LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Природничі науки в цілому

Всього — 62 Сторінка 1 із 4

1. Англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 О.М. Іващишин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Виявлено структурно-семантичні та функціонально-стилістичні особливості термінологічних словосполучень, описано механізм лінгвопрагматичної реалізації їх властивостей в англійських науково-технічних текстах з проблем техногенного впливу на довкілля. Досліджено способи диференціації термінологічних і нетермінологічних одиниць. Визначено лінгвістичний статус термінологічного словосполучення як різновиду терміна. Розглянуто природу термінологічних словосполучень, проаналізовано способи та методи термінотворення, а також шляхи вторинної деривації. Здійснено структурну та семантичну класифікацію термінологічних словосполучень на підставі аналізу їх стрижнів і залежних компонентів. Наведено результати вивчення фреймової організації науково-технічних текстів з проблем техногенного впливу на довкілля, типологічної диференціації контекстів та їх функціональних особливостей. З'ясовано роль термінологічних словосполучень у маркованості науково-технічних текстів та їх прагматичних функцій у заголовкових фреймах. Сформульовано визначення термінологічного словосполучення, спеціального дискурсу та науково-технічного тексту з питань техногенного впливу на довкілля.

2. Вилучення U(VI) та Со(II) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об'єктів навколишнього середовища

автореф. дис... канд. хім. наук21.06.01 А.А. Боголєпов; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Встановлено особливості вилучення U(VI) та Co(II) з об'єктів довкілля з використанням поліетиленіміну (ПЕІ) та етилендиамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА). Показано зв'язок між формами знаходження U(VI) та Co(II) у розчині і процесами, що відбуваються на поверхні алюмосилікатів. Виявлено, що наявність комплексоутворюючих лігандів зменшує величини сорбції металів в результаті утворення їх аніонних форм. Визначено константи утворення комплексів металів з функціональними групами поверхні мінералів. Встановлено вплив гумінових речовин, зв'язаних з їх поверхнею, на величини сорбції та десорбції U(VI) та Co(II). Запропоновано формулу розрахунку коефіцієнтів затримання металів у баромембранних методах очищення з використанням визначених констант стійкості комплексів U(VI) та Co(II) з ПЕІ, які не залежать від його структури й молекулярної маси. На підставі визначення ефективності дії десорбуючих реагентів для дезактивації грунтів від сполук U(VI) та Co(II) запропоновано амонійні солі ЕДТА.

3. Детерминантная демоэкосистема (исходные предпосылки формирования методологии)

Н.В. Сысойлов Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 295-305. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

4. Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін

автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 О.М. Королюк; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. — Житомир, 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему підвищення продуктивності самостійної роботи студентів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу в коледжах технічного профілю. Проаналізовано суть базових понять, визначено функції самостійної роботи, виділено її особливості, які впливають на продуктивність навчання природничо-математичних дисциплін. Установлено індивідуально-типологічні характеристики студентів. Досліджено їх прояв у навчальній діяльності. Розглянуто сучасні наукові підходи до організації самостійної роботи. Обгрунтовано педагогічні умови її диференціації у коледжах. Розроблено модель диференціації самостійної роботи студентів коледжів технічного спрямування у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін, експериментально підтверджено її ефективність.

5. Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 В.М. Лагутін; Укр. НДІ екол. проблем. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Розроблено наукові засади побудови концепції регіональної системи управління екологічною безпекою, яка відрізняється використанням під час здійснення моніторингу та прогнозування відомостей про умови формування аномалій космогеліогеофізичних та атмоантропогенних видів небезпеки, що обумовлюють екстремальні ситуації у навколишньому середовищі. Проаналізовано аномалії метеофакторів (тиску, інверсних ситуацій, виникнення токсичного озону), гравітаційної динаміки. Запропоновано здійснювати інтегративні оцінки прогнозу за допомогою сенсорів оптико-телевізійного біотестування та інтенсивності підрахунку фотоімпульсів еталонів радіоактивності. Розглянуто закономірності формування еконебезпеки у разі виникнення аномалій магнітного поля Землі. Експериментально встановлено флікерний закон спектра його варіацій, за наявності якого більш небезпечними (летальними для біосистем) виявляються аномалії у період мінімуму сонячної активності. Запропоновано комплексний підхід щодо вивчення варіацій стратосферного озону та небезпечних аномалій ультрафіолетового випромінювання Сонця. На підставі оригінальної розробки ексімерного лазера удосконалено метод і лідар диференційного поглинання у системі підсупутникового забезпечення контролю озону, що дозволило дослідити висотний розподіл його концентрації, що має суттєве значення для виконання міжнародних зобов'язань України у сфері визначення впливу озоноруйнівних викидів.

6. Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем

Автореф. дис... д-ра техн. наук21.06.01 С.В. Руденко; Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 35 с. — укp.

Здійснено наукове узагальнення та розв'язано важливу народногосподарську проблеми ощадження та відновлення екосистеми мікрорайону Лузанівський м. Одеси. Розроблено теоретичні та практичні засади ліквідації техногенно небезпечних об'єктів на базі концепції екологічного ризику. Розроблено концептуальну модель управління екологічним ризиком в екосистемах. Створено метод оцінок техногенного ризику на підставі теоретичних уявлень з урахуванням існуючих нормативних показників якості навколишнього середовища. Виконано формалізацію завдань управління проектом відновлення екологічної рівноваги у даному мікрорайоні. Проведено інженерно-дослідницькі роботи для дослідження, вибору та розробки оптимального варіанту проекту ліквідації технологічних ставків промивно-пропарювальної станції. Розроблено технологію ліквідації технологічних ставків. Впроваджено систему екологічного моніторингу. Підтверджено ефективність ліквідації техногенно небезпечного об'єкта.

7. Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області)

автореф. дис... канд. геол. наук21.06.01 В.С. Гошовський; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 16 с. — укp.

Розроблено методику наукового обгрунтування заходів щодо оптимізації техноприродних геосистем (ТПГ) на етапі їх функціонування та ліківідації. Досліджено сучасний стан геологічного середовища у межах ТПГ Львівщини. Установлено закономірності розвитку небезпечних геологічних процесів (НГП). Науково обгрунтовано систему регіонального моніторингу НГП. Оцінено ризик розвитку НГП на регіональному та локальному рівнях. Розраховано ризик розвитку екологічних ситуацій за умов гірничодобувних ТПГ. Запропоновано заходи з метою оптимізації екологічної безпеки та залучення інвестицій у разі трансформації Язівського сірчаного кар'єру у рекреаційну зону. Доведено економічну й екологічну доцільність спорудження Стрийського гідроенергетичного комплексу.

8. Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз)

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 М.М. Гончаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено феномен екологічної кризи як чинника трансформації соціоприродної системи. Базуючись на принципі коеволюційного розвитку системи "суспільство - природа" розкрито зміст екологічної кризи та форми її виявлення. Розглянуто основні пізнавальні моделі дослідження коеволюції супільства та природи, обгрунтовано ефективність саме синергетичної моделі у дослідженні соціоприродних суперечностей. За цього головну увагу приділено аспекту ознак екологічної кризи та її розгортання у процесі глобалізації. Наголошено, що подолання соціоприродних протиріч можливе за умови зміни парадигм техно-економоцентричної на культуродомінантну, згідно з якою екологічна свідомість та відповідальність є основою мінімізації екологічних небезпек. Показано, що пріоритетність екологічних імператив у всій сфері людського буття обумовлена механізмами політико-правового регулювання і є основною умовою розв'язання екологічних проблем сучасності.

9. Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 О.М. Варго; Харк. ун-т Повітр. Сил ім. І.Кожедуба. — Х., 2006. — 17 с. — укp.

Здійснено соціально-філософський аналіз поняття "екологічна свідомість", яку розглянуто у широкому та вузькому сенсі слова. Проаналізовано динаміку екологічноі свідомості від стародавніх міфів до сучасності, запропоновано етапи розвитку суспільства залежно від сформованих у них типів екологічної свідомості. Показано, як поступово людина та суспільство відчужувалися від живої природи. На підставі аналізу стану екологічної свідомості згідно трьох типів сучасної цивілізації у країнах європейского типу, традиційних суспільствах Південно-Східної Азії та Україні - країні, що розвивається, розглянуто можливість створення екологічного суспільства. Зазначено, що сучасній Україні для формування такого суспільства доцільним є використання своєрідного українського менталітету, спрямованого на природу. Водночас екологічне суспільство залишається суспільством майбутнього, що можливо стане результатом злиття західноєвропейської науки та раціоналізму, а також властивого для світогляду традиційного сходу уважного ставлення до природи.

10. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.10 І.В. Книш; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено засади накопичення, систематизації та розвитку екологічного знання у докласичному, класичному та постнекласичному періодах розвитку наукового знання. Зазначено, що у класичний період увага дослідників була зосереджена на даному знанню як об'єкті дослідження, а засоби діяльності залишалися поза їх увагою у контексті монологу людини по відношенню до природи. У некласичний період зародилась екологія як наука та сформувалось уявлення про ноосферу, постала проблема "діалогу двох культур". Зауважено, що вирішити питання щодо розриву між гуманітарними та науками про природу може екологія, оскільки вона має подвійний статус природничого та гуманітарного знання. У постнекласичний період розвитку екологічного знання стала наявною проблема перегляду методів пізнання, за якого не повинна відбуватись руйнація предмета дослідження. Для цього до наукового знання запропоновано ввести етику відповідальності за діяльність людини. Однією з умов створення екологічного мислення, а у подальшому - ноосферного мислення може стати екологізація освіти та виховання. Проаналізовано підходи щодо розвитку поснекласичної освіти та виховання у світлі холістичної, тоталогічної та синергетичної концепцій. Запропоновано підходи стосовно екологізації освіти та виховання з урахуванням кордологічних ідей українського суспільства.

11. Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності еталонів

Автореф. дис... д-ра техн. наук21.06.01 В.П. Дмитриков; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 34 с. — укp.

На практичному рівні запропоновано вирішення важливої проблеми розширення можливостей екологічного моніторнигу поліциклічних сполук, які виявлють токсичні властивості, в повітряному середовищі шляхом підвищення достовірності аналітичного контролю забруднювачів на основі виявлення нових закономірностей і залежностей. Запропоновано методи удосконалення системи еколого-аналітичного контролю як головної складової екологічного моніторингу поліциклічних сполук шляхом розвитку високочутливих комп'ютерно-хроматографічних систем. Обгрунтовано доцільність спільного використання розрахованих хроматографічних індексів і фізико-хімічних характеристик для виявлення поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності еталонів методами високоефективної рідинної та газорідинної хроматографії високого ступеня розподілу речовин. З метою підвищення рівня надійності результатів визначень мікродомішок забруднювачів розроблено системи пригнічення перешкод сигналу детектора. Обгрунтовано способи корекції амплітудно-частотної характеристики фільтра сигналу детектора. Розглянуто склад поліциклічних ароматичних вуглеводнів, що містяться у повітряному середовищі підприємств металургійного комплексу. Показано можливість використання принципів хромато-спектрального аналізу забруднювачів повітряного середовища за відсутності еталонів для виявлення мікродомішок поліциклічних сполук, а також дослідження компонентного складу хімічних продуктів термічної переробки кам'яного вугілля як потенційних забруднювачів. Розроблено й апробовано методику флуоресцентного визначення бенз[а]пірену у повітряному середовищі, що базується на комп'ютерно-хроматографічній системі. Відзначено універсальний характер запропонованої методики, яку рекомендовано використовувати для проведення еколого-аналітичного контролю інших стійких органічних забруднювачів у природних середовищах. Обгрунтовано комплексний підхід щодо створення структури експертної системи екологічного моніторнигу для виявлення мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності еталонів.

12. Екологічні передумови сталого розвитку України

І.І. Устінова Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 323-328. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Наведено результати дослідження процесів екосистемної саморегуляції у розвитку урбанізованих територій України, що було зорієнтовано на виявлення екологічних передумов, параметрів та напрямків її сталого розвитку.

13. Екологічні проблеми в світлі сучасної філософії

Г.О. Корбут, А.П. Вискушенко, Г.В. Муж, Г.М. Міхеєва, Л.О. Юрик, М.С. Памірський, М.І. Дудар Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 32. — С. 211-215. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Висвітлено сучасний підхід до системи людина - суспільство - природа. Підкреслено важливість вчення В.І. Вернадського про ноосферу, значення організованості біосфери в розвитку людства. У зв'язку з глобальними екологічними проблемами й великим антропогенним навантаженням на природу доведено необхідність єдності сучасного світорозуміння, дій людства щодо збереження навколишнього середовища; показано роль філософії в цих процесах.

14. Еколого-біохімічні особливості забруднених важкими металами урбоедафотопів в межах м.Дніпропетровська

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 Т.В. Філіна; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості вмісту та розподілу важких металів у техногенних едафотопах м.Дніпропетровська. Вивчено вплив техногенезу на стан органічної речовини грунтів, а саме: зниженння загальної кількості гумусу, зміна його фракційного складу, за цього збільшується частина фульвокислот, зменшується кількість гумусових кислот, знижується вміст вуглеводів і елементів мінерального живлення рослин. У техноземах, що зазнають впливу промислових емісій, які містять сполуки важких металів, знижується активність грунтових гідролаз та оксидоредуктаз. З'ясовано диференційовану дію промислових забруднювачів на біохімічну активність грунтів за умов модельного досліду. Виявлено основні носії ферментів за умов їх локалізації у грунті - фракцій гумінових кислот. Установлено вплив промислових викидів, які містять важкі метали, на локалізацію ферментів, що має прояв у зниженні ферментативної активності препаратів гумінових кислот і підвищенні у цьому процесі ролі фульвокислот і гуміну. Забруднення важкими металами значною мірою змінює кінетику ферментативних процесів вуглеводного обміну, що спричинене спряженим збільшенням константи Міхаеліса і зменшенням максимальної швидкості ферментативної реакції, що свідчить про інгібування ферментативного процесу.

15. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія, методика, практика)

Автореф. дис... д-ра геогр. наук11.00.11 В.А. Барановський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 31 с. — укp.

Розроблено теорію, методологію та обгрунтовано методику еколого-географічного аналізу. Оцінено інтегративну геосистему "суспільство-природа" на основі картографічного моделювання. Проаналізовано досвід еколого-географічного картографування. Розкрито поняття екологічної географії, зважаючи на особливості нового конструктивного напряму географічної науки. Розроблено системну концепцію еколого-географічного картографування та його методичні засади, за якими укладено систему карт результатів еколого-географічного аналізу й оцінювання: структури й організації (карти екологічного потенціалу природного і соціально-економічного середовища та наслідків суспільно-природної взаємодії), функціонування (конструктивно-географічні карти пошуку збалансованого вирішення екологічних і соціально-економічних проблем розвитку регіонів) інтегративної геосистеми "cуспільство - природа". Запропоновано картографічне забезпечення основних етапів державної екологічної політики в Україні на основі створення картографічного антропоекологічного моніторингу навколишнього середовища як складової частини державного екологічного моніторингу.

16. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України

автореф. дис... д-ра геогр. наук11.00.11 К.Й. Кілінська; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 40 с. — укp.

Розвинуто теоретико-методологічні засади еколого-прогнозної оцінки природно-господарської різноманітності з використанням методологічних підходів до оцінювання стану навколишнього природного середовища як показника сучасної природно-господарської різноманітності, зокрема просторового аналізу природних умов і господарських процесів, що функціонують на території Карпато-Подільського регіону України. Запропоновано відповідний апарат для здійснення дослідження природно-господарської різноманітності. Створено математичну модель екологічного стану території. Запропоновано новий підхід щодо регіональності природно-господарських ландшафтів та наведено їх екологічну характеристику. Створено прогнозну модель управлінських аспектів природно-господарської різноманітності. Висвітлено стратегічні напрямки розвитку даної території.

17. Екосистеми і людина

С. Злупко Вісник НАН України. — 2001. — N3 — укp.

Входження у нове століття спонукає до глибшого аналізу перспектив поступу людства, до перегляду цілей і пріоритетів розвитку науки з урахуванням проблем сучасності, які дедалі більше набувають глобального характеру. Особливо це стосується взаємодії людини і довкілля, а точніше — забезпечення їх органічного розвитку. Про важливість цих проблем сучасній цивілізації настійно нагадують техногенні катастрофи і природні катаклізми, зростаюче забруднення біосфери. Наука має бути особливо зваженою, пильною і конструктивною, коли йдеться про взаємини людини і довкілля. У цьому контексті надзвичайно актуальні питання порушує академік НАН України М. А. Голубець у рецензованій монографії. Він, передусім, обґрунтовує потребу в екосистемології, тобто у вченні «про екосистеми, їх генезис, структурно-функціональні особливості, еволюцію та антропогенну динаміку»

18. Єдність гносеологічного та соціально-практичного в контексті гуманістичного відношення людини до природи

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 Т.О. Гайналь; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено питання гуманістичного відношення людини до природи у філософсько-культурному перерізі: утилітаризм відношення до природи у "західній" парадигмі; єдність екофільної й утилітарної форм відношення до природи, що визначає особливість "східної" парадигми. Здійснено аналіз засад і специфіки відношення до природи в Україні, що становить основу сучасної природоохоронної діяльності до природокористування. Проаналізовано єдність гносеологічного та соціально-практичного аспектів. Досліджено синкретизм міфологічних уявлень, ідейне підгрунтя природокористування у християнстві, синтез науково-технічного мислення та відношення до природи на індустріальному та постіндустріальному етапі розвитку суспільства. Показано необхідність уникнення опозиції у системі природа - людина - культура з метою збереження її складових за умов екологічної, антропологічної криз і глобалізаційних процесів.

19. Зниження екологічної небезпеки МОР та продовження терміну її використання в технологічних лініях великої протяжності

автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 Н.Л. Березуцька; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 21 с. — укp.

Досліджено проблему зниження екологічної небезпеки мастильно-охолоджувальних рідин (МОР) і продовження терміну її експлуатації у технологічних лініях великої протяжності. Розроблено способи й устаткування очищення та знезараження МОР, що дозволяє функціонувати їм у технологічних лініях більше одного року без скиду в навколишнє природне середовище та зі збереженням функціональних властивостей. Проаналізовано екологічну небезпеку МОР для природного середовища. Визначено напрямки досліджень стосовно розробки способів і устаткування очищення та знезараження МОР, що дозволяють їм функціонувати у технологічних лініях більше одного року без скидів і замін на нову зі збереженням їх функціональних властивостей. Виконано аналіз існуючих способів і устаткування для очищення та знезараження МОР. Розроблено спосіб і пристрої регулювання концентрації домішок у МОР. Вивчено вплив бактерій на фізико-хімічні властