LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 8 із 31

141. Методи автоматичного контролю перевантаження барабанних млинів рудою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Хайсам К А Шамаллах; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Висвітлено питання підвищення ефективності автоматичного контролю перевантаження рудою барабанних млинів шляхом встановлення нових закономірностей формування звукометричних та енергетичних сигналів млина у разі перевантаження рудою. Показано, що у разі перевантаження кульового барабанного млина рудою одночасно зменшується верхня межа частотного діапазону, що дозволяє шляхом вейвлет-аналізу акустичного сигналу виявляти момент перевантаження млина у реальному часі. Обгрунтовано використання програмного пакета Wavelet Toolbox як програмного забезпечення комп'ютерної системи автоматизованого контролю перевантаження млинів рудою.

142. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 О.М. Полінський; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2007. — 19 с. — укp.

Визначено, що критерієм оптимізації роботи технологічного комплексу з паралельно працюючими магнітними сепараторами є різниця сигналів активної потужності приводних електродвигунів двох магнітних сепараторів з різною густною пульпи, що, на відміну від загальновизнаного методу використання сигналу одного сепаратора, забезпечує підвищення якості автоматичної оптимізації технологічного комплексу за витягненим магнітним продуктом. Досліджено формування спектральних щільностей сигналів активної потужності електродвигунів механічних спіральних класифікаторів і магнітних сепараторів. Установлено, що максимуми спектральної щільності центрованих випадкових процесів технологічних коливань масової частини заліза та крупності і твердості у збагачуваній руді відповідають максимумам спектральної щільності даних процесів щодо сигналу активної потужності приводного елекродвигуна магнітного сепаратора, що забезпечує використання цієї нової закономірності за автоматичного непрямого контролю результатів усереднення руди за масовою частиною заліза. Установлено, що масимум спектральної щільності центрованих випадкових процесів коливань крупості та твердості збагачуваної руди та максимум спектральної щільності центрованих випадкових процесів технологічних коливань сигналу активної потужності приводного двигуна спірального класифікатора мають однакову частоту, що забезпечує використання цієї нової закономірності для автоматичного непрямого контролю результатів подрібнення й усереднення збагачуваної руди за крупністю та твердістю. З'ясовано, що у разі потрапляння пульпи у середину барабана магнітного сепаратора у результаті розгерметизації активна потужність приводного електродвигуна сепаратора різко збільшується, а у разі затирання барабана сепаратора у спектральній щільності центрованого випадкового процесу коливань сигналу активної потужності з'являється максимум за частоти обертання барабана сепаратора, що зумовлює використання цих закономірностей для технічного контролю стану магнітних сепараторів.

143. Методи і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пласта

автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 В.В. Григораш; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — укp.

Запропоновано метод визначення вибійного тиску під час проведення потужних гідравлічних розривів пластів (ПГРП), який передбачає врахування виміряного устьового тиску та тиску гідравлічних втрат, а також дозволяє визначити тиск і момент розкриття тріщини в пласті. Установлено взаємозв'язки між гідравлічними втратами за умов помпування технологічних рідин у разі ПГРП та їх релогічними характеристиками, конструкцією свердловини та станом насосно-компресорних труб (НКТ), що дозволяє контролювати втрати тиску на тертя рідини в НКТ у реальному часі ведення процесу. Розроблено структуру установки УВРП-1 для дослідження реологічних властивостей технологічних рідин за термобаричних умов ведення процесу ПГРП. Розроблено вдосконалену структуру системи контролю за підготовкою та проведенням ПГРП, що дає змогу контролювати параметри на усті свердловини, а також визначати певні вибійні технологічні параметри.

144. Методи і технічні пристрої експрес-діагностики динамічного стану системи "підйомна посудина - жорстка арміровка"

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06 В.В. Лопатін; НАН України. Ін-т геотехн. механіки. — Д., 2001. — 18 с. — укp.

