LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 4 із 31

61. Геомеханічне обгрунтування технологічних рішень підвищення ефективності виїмки крутих вугільних пластів, схильних до газодинамічних явищ

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 О.С. Гребьонкіна; НАН України. Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2006. — 20 с. рис. — укp.

Запропоновано аналітичну модель оцінки напружено-деформованого стану вугільного масиву у привибійній зоні пласта, яка враховує взаємозв'язок поведінки бічних порід вугільного пласта з властивостями вуглепородного масиву. Установлено математичну залежність, що характеризує зміну місцезнаходження максимуму опорного тиску від розміру середнього кута зближення бічних порід, розв'язок якої визначається у вигляді степеневих рядів. За цього глибина поширення хвилі розвантаження у вугільному масиві залежить від швидкості зняття напруг. Показано, що зі збільшенням швидкості розвантаження вугільного масиву, що перебуває за умов межово-напруженого стану з 1 МПа до 10 МПа, відбуваються зміни механізму руйнування вугілля. Обгрунтовано можливість підвищення стійкості крайової частини пласта завдяки застосуванню кріплень, які керують гірським тиском одночасно у привибійному та виробленому просторах очисного вибою.

62. Геомеханічні і аерологічні основи запобігання пожеж від самозаймання вугілля в шахтах

Автореф. дис... д-ра техн. наук21.06.02 В.К. Костенко; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка, 2004. — 35 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи підвищення рівня ендогенної пожежної безпеки вугільних шахт на підставі дослідження геомеханічних та аерологічних особливостей процесу формування пожежонебезпечних зон у виїмкових полях, модернізації існуючих і розробки нових способів ефективного запобігання ендогенним пожежам. Розглянуто геомеханічні, аерологічні та теплові процеси у вугленосному гірському масиві, що деформується під впливом гірничих робіт. Запропоновано технологію попередження самонагрівання та самозаймання вугілля у підземних гірничих виробках. Встановлено фізичну сутність впливу літологічної будівлі покрівлі розроблювального пласта на циклічність геомеханічних та аерологічних процесів у виробленому просторі. Вперше теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено прискорення самонагрівання розпушеного вугілля шляхом передачі термічно тонким вугільним часткам теплоти від газів, що нагріваються під впливом фізичних процесів в атмосфері гірничих виробок.

63. Геомеханічні основи запобігання обвалень земної поверхні над шахтами, що ліквідуються

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.11 Ю.Л. Звягільський; НАН України. Ін-т геотехн. механіки. — Д., 2000. — 36 с. — укp.

Встановлено закономірності зміни режиму деформування, тривалого обвалення товщі порід над виробками неглибокого розташування та навколо погашених стволів у залежності від кінетики розвитку руйнування у часі, наявності у товщі різноміцних шарів порід, розщільнення та дезорганізації фрагментів масиву, що руйнується, а також дренування вод. Уточнено та науково обгрунтовано механізм зрушень товщі навколо погашених стволів з урахуванням вибірковості та стохастичності обвалень. Удосконалено геомеханічні принципи забезпечення тривалої стійкості поверхні, що примикає до погашених гірничих виробок. Наведено кількісні значення співвідношення товщини порідного перекриття виробок до їх висоти, що визначають параметри мульди зрушення поверхні в місцях підробки останньої.

64. Геомеханічні основи збереження стійкості виробок глибоких шахт на різних етапах їх експлуатації

автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.02 Ю.А. Петренко; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецк, 2008. — 35 с. — укp.

Досліджено проблему збереження стійкості виробок глибоких шахт на різних етапах їх експлуатації. Встановлено, що використання несучої здатності вміщуючих порід є одним з найбільш економічних і технологічно простих методів забезпечення стійкості гірничих виробок. Обгрунтовано нову концепцію забезпечення стійкості гірничих виробок на підставі обліку особливостей перебігу геомеханічних процесів у масиві порід, що вміщує виробки, на різних етапах їх підтримки. Розроблено аналітико-експериментальний метод прогнозу розмірів зони непружних деформацій за часом. Встановлено особливості та закономірності поведінки системи кріплення - масив у разі зміни геомеханічного стану вміщуючого виробки масиву на різних етапах їх експлуатації. Запропоновано нову концепцію застосування анкерного кріплення, в якій анкер розглянуто не як несучу конструкцію кріплення, а як елемент, що змінює структурно-механічні параметри масиву, який вміщує виробку, і перешкоджає його руйнуванню. Розроблено новий спосіб підтримки виробок кріплення - охорона та технологія перекріплювання гірничих виробок.

