LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 7 із 31

121. Керування електроприводом шахтної підйомної установки з урахуванням розподілених параметрів електромеханічної системи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 А.А. Самойленко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання підвищення швидкодії та покращання динамічних показників електромеханічних систем шахтних підйомних установок шляхом використання раціональних законів керування у замкненій за швидкістю системі автоматичного керування з урахуваням нестаціонарних властивостей довгих канатів. Наведено теоретичне узагальнення раціональних законів керування у періодах обмеження похідних прискорення та швидкості з метою зменшення динамічних навантажень у силових елементах шахтних підйомних установок за умови збільшення темпів зміни прискорення. Вперше одержано залежності між параметрами законів керування за двома, трьома, n частотами власних коливань і полігармонічним та об'єктом керування, що дозволяють у випадку зміни параметрів об'єкта керування проводити переналагодження системи автоматичного керування. Одержано залежності між частотами власних коливань електромеханічної системи та некомпенсованої сталої часу та коефіцієнтом підсилення регулятора швидкості барабану з метою корегування системи автоматичного керування для покращення динамічних паказників його об'єкта.

122. Керування станом гірського масиву при захисті природних і інженерних об'єктів від сейсмічних впливів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 О.О. Вовк; Держ. ком. України з нагляду за охороною праці, Нац. НДІ охорони праці (ННДІОП). — К., 2004. — 21 с. — укp.

Виявлено, що зі зменшенням цього показника кількість енергії, що переходить у навколишнє середовище, зростає, отже зона пружно-пластичних деформацій збільшується, підвищуючи ефективність ліквідації просідних властивостей, завдяки зменшенню питомих витрат вибухової речовини (ВР). Розроблено метод визначення параметрів підривних робіт з застосуванням кореляційних співвідношень Кригерна та функцій Мосінця, що враховують основні фізико-механічні та динамічні характеристики грунтів (щільність скелета, вологість, швидкість подовжніх і поперечних хвиль) замість загальноприйнятих емпіричних коефіцієнтів пропорційності. Запропоновано технологію вибухового ущільнення лесових грунтів зустрічно-похилими та комбінованими свердловинними зарядами з забезпеченням багаторазової дії сейсмічних хвиль на кожний елемент масиву та кумулятивний ефект у місцях перетину похилих свердловин. На підставі результатів дослідження фізичних процесів під час взаємодії сейсмічних хвиль з елементами сейсмозахисних та зсувозахисних споруд розроблено методи їх розрахунку з урахуванням особливостей руху даних хвиль в ущільнених зонах. Наведено методику визначення коефіцієнта стійкості зсувонебезпечних схилів під дією комплексних гравітаційного та динамічних силових полів антропогенного чи природнього походження, що значно підвищує достовірність прогнозних оцінок фактичного стану рівноваги зсувних тіл та дає можливість вжити своєчасні заходи щодо запобігання або локалізації зсувних явищ на урбанізованих територіях.

123. Керування стійкістю підготовчих виробок регулюванням ефекту саморозклинювання уміщуючих порід

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.11 С.М. Александров; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 36 с. іл. — укp.

Визначено умови виникнення ефекту саморозклинювання зруйнованих порід навколо підготовчої виробки, зрушення породних блоків, що характеризуються одночасністю в радіальному відносно центра виробки напрямку та стискаючою компонентою напружень у тангенціальному відносно контуру виробки напрямку. Установлено причини зникнення ефекту блоків у зоні непружних деформацій. Визначено найбільш вірогідну форму порушення саморозклиненого стану порід - породної складки. З'ясовано механізм розвитку непружних деформацій навколо виробки у вигляді фронту розущільнення, за яким формується зона відносного стиснення. Установлено мінімальні значення тиску бокового підпору зруйнованих порід (2 - 5 МПа), за яких зміцнюючий ефект саморозклинювання є максимальним. Запропоновано нові принципи збереження стійкості виробки в зоні активного впливу очисних робіт, які передбачають забезпечення одночасності радіальних зрушень зруйнованих порід у поперечному перерізі виробки та збільшення стискуючих напружень з одночасним вирівнюванням головних нормальних компонент у критичних зонах, де найбільш ймовірно виникнення ефекту саморозклинювання. Створено нові ефективні способи та технології збереження стійкості підготовчої виробки. Подано рекомендації з управління ефектом саморозклинювання вміщуючих виробку порід для використання на шахтах України у разі відробки запасів за складних гірничо-геологічних умов.

124. Керування якістю вибухової відбійки в кар'єрах при видобуванні флюсових і будівельних матеріалів

автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.03 І.І. Клочко; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2008. — 36 с. — укp.

Обгрунтовано можливість зниження втрат корисних копалин в процесі буровибухової відбійки за рахунок переподрібнення й одночасного зниження собівартості кінцевого продукту. Удосконалено наукові засади дії кумулятивних зарядів у гірських породах і розроблено їх ефективні конструкції. На підставі запропонованого механізму дії кумулятивного струменя (КС) у гірській породі обгрунтовано можливість розрахунку реальних параметрів навантаження.

125. Коаксіально-лінійний двигун з постійними магнітами зворотно-поступального руху

автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Р.П. Бондар; Ін-т електродинаміки НАН України. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено особливості електромагнітних та електромеханічних процесів коаксіально-лінійного двигуна (КЛД) з постійними магнітами (ПМ) вібраційного робочого органа. Проаналізовано існуючі типи двигунів зворотно-поступального руху, розглянуто математичні моделі для розрахунку їх характеристик і параметрів. Запропоновано конструкцію коаксіально-лінійного вібратора й обгрунтовано теоретичні засади його роботи. Сформульовано принципи створення вібратора на основі коаксіально-лінійного синхронного двигуна з ПМ установки безтраншейного прокладення трубопроводів і наведено методику інженерного розрахунку параметрів двигуна. Досліджено вплив форми силового імпульсу на механічні параметри системи. Встановлено вплив форми електромагнітної сили, що збуджується у вібраторі, на закон руху якоря. Розглянуто конструкцію вібратора, створеного на базі КЛД з ПМ, з використанням методу скінченних елементів проведено розрахунок магнітного поля й електромагнітної сили, експериментально підтверджено достовірність одержаних результатів. Розроблено методику розрахунку, що дозволяє проводити комп'ютерне моделювання та дослідження електромагнітних характеристик і резонансних властивостей вібратора з ПМ за різних законів регулювання. На основі розв'язку задачі розподілу електромагнітного поля в активній зоні вібратора виконано розрахунок потокозчеплення.

126. Колоїдно-хімічні закономірності біофлокулярної та зворотної катіонної флотації золотовмісних руд

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.11 О.О. Ващенко; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Одержано нові дані щодо вибірковості металофільних штамів бактеріальних клітин Bacillus cereus стосовно частинок золота та мінералів, з'ясовано можливість їх використання як флокулянтів-колекторів одних компонентів і депресорів інших за флотаційної сепарації багатокомпонентних мінеральних систем. Показано, що утворення біомінерального агрегату, що переходить у пінний продукт (концентрат) у процесі флотації, відбувається внаслідок гетерокоагуляції клітин і частинок золота. За цього клітина є основним чинником, що визначає величину заряду флокул, що утворюються, їх склад, вміст цінного компоненту та здатність до флотації у модельній системі клітина - золь золота та більш складних мінеральних системах. Уперше досліджено нетрадиційний спосіб флотаційного вилучення золота катіонними поверхнево-активними речовинами на основі хлоргідратів первинних амінів та на основі ефіродіамінів. Установлено, що зазначені речовини активно адсорбуються на поверхні кварцу, підвищують її гідрофобність та флотованість за практично повного інгібування переходу золота у пінний продукт, що є основною стадією процесу зворотної флотації золота.

127. Комплексна оцінка і прогнозування еколого-гідрогеологічного стану Червоноградського вугільного регіону в умовах експлуатації та закриття шахт

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 Н.А. Шевчук; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2004. — 20 с. — укp.

Вперше на підставі моніторингових досліджень встановлено чинники, характер і фактичні рівні техногенного навантаження на еколого-гідрогеологічний стан регіону з урахуванням комплексного впливу діючих та закритих шахт. Обгрунтовано значущість джерел забруднення довкілля регіону та причин їх виникнення. Визначено термін і масштаби можливої дії забруднюючих речовин. Теоретично обгрунтовано та практично підтверджено специфічний характер формування техногенного водоносного горизонту в породних відвалах і пульсуючий механізм забруднення поверхневих і підземних вод концентровано забрудненими інфільтраційними потоками, що грунтуються на концепції суттєвої зміни у десятки та тисячі разів коефіцієнту фільтрації сегрегованої частини відвалу залежно від ступеня її водонасичення. Вперше розроблено еколого-гідрогеомеханічну розрахункову модель техногенних процесів у масиві відвальних порід з врахуванням формування техногенного горизонту інфільтраційних потоків і прогнозом циклічних викидів забурднюючих речовин у поверхневі і підземні води.

128. Комплексна оцінка стану грунтів в гірничодобувних районах та прогноз наслідків їх техногенної трансформації

Автореф. дис... д-ра техн. наук21.06.01 Т.І. Долгова; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2005. — 36 с. — укp.

Запропоновано вирішення проблеми підвищення ефективності контролю екологічної безпеки в гірничопромислових районах за станом техногенно трансформованих грунтів та наслідками їх зміни шляхом використання встановлених закономірностей взаємозв'язку між інтегрованим рівнем дії гірничих підприємств на грунти та їх екологічною стійкістю, ступенем мінливості, здатністю до самоочищення та родючістю за умов техногенного навантаження. Обгрунтовано показники комплексної оцінки перебудови грунтів під дією визначених факторів техногенезу, здійснено прогнозування її наслідків за рівнем їх стійкості та встановлено критерії вибору екологічно доцільних методів реабілітації. Для проведення дослідження грунтів, що межують з гірничими підприємствами, сформовано систему екологічного моніторингу на базі використання розроблених методів їх комплексної оцінки (аналізу стану та здатності до самовідновлення, прогнозу наслідків техногенної трансформації та визначення екологічного бонітету, вибору доцільних способів реабілітації та визначення рівня техногенного впливу гірничих об'єктів). З метою одержання інформації для проведення моделювання, системного аналізу, математичної статистики та ГІС-технологій використано традиційні методи дослідження грунтів (хімічні, фізичні, біохімічні, геохімічні), що забезпечує підвищення рівня їх моніторингу (з біоекологічного до геосистемного).

129. Контроль енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 С.М. Бабчук; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. — укp.

Розроблено теоретичні засади контролю енергетичних показників приводу ротора бурових установок (БУ) з груповим дизельним силовим приводом (ДСП). Удосконалено їх математичні моделі шляхом застосування елементів нечіткої логіки. Запропоновано структурну модель системи контролю енергетичних показників приводу ротора БУ з ДСП за рахунок використання інформації про швидкість обертання вала на виході з дизельного силового приводу та швидкість обертання вала приводу стола ротора. Створено алгоритм контролю енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок на базі пристрою, який формує контрольований сигнал у реальному часі. Поліпшено метрологічні характеристики технічних засобів контролю енергетичних показників приводу ротора БУ з ДСП і здійснено апробацію демонстраційного зразка розробленого приладу. Наведено оцінку характеристик контролю енергетичних показників приводу ротора БУ з ДСП.

130. Контроль пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт за показаннями датчиків концентрації пилу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.26.01 Сергій Миколайович Ткаченко; Національний гірничий ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — укp.

131. Контроль технічного стану штангової колони глибинно-насосних установок для видобутку нафти

автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 І.Г. Хашханов; Івано-Франків. нац. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено питання контролю технічного стану глибинно-насосних штангових установок (ГНШУ), які експлуатуються у викривлених свердловинах і знаходяться під дією комплексу силових чинників. Основну увагу приділено удосконаленню динамометричних методів діагностування ГНШУ. Створено узагальнену модель процесу деформування штангової колони (ШК) у свердловині з криволінійною віссю, яка базується на відновленні просторового положення її осі з урахуванням спіралевидності, наведено формулу для оцінки критичної сили, під дією якої ШК набуває спіралевидну конфігурацію. Одержано математичні співвідношення для оцінки зміни довжини колони. На базі створених моделей вперше розроблено метод контролю ШК, який дозволяє підвищити вірогідність діагностування ГНШУ та прогнозувати дефект типу "обрив штанги". Встановлено характер зміни форми динамограми внаслідок спіралевидної деформації ШК, запропоновано аналітичне представлення еталонної динамограми нормальної роботи ГНШУ. Удосконалено алгоритм її діагностування за динамограмою на базі розрахунку міри подібності між експериментальною й еталонними динамограмами різних технічних станів. Розроблено систему діагностування ГНШУ та її основний вузол - давач навантаження накладного типу. Проведено метрологічний аналіз і промислові випробування розробленої системи. Показано, що використання нового методу контролю ШК з урахуванням її спіралевидності дозволяє підвищити коефіцієнт готовності ГНШУ з 0.93 до 0.97.

