрахунки провітрювання накопичувальних бункерів вугілля.