65. Геомеханічні основи розробки і вибору комбінованих способів кріплення вертикальних стовбурів у структурно неоднорідних породах

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.04 В.В. Левіт; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1999. — 35 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності і технологічності кріплення вертикальних стовбурів вугільних шахт, які проходять у неоднорідних масивах порід. В роботі розвивається комплексний підхід отримання загальносистемного ефекту від диференційованого вибору кріплення стовбурів та послідовної чи сумісної реалізації регулятивних засобів в системі "кріплення стовбура - неоднорідний породний масив", які сукупно забезпечують демпфірування зміщень, зростання несучої здатності приконтурних порід та кріплення, в результаті чого забезпечується зниження величини і асиметрії навантажень на стовбур та підвищення його стійкості. З врахуванням структурної і міцнісної неоднорідності породного масиву та результатів дослідження закономірностей і особливостей взаємодії системи "кріплення стовбура - масив порід" розроблені науково-технічні принципи вибору і нові конструкції охоронних вантажонесучих систем, які забезпечують довготривалу стійкість шахтних стовбурів в складних гірничо-геологічних умовах. Основні результати роботи знайшли промислове застосування на вугільних шахтах, реалізовані в нормативно-технічних документах.

66. Геомеханічні основи та просторово-технологічні рішення забезпечення стійкості виробок вугільних шахт у складно-структурних тріщинуватих порідних масивах

Автореф.дис... д-ра техн. наук05.15.04 С.Б. Тулуб; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 32 с. — укp.

Розроблено геомеханічні основи та способи підвищення стійкості комплексу підземних виробок вугільних шахт з використанням закономірностей деформування складноструктурного тріщинуватого породного масиву, що містить штучні порожнини. Впроваджено конструкції рамно-анкерного кріплення для підготовчих виробок, які перебувають під впливом очисних робіт. Для підвищення стійкості камер обгрунтовано можливість їх охорони за допомогою компенсуючих виробок. Рекомендовано нові конструкції фундаментів підіймальних машин, призначених для використання умов здимання підошви. Доведено, що стійкість виробок залежить від кута падіння тріщин і азимута проведення виробки. Обгрунтовано та встановлено геомеханічні закономірності розміщення комплексу виробок вугільних шахт у складноструктурних тріщинуватих масивах.

67. Геомеханічні основи управління зоною зруйнування порід навколо виробок для забезпечення їх стійкості на великих глибинах

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.02 М.М. Касьян; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2002. — 35 с. — укp.

Досліджено проблему підвищення стійкості гірничих виробок за умов утворення зони зруйнованих порід. Розвинуто напрямок гірничої геомеханіки, заснований на управлінні геомеханічними процесами всередині зони зруйнованих порід за рахунок використання нового підходу до застосування технічних способів і засобів, які забезпечують зростання вантажонесучої здібності зруйнованих порід навколо підтримуючих виробок. Виявлено нові закономірності деформаційних процесів усередині зони зруйнованих порід за переміщення фронту руйнування в глибину масиву. На підставі встановлених особливостей і закономірностей розроблено нові способи охорони виробок, засновані на підвищенні несучої спроможності зруйнованих порід навколо підтримуючих виробок. Шахтні випробування розроблених способів показали, що їх застосування дозволяє зменшити зміщення породного контуру виробок у 1,8 рази, а швидкості зміщення з 2 - 5 мм/добу до 0 - 0,1 мм/добу.

68. Гідродинамічні основи методики розрахунку електромагнітних очисників

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.05 М.А. Ямкова; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 16 с. — укp.