132. Корекція динамічних властивостей приводу обертання бурового верстата

Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, В.С. Хілов Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 380-381. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Досліджено частотні характеристики об'єкта керування приводу обертання бурового верстата. Одержані частоти ланок, обумовлені пружними властивостями трансмісії. Знайдено алгоритми керування, що пригнічують коливання в системі регулювання. Використано ідеї нейро-нечіткого керування для пригнічення коливань.

133. Ліквідація залишкових водоприпливів і закріплення нестійких гірських порід під час будівництва та експлуатації вертикальних шахтних стволів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.04 П.М. Должиков. — Д., 1999. — 32 с. — укp.

Містяться результати теоретичних та експериментальних досліджень по встановленню закономірностей керованого формування протифільтраційних завіс - екранів за контуром вертикального ствола в нестійких піщано-глинистих, напірних пористих та тріщинуватих гірських породах, методики проектування параметрів та технологічні схеми ліквідації водоприпливів у вертикальні стволи шахт. Встановлені особливості течії розчинів-електролітів у напірних пористих горизонтах під дією постійного струму та глиноцементних розчинів з реологічними властивостями, що змінюються, у тріщинуватих гірських породах; розроблені технічні засоби та нові технології ліквідації залишкових водоприпливів та закріплення нестійких порід.

134. Маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт при застосуванні автоматизованої системи управління кар'єром

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.01 І.В. Мотильов; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 2000. — 19 с. — укp.

Подано загальну структуру автоматизованої системи маркшейдерського забезпечення кар'єрів (АСМЗ), що відрізняється наочним засобом для опису інформаційних потоків усередині самої маркшейдерської підсистеми та у всій АСУ відкритими гірничими роботами. На основі даної структури розроблено принципи автоматизованого управління обчислювальним процесом. Інформаційною основою АСМЗ є цифрова модель кар'єру (ЦМК), структура якої містить інформацію про контури гірничих виробіток та всі об'єкти кар'єру, а також дозволяє вирішувати різноманітні проблеми автоматизованого управління гірничими роботами, які виникають під час розробки родовища.

135. Маркшейдерський контроль деформаційних процесів для прогнозу стійкості бортів глибоких кар'єрів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.01 Ю. М. Ніколашин; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 35 с. — укp.

Досліджено питання стійкості бортів глибоких залізорудних кар'єрів. Розроблено новий напрямок у маркшейдерії: передбачення зсуву гірничих порід у разі відкритої розробки, що базується на концепції прогнозу критичних деформацій бортів кар'єрів. Виявлено складний механізм руйнування та деформаційний режим у дограничному стані, вплив процесу розущільнення на деформації зрушення бортів глибоких кар'єрів за результатами моделювання великомасштабного натурного експерименту з використанням світловіддалемірних, прецизійних похиломірних, геомеханічних і гідрогеологічних спостережень. Запропоновано способи та методики визначення прихованих деформацій підроблених бортів ускладнених вирвоутворенням, а також методи управління станом бортових масивів за складних гірничотехнічних умов, які використано під час проектування та застосовано в промисловості.

136. Математичне моделювання збурень фільтраційних процесів у пористих пластах

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Д.О. Пригорницький; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2006. — 20 с. — укp.

Методику математичного моделювання фільтраційних деформацій грунту, запропоновану А.Я.Бомбою та М.М.Хлапуком, адаптовано для випадків областей фільтрації більш складної геометрії (багатозв'язних криволінійних областей). За цього розв'язано проблему врахування роздвоєння лінії течії за умов переходу від багатозв'язної області фільтрації до однозв'язної. Розроблено нові ефективні числові методи й алгоритми розв'язування нелінійних обернених крайових задач на конформні та квазіконформні відображення для двозв'язних та тризв'язних областей на базі методу почергової параметризації характеристик процесу та середовища за умов моделювання суфозійних явищ у грунтах. Одержано числові розв'язки задач з урахуванням фільтраційної деформації середовища за умов взаємовпливу градієнта квазіпотенціалу та фільтраційних характеристик середовища. Установлено зони збурення вихідного потоку змінним коефіцієнтом фільтрації. На підставі результатів числових розрахунків установлено співвідношення між характеристиками середовища і процесу до та після деформації (фільтраційна втрата, гідродинамічна сітка, коефіцієнт фільтрації) для випадків, коли фізична область фільтрації є багатозв'язною.

