LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 31 із 31

601. Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп'ютерних технологій

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.03 В.В. Коробійчук; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. — укp.

Визначено показники якості декоративно-облюцювального каменю з метою з'ясування та керування якістю блочної сировини. З застосуванням сучасних кваліметричних й інформаційно-комп'ютерних технологій установлено зв'язок між технологіями видобування тя якістю кінцевої товарної продукції, що використовуються на практиці. Розроблено методики визначення дефектів блоків і виробів з декоративного каменю, а також методику оцінювання якісних показників для блочної сировини з застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій. На підставі результатів теоретичних і експериментальних досліджень доведено можливість одержання кількісних параметрів якісних характеристик для блоків декоративного природного каменю на базі комп'ютерних технологій обробки відеозображень поверхні каменю та досліджено вплив лінійних розмірів і форми блоків декоративного каменю на якісні показники товарних блоків у кар'єрах. Одержані результати можуть бути використані для формування заданих якісних показників товарних блоків з даного каменю у процесі видобування.

602. Фізико-технічні основи видобутку корисних копалин з енергоощадним руйнуванням молекулярних зв'язків гірських порід

автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.03 О.М. Терентьєв; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 36 с. — укp.

Установлено функціональні закономірності критеріальних параметрів виробничих граничних умов функціонування гірничих систем за видобутку корисних копалин з урахуванням фізико-механічних властивостей породного масиву, параметрів робочого органу та привода гірничої системи. Запропоновано критеріальний метод створення гірничих систем класу "Породний масив - робочий орган - привід" для руйнування корисних копалин під час їх видобутку. Метод заснований на системному аналізі вихідних даних, параметричному й аксіометричному синтезі виробничих граничних умов реального функціонування систем. Запропоновано математичні моделі, які базуються на їх поєданні через єдиний параметр - висоту ядра ущільнення. Особливістю математичного аналога об'єму елементарної стружки є використання рівняння Касіні, що дозволило врахувати будь-які просторові форми елементів руйнування масиву робочим органом гірничої мошини. Відзначено, що загальний економічний ефект від провадження результатів дослідження становить 121 839,5 руб. Росії та 1 706 053 грн.

603. Фізико-технічні основи механоелектричного методу контролю властивостей і діагностики напружено-деформованого стану масиву гірських порід

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.11 С.І. Скіпочка; НАН України. Ін-т геотехн. механіки. — Д., 2000. — 35 с. — укp.

Виконано комплекс досліджень механоелектричних (МЕ) ефектів напружено-деформованих порід. Отримано значення модулів і виконано класифікацію порід за їх (МЕ) властивостями. Наведено фізичне трактування встановлених залежностей (МЕ) ефектів порід від вмісту води, пористості, типу флюїду та його концентрації, температури. Визначено залежності амплітуди, фази та спектральної щільності (МЕ) ефектів від величини та характеру деформування порід, стискуючих зусиль та коефіцієнта розпушення. Отримано аналітичні залежності параметрів (МЕ) методу від властивостей і стану породного масиву. Розроблено способи та засоби реалізації (МЕ) методу за шахтних і польових умов. Встановлено можливість зміни міцності характеристики гранично напружених порід внаслідок дії зовнішнього електричного поля. Запропоновано елемент механізму додаткової десорбції газу в процесі руйнування вуглепородного масиву. Виконано експериментальні роботи на підприємствах вугільної, рудної та нерудної галузей, підтверджено високу ефективність методу.

604. Фізико-технічні основи руйнування скельних порід вибухами свердловинних зарядів вибухових речовин у рукавах

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.11 В.С. Прокопенко; Нац. НДІ охорони праці. — К., 2003. — 35 с. рис. — укp.

Встановлено закономірності формування та дії вибуху у скельних породах зарядів у рукавах у водному або повітряному середовищі свердловин, на підставі яких вирішено важливу науково-прикладну проблему розробки та впровадження фізико-технічних засад руйнування скельних порід вибухами даних зарядів, що знижує витрати та вартість застосовуваних вибухових речовин. Одержано закономірності зміни напружено-деформованого стану порід залежно від віддалі до вибуху, величини та типу зазору (води, повітря), швидкості дилатансії; раціональні розміри зазорів залежно від міцності порід, параметрів середовища зазору та вибухової речовини; посилення пульсуючої дії вибуху та неоднорідності навантаження породи; закономірності динаміки формування зарядів, метод аналізу та вибору параметрів зарядження свердловин; закономірності усадки зарядів у разі їх водонаповнення. Обгрунтовано параметри ініціаторів для надійного ініціювання головних зарядів; способи та засоби укладки рукава у пакет і подачу його у процесі зарядження; методику розрахунку параметрів підривних робіт і рекомендації щодо формування рецептур вибухових речовин.

605. Фізико-технічні основи свердловинних геотехнологій з керованим тріщиноутворенням

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.11 Ю.І. Войтенко; Нац. НДІ охорони праці. — К., 2000. — 35 с. — укp.

Розвинуто новий напрямок в імпульсних технологіях підвищення продуктивності геотехнологічних свердловин. Досліджено механіку руйнування порід у масиві у випадку імпульсного гідро-, газорозриву і слабких (мається на увазі швидкість виділення енергії) камуфлетних вибухів і знеміцнення порід навколо зруйованої області після сильного вибуху. Визначено фізичні основи керування порід за умов горіння і вибухів свердловинних зарядів, вивчено вплив гірського тиску на руйнування порід у випадку імпульсного газорозриву. Проведено аналітичні дослідження знеміцнення порід з початковими тріщинами та тріщиноподібними дефектами за умов підземних вибухів у області, що межує зі зруйнованою. Вдосконалено технології використання енергії вибуху та горіння для освоєння бурових свердловин та інтенсифікації видобутку рідких і газоподібних вуглеводнів із діючих свердловин. Розроблено вибухову та вибухово-хімічну технології інтенсифікації видобутку нафти та газу з пластів відносно невеликої потужності за складних гірничо-геологічних умов. Запропоновано нові технічні рішення, які вдосконалюють відомі секційні торпеди, у тому числі з локалізацією вибуху, струминні генератори тиску, перфоратори для кумулятивного і термогазоструминного розкриття пластів, вибухові пристрої для утворення початкових тріщин на стінці свердловини, модифіковані труборізи та спрямовані на підвищення ефективності вибухових робіт у свердловинах.

606. Фізико-технічні основи свердловинної гідротехнології видобутку важких металів розсипних родовищ і техногенних розсипів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.11 З.Р. Маланчук; НАН України. Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2003. — 32 с. рис. — укp.

Досліджено гідродинамічні процеси гідроруйнування, дезінтеграції та гідротранспортування матеріалів розсипів за умов розсипних родовищ і техногенних розсипів та розроблено фізико-технічні засади свердловинної гідротехнології видобутку важких металів. Установлено закономірності зниження втрат корисного компонента на днищах виймальних камер залежно від витрати робочого агента, нахилу днища, його шорсткості та процесу витягу корисного компонента з тріщин підстилних порід. Розроблено теоретичні засади процесу гідроелеваторного підйому пульпи та метод його розрахунку, який враховує особливості процесу її переміщення, а також вплив затоплення змішувальної камери гідроелеватора на висоту підйому. Доведено, що ефективність свердловинного гідровидобутку досягається за рахунок використання кінетичної енергії падаючого потоку пульпи для надання корисному компоненту початкової швидкості руху, розгону корисного компонента максимальної крупності до швидкості надійного гідротранспортування та підтримкою її постійною по довжині транспортування керованим профілюванням днища камери. Установлено раніше невідому закономірність кількісного розподілу мінералів у техногенних розсипах. Доведено, що 95 % корисного компонента сконцентровано в ядрі розсипу, параметри якого визначаються конструктивними та технологічними характеристиками промивного устаткування. На базі гідродинамічних процесів розмиву матеріалу розсипів і гідротранспортування рудних пульп розроблено комплект методик розрахунку параметрів технологічних процесів свердловинного гідровидобутку важких металів розсипних родовищ і техногенних розсипів. Висвітлено закономірність формування техногенних розсипів, а також методику пошуку їх ядер. Відзначено, що відмінними рисами запропонованих рішень є відсутність робітників в очисних просторах виймальних камер, збереження земної поверхні з дотриманням комплексу еколого-економічних вимог до конкретного родовища.

607. Фізико-технічні основи технології управління важкообвальною покрівлею при веденні гірничих робіт

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.02 В.П. Овчинніков; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2002. — 31 с. — укp.

Розглянуто питання створення технології управління важкообвальною покрівлею (ВОП) під час проведення виробок і тонких пластах, яка базується на закономірностях дії вибуху в масиві та фізико-хімічного зміцнення порід покрівлі лав, вироблений простір яких закладається пустою породою з використанням замкнених породотранспортних систем. Досліджено механізм формування додаткової тріщінуватості та деформацій порід покрівлі, зумовлених впливом на них підривних робіт, визначено ступінь впливу параметрів вибуху на граничний стан породного масиву. Розроблено технологію буропідривних робіт і програму оперативного прогнозу стійкості ВОП для вибору типу кріплення виїмкових виробок з пологим заляганням тонких викидонебезпечних пластів. Запропоновано ефективні засоби механізації породозакладних робіт, обгрунтовано технологію повного та часткового закладання виробленого простору з визначенням розрахункових параметрів і реакції опору охоронної бутової смуги, її ширини за безцілкового виймання викидонебезпечних і самозаймистих пластів.

608. Фізико-технічні основи технологій переробки титан-цирконових розсипів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.11 О.М. Сокіл; НАН України. Ін-т геотехн. механіки. — Д., 2002. — 32 с. — укp.

Досліджено нестаціонарні гідромеханічні процеси згущення, розділення рудних пульп і зневоднення концентратів. Розроблено фізико-технічні основи технологій переробки розсипів на базі гравітаційних методів забезпечення мінеральної сировини. Запропоновано нестаціонарні гідродинамічні моделі процесів згущення рудної пульпи у згущувальних лійках і струминних зумпфах і зневоднення концентратів на стрічкових вакуум-фільтрах, а також одно- та двошарову моделі нерівномірного плину рудної пульпи на поверхні конусного сепаратора. Зазначені динамічні моделі дозволяють визначити коефіцієнти підсилення гідродинамічних параметрів на виході з апаратів у разі їх збурень на вході й тим самим узгодити роботу різних апаратів у послідовному технологічному ланцюзі, що позитивно впливає на стабільність показників збагачення. Апробовано підсистему енергоощадження технологій переробки розсипів, зокрема, розв'язано задачу компенсації реактивної потужності на Вільногірському державному гірничо-металургійному комбінаті (ВДГМК). Підсистему енергоощадження доповнено підсистемою забезпечення надійності електропостачання. На базі гідродинамічних моделей розроблено комплекс методик розрахунку параметрів технологічних процесів за умов збагачення розсипів і руд, впроваджений у наукові дослідження та проектно-конструкторські роботи. Наведено нові технології рудопідготовки, довилучення цінних матеріалів і зливів струминних зумпфів, а також первинного збагачення рудних пісків, упровадження яких на ВДГМК дало значний економічний ефект.

609. Фізико-технічні основи управління газовиділенням на виймальних ділянках високопродуктивних вугільних шахт

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.02 Б.В. Бокій; НАН України. Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2007. — 33 с. — укp.

Виявлено факт перетоку метану з зони активних посувань лави, яка примикає, у суміжний раніше вироблений простір. Установлено кількісні значення перетоку, а також їх залежність від швидкості посування лави. З'ясовано, що зони максимальної газової проникності створюються позаду діючої лави періодично з просторовим кроком 50 - 200 м залежно від швидкості посування очисного вибою, а величина проникності у межах цих зон у 2 - 3 раза більше, ніж проникність обвалених порід. Установлено явище тимчасового відновлення газового тиску за межами ділянки посадки основної покрівлі лави, яка рухається, що виникає внаслідок переважання інтенсивності дифузії газу над інтенсивністю фільтрації. Запропоновано розділити у часі та просторі процеси видобутку вугілля та метану за використання каптажних виробок. Для проведення каптажної виробки доведено значну поглинальну ємність суміжного, раніше виробленого простору, дегазація якого збільшує об'єм вилучення метану понад 50 %, який каптується засобами дегазації та відводиться на поверхню для подальшого використання. Показано, що співвідношення між швидкістю десорбції та газоносністю вугілля, яке використовується для перерахунку швидкості десорбції у значення десорбометричної газоносності вугілля, не є постійним навіть у обмежених за площиною зонах одних і тих же пластів, а залежить від індивідуальних параметрів кінетики десорбції газу даною пробою вугілля.

610. Фізико-технічні та організаційні основи інтенсивних технологій спорудження вертикальних стволів у породному масиві з підвищеною водоносністю

автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.04 С.В. Борщевський; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2008. — 35 с. — укp.

Розроблено фізико-технічні й організаційні засади інтенсивних технологій спорудження вертикальних стволів шахт за умов підвищеної водоносності породного масиву, які забезпечують зростання темпів проходки, економічність і надійність їх експлуатації. На підставі встановлених закономірностей вивалоутворення у стволах залежно від водоприпливів, міцності порід і швидкості проходки та формування геоактивних зон у приконтурному масиві з урахуванням вартості будівництва обгрунтовано науково-технічні принципи підвищення стійкості стволів за рахунок смолизації деформованих водонасичених порід і створення високоміцного водоізолювального постійного бетонного кріплення шляхом ведення в бетон гідроізолювальних домішок та його поверхневої обробки пенетруючими речовинами. Вивчено мехнізми поведінки системи бетонне кріплення - водонасичений породний масив за допомогою комп'ютерного моделювання взаємодії кріплення та приствольного масиву. Обгрунтовано технологічні регламенти поточної технології проходки вертикальних столів за умов підвищення водоприпливів і зміщення водонасиченого масиву. З урахуванням установлених закономірностей і залежностей розроблено комплекс способів і засобів активного управління напружено-деформованим станом приствольного масиву й організації водоприпливів у стволах для забезпечення їх довготривалої стійкості.

611. Фізичні та технологічні основи підвищення видобутку нафти з використанням іонізуючих опромінень і водонабрякаючих полімерів в умовах неоднорідності пластів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.06 О.О. Акульшин; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 31 с. — укp.

Викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень впливу іонізуючого опромінення на систему пласт - нафта - вода - полімер, фізико-хімічні властивості нових водонабрякаючих полімерних матеріалів типу ПОЛІКАР і технологічних рідин на його основі, процесу підвищення нафтовилучення при частковому підтриманні пластового тиску. Встановлені закономірності дозволили розробити ряд технологій, срямованих на підвищення нафтовилучення, продуктивності, обмеження водоприливу та глушіння свердловин.

612. Формування інноваційної стратегії використання шахтних вод

Автореф. дис... канд. екон. наук08.08.01 Олена Олександрівна Глухова; Національний гірничий ун-т. — Д., 2005. — 18 с. — укp.

613. Хіміко- фізичні основи високотемпературного впливу на привибійну зону свердловини гідрореагуючіми складами

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.06 К.Г. Щербина; Відкрите акціонерне товариство "Український нафтогазовий ін-т". — К., 1999. — 34 с. — укp.

614. Целевой энергетический мониторинг работы очистного комбайна

Г.И. Бабокин Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 341-342. — рус.

Рассмотрено применение метода энергетического мониторинга очистного комбайна по энергетическим характеристикам с учётом технологических параметров.

615. Ціннісно-етичне регулювання журналістської діяльності в Україні

Автореф. дис... д-ра філол. наук10.01.08 О.Д. Кузнецова; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 40 с. — укp.

Дисертація присвячена розв'язанню проблем підвищення моралі в засобах масової інформації (ЗМІ) на теоретичному, методичному й емпіричному рівні. Комплексно розроблено основи журналістської етики, її розділів: аксіології, деонтології, диференційовано етичні цінності, норми, правила й етикетні вимоги, а також нормативні документи, що їх містять. Здійснено порівняльний аналіз зарубіжних і чинного українського кодексів журналістської етики, десяти зарубіжних систем ціннісно-етичного регулювання журналістської діяльності. Досліджено трансформацію 50 найбільш тиражних незалежних видань усіх областей України, виявлено зовнішню і частково внутрішню їх трансформацію, девіантність моралі, інтерферентність етичних вимог. Все це стало основою для розробки проекту кодифікованого кодексу журналістської етики, концепції ціннісно-етичного регулювання журналістської діяльності.

616. Частотно-регулируемый электропривод подвесных и напочвенных дорог для взрывоопасных условий эксплуатации

А.Б. Кац, Г.А. Пименов, А.И. Коноплянко Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 155-156. — рус.

Приведены основные результаты работ по созданию частотно-регулируемого электропривода на базе комплектного устройства во взрывозащищенном исполнении, которое вместе с преобразователем частоты включает в себя всю необходимую аппаратуру. Описана конструкция и даны результаты стендовых испытаний.

617. Шнекові багатоступеневі насоси: методика розрахунку, показники якості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.17 О.В. Єлін; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2002. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено фізичну модель течії рідини в шнековому елементі (ШЕ) багатоступеневого насосу. Отримано аналітичний вираз, що дозволяє на робочих режимах знаходити теоретичний напір ШЕ з урахуванням відривного характеру течій у шнеці. Встановлено основні геометричні параметри шнека. Представлено методику проектування та розрахунку енергетичних характеристик ШЕ у режимах роботи, близьких до оптимального за ККД. Визначено показники якості ШЕ, їх залежність від форми лопаткової системи апарату. Створено шнековий багатоступеневий занурювальний свердловинний насос для потреб нафтогазової промисловості.

618. Электропривод шахтных стационарных установок. Современное состояние и перспективы

Л.Х. Дацковский, В.И. Роговой Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 94-102. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Рассмотрены вопросы разработки и промышленного внедрения электроприводов: для шахтных подъемных машин, для центробежных вентиляторов главного проветривания и с тиристорными устройствами плавного пуска для осевых шахтных вентиляторов, для которых ОАО "Электропривод" разработал технические проекты, осуществил поставку оборудования и ввел их в эксплуатацию.

619. Cистема управления электроприводом с упругим звеном c эталонной моделью

Г.И. Бабокин Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 197-198. — Библиогр.: 1 назв. — рус.

Разработана система управления электроприводом комбайнов с упругим звеном переменной жёсткости, включающая эталонную модель, параметры которой меняются.