LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 5 із 31

81. Дослідження режимів роботи компресорних установок з багатокорпусним відцентровим компресором і газотурбінним приводом для нафтової промисловості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.15 Ю.С. Бухолдін; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2001. — 19 с.рис. — укp.

Досліджено питання створення компресорних установок для нафтової промисловості, які працюють в широкому діапазоні змін умов експлуатації. Розроблено методику визначення проектних параметрів відцентрових компресорів таких установок, а також метод розрахунку основних параметрів і характеристик компресорних установок нафтової промисловості та математичну модель компресорної установки для нафтової промисловості. Модель реалізовано у вигляді програмно-обчислювального комплексу, до якого входять програмні засоби для розрахунку та моделювання процесів стиснення, охолодження, фазових перетворень газу. Впровадження у промисловість основних результатів дисертації дозволило мати інформацію про режими роботи компресорних установок ще на стадії проектування та виробити рекомендації щодо удосконалення їх конструкції.

82. Дослідження структури вугілля для підвищення ефективності гідрообробки вугільних пластів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 В.В. Завражин; НАН України. Від-ня фіз.-техн. гірн. пробл. Донец. фіз.-техн. ін-ту ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2001. — 16 с. — укp.

Визначено сорбційні властивості вугільної речовини та механізм взаємодії водяних розчинів поверхнево активних і хімічно активних речовин, які дозволяють удосконалити способи гідрообробки вугільних пластів, схильних до газодинамічних явищ.

83. Дослідження та розробка раціональних конструкцій подовжених зарядів з регулюванням динамічного навантаження донної частини свердловини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 А.М. Пєєв; Кременчуц. держ. політехн. ун-т. — Кременчук, 2005. — 21 с. — укp.

Уперше встановлено вплив просторового розташування бойовиків у свердловинному заряді вибухової речовини на розподіл напруг у донній частині свердловини. За даними теоретичних розрахунків показано, що у порівнянні з осьовим ініціюванням спрямований вплив на лінію з'єднання дна та стінок свердловини призводить до збільшення площі руйнування на 20 - 25 %. Обгрунтовано геометричні параметри конічного концентратора ударних хвиль, за яких досягається посилення динамічного впливу відбитих хвиль на стінки свердловини у зоні перебуру. Теоретично й експериментально доведено можливість зниження динамічного впливу відбитих хвиль на матеріал забійки у разі використання концентратора ударних хвиль.

84. Дослідження, оцінка та прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища в районі накопичувачів радіоактивних відходів

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 О.Л. Аніщенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Встановлено закономірності та зроблено оцінку розповсюдження важких металів і радіонуклів у грунтах, підземних водах, агро- і дикорослих культурах у районі впливу накопичувачів радіоактивних відходів уранодобувної та уранозбагачувальної промисловості. Розроблено математичну модель забруднення підземних вод поблизу хвостосховищ радіоактивних відходів, яка дозволяє визначати і прогнозувати пріоритетні механізми та напрямки поширення забруднення. Обгрунтовано основні принципи організації локальної системи комплексного геоекологічного моніторингу навколишнього середовища у районі впливу накопичувачів радіоактивних відходів уранодобувної та уранозбагачувальної промисловості, визначено структуру та функції основних підсистем моніторингу. На підставі аналізу просторового розподілу забруднювачів з урахуванням ландшафтної структури території запропоновано розміщення пунктів моніторингових спостережень.

85. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону України

Автореф. дис... д-ра техн. наук21.06.01 Л.Є. Шкіца; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франк., 2006. — 36 с. — укp.

