LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 6 із 31

101. Закономірності розповсюдження токсичних елементів, оцінка та прогноз токсичності продуктів видобутку та відходів переробки антрацитів Донбасу

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.16 Н.А. Горова; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1999. — 19 с. — укp.

Розглянуто склад, кількість, розповсюдженість, вміст та походження токсичних елементів у гірській масі, вугілля та золі вугілля 265 гірничих виробок 84 шахтопластів 36 шахтних полів державних холдингових компаній "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит", "Антрацит" та "Донбасантрацит" (Должансько-Ровенецький та Боково-Хрустальний вугленосні райони), встановлено існування горизонтальної зональності у субширотному напрямку. Наведено методику кількісної оцінки токсичності, яку засновано на визначенні таких показників, як загальна кількість токсичних елементів, загальна та середня суми питомих частот розповсюдженості та кратностей перевищення гранично допустимих концентрацій, вміст та роль найбільш розповсюдженого токсичного елемента, хімічного складу (тип, клас та підклас) токсичності. Встановлено типоморфічні показники, складено кадастр та побудовано прогнозні карти токсичності гірської маси, вугілля, золи вугілля, продуктів видобутку та відходів вугілля шахтопластів, пластів, шахтних полів і холдингових компаній.

102. Закономірності управління забезпеченням якості шихти в проекті вивозу готових до виймання запасів руди з кар'єру залізорудного комбінату

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.22 С.М. Шолох; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2004. — 22 с. — укp.

Розглянуто процес оперативного планування роботою кар'єру гірничозбагачувального комбінату як проекту зі створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи забезпечення якості рудної сировини на внутрішньомісячному інтервалі. Створено багатокритеріальну модель визначення вантажопотоків руди, проаналізовано її розв'язок, запропоновано підходи для усунення її несумісності. Досліджено можливі відхилення у процесі роботи кар'єру від намічених значень вантажопотоків та сформовано моделі коректування планових завдань з перевезення руди, що враховують ймовірнісний характер параметрів системи оперативного планування певних процесів на кар'єрі. За цього запропоновано з'ясувати продуктивність екскаватора на змінному та добовому інтервалах за допомогою нейронної мережі прямого розповсюдження. Визначено закономірності та структуру моделі, що дають змогу розрахувати дати проведення технічного обслуговування та ремонтів обладнання з урахуванням комплексного показника ефективності роботи кар'єру.

103. Закономірності формування газонасиченого порового об'єму сховищ з газовим режимом роботи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.13 О.М. Сусак; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено математичну модель осушення порового простору підземних сховищ газу (ПСГ) у процесі циклічної експлуатації, на базі якої встановлено закономірності зміни водонасиченості порового простору та зміни загального порового об'єму сховищ. На підставі експериментальних досліджень визначено закономірність зміни залишкової водонасиченості від параметрів пористого середовища та режимів роботи покладів. На базі статистичного аналізу сховищ методом побудови годографів циклічної експлуатації встановлено, що стабілізація порового простору сховища з газовим режимом роботи відбувається після 5-8-ми років циклічної експлуатації. Доведено, що за рахунок осушення порового простору для умов підземних сховищ газу України можливе збільшення активного газонасиченого порового об'єму ПСГ на 6-8 %.

104. Закономірності формування радіаційної обстановки та її контроль у вугільних шахтах України

Автореф. дис... канд. техн. наук05.26.01 О.Є. Короленко; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірнич. пром-сті. — Макіївка, 2001. — 19 с. — укp.

Встановлено рівні та значимість радіаційно-небезпечних факторів, вивчено природну радіоактивність вугілля. Виявлено закономірності формування радіаційної обстановки у виробках залежно від гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов їх проведення. Розроблено аналітичну модель радоновиділення в гірничих виробках. Запропоновано розрахунковий спосіб оцінки активності радону та продуктів розпаду в атмосфері виробок. Розроблено та обгрунтовано окремі положення "Керівництва з оцінки та контролю радіаційної обстановки на вугільних шахтах", що дозволяють забезпечувати безпеку праці гірників за радіаційним фактором.