Розроблено гідродинамічні основи методики розрахунку електромагнітних очисників. Запропоновано математичну модель течії в'язкої немагнітної неелектропровідної рідини, що містить феромагнітні частки, під впливом постійного неоднорідного магнітного поля, яка дозволила визначити вплив параметрів рідини, очисника та часток забруднень на ступінь очистки та знайти раціональні гідравлічні, геометричні та електричні параметри очисника, за яких можна отримати необхідний ступінь очистки. Проведеними експериментальними дослідженнями доведено правильність запропонованої математичної моделі.

69. Гірничорятувальна служба в Донбасі (кінець XIX - початок XX ст.)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 М.М. Касьянова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено проблему становлення, розвитку та виявлення особливостей у діяльності гірничорятувальної служби на території Донбасу протягом XIX - на початку XX ст. Визначено передумови формування гірничорятувальної справи у Донецькому кам'яновугільному басейні. Проаналізовано стан техніки безпеки праці та наведено статистичні дані стосовно нещасних випадків у гірничобудівній промисловості. Виявлено основні етапи заснування організації гірничорятувальної служби. Розглянуто процес становлення даної служби на території Донеччини у період кінця XIX - початку XX ст. З'ясовано стан матеріально-технічного забезпечення галузі та зміни, що відбувались у гірничорятувальній службі Донбасу. Висвітлено формування кадрового складу її працівників і участь гірничорятувальників у ліквідації наслідків аварії на шахтах Донбасу. Охарактеризовано науково-дослідницьку роботу гірничорятувальних станцій.

70. Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.04 Л.Ю. Бодачівська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 24 с. — укp.

Побудовано математичні моделі причинно-наслідкових залежностей між властивостями технологічних систем і наслідками їх практичного використання. Розроблено методи багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння. Створено інформаційну систему для підтримки прийняття рішень, що дозволяє оперативно керувати перебігом процесу глушіння свердловин з урахуванням фізико-геологічних умов залягання покладів, а також максимізувати дебіт і техніко-економічну ефективність цього процесу за сукупністю практично важливих критеріїв ефективності. Розвинуто методи розв'язування нелінійних граф-операторних систем за умов неповних даних.

71. Динаміка компонентів твердої та рідкої фаз вуглевміщуючої товщі як основа згладжування техногенних аномалій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 П.М. Петриченко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 18 с. — укp.

Обгрунтовано стабілізувальний технологічний вплив на домінуючі фізико-хімічні процеси, що супроводжують підземний видобуток вугілля у межах геологічної товщі шахтного поля. На підставі результатів експериментальних і теоретичних досліджень встановлено закономірності зміни твердої та рідкої фаз вуглевмісної товщі у процесі їх руху в техногенному ланцюжку: вугленосна гірська порода - шахтний відвал (ділянка рекультивації) - поглинаючий комплекс покривних відкладень - фільтраційний потік у шихту та природний водотік. Обгрунтовано виникнення аномалій у концентраціях хімічних компонентів залежно від порядку відпрацювання блоків шахтного поля і напрямку рекультивації. Створено комплекс математичних моделей для оптимального вибору технологічних заходів у процесі відпрацювання вугільних шарів, спрямованих на згладжування гідрогеохімічних аномалій в геологічному середовищі. Зазначено, що дані технологічні заходи поєднують порядок проведення гірничих і рекультиваційних робіт з застосуванням поверхневого дренажу й активного покривного шару.

72. Динаміка та стійкість бурильних колон бурових установок роторного типу

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.09 Г.М. Улітін; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 32 с. рис. — укp.

Розроблено та досліджено математичні моделі взаємовпливу коливальних процесів та взаємодії колон з промивною рідиною. На підставі точних розв'язків для систем з розподіленими та зосередженими параметрами за методом Фур'є, коли власні функції ортогональні з вагою, вивчено поздовжні та крутильні коливання бурильних колон. Визначено власні частоти поперечних коливань бурильної колони під час розтягу-стиску. Проведено класифікацію ударних процесів у бурових установках, побудовано та досліджено їх математичні моделі. З використанням функцій Бесселя та Ломмеля розв'язано задачі теорії стійкості колон, що зазнають розтягу-стиску. На підставі точних розв'язків проведено оцінки наближених інженерних розрахунків.

73. Динамічний аналіз процесів гальмування в талевій системі бурової установки

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.05 В.Я. Малик; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2007. — 19 с. — укp.

Розглянуто шляхи підтримування раціональних кінематичних параметрів спуску бурильної колони з урахуванням динамічної та теплової навантаженості стрічково-колодкового гальма. Досліджено закономірності зміни кінематичних параметрів спуску вантажів за різною формою тахограми, виявлено шляхи скорочення тривалості циклу. Установлено значення раціональних параметрів спуску з урахуванням режимів гальмування стрічково-колодковим гальмом, а також його сумісної роботи з допоміжним гальмом бурової лебідки. Запропоновано методику визначення раціональних геометричних параметрів гальмівних шківів, у якій враховано рівні динамічної та теплової навантаженості стрічково-колодкового гальма. Розброблено комплекс пристроїв для автоматичного контролю режимів спуску та підтримування його раціональних кінематичних параметрів, а також спосіб антикорозійного захисту робочих поверхонь гальмівних шківів і схему зворотного обмеженого перепуску талевого каната.

74. Динамічні процеси в бурових установках під час гальмування колони бурильних труб

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 В.М. Левринець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено математичні моделі та алгоритми розрахунку динамічних процесів, які виникають в бурових установках під час гальмування колони бурильних труб, що опускається в свердловину. Обгрунтовано шляхи зменшення динамічних зусиль в елементах установок і підвищення ефективності буріння свердловин. Досліджено вплив режимів роботи фрикційного та гідродинамічного гальм, пружно-інерційних характеристик елементів установки на динамічні зусилля в канаті, конструкції вишки та колоні бурильних труб. Розглянуто поперечні коливання висотних споруд, зумовлені дією ексцентричного динамічного навантаження на кронблок з боку талевого механізму. Наведено практичні рекомендації щодо розрахунку, конструювання та добору раціональних параметрів режимів експлуатації бурових установок.

75. Динамічні характеристики виконавчих механізмів бурових і нафтопромислових установок та їх оптимізація

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.12 Б.Д. Малько; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 33 с. — укp.

Містяться результати теоретичних і експериментальних досліджень динамічних процесів, які відбуваються в бурових і нафтопромислових установках при неусталеному русі виконавчих механізмів. Визначено вплив характеристик цих механізмів на динамічні процеси, здійснено пошук оптимальних параметрів законів руху, які дозволяють зменшити динамічні навантаження, знизити енергоспоживання, збільшити продуктивність роботи установок.

76. Динамічні характеристики стрічкового конвеєра та способи їх оцінки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06 Н.В. Смирнова; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Визначено та досліджено характеристики протяжного конвеєра з урахуванням розподілених параметрів стрічки для пускових режимів. Розроблено моделі для інтегральної оцінки відхилення реальної швидкості від швидкості жорсткої системи. Отримано моделі швидкості, динамічного зусилля й потужності в пусковому режимі, їх складових: жорстких і обумовлених особливостями протяжної стрічки. Визначено закономірності для зусилля, що передається стрічці, та його втрат у її елементах з урахуванням коефіцієнта корисної дії приводного барабана та його параметрів. Розроблено методику розрахунку динаміки для прогнозування коливань характеристик на стадії проектування.

77. Дослідження впливу рівномірності розміщення в масиві зарядів вибухових речовин на інтенсивність дроблення гірських порід

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.09 І.Е. Пєєва; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. М.Остроградського. — Кременчук, 2008. — 21 с. — укp.