Розглянуто проблеми екологічної безпеки гірничопромислових комплексів. Розроблено методологічні засади геоекологічного аналізу територій порушених гірничодобувною діяльністю. Обгрунтовано принципи екологічної безпеки територій гірничого підприємства на стадії ліквідації та запропоновано методики контролю напружено-деформованого стану гірських порід і аналізу геохімічної ситуації навколо місць накопичення гірничих відходів. Проведено комплексний екологічний аналіз соляних та сірчаних комплексів Передкарпаття з переліком основних порушень досліджуваних територій. Створено математичну модель процесів фільтрації витоків з хвостосховищ в грунті, яка дозволяє встановити основні закономірності процесу формування ареалу забруднень, а розв'язок задачі виражає залежність швидкості фільтрації від просторових координат і часу та дозволяє реалізувати задачу щодо дії плоского джерела. Запропоновано методи та заходи керованого контролю екологічною безпекою природно-техногенних систем гірничопромислових комплексів та контролю за екологічним станом довкілля під час відновлення території.

86. Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 В.С. Бахарєв; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Розширено та деталізовано ієрархічну структуру екологічної небезпеки стосовно видів і підвидів її техногенної складової. Визначено місце чинників пилового забруднення атмосферного повітря у даній структурі. Запропоновано диференціацію джерел екологічної небезпеки з виділенням первинного та вторинного пилового забруднення атмосферного повітря стосовно основного технологічного процесу промислового виробництва. За результатами моніторингу раніше неврахованих джерел вторинного техногенного пилового забруднення атмосферного повітря визначено реальні умови формування екологічної небезпеки конкретного підвиду в індустріально розвиненому регіоні. Втановлено підсилення впливу проявів екологічної небезпеки на стан захворюваності населення щодо певних нозологічних форм у зонах безпосередньої дії джерел вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. Обгрунтовано загальні принципи техніко-технологічного управління екологічною безпекою за умов техногенного пилового забруднення. Розроблено систему технічних рішень щодо досягнення прийнятного рівня еконебезпеки, сформованої чинниками вторинного пилового забруднення атмосферного повітря, яка на відміну від існуючих систем, враховує профілізацію регіонів і позиційність джерел небезпеки.

87. Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод до річкової мережі (на прикладі басейну р.Самари)

автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 К.К. Охотник; Держ. екол. ін-т М-ва охорони навколиш. природ. середовища України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Установлено, що мінімізація екологічно небезпечного впливу мінералізованих шахтних вод можлива завдяки наявності зміни середньомісячної асимілювальної здатності водотоків басейну. Розроблено метод оптмізації системи скидання шахтних вод у межах річкового басейну на підставі математичного опису процесу змішування вод різної мінералізації, який передбачає перерозподіл об'ємів шахтних вод, що скидаються, відповідно до асимілювальної здатності водотоків у різні періоди року. Відзначено, що впровадження методу дозволить зменшити небезпечний вплив джерел небезпеки до 20,2 %.

88. Екологічні і геолого-економічні параметри максимального безпечного промислового освоєння розсипних титано-цирконієвих родовищ України

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.19 Т.Д. Піддубна; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Проаналізовано проблему екологічної безпеки розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ України, здійснено геолого-економічну оцінку природовідтворних заходів у районі їх експлуатації. На прикладі Малишевського родовища досліджено джерела та об'єкти техногенної дії, розглянуто питання екологічної якості основних компонентів геологічного середовища (титано-цирконієвих руд, покривних порід, відкладів хвостосховищ), проведено оцінку екологічно оптимального та доцільного режиму рекультивації порушених земель для забезпечення найменшого впливу техногенного навантаження на довкілля. Обгрунтовано показники для розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів. Визначено шляхи та можливість технологічно безпечного освоєння розсипних титано-цирконієвих родовищ України.

89. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області)

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 Н.В. Бєлоусова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Висвітлено теоретико-методологічні аспекти еколого-географічного дослідження промислових регіонів України та сформульовано відповідну концепцію і методичні прийоми. Проаналізовано несприятливі фізико-географічні процеси та явища, які визначають особливості просторової організації та галузеву структуру природокористування. Визначено ступінь антропогенної перетвореності геосистем, проведено еколого-географічну оцінку та здійснено еколого-географічне районування території Луганської області.