105. Запобігання запалення метану від заряду, який вигоряє, при вибухових роботах у вугільних шахтах вибуховими речовинами V класу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.26.01 С.О. Калякін; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки праці у гірн. пром-сті. — Макіївка-Донбас, 2002. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання безпеки підривних робіт запобіжними вибуховими речовинами п'ятого класу. Встановлено, що основними напрямками підвищення безпеки підривних робіт є збільшення стійкості запобіжних вибухових речовин (ЗВР) проти вигоряння за рахунок зниження їх підпалюваності, покращання детонаційної здатності та водостійкості ЗВР за умови більш високої працездатності, ніж у вугленіта Е-6. Висвітлено спосіб зниження підпалюваності за рахунок введення до складу ЗВР вуглекислого кальцію. Розроблено математичну модель, що описує запаленння метано-повітряної суміші під час підривних робіт, за допомогою якої визначено граничну кількість сенсибілізатора (13 %) у складі ЗВР, що забезпечує його максимально можливу детонаційну здатність. Досліджено оптимальну кількість інгібітора у складі ЗВР з позиції підвищення рівня запобіжності та працездатності. Доведено підвищення водостійкості ЗВР заміною деревної муки полістиролом.

106. Запобігання неоднозначності спрацьовування засобів вибухозахисту гірничих виробок шахт

Автореф. дис... канд. техн. наук05.26.01 В.В. Білоножко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. — укp.

Проаналізовано існуючі методи вимірювання вмісту метану, засобів і систем контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт. Досліджено причини неоднозначної та нестабільної роботи засобів контролю вмісту метану та вплив неконтрольованих компонентів і параметрів рудникової атмосфери на їх роботу. Запропоновано нові методи контролю, що усувають можливість неоднозначного вимірювання концентрації даного газу в гірничих виробках шахт і розроблено засоби контролю вибухонебезпечності, що підвищують вірогідність й ефективність контролю та забезпечують однозначність роботи сигналізації та захисту. Визначено шляхи удосконалення даних засобів і систем.

107. Засоби пошуку пошкоджених компенсуючих пристроїв тягової мережі шахтного безконтактного транспорту підвищеної частоти

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 І.А. Шедловський; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 16 с. — укp.

Наведено результати досліджень взаємозв'язку параметрів режимів і параметрів електрообладнання тягових мереж безконтактного шахтного транспорту. З урахуванням зосереджених параметрів компенсаційних пунктів, розподілених параметрів та особливостей мережі розроблено математичну модель вхідного опору мережі та математичну модель електробезпеки компенсаційного пункту. На основі досліджень розроблено метод та пристрій визначення місця розташування компенсуючого конденсатора з міжвивідним коротким замиканням і рекомендації щодо підвищення рівня електробезпеки компенсаційного пункту. Це дозволяє підвищити ефективність транспортної системи шляхом зменшення часу на пошук та усунення несправності компенсуючих конденсаторів.

108. Засоби протиаварійного керування і діагностики для систем електропостачання кар'єрів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 А.А. Дворніков; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. — укp.

Запропоновано інженерний метод визначення значень провідності ізоляції та її основних складових окремих фаз у трифазній асиметричній системі з ізольованою нейтраллю, що базується на штучному одержанні напруги зсуву нейтралі шляхом включення додаткових активних провідностей до фаз мережі. Відзначено, що метод є працездатним за будь-якої можливої несиметрії фазних напруг, обумовленої нерівністю провідностей ізоляції. Надано обгрунтування та розроблено пристрій захисного відключення у випадку обриву проводу кар'єрних повітряних ліній електропередач, який дає змогу відключити аварійну лінію до появи замикання на землю, що різко зменшує імовірність розвитку аварії внаслідок виключення дії внутрішніх перенапруг, що супровождують замикання на землю. Уперше для кар'єрних систем електропостачання з урахуванням вимог галузевих Правил розроблено структуру, алгоритм і на базі мікро-ЕОМ виконано синтез системи керування, захисту та діагностики кар'єрних розподільних підстанцій і мереж напругою 6 кВ. Для зазначеної системи розроблено алгоритм, обгрунтовано основні технічні характеристики та реалізовано пристрій автоматичного повного включення з випереджальним контролем напруги вибігу мережного електродвигуна й опору ізоляції відключеного приєднання для кар'єрних розподільних мереж напругою 6 кВ.

109. Застосування електровпливу в процесі подрібнення магнетитових кварцитів з метою підвищення ступеня розкриття мінералів і якості концентрату

Автореф. дис... канд. техн. наук5.15.08 Т.В. Орел; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2006. — 18 с. — укp.