Висвітлено питання забезпечення ефективної та безпечної експлуатації стволів глибоких шахт. Вирішено науково-технічне завдання експрес-діагностики динамічного стану системи підйомна посудина-жорстке армування, шляхом розробки та обгрунтування класифікації та граничних параметрів динамічних станів системи, на базі яких із застосуванням комп'ютерних технологій створено нові методи та технічні рішення. Основу методів складають: критерії ідентифікації режимів роботи системи (плавного, віброударного, з підвищеним тертям) за миттєвими лінійними прискореннями, критерії ідентифікації режимів роботи системи (плавного, віброударного) за контактними зусиллями підйомної посудини з провідниками армування, що враховують масові характеристики підйомної посудини.

145. Методи й засоби контролю різьбових з'єднань трубних колон

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 Л.М. Кійко; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2002. — 19 с. — укp.

Проаналізовано конструкції нарізних з'єднань трубних колон з урахуванням можливостей їх неруйнівного контролю. Визначено взаємозв'язки між параметрами, що характеризують якість нарізних з'єднань, та інформативними сигналами, за якими оцінюються ці параметри. Встановлено закономірності поширення ультразвукових коливань у нарізних частинах труб, в тому числі обважнених, для розробки способів контролю. Удосконалено та доповнено існуючі способи контролю якості додаткових діаметральних і торцевих ущільнень типу "метал - метал" різьбових з'єднань трубних колон. Досліджено можливість використання принципу агрегатування методик контролю типових елементів нарізних з'єднань шляхом апробації. Розроблено технічні засоби та технології для реалізації способів контролю якості різьбових з'єднань та необхідне для їх ефективного використання нормативне забезпечення.

146. Методи моніторингу технічного стану та режимів роботи потужних конвеєрних установок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 А.М. Ковальчук; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Досліджено питання моніторингу та управління режимом роботи конвеєрної установки як електротехнічного комплексу з метою зменшення витрат її експлуатації та збільшення терміну служби всіх її складових елементів (механічних, електротехнічних, електромеханічних). На підставі результатів дослідження режимів роботи конвеєрних установок розроблено комплекс заходів з використанням енергоощадних алгоритмів функціонування всіх складових елементів електротехнічного комплексу для забезпечення оптимального режиму роботи всієї конвеєрної лінії.

147. Методи параметричного діагностування поршневих газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій підземних сховищ газу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.13 В.В. Костів; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 18 с. рис. — укp.

Запропоновано метод параметричного діагностування компресорних циліндрів поршневих газоперекачувальних агрегатів, що базується на аналізі тренду перетинів негерметичності, наведено методику його практичної реалізації на базі вимірювань параметрів режиму роботи. Показано, що узагальнюючим діагностичним параметром для оцінки стану циліндра може слугувати температура газу на його виході. На цій підставі розроблено два методи діагностування стану циліндра.

148. Методи підвищення ефективності електропостачання і енерговикористання підземних гірничих машин та установок вугільних шахт

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.03 В.Т. Заїка; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 34 с. — укp.

Вирішено науково-практичну проблему розвитку наукових і методологічних основ електропостачання та енергозаощадження для об'єктів електроенергетичного комплексу вугільної шахти. Обгрунтовано принципи декомпозиції систем електропостачання за рівнем узагальнення електричних навантажень. Розкрито нові властивості та характер залежностей техніко-економічних показників шахтних різнорідних електричних мереж стосовно точності визначення розрахункових електричних навантажень. Виявлено зв'язки та співвідношення між енергетичними і технологічними параметрами гірничих машин, потенціал електрозаощадження на виробничих ділянках та межі регулювальної спроможності енергоємних установок. Висвітлено нові підходи до енергоконтролю гірничої техніки на підземних роботах. Удосконалено методи розрахунку електричних навантажень та управління електроспоживанням. Розроблено моделі та засоби енергетичного моніторингу нового технічного рівня. Створено умови для підвищення ефективності електропостачання та рівня енерговикористання гірничих машин і установок вугільних шахт.

149. Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп'ютерних системах

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 Ірина Василівна Турченко; Тернопільський національний економічний ун-т. — Т., 2008. — 20 с. — укp.

