LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Гірнича справа

Всього — 619 Сторінка 9 із 31

161. Моделювання динаміки пуску електроприводу штангової глибинонасосної установки

Б.С. Калужний, А.В. Маляр Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 167-169. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Запропоновано ефективний алгоритм розрахунку пускових режимів електроприводу штангової глибинно-насосної установки, який враховує насичення магнітопроводу та витіснення струму в стержнях глибокопазного ротора привідного двигуна, змінний момент інерції і циклічний закон зміни навантаження, що дає змогу досліджувати динамічні процеси.

162. Моделювання роботи клапанів трипоршневих бурових насосів для підвищення ефективності їх проектування та експлуатації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.12 С.С. Чаплінський; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2004. — 19 с. — укp.

Розроблено математичну модель сумісної роботи вхідного та вихідного клапанів поршневого бурового насоса, яка більш повно враховує фактори, що впливають на показники його роботи. Змодельовано зазначену роботу та розроблено алгоритм моделювання, що дає змогу проектувати нові та досліджувати існуючі конструкції бурового насоса, уникаючи проведення складних, високозатратних натурних експериментів.

163. Моделювання робочих процесів і обгрунтування параметрів одновалкової шахтної дробарки для міцних порід

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06 В.А. Тарасенко; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 2000. — 20 с. — укp.

Досліджено закономірності робочого процесу шахтних валкових дробарок, вибору оптимальних структури і параметрів, що забезпечують зниження динамічних навантажень і підвищення технічного рівня дробильних машин. Подано нове рішення актуальної наукової задачі, що полягає у розвитку теорії робочих процесів валкових дробарок на основі створення імітаційної математичної моделі функціонування одновалкової дробарки. Розроблене математичне і програмне забезпечення дозволяє на стадії проектування встановити раціональні структуру і параметри дробарки, виключити виникнення резонансних явищ, прогнозувати енергетичні характеристики процесу дробіння, продуктивність і гранулометричний склад продукту для конкретних умов експлуатації, забезпечити номінальні режими функціонування захисних пристроїв, а також підвищити довговічність дробильної машини.

164. Моделювання розповсюдження пружних хвиль у шаруватих гірських породах для оцінки сейсмічної дії вибуху

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.11 Л.О. Мітюк; Нац. НДІ охорони праці. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Вибрані та обгрунтовані математичні моделі , що базуються на рівняннях теорій пружності та рідких середовищ відповідно для порід зі значним опором зсувним напруженням і за відсутності його. З використанням стереомеханічної теорії удару отримані формули для розрахунку параметрів відбитих і заломлених хвиль від плоскої межі відокремлення порід і грунтів. Виконана кількісна оцінка ефекту екранування хвиль пружними шарами з різними механічними властивостями. Розглянуто дію плоскої ударної хвилі на нескінченно довге жорстке включення прямокутного перерізу. Розв'язана задача про трансформацію хвиль з криволінійними фронтами при товщині шарів, близької до радіусів кривизни хвиль. Розроблена та апробована методика комп'ютерного моделювання хвильових процесів у широкому діапазоні зміни геометричних, фізикомеханічних параметрів шарів порід і зарядів. Експериментально досліджено проходження ударних хвиль через гранітні зразки різної товщини, між якими в щілинах була вода, пузирчата поліетиленова плівка, повітря. Отримана кореляційна залежність коефіціента гашення від товщини гранітних зразків. Створено пристрій для ведення підривних робіт під водою, на який отримано патент. Ефективність теоретичних результатів доведена позитивним їх збігом з результатами експериментів автора та інших дослідників, що дозволяє рекомендувати розроблену методику моделювання розповсюдження пружних хвиль під час ведення підривних робіт у шаруватих гірських породах для оцінки сейсмічної дії вибуху.

165. Моніторинг земної поверхні підземних сховищ газу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.24.04 І.Л. Перович; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Удосконалено систему моніторингових спостережень за рухами земної поверхні на підземних сховищах газу. Показано неадекватність фінансувань на охорону забруднених земель у порівнянні з витратами на природоохоронні заходи інших природних ресурсів. Проаналізовано сучасний стан територій підземних сховищ газу і виявлено забруднення земельних ресурсів та процеси еродованості грунтів, які у більшості випадків призводять до їх дегенерації. З використанням різних джерел інформації (геохімічних, грунтових, геодезичних, агрохімічних даних) розроблено модель функціонування кадастру територій. Для достовірного відображення стану різних земельних ділянок створено універсальний класифікатор земель за їх категоріями, формами власності, сервітутами та цільовим призначенням. На підставі моніторингових спостережень за рухами земної поверхні визначено ступінь дегенерації грунтів, зокрема виявлено зони їх еродованості на підземному сховищі газу Богородчани. З використанням моніторингових даних за рухами земної поверхні на різних газосховищах країни встановлено загальні закономірності вертикальних рухів земної поверхні та робочих свердловин у різних ділянках територій підземних сховищ газу. Розроблено пропозиції щодо удосконалення технології побудови висотної мережі на підземних сховищах газу шляхом використання у якості робочих реперів фіксованих точок устя свердловин. На підставі одержаних статистичних даних створено прогнозні моделі вертикальних рухів земної поверхні та робочих свердловин на підземних сховищах газу.