90. Еколого-геологічний моніторинг забруднення довкілля об'єктами нафтогазового комплексу

автореф. дис... канд. геол. наук21.06.01 Петро Григорович Дригулич; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с. — укp.

91. Електророзрядна дія на структуру пористих матеріалів і динаміку фільтрації в них вуглеводневих флюїдів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.01 О.М. Сизоненко; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 42 с. — укp.

Науково обгрунтовано й експериментально визначено умови, за яких високовольтні електричні розряди призводять до перебудови структури пористих матеріалів, якій сприяє активація розчинів поверхнево активних речовин (АР), посилення їх адсорбції у порах і мікротріщинах, створення розклинювального ефекту, дилатансійне розущільнення породи. Теоретично обгрунтовано параметри електромеханічної дії, що поліпшують фільтраційні характеристики пористих матеріалів під дією гідродинамічних збурень. Визначено умови для збільшення амплітуди імпульсів тиску. Показано, що використання водонафтової емульсії дозволяє збільшувати амплітуду імпульсів тиску за рахунок зниження втрат енергії на стадії формування каналу розряду в результаті ініціації пробою середовища бульбашками, які утворюються в рідині в результаті її плазмотермічного розкладання та за рахунок трансформації хвилі тиску, що розповсюджується у газорідинному середовищі. Установлено закономірності взаємозв'язку параметрів електророзрядної дії з часовою залежністю зміни фізико-хімічних властивостей рідини (розчинів поверхнево-активних речовин), в якій формується плазмовий канал розряду, а саме - здатністю видалення в'язкопластичних і крихких відкладень з твердих поверхонь, запобіганням сорбції цих відкладень, зниженням поверхневого натягу на межі рідини (нафти

92. Енергоефективні режими і пускові процеси у системі шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 Є.М. Ерліх; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2002. — 17 с. — укp.

Досліджено питання підвищення енергетичної ефективності, стійкості пуску системи шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії шляхом реалізації специфічних режимів її роботи. Наведено статистичні характеристики параметрів тягової мережі. Розроблено математичну модель для оптимізації параметрів резонансного коливального контуру тягового навантаження. Визначено оптимальні параметри коливального контуру з урахуванням статистичних характеристик режимів тягової мережі. Зазначено, що підвищення стійкості пуску перетворювача частоти на тягову мережу системи транспорту досягається синхронізацією імпульсів управління випрямляча та автономного інвертора.

93. Енергозберігаюча система тягового електроприводу рудникового акумуляторного електровозу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 О.О. Удовенко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 18 с. рис. — укp.

Створено концепцію узагальнення енергоощадного підходу до аналізу функціонування електроустаткування рудникових електровозів та розвинуто теорію тягового електроприводу. Удосконалено методи синтезу архітектури схемотехнічних рішень імпульсних перетворювачів з метою збільшення жорсткості енергоекономічних критеріїв, що дає змогу використовувати засоби проектування для нового виду систем тягового електроприводу з двигунами постійного струму послідовного збудження. Уперше формалізовано структуру системи електроприводу рудникового електровозу за допомогою мереж Петрі. Одержано оригінальну причинно-наслідкову модель для дослідження за критеріями структурного та параметричного аналізу електроенергоощадження імпульсних перетворювачів (ІП) у комплексі тягового електроприводу. Розроблено принципово нові схемотехнічні рішення ІП з застосуванням комбінації одноопераційних тиристорів і IGBT, що дає змогу використовувати E-комутацію без додаткових елементів для тягового електроприводу. Одержано залежності коефіцієнту пульсації струму від частоти модуляції, шпаруватості та параметрів тягового ланцюга даного електроприводу з імпульсними перетворювачами за умов плавного паралельно-послідовного з'єднання тягових електродвигунів, що дає змогу визначити оптимальну частоту модуляції ІП. Розроблено та вперше реалізовано методи й алгоритми управління тяговим електроприводом з ІП.

94. Забезпечення безпеки будівельних конструкцій укісних шахтних копрів

автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.01 В.М. Кущенко; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. — 33 с. — укp.

Запропоновано новий підхід щодо рішення науково-технічної проблеми забезпечення безпеки укісних шахтних копрів, розроблений на підставі дослідження системної взаємодії будівельних конструкцій з механізмом підйомної машини та з агресивними компонентами експлуатаційного середовища. З використанням системного підходу виконано уточнення навантажень від зусиль натягнення підйомних канатів. Запропоновано раціональні конструктивні форми копрів. Розроблено систему інженерно-технічних операцій забезпечення безпеки копрів, що проектуються й експлуатуються.

95. Забезпечення надійності електробурового обладнання при бурінні свердловин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 І.В. Гладь; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2005. — 18 с. рис. — укp.

Розроблено методи та засоби для збільшення рівня надійності й ефективності електрообладнання установок для буріння свердловин електробуром. Досліджено експлуатаційну надійність та причини відмов електробурового обладнання, визначено шляхи її підвищення. Обгрунтовано необхідність стабілізації напруги на затискачах електробура й обмеження комутаційних перенапруг. Розроблено комплекс засобів для підвищення надійності й ефективності даного обладнання під час буріння свердловин електробуром: два нові методи визначення напруги на затискачах електробура, метод визначення опорів жил струмопідводу, дослідну систему збирання даних, систему контролю енергетичних параметрів електробурів (СКЕП). Розраховано економічний ефект від впровадження СКЕП, яку випробувано та впроваджено у Прикарпатському управлінні бурових робіт.

96. Забезпечення транспортабельності видобувної гірничої маси в умовах низьких температур

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 Ю.А. Гурін; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 18 с. — укp.

На підставі аналітичних та експериментальних комплексних досліджень розроблено й обгрунтовано технологічні параметри рудопідготовки для забезпечення транспортабельності гірничої маси за умов низьких температур повітря шляхом її обробки нетрадиційними профілактичними засобами, створеними на основі відходів хімічного виробництва та природного бішофіту. Розроблено мобільні установки для приготування та транспортування однорідних рідких профілактичних засобів та обробки гірничої маси, що міститься в ємності транспортної машини та на складі. Ефективність одержаних результатів - у заміні дорогих пожежо-небезпечних нафтопродуктів на безпечні відходи хімічного виробництва та природний бішофіт.

97. Закономірності втрати пружнопластичної стійкості складноструктурного масиву навколо одиночної виробки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.09 С.М. Гапєєв; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. — укp.

Розв'язано числову пружнопластичну задачу стосовно напружено-деформованого стану (НДС) приконтурного порідного масиву з застосуванням феноменологічного підходу, який враховує нелінійні ефекти поводження матеріалу та відрізняється тим, що під час здійснення розв'язання підсумовуються додаткові (непружні) деформації і кульова складова тензору деформацій змінюється таким чином, що на останньому етапі рішення одержуються значні переміщення на контурі виробки, які відбивають картину переміщень на контурі реальної виробки. Уперше виконано числовий розв'язок задачі дослідження збуреного процесу у разі втрати стійкості геомеханічної системи виробка - породний масив з використанням механічної моделі явища здимання порід підошви, що імітує розвиток процесу у часі та розглядає здимання, що має безперервний часовий характер, як дискретний квазістатичний процес. Розроблено математичну модель, що дає змогу дослідити позакритичний стан приконтурного породного масиву навколо одиночної виробки у процесі підняття порід підошви. Доведено, що під час виконання числових розрахунків НДС породного масиву біля одиночної виробки з використанням покрокової процедури методу скінченних елементів збіжність рішення досягається, якщо інкремент величини зовнішнього навантаження дорівнює 1/20 від максимального заданого значення.

98. Закономірності деформації і руйнування морських трубопроводів при статичному та низькочастотному навантаженні

Автореф. дис. канд. техн. наук05.15.13 Л.Я. Побережний; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2002. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено автоматизовану випробувальну систему з ЕОМ та оригінальне програмне забезпечення для комплексних досліджень в кінетиці деформації, руйнування, електродного потенціалу матеріалу трубопроводу в робочих (технологічних) середовищах, а також сканованих поверхонь зламів, що забезпечують імітацію умов навантаження елемента трубопроводу. Введено комплексне поняття про мало- та багатоциклову низькочастотну та корозійну втому морських трубопроводів на підставі грунтовного аналізу умов їх експлуатації та деформаційно-кінетичного трактування процесу. Побудовано повні криві низькочастотної втоми для сталі трубопроводу з різною структурою та зварного з'єднання. Вперше в області низькочастотної (0,8 Гц) малоциклової та корозійної втоми виявлено аномальну деформаційну поведінку текстурованої сталі 20 та зварного з'єднання, яка проявляється у виникненні деформаційних піків. З метою подальшого розвитку теорії низькочастотної корозійної втоми, вперше кінетичні криві деформації та електродного потенціалу показано в об'єднаному вигляді, а їх аналіз виконується комплексно з графічною інтепретацією макробудови поверхні руйнування. Запропоновано способи прискореної оцінки корозійної витривалості основного металу та зварного з'єднання труб за прогнозованими ділянками кривих низькочастотної корозійної втоми, побудованими з використанням однієї або двох експериментальних точок. Наведено визначення поняття про кінетичний цикл росту втомної (корозійно-втомної) тріщини. та впливу середовища. Запропоновано методику визначення деформаційних областей низькочастотної втоми морських трубопроводів, а саме спонтанної, прогнозованої та безпечної деформації та показано її ефективність у випадку, коли характеристики граничних станів є малочутливими до зміни структури трубної сталі.

99. Закономірності зміни граничного напруженого стану у складноструктурній покрівлі лав положистих вугільних пластів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.09 Н.В. Хозяйкіна; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 17 с. рис. — укp.

Встановлено геомеханічні закономірності зміни граничних напружених станів складноструктурного порідного масиву, що залягає у покрівлі, під час обробки положистих вугільних пластів за допомогою суцільної системи розробки. Проведено дослідження процесу обвалення порід покрівлі вугільного пласту на моделях з еквівалентних матеріалів. За допомогою комп'ютерного моделювання процесу обвалення складноструктурної покрівлі у лавах простежено зміни НДС для важкообваленої покрівлі положистого вугільного пласту на основі методу скінчених елементів. На підставі аналізу натурних, лабораторних та аналітичних досліджень запропоновано трьохстадійну модель обвалення порід покрівлі положистих вугільних шарів, що дозволяє для конкретних гірничо-геологічних умов прогнозувати основні параметри процесу руйнування породного масиву під час пересування лави. На основі встановлених закономірностей прогнозування та одержаних формул для величин генерального та сталого обвалень розроблено номограму.

100. Закономірності процесу зневоднення зернистих матеріалів у фільтруючій центрифузі з вивантаженням осаду дисковим упором

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 О.Г. Трошин; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 19 с. рис. — укp.

Досліджено процес розділення суспензій у фільтрувальній центрифузі з вивантаженням осаду дисковим упором. Розглянуто формування, рух по фільтрувальній поверхні та вивантаження осаду у роторі центрифуги. Показано існування зон формування та вивантаження осаду, положення яких визначається положенням осі обертання дискового упора. Виявлено три режими формування осаду, що характеризуються різною динамікою залежності товщини шару осаду від продуктивності. Одержано залежності для визначення часу перебування осаду в роторі, зусилля та потужності на виштовхування осаду. Запропоновано модель відцентрового віджиму зернистих матеріалів, що враховує структуру вологи в осаді та його гранулометричний склад. Показано співвідношення в осаді різних видів вологи. Визначено напрямки розробки та удосконалення конструкції центрифуги, розроблено методику розрахунку її основних параметрів.