Вивчено питання підвищення якості та зниження енергоємності концентратів залізних руд завдяки збільшенню ступеня розкриття мінералів шляхом інтенсифікації процесу подрібнення за умов дії постійного струму. Досліджено вплив електричного струму на механізм руйнування полікристалічних матеріалів. Показано, що одним з методів підвищення ступеня розкриття рудних мінералів є вплив на їх дислокаційну структуру. Електричний струм, що проходить через мінеральні утворення, інтенсифікує рух дислокацій до поверхонь зрощення мінералів і призводить до підвищення ступеня розкриття рудних зерен під час здрібнення у барабанному млині. Електрокінетична фіксація тріщин у матеріалі сприяє зниженню енергетичних витрат на процес здрібнення руд. Мінерали, що розкриваються у млині з електровпливом, характеризуються кращими технологічними та фізико-хімічними властивостями. Розроблено принципову конструкцію млина для подрібнення руд з застосуванням електричних впливів. Результати лабораторних досліджень підтверджені технологічними випробуваннями на непреривнодіючій установці.

110. Застосування електроімпульсного впливу для поліпшення якісно-кількісних показників магнітної сепарації

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.08 В.В. Плотніков; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено питання підвищення якості концентрату залізних руд за рахунок поліпшення показників розділення шляхом інтенсифікації процесу сепарації електроімпульсними діями. Досліджено вплив даних дій на механізм закріплення шламів на поверхні крупних часток. Зі зменшенням крупності частинок кварцу бар'єр відштовхування різко знижується, що призводить до засмічення поверхні магнетиту. Величина бар'єра відштовхування зростає зі збільшенням електрокінетичного потенціалу магнетиту, що створює умови для запобігання поверхневому засміченню частинок магнетиту кварцовими частинками. Електрокінетичний потенціал магнетиту можна змінити електроімпульсною обробкою пульпи перед розділенням у магнітному полі. Ефективність впливу залежить від величини напруги поля та тривалості імпульсу. Проведено обробку промпродуктів збагачення ЗФ ВАТ "ЦГЗК". Найбільш високі показники одержано за напруги 300 В та частоти імпульсу 10 Гц.

111. Застосування енергії вибуху в технологіях спорудження свердловин

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.10 С.В. Гошовський; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1999. — 36 с. — укp.

Дисертація присвячена удосконаленню технології використання енергії вибуху при бурінні та освоєнні свердловин на основі розвитку теоретичних досліджень і узагальнення промислових даних. Отримані наукове обгрунтовання і подальший розвиток питання ліквідації прихоплень бурильного інструменту, перерізання бурильних труб, руйнування сторонього металу на вибої та жолобоутворень шляхом торпедування. Дано аналітичну оцінку зміни крутного моменту в різьовому з'єднанні при його торпедуванні з метою розгвинчування. Проведено аналітичні та експериментальні дослідження впливу балістичних характеристик і параметрів комбінованої перешкоди "промивальна рідина - обсадна колона - цементне кільце - гірська порода" на пробивну здатність кульових і кумулятивних перфораторів. Розроблено рекомендації щодо вибору типу прострільно-вибухового апарата і режиму його роботи для досягнення максимальної ефективності перфорації при збереженні цілісної обсадної колони і цементного каменю в затрубному просторі. Удосконалено відомі і запропоновано нові технічні рішення (локатори, селективні торпеди, торпеди збільшеної потужності, локалізатори дії вибуху), спрямовані на підвищення ефективності прострільно-вибухових робіт у свердловинах.

112. Збагачуваність та технологічна типізація золотовмісних руд України

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.08 І.В. Волобаєв; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 20 с. — укp.

Розглянуто основні особливості речовинного складу золотовмісних руд України, що впливають на їх збагачуваність, описано технологічні властивості золотих руд. Наведено визначення системи технологічної класифікації золотовмісних руд країни, технологічну оцінку класу руди залежно від відносної цінності золота в ній, технологічного типу, різновиду на підставі визначення характеру форм упорності для упорних руд і технологією вилучення золота для легкозбагачуваних руд.

113. Зневоднення нафтових емульсій поліестерами на основі поліетиленгліколів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.07 І.С. Ромашко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 17 с. рис. — укp.

Розроблено нові деемульгатори на основі поліетиленгліколів і карбоксиловмісних органічних сполук для процесу зневоднення нафтових емульсій. Встановлено основні закономірності процесу одержання деемульгаторів поліефірного типу та вибрано оптимальні умови їх одержання. Деемульгуючу активність синтезованих поліефірів вивчено на штучних емульсіях, приготованих з використанням Семенівської та Долинської нафт. Досліджено дисперсний склад емульсій, одержаних за різної тривалості та інтенсивності перемішування фаз. Вивчено процес зневоднення емульсій за умов зміни температури та витрати деемульгатора. Показано, що поверхнева активність деемульгаторів змінюється залежно від концентрації їх в розчині. Встановлено, що найбільшу поверхневу активність проявляє поліефір ПЕ-8, одержаний на основі поліетиленгліколю ПЕГ-600 і нафтополімерної смоли з кінцевими карбоксильними групами. Розглянуто технологічні аспекти процесів виробництва деемульгатора ПЕ-8 і зневоднення нафти з його використанням. Запропоновано принципові технологічні схеми виробництва деемульгатора ПЕ-8 та установки для зневоднення нафти за його присутності, зроблено розрахунки матеріальних балансів процесів, розроблено товарну форму даного деемульгатора та розраховано його вартість.

114. Зниження металоємності і підвищення довговічності металевих конструкцій технологічних палуб морських платформ

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Сергій Геннадійович Ажермачов; Національна академія природоохоронного і курортного будівництва. — Сімф., 2005. — 16 с. — укp.

115. Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів автотранспортних потоків на склад атмосфери кар'єрів

автореф. дис... канд. техн. наук05.26.01 А.В. Веснін; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2008. — 20 с. — укp.

З метою зменшення впливу викидів автотранспортного комплексу кар'єру на склад атмосфери оптимізовано режими його екплуатації за умов використання засобів зниження концентрацій шкідливих компонентів у відпрацьованих газах. На підставі теоретичних досліджень й експериментальних вимірів визначено коефіцієнти нестаціонарності роботи автотранспортного обладнання кар'єрів та удосконалено метод розрахунку витрат палива автотранспортним потоком. Встановлено закономірності розподілу та зміни концентрацій шкідливих домішок відпрацьованих газів у газовому шлейфі транспортних засобів залежно від типу автомобіля, складу атмосфери та зміни інтенсивності потоку за умов кар'єрів. Із використанням результатів лабораторних досліджень створено й апробовано установку для очистки відпрацьованих газів під час перевезення сипких матеріалів допоміжним автотранспортом. Розроблено рекомендації щодо скорочення шкідливих газовиділень автотранспортним комплексом кар'єру, який знаходиться у безпосередній експлуатації, шляхом оптимізації параметрів і режимів руху потоку із застосуванням пристроїв, що забезпечують зниження концентрацій відпрацьованих газів. Розраховано річний економічний ефект за рахунок збільшення продуктивності праці водіїв та обслуговуючого персоналу в результаті покращання санітарно-гігієнічних умов на Першотравневому кар'єрі ПівнГЗК, який складає 411,08 тис. грн.

116. Зрушення та деформації земної поверхні при підробці тектонічних порушень пологими вугільними пластами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.01 О.Г. Петрушин; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 21 с. рис. — укp.

Досліджено характер впливу розривних тектонічних порушень за умов їх підробки пологими вугільними пластами на розподіл деформацій за площею мульди зрушення з метою встановлення основних закономірностей просторового деформування земної поверхні та підвищення надійності охорони об'єктів, що на ній знаходяться, від шкідливого впливу гірничих робіт. Визначено залежності приблизно в межах виробленого простору для перетинів, розташованих навхрест простягання порушення, характер розподілу зрушень та деформацій подібний розподілу в головному перетині мульди зрушення. Установлено, що порушення змінює величини деформацій у перетинах, орієнтованих уздовж змішувача: в активному крилі збільшує, а в пасивному зменшує в 1,5 - 3 рази у порівнянні з непорушеним масивом. Біля виходу тектонічного порушення під наноси розташовані зони підвищеного скошування земної поверхні.

117. Інтегрована система управління процесами першої стадії збагачення залізної руди з мінімальними втратами у хвостах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 А.І. Купін; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2001. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано можливість побудови екстремальної системи автоматичного регулювання співвідношення "руда - вода" першої стадії магнітного збагачення залізної руди. Роглянуто головні критерії формування інтегрованих систем і мереж та їх аналогів. Отримано вартісні аналоги окремих критеріїв. Визначено узагальнений критерій побудови автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) і магістральної частини, що враховує питомі витрати. Проаналізовано потоки технологічної та організаційно-керуючої інформації на гірничозбагачувальних комбінатах. Розроблено модель інформаційних потоків. Синтезовано структурну модель побудови магістральної частини АСУТП збагачення залізної руди на підставі узагальненого критерію з урахуванням параметрів інформаційних потоків. Наведено типові схеми реалізації такої системи за різних рівнів інтеграції.

118. Інтелектуальні моделі системи підтримки прийняття рішень при автоматизованому управлінні процесом гідротранспортування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Н.В. Глухова; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Побудовано нечіткі математичні моделі відцентрового та струминного насосів гідротранспортної системи, які використовують експертне знання та емпіричні дані, що забезпечують працездатність моделей за умов апріорної невизначеності та відсутності експериментальних досліджень. Синтезовано математичні моделі руху гідросуміші у напірному трубопроводі шляхом навчання штучних нейронних мереж на підставі експериментальних даних. Запропоновано нечіткий підхід щодо виконання розрахунку гідравлічних параметрів напірного транспортування, який забезпечує введення та формалізацію експертних та емпіричних даних. Удосконалено існуючий метод аналізу стійкості гідротранспортної системи із застосуванням нечітких і нейромережевих моделей. Розроблено блок підтримки прийняття рішень для оперативного керування процесом. Створено відповідне алгоритмічне та програмне забезпечення виконанних розробок. Запропоновано структурну систему підтримки прийняття рішень, що використовує розроблені засоби моделювання, розрахунків, ідентифікації та підтримки рішень.

119. Інтенсифікація процесу газифікації малометаморфізованого вугілля України з використанням металургійних шлаків

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.07 В.М. Орлова; Укр. держ. наук.-дослід. вуглехім. ін-т УХІН. — Х., 2005. — 18 с. рис., табл. — укp.

Запропоновано новий ефективний каталізатор газифікації малометаморфізованого вугілля України. Зазначено, що використання шлаків металургійних виробництв як каталізаторів дає змогу виключити стадії відділення каталізатора від золи та його регенерацію у разі газифікації, що призводить до зниження енергетичних і економічних витрат. Здійснено термодинамічний аналіз газифікації залежно від температури та тиску процесу, характеристики вугілля, типу та кількості дуття. Оптимізовано різні методи газифікації за критерієм питомих енерговитрат. Розроблено методику оцінювання ефективності застосування металургійних шлаків як каталізаторів газифікації, установлено закономірності впливу феросплавних шлаків на кінетику процесу, зокрема порядок реакції, енергію активації, передекспоненційний множник і константу швидкості. Визначено оптимальні параметри пароповітряної газифікації. З'ясовано вплив домішок металургійних шлаків на показники процесу. Рекомендовано застосовувати шлак, що одержується у процесі виробництва феронікелю. Виявлено, що введення шлаку феронікелю у кількості 6 мас. % під час газифікації дає змогу підвищити теплоту згоряння газу (до 15 %) і збільшити його вихід (на 7 %). За цього збільшується ступінь конверсії вугілля та коефіцієнт корисної дії процесу. Показано економічну ефективність використання металургійного шлаку у процесі виробництва генераторного газу або синтезу-газу.

120. Інформаційна система оперативного управління організаційно-технічними об'єктами гірничорудних кар'єрів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 В.В. Кудінов; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання розробки моделей, методів і алгоритмів інформаційної підтримки прийняття рішень під час оперативного гомеостазісного управління організаційно-технічними об'єктами (ОТО). Проаналізовано сучасні інформаційні технології та рівень їх використання в процесі розробки систем керування організаційно-технічними об'єктами, а також використання клієнт-серверних, Web-технологій і розподіленої обробки даних на підприємствах. Висвітлено проблеми оперативного управління ОТО на гірничорудних підприємствах, роль та функції оператора автоматичної системи управління ОТО, методи, які використовуються для визначення ваг критеріїв і шкал оцінювання дій оператора ОТО. Описано інтерфейсну модель взаємодії диспетчера і організаційно-технічного об'єкта гірничорудного кар'єру, яка реалізує функції адаптації когнітивних особливостей диспетчера та інтелектуального інтерфейсу. Представлено архітектуру системи підтримки прийняття рішень (СППР), що забезпечує вимірювання характеристик диспетчера, побудову його когнітивного профілю та визначення когнітивного типу. Розкрито структуру СППР на основі бази даних та знань, а також результатів практичної реалізації запропонованих моделей прийняття рішень. Розроблено програмне забезпечення інтелектуальної системи навчання СППР, що забезпечує взаємодію диспетчера з системою, контроль його знань і навчання на основі діалогової моделі. Висвітлено ефективність математичних моделей, алгоритмів і методів прийняття оперативних управлінських рішень на підприємствах Кривого Рогу.