166. На новому напрямі нафтогазорозвідки

І. Чебаненко, В. Краюшкін, М. Євдощук Вісник НАН України. — 2001. — N3 — укp.

Важко назвати завдання, яке було б актуальнішим для нашої країни, ніж відкриття нових потужних запасів нафти і природного газу, їхнє прискорене залучення до промислової розробки, швидке зростання нафтогазовидобутку та його багаторічна стабілізація на досить високому рівні. Тобто йдеться про освоєння власних великих нафтових і газових родовищ. Але чи реально розраховувати на їх виявлення? Відповідь на це запитання підказують результати нафтогазорозвідки на кристалічному фундаменті північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену.

167. Навантаженість багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.12 Л.І. Криштопа; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с. — укp.

Показано можливість зниження динамічної та теплової навантаженості стрічково-колодкових гальм лебідок бурових установок за рахунок використання нового типу фрикційного вузла стрічково-колодкового гальма. Виконано математчний опис динамічних процесів на першій та другій стадіях гальмування нового типу фрикційного вузла та одержано аналітичні залежності для визначення його основних експлуатаційних і конструктивних параметрів сил тертя, зусиль натягів набігаючої та збігаючої гілок стрічки, гальмівних моментів, радіуса та ширини ободу гальмівного шківа. Розроблено метод для визначення теплових втрат від поверхонь гальмівних шківів. На підставі результатів проведених експериментальних досліджень нового багатопарного фрикційного вузла гальма встановлено закономірності зміни питомих навантажень, поверхневих температур, коефіцієнтів тертя, зношування зовнішніх і внутрішніх поверхонь фрикційних вузлів гальма. Визначено закономірності впливу статичного та динамічного коефіцієнтів взаємного перекриття зовнішніх і внутрішніх пар тертя на величини сил тертя, його коефіцієнти, поверхневі температури та тривалість гальмування на різних стадіях. Для зниження теплової навантаженості фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок розроблено конструкцію охолодження гальмівного шківа за рахунок використання термоелектричного ефекту.

168. Наукове забезпечення систем моніторингу процесів спрацювання механізмів гірничо-збагачувального обладнання

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.06 М.В. Кіяновський; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2004. — 38 с. рис., табл. — укp.

Розроблено новий напрям забезпечення працездатності гірничих машин шляхом обгрунтування доцільності впровадження моніторингової стратегії експлуацтації "за станом", розробки її наукових засад, методу та засобів діагностичного моніторингу процесів спрацювання обладнання, що забезпечило скорочення експлуатаційних витрат на відновлення працездатності обладнання на 30 %. Досліджено вплив конструктивно-технічних і динамічних чинників обладнання на швидкість процесів його спрацювання, розроблено засоби зниження швидкості спрацювання шляхом моніторингу та керування енергетичним рівнем процесів спрацювання. Результати роботи застосовано в технологіях формування адаптивних до технічного стану обладнання гнучких регламентів експлуатації та ремонтно-профілактичного обслуговування, доведено високу ефективність їх використання.

169. Наукове обгрунтування і розробка екологічно орієнтованих технологій гірничих робіт на залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.03 В.П. Мартиненко; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1999. — 35 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням теоретичного обгрунтування технологій розробки залізорудних родовищ України з цілеспрямованим формуванням виробленого простору глибоких кар'єрів для переекскавації вміщуючих порід. Розроблені нові напрямки розвитку робочої зони кар'єрів похилими шарами та діагональними панелями. Установлені їх параметри, які забезпечують виймання мінімальних об'ємів розкривних порід без зниження виробничої потужності по залізній руді. Розроблені способи підвищення ефективності руйнування скельних порід вибухом та зниженням інтенсивності пилогазових викидів у атмосферу. Розроблені економіко-математичні моделі формування зони поглиблення з використанням комбінованих видів транспорту в комплексі з мобільним перевантажувальним устаткуванням. Уперше обгрунтовані методи розрахунку параметрів сумісного розташування різнотипних вміщуючих порід у виробленому просторі глибоких кар'єрів. Розроблені способи та методи рекультивації порушеної території.