150. Методи розрахунку електроспоживання і компенсуючих установок та системи управління ними (на промислових підприємствах, включаючи нерудні кар'єри)

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.03 Б.С. Рогальський; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1999. — 35 с. — укp.

Розвинуто питання теорії розрахунку електроспоживання і компенсуючих установок. Розроблено нові підходи, моделі і методи для визначення і прогнозу вхідних активних і реактивних потужностей, нормативних витрат і втрат електроенергії (установок для систем управління і контролю). Розвинуто новий напрямок створення систем контролю електроспоживання гірничих машин і технологічних властивостей порід (в темпі процесу), що грунтується на використанні питомої енергоємності екскавації і буріння. Розроблено комплекс систем контролю електроспоживання і категорій порід та датчик глибини буріння. Розвинуто також новий напрямок створення систем автоматичного оптимального (за критерієм мінімальних втрат) управління компенсуючими установками. Розроблено способи, мікропроцесорні системи, пристрої і алгоритми управління, що забезпечують вимоги енергосистеми і мінімізацію втрат в мережах споживачів.

151. Методи та засоби автоматичного контролю системи "кріплення - породний масив" при проведенні гірничих виробок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 О.А. Яланський; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2002. — 16 с. — укp.

Запропоновано концепцію поетапної автоматизації контролю, виконано ком'ютерне моделювання, розроблено програми автоматичної статистичної та спектральної обробки вихідної технологічної інформації за допомогою мікроконтролерів і персональної ЕОМ. Встановлено зв'язок між спектром сигналу реакції блокової або плоскопаралельної структури контрольованого геомеханічного об'єкта на збурювальний вплив ударної та спектрами виділених періодичних сигналів, що відповідають окремим стадіям розвитку коливального процесу, виявлено залежність між критичною частотою першої моди коливань у стадії переважання нормальних резонансних хвиль та технологічними параметрами закріпленоі виробки. Створено експериментальні зразки засобів автоматичного контролю стійкості масиву з застосуванням сучасної елементної бази, за допомогою яких виконано натурні дослідження за умов, коли масив складається скельними, осадовими породами та грунтом; визначено ділянки підвищенних навантажень навколо гірничих виробок та порожнини за оздобленням тунелю.

152. Методи та спецпроцесори подвійного згортання для спектрального аналізу сигналів діагностування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 Р.М. Гуменюк; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 20 с. — укp.

Запропоновано та обгрунтовано методи подвійного згортання сигналів, що є основою для визначення спектральних характеристик згідно з узагальненою формулою Вінера - Хінчина, в тому числі з застосуванням нової статистичної функції - оцінки знаку похідної першого порядку, з послідовним використанням різних статистичних функцій для реалізації згортань за фазою та частотою, а також базисних частотних сигналів спеціальної форми. На основі введених критеріїв якості спектральних характеристик здійснено вибір оптимальних статистичних функцій для реалізації подвійного згортання сигналів діагностування з обмеженою вибіркою. Розроблено архітектуру спецпроцесорів подвійного згортання сигналів з використанням функції оцінки знаку похідної першого порядку.

153. Методологічні основи вирішення гідрогеологічних задач при освоєнні вугільних родовищ

Автореф. дис... д-ра геол. наук04.00.06 Є.М. Руднєв; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Розроблено типізацію вугільних родовищ СНД залежно від їх гідрогеологічних умов, стану навколишнього природного середовища. Запропоновано метод розрахунку коефіцієнта фільтрації скельних і напівскельних порід, піщаних та гравійно-галечникових відкладів за даними геофізичних досліджень. Наведено раціональні схеми осушення вугільних родовищ Росії. Визначено методику оцінки стану фільтрів та присвердловинних зон водопонижуючих та водозабірних свердловин за допомогою каротажу. Розроблено комплекс геофізичних методів розвідки для одержання необхідної гідрогеологічної інформації за умов їх нестачі. Проаналізовано методи використання геофізичних даних на полях діючих та погашених шахт та ступінь їх впливу на навколишнє середовище. Виявлено джерела забруднення підземних та поверхневих вод на вугільних родовищах. Наведено науково-методичні принципи спільного використання результатів гідрогеологічної зйомки та геофізичних даних. Акцентовано увагу на проблемі негативного впливу вугільних розрізів та шахт на геологічне середовище. Отримано посвідчення на винахід "Визначення коефіцієнта фільтрації викопного вугілля".

154. Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти, як єдиного технологічного комплексу з комп'ютеризованою системою управління

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.02 М.С. Сургай; НАН України. Ін-т геотехн. механіки. — Д., 2002. — 36 с. рис. — укp.

Проаналізовано сучасний стан функціонування шахти як єдиного технологічного комплексу. Розглянуто шахту як складну людино-машинну систему із періодичним зниженням та відновленням рівня надійності. Наведено показники роботи шахти із позицій її надійності. Розроблено науково-технічні принципи створення комп'ютеризованої системи керування надійністю шахти. Доведено, що директор контролює значні відхилення від штатного перебігу технологічних процесів, а служби аналітика та прогнозиста за допомогою комп'ютерних технологій обробляють великий обсяг інформації та надають директору важливі дані. Визначено залежність ймовірності безвідмовного вуглевидобутку від усередненого значення коефіцієнтів готовності робочих процесів та кількості операцій у технологічних процесах для різних структур господарства, а також кількості та порядку взаємодії його підсистем. Запропоновано шляхи оздоровлення галузі, її перебудування у зв'язку з новими явищами у життєдіяльності держави.

155. Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.01 О.С. Зеленський; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 35 с. рис. — укp.

Розроблено автоматизовану систему маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку на рудних кар'єрах. З використанням розроблених методик і на підставі даних інформаційної бази цифрових моделей родовища та кар'єра розв'язано задачі: підрахунку запасів з одночасним використанням даних всіх свердловин, а також об'ємів виїмки гірської маси, руди та розкриву з використанням інтерполяційних методів і електронних теодолітів; окунтурювання рудних тіл з використанням графічних пакетів; побудови оптимальних контурів за результатами розв'язання задач планування. Це дає змогу підвищити ефективність планування та обліку видобутку руд.

156. Метрологічне забезпечення та оптимізація вузлів обліку сирої нафти

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.15 Т.В. Кепещук; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено питання підвищення точності, забезпечення єдності та вірогідості вимірювань, що здійснюються під час обліку сирої нафти. Розроблено наукові засади створення оптимальних для України вузлів обліку сирої нафти (ВОСН), методологічні підходи до їх метрологічного забезпечення (МЗ). За результатами дослідження встановлено, що облік сирої нафти з використанням установок збору, попередньої підготовки нафти нафтогазового комплексу України здійснюється з великими похибками. Розроблено наукові засади визначення критеріїв і алгоритму вибору засобів вимірювальної техніки за умов оптимізації ВОСН, принципів їх побудови, а також проведено дослідження з метою вдосконалення алгоритмів визначення маси нафти на ВОСН і похибок їх вимірювань. На підставі проведеного порівняльного аналізу методів і засобів вимірювань, що застосовуються на ВОСН, побудовано матрицю характеристик МЗ ВОСН. Здійснено аналіз похибок маси нафти на типових для України ВОСН і визначено складові, що здійснюють вирішальний вплив на сумарну похибку вимірювань маси нафти. Розроблено структуру, конфігурацію оптимальних стосовно умов України ВОСН. Запропоновано методику підведення балансу, проведення розподілу між постачальниками сирої нафти, визначення частки цехів та інших структурних підрозділів у виробництві нафти, а також рекомендації щодо забезпечення єдності та вірогідності вимірювань під час обліку сирої маси нафти. Створено та впроваджено до метрологічної практики підприємств нафтогазової галузі України систему організаційно-методичних нормативних документів з метрології, необхідні для створення, впровадження й експлуатації ВОСН.

157. Механізм просторових зсувів порід у приконтурному масиві протяжної підготовчої виробки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 В.П. Сажнєв; НАН України. Від-ня фіз.-техн. гірн. пробл. Донец. фіз.-техн. ін-ту ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2000. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання забезпечення стійкості протяжних підготовчих виробок на основі встановлення і використання просторового характеру зсування порідних блоків у приконтурному масиві. Розвинуто новий напрям в управлінні станом протяжної підготовчої виробки порід на підставі обмеження просторових мір рухливості суміжних дільниць приконтурного масиву. Запропоновано і обгрунтовано результатами фізичного моделювання і натурного експерименту новий принцип обмеження просторової рухливості суміжних порідних блоків приконтурного масиву за допомогою спеціальної орієнтації порідних болтів (анкерів). Розроблено спосіб забезпечення стійкості протяжних підготовчих виробок у динамічній зоні опорного тиску за допомогою просторової орієнтації стояків посилення.

158. Моделі і методи підвищення ефективності використання електроенергії у виробничих системах (на прикладі вугільних шахт)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.01 Д.В. Трифонов; Ін-т заг. енергетики НАН України. — К., 1998. — 17 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням підвищення енергоефективності гірничодобувних підприємств. У роботі розвивається новий підхід в енергозбереженні гірничодобувних підприємств на основі енергетичного аудиту, ураховуючи взаємозв'язок поміж технологією вугледобування та електроспоживанням. Сформований факторний простір ефективності електровикористання. Виконані типологічна і політетична класифікція, в результаті яких одержані дві групи однотипових за умовами виробництва і однорідних по електровикористанню вугільних шахт. Побудовані багатокритеріальні оптимізаційні моделі енергоефективності (питомого електроспоживання, продуктивності і собівартості) та установлені оптимальні значення управляючих технологічних параметрів, що сприяє обгрунтованому прийманню проектних та менеджерських рішень по енергоефективності вугільних шахт. Запропоновано новий комплексний таксономічний показник оцінки енергоефективності, побудована його аналітична модель і обгрунтована методика прогнозування, яка дозволяє виділити фактори, за рахунок яких виникає неефективне споживання електроенергії, розробити управляючі дії на його підвищення. Розроблена методика енергетичного аудиту (електрична частина), що забезпечує якість роботи групи енергоаудиторів при дослідженні та оцінці енергоефективності шахтних виробничих систем (ШВС). Основні результати роботи використані при розробці державних стандартів по енергозбереженню України та СНД, доведені до методичних вказівок і фрагментів програмного забезпечення АРМ енергоаудитора і впроваджені на вугільних шахтах Західного Донбасу.

159. Моделі та інструментальні засоби оперативно-диспетчерського управління кар'єрним автотранспортом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 І.В. Шевченко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено моделі й інструментальні засоби оперативно-диспетчерського управління транспортно-технологічними комплексами кар'єрів (ТК) великих гірничодобувних підприємств. На підставі системного аналізу структури та функціонування ТТК розроблено комплекс математичних та імітаційних моделей розв'язання функціональних задач оперативно-диспетчерського управління, що забезпечує швидке планування та динамічну маршрутизацію транспортних засобів кар'єру, а також швидку й адекватну реакцію на зміну режиму роботи транспортного комплексу та виникнення позаштатних ситуацій з метою збереження гомеостазу системи. Створені моделі, алгоритми й інструментальні засоби дозволяють підвищити ефективність оперативно-диспетчерського управління та стабільність функціонування ТТК у разі раптових зупинок обладнання.

160. Моделювання гідродинамічних процесів у вугільній пульпі та обгрунтування параметрів нерухомих циліндро-конічних грохотів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 Ю.І. Булава; НАН України. Ін-т геотехн. механіки. — Д., 1999. — 16 с. — укp.

Розглянуті питання знешламлювання вугілля дрібного машинного класу. Розроблені теоретична та експериментальна концепції використання наддуву внутрішньої порожнини нерухомого циліндро-конічного грохоту аерогідродинамічними струменями для інтенсифікації процесу знешламлювання дрібного машинного класу при збагаченні вугілля. Запропоновано методику розрахунку параметрів циліндро-конічного грохоту з наддувом внутрішньої порожнини.