137. Математичне моделювання керованого асинхронного електропривода з вентильно-трансформаторним інвертором для шахтного електровоза

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 В.М. Ставицький; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2002. — 19 с. — укp.

Розроблено математичну модель електромеханічної системи вентильно-трансформаторний інвертор - асинхронний двигун (ВТІ - АД), що описує статичні процеси в системі, яка відрізняється від відомих урахуванням нелінійної взаємодії між електрорушійною силою (ЕРС) обертання та ЕРС джерела, обумовленого наявністю в схемі вентильних елементів. Розроблено математичну модель електромеханічної системи ВТІ - АД, що описує динамічні процеси в електроприводі за умов варіювання параметрів схеми та системи керування електроприводом, яка відрізняється від відомих урахуванням провідності різноманітних вентилів, а також урахуванням специфічного трансформаторного зв'язку між джерелом напруги, двигуневим навантаженням і однофазними, інвертувальними ланками. Обгрунтовано аналітичні залежності, що визначають раціональні значення керованих величин у всьому діапазоні варіювання механічних координат, обумовленому механічною характеристикою приводу; які відрізняються від відомих характерними особливостями схеми ВТІ та специфічними вимогами до тягового приводу, оснащеного автономним джерелом живлення.

138. Математичне моделювання робочих процесів і оптимізація структури та параметрів породоруйнуючих гірничих машин

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.06 В.П. Кондрахін; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 1999. — 34 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням моделювання робочих процесів та оптимального проектування дробильних та виймальних машин, призначених для зруйнування корисних копалин і гірничих порід засобами роздавлювання, розколювання і різання при швидкостях взаємодії робочих органів з об'єктом руйнування 3 м/с. Наведено нове вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає в розробці наукових основ моделювання робочих процесів породоруйнуючих машин як нелінійних автономних стохастичних систем у складі системотехнічних комплексів. Встановлені основні принципи та методи моделювання і оптимізації породоруйнуючих машин. Розроблені і використані при вирішенні завдань оптимального проектування математичні моделі робочих процесів двохвалкових зубчатих, одновалкових гираційних і віброщокових дробарок, а також очисних комбайнів.

139. Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Д.Т. Лужни; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено математичні моделі й оптимізаційні процедури для комплексу ремонтних і консерваційних операцій, на базі яких створено програмні засоби підтримки прийняття ефективних диспетчерських рішень. Створено математичні моделі комплексів ремонтно-консерваційних операцій бригади в шахті з часовими, логічними та просторовими обмеженнями, а також з урахуванням заданих пріоритетів виконання завдань. Нові моделі розроблено на базі ітераційних процедур генерування почергових станів системи, на підставі яких сформовано оптимальні траєкторії для реалізації заданих завдань. Запропоновано процедури аналізу альтернативних станів і вилучення неперспективних станів, які не можуть забезпечити оптимальний розв'язок. Розроблено структуру інформаційної системи підтримки та супроводу ремонтно-консерваційних операцій. Реалізовано програмні модулі, які враховують організаційну структуру фірми та наявність відповідного ресурсу, а також часові, логічні та просторові обмеження.

140. Метод визначення потужності аварійної броні електропостачання вугільних шахт

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 А.В. Рухлов; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання обгрунтування зниження потужності аварійної броні електропостачання вугільних шахт шляхом вирівнювання групового графіка електричних навантажень та зниження потужності електроприймачів аварійної броні. Висвітлено положення діючих директивних документів, регламентуючих аварійну броню електропостачання підприємств, а також "Актів екологічної, аварійної і технологічної броні електропостачання споживача" і діючого методу визначення навантажень. Проаналізовано специфічні особливості вугільних шахт в порівнянні з іншими промисловими підприємствами, зокрема, можливості втрат механізованих видобувних комплексів у результаті взаємодії бічних порід вугільного пласта з гідростійками пересувного кріплення, віднесення до електроприймачів аварійної броні машин і механізмів, що беруть участь в оновленні ліній очисних вибоїв та доставці вугілля на поверхню. Розроблено алгоритми моделювання індивідуальних графіків електричного навантаження на період дії аварійної броні електропостачання для водовідливної установки і для процесу по оновленню ліній очисних вибоїв. Описано імітаційну модель формування групових графіків електричного навантаження і визначення потужності аварійної броні вугільних шахт для двох характерних періодів обмеження електропостачання.