170. Наукове обгрунтування комплексного впливу промивних рідин на процеси при бурінні свердловин

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.10 О.М. Давиденко; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 32 с. — укp.

Досліджено питання підвищення ефективності буріння свердловин. На базі комплексного підходу, що включає теоретичний аналіз, наукове узагальнення, лабораторні та промислові дослідження щодо використання ПЕОМ, вирішено актуальну науково-технічну проблему встановлення закономірностей механіки взаємодії промивних рідин з гірськими породами і буровим інструментом у процесах буріння свердловин. Встановлено, що вибіркова хемосорбція речовин зі складу промивних рідин на поверхні гірських порід і бурового інструменту є основою даних взаємодій. Розкрито роль термодинамічних і кінетичних аспектів взаємодії промивних рідин з гірськими породами та буровим інструментом. Запропоновано науково обгрунтовану методику вибору компонентів промислових рідин, що забезпечують підвищення ефективності процесів буріння свердловин. Розроблено способи, технології та інструменти для реалізації комплексного впливу промивних рідин на буріння свердловин.

171. Наукове обгрунтування параметрів трубних систем для гідропідйому корисних копалин

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.06 Є.О. Кириченко; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 35 с. — укp.

Розроблено комплексний підхід, що використовується під час проектування трубних ерліфтних систем для піднімання корисних копалин з дна Світового океану. Визначено раціональні конструктивні, витратні та енергетичні параметри гідропідйомів шляхом комплексного моделювання механічних і гідромеханічних процесів у ерліфтному трубопроводі, навантаженому внутрішнім і зовнішніми потоками рідини. Запропоновано математичну модель, яка описує динамічні процеси в пружно підвішеному складно навантаженому ерліфтному трубопроводі, враховує вплив коливальних процесів на динамічну міцність системи за різних силових і кінематичних параметрів збудження. З використанням запропонованої моделі встановлено закономірності формування динамічних внутрішніх навантажень у транспортному трубопроводі ерліфта, що відображають силову взаємодію гідродинамічних і силових полів. На базі цих закономірностей визначено раціональні за енергоємністю параметри трубної системи для забезпечення її працездатності, ефективності функціонування за складних умов великих глибин.

172. Наукове обгрунтування показників якості стрічкових конвеєрів для адаптації їх до різних умов експлуатації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.06 С.В. Монастирський; НАН України. Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2007. — 20 с. — укp.

Визначено одиничні та комплексні показники якості стрічкових конвеєрів на підставі закономірностей, одержаних для різних умов експлуатації, з метою обгрунтованого вибору раціональних параметрів стрічкового конвеєра й адаптації його конструкції до даних умов з урахуванням динаміки взаємодії з насипним вантажем, характеристик вібрації, ресурсу стрічки та типу завантажувальних пристроїв. За методами статистичного аналізу розроблено ймовірнісні моделі надійності, визначено закономірності зміни показників надійності, а також віброхарактеристик приводу залежно від коефіцієнта складності експлуатації, на базі яких установлено значення технічних, надійнісних і ергономічних показників якості конвеєрів. Розроблено моделі мінімізації енергоспоживання, зношення стрічки та завантажувальних пристроїв, що враховують параметри конвеєра та навантаження від насипного вантажу різного гранулометричного складу та дозволяють аргументовано вибрати економічні показники якості. Для моделювання можливих відмов вузлів конвеєра на стадії проектування обгрунтовано математичні моделі "зовнішньої" дії насипних вантажів і критеріїв відмов, динамічні моделі вузлів. За цього основні компоненти моделей "зовнішньої" дії визначено за даними експериментальних досліджень характеристик вантажопотоків. На підставі моделювання можливих відмов вузлів з урахуванням причинно-логічних зв'язків між ними встановлено інтенсивність можливих відмов проектованих конвеєрів. Виконано порівняльний аналіз споживчої якості досліджених конвеєрів за одиничними та комплексними показниками залежно від коефіцієнта складності експлуатації, що дозволяє визначити шляхи вдосконалення конвеєрів. Розроблено "Методику визначення якості стрічкових конвеєрів за узагальненими показниками".

173. Наукове обгрунтування ресурсозберігаючих способів управління напруженим станом сталевого рамного кріплення гірничих виробок

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.04 Г.І. Гайко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 35 с. рис. — укp.

Обгрунтовано механізм формування активного навантаження на кріплення за умов високого та середнього метаморфізму. Встановлено закономірності напруженого стану кріплення, які враховують розмір ділянки активного навантаження, кут залягання вміщуючих порід, параметри реактивного опору. Виявлено особливості деформаційних процесів у покрівлі підготовчої виробки під час очисних робіт та їх вплив на кріплення штреку. Запропоновано нові конструкції та технологічні способи управління напруженим станом кріплення, які забезпечують підвищення стійкості гірничих виробок, зниження матеріальних та трудових витрат щодо їх підтримання.

174. Наукове обгрунтування технічних рішень по вдосконаленню системи пневмопостачання гірничого обладнання

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.06 О.В. Замицький; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2007. — 35 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності пневмопостачання гірничого обладнання шахт. Встановлено закономірності тепломасообмінних і газо-гідродинамічних процесів у середовищі "стиснене повітря - циркуляційна вода" за рахунок визначення залежностей інтенсивності тепломасообміну й гідродинамічної стійкості газорідинної системи в апаратах "труба Вентурі - відцентровий сепаратор-краплеуловлювач". Показано, що застосування розробленої на цій основі принципово нової контактної системи охолодження забезпечує стабільне постачання гірничого обладнання стисненим повітрям. Встановлено залежності тепломасообміну та розроблено модель тепломасообмінних процесів в апаратах контактної системи охолодження. Обгрунтовано раціональні конструктивні та технологічні параметри апаратів. Розроблено методики розрахунку апаратів контактної системи охолодження шахтного турбокомпресора.

175. Наукове обгрунтування технічних рішень по підвищенню ходових характеристик шахтних локомотивів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.06 А.О. Сердюк; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 36 с. — укp.

Визначено конструкції систем підвішування ходової частини шахтних локомотивів у процесі розгляду просторових коливань та оптимізації параметрів пружно-дисипативних зв'язків з урахуванням динамічних характеристик як багатомасових нелінійних механічних систем. Сформульовано задачу оптимізації пружно-дисипативних параметрів зв'язків системи підвішування шахтних локомотивів з використанням розробленої узагальненої моделі шахтного локомотива рамного компонування та запропонованого функціоналу якості ходової частини. У результаті розв'язання задачі оптимізації знайдено залежності оптимальних параметрів пружно-дисипативних зв'язків шахтних локомотивів від стану рейкової колії та швидкості руху, що дозволяють за реальних умов експлуатації підвищити стійкість та динамічні характеристики шахтного локомотива. Коефіцієнт запасу стійкості підвищено на 35 %, коефіцієнти динамічності знижено на 40 %.

176. Наукове обгрунтування технології і параметрів вибухової відбійки при підземному добуванні руд в умовах техногенезу надр

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.02 Б.М. Андрєєв; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2006. — 36 с. — Бібліогр.с.29-33 — укp.

Вперше антропогенні морфоструктури класифіковано за характером їх впливу на підземні геотехнологічні процеси. Розроблено концепцію та методичні принципи наукового обгрунтування технології та параметрів вибухової відбійки за умов техногенезу. Встановлено закономірності геомеханічного впливу геотехногенних формувань на рудні масиви, які руйнуються вибухом, з урахуванням яких обгрунтовано оптимальний рівень їх вибухового енергонасичення. Вперше з використанням принципів дискретизації енергетичного поля вибуху встановлено закономірності зміни технологічних параметрів відбійки шарів руди за варіюючих у широкому діапазоні значень потрібного рівня їх вибухового енергонасичення. Встановлено характер залежності кількості енергії вибухових речовин (ВР), що трансформується у масив, який руйнується, від об'ємної щільності енергії вибуху та фізико-механічних властивостей руд, який свідчить про можливість вибухового енергонасичення відбиваних шарів до оптимального рівня за рахунок газодинамічної локалізації продуктів детонації ВР у свердловинах. Вперше для зарядів ВР завдовжки понад 25 м дано кількісну оцінку процесу детонації за умов газодинамічної локалізації продуктів вибуху в свердловині. Для умов підземного відпрацювання підкар'єрних запасів встановлено залежності параметрів вибухової відрізки "плаваючих" стелин від енергетичних характеристик зарядів ВР і режимів формування налягаючих внутрішніх відвалів скельного розкриття.

177. Наукове обгрунтування технологій ефективного та безпечного проведення підготовчих виробок по викидонебезпечних вугільних пластах

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.02 О.В. Агафонов; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 29 с. — укp.

Теоретично й експериментально обгрунтовано технології проведення підготовчих виробок на пластах, небезпечних через раптові викиди вугілля та газу, що гарантують усунення викидонебезпечності на підставі встановлених закономірностей руйнівної дії на вуглепородний масив струменів води високого тиску і перерозподілу напружень випереджувальним вийманням породної частини вибою, виконання вимог щодо безпечних відстаней для дистанційного управління машинами та механізмами. Встановлено раціональні параметри технологічних процесів усунення викидонебезпечності на базі використання високонапірних струменів води, в тому числі з абразивними додатками, для створення розвантажувальних пазів у вугільних пластах, щілин і порожнин у породах. Розроблено технологію безпечного проведення підготовчих виробок у два етапи з випереджувальною проходкою над вугільним пластом польової виробки зменшеного перерізу на першому етапі та наступним розширенням її до проектного перерізу на другому етапі. Усунення викидонебезпечності забезпечується оптимізацією товщини охоронного породного шару між вугільним пластом і польовою виробкою та незмінного випередження її відносно вибою виробки проектного перерізу. Визначено безпечні відстані для дистанційного управління машинами та механізмами під час проведення підготовчих виробок на небезпечних та особливо викидонебезпечних похилих і крутих пластах, базуючись на результатах максимальної дальності відкидання вугілля у разі раптових викидів у процесі технологічної дії на пласт.

178. Наукове прогнозування видобувного потенціалу покладів нафти за геологічними та геотехнологічними критеріями (на прикладі Передкарпатського прогину і Дніпровсько-Донецької западини)

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.17 Л.І. Федишин; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України". — Л., 2004. — 21 с. — укp.

Вперше для геологічних умов родовищ України, що знаходяться у завершальній стадії розробки, встановлено вплив геолого-фізичних і технологічних факторів на ступінь нафтовилучення та одержано багатовимірні статистичні залежності коефіцієнта нафтовилучення від ряду параметрів з метою прогнозування видобувного потенціалу нових покладів. Простежено вплив пружних сил пластових систем на повноту вилучення нафти для оцінки видобувних запасів покладів та запропоновано використання диференціальних коефіцієнтів стисливості нафти, води та породи як функції тиску та температури замість середніх величин для всього інтервалу зниження тиску. Встановлено залежність нафтовилучення від приведеного тиску фазової рівноваги та удосконалено методичні засади розрахунку газового фактора та видобутку леткої фази з нафтових родовищ у режимі розчиненого газу.

179. Наукові засади оцінювання низькопористих колекторів вуглеводневого газу

Автореф. дис... д-ра геол. наук04.00.17 В.О. Федишин; НАН України. Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України". Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. — Л., 2003. — 41 с. — укp.

На підставі результатів вивчення геолого-фізичних особливостей теригенних порід-колекторів сарматських відкладів Більче-Волицької зони Передкарпатского прогину та верхньовізейських - Дніпровсько-Донецької западини, процесів взаємодії з пластовими флюїдами запропоновано нові методичні підходи до обгрунтування кондиційних значень параметрів низькопористих колекторів залежно від їх розташування в межах продуктивного горизонту, визначення ємнісних характеристик порід за керном та прогнозування дебіту газу з продуктивних пластів за даними термометричних і промислово-геофізичних досліджень. Доведено закономірність відхилення параметрів фільтрації флюїдів через низькопористі породи від закону Дарсі в області малих швидкостей потоку та показано відображення процесу на індикаторних діаграмах результатів дослідження свердловин на усталених режимах припливу газу. Викладено розроблені способи визначення фільтраційних параметрів колекторів за даними досліджень свердловин і керна. Подано результати оцінки запасів газу, зосереджених у низькористих колекторах об'єктів досліджень.

180. Наукові методи ідентифікації процесів коливань і вдосконалення віброзахисту обладнання кар'єрних екскаваторів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.06 А.С. Громадський; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2006. — 36 с. — укp.

Досліджено питання підвищення надійності та рівня якості кар'єрних екскаваторів за рахунок зниження вібраційних навантажень обладнання та робочого місця машиніста. Запропоновано нові напрями вдосконалення віброзахисту віброчутливого обладнання завдяки застосуванню вибраних раціональних параметрів робочого устаткування машини та використання анізотропних віброізоляторів. За цих умов досягнуто зниження вібраційних навантажень у 3 - 10 разів і у 1,5 - 3 рази підвищено напрацювання на відмову обладнання. Установлено вплив гірничотехнічних умов екскаваторного забою та резонансних коливань основних вузлів екскаватора на вібраційні навантаження обладнання. Розроблено методики розрахунку параметрів віброзахисту з урахуванням цих явищ.