Досліджено проблему підвищення ефективності буровибухових робіт (ВР). Обгрунтовано раціональні параметри просторового розташування зарядів вибухової речовини (ВР) за масових вибухів у кар'єрах з використанням результатів експериментального визначення зон зниженої міцності матеріалу об'ємних моделей, які зазнали впливу неруйнівних вибухових навантажень. Розроблено методику досліджень неруйнівних динамічних навантажень на залишкову міцність матеріалу, що дозволило вивчити взаємозв'язок параметрів зарядів ВР і різних технологічних факторів з енергетичними витратами на знеміцнення гірських порід. Енергетичні витрати знеміцнення гірських порід визначаються залишковою міцністю їх зразків після імпульсного неруйнівного впливу. Теоретично й експериментально доведено, що підвищити інтенсивність і рівномірність вибухового дроблення гірських порід можна за рахунок нових схем розташування основих і додаткових свердловинних зарядів ВР. Установлено, що додаткові вкорочені свердловини необхідно розташовувати у зонах найменшого знеміцнення на відстані, рівній 0,35а відносно основних свердловин, де а - відстань між двома суміжними основними свердловинами.

78. Дослідження вуглистих глин Дніпровського буровугільного басейну і розробка теоретичних основ їх комплексної переробки

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.13 І.І. Швець; Ін-т фізико-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Вивчено склад і встановлено структуру вуглистих глин (ВГ). Показано, що органічна маса (ОМ) ВГ відрізняється від ОМ бурого вугілля більш упорядкованою надмолекулярною організацією (НМО). Вперше досліджено закономірності піролізу й активації ВГ залежно від кількості органічної та мінеральної складової. Встановлено, що мінеральна складова ВГ впливає на глибину конверсії ОМ та якісний склад рідких і газоподібних продуктів. Показано, що з ростом мінеральних компонентів у ВГ, рідких і газоподібних продуктах збільшується кількість низькомолекулярних речовин. Розроблено математичну модель процесу піролізу ВГ для прогнозування виходу та властивостей продуктів у разі варіювання умов процесу.

79. Дослідження дифузійних і газодинамічних процесів у ПСГ при фільтрації природного газу і азоту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.13 Л.Т. Гораль; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 18 с. — укp.

Проведено наукові дослідження газодинамічних і дифузійних процесів в пористому середовищі з метою заміни буферного об'єму буферного газу інертним. Дана статистична оцінка впливу об'єму буферного газу на економічні показники підземного сховища газу. Реалізація математичної моделі, що зв'язує затрати на створення ПСГ з його технологічними параметрами методом пошуку екстремуму дозволила встановити, що оптимальний об'єм буферного газу з точки зору мінімуму приведених затрат на створення і експлуатацію сховища залежить від ціни буферного газу і коливається в межах 13-21% від повного об'єму газу. На основі обробки результатів проведених лабораторних досліджень змішування газів в пористому середовищі одержано емпіричну формулу для визначення ефективного коефіцієнту процесу дифузії газів в пористому середовищі. Побудована математична модель і розроблена методика та програмне забезпечення розрахунку переміщення зони контакту газів в процесі відбору активного газу дозволяють прогнозувати час періоду відбору і темп нагнітання азоту при відомому темпі відбору.

80. Дослідження механізму дії та обгрунтування раціональних параметрів зарядів вибухової речовини з газоутворюючими компонентами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 С.О. Литовченко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 16 с. рис. — укp.

Обгрунтовано раціональні параметри зарядів вибухових речовин (ВР) з газоутворювальними речовинами, які підвищують вихід кондиційних фракцій під час розробки скельних масивів відкритим способом. Виявлено, що розміщення газоутворювальних речовин у вигляді окремих ділянок зменшує утворення переподрібнених фракцій у зоні масиву, що примикає до цих ділянок, забезпечує інтерференційну взаємодію хвиль напруг, генерованих суміжними ділянками ВР, і таким чином перерозподіляє енергію вибуху з ближньої зони в середню, що знижує вихід негабаритних фракцій. Уперше визначено, що відстань між радіальними тріщинами залежить від варіації межі міцності та швидкості зростання тиску. Розроблено методику розрахунку параметрів комбінованих зарядів, що забезпечують максимізацію виходу кондиційних фракцій у висадженій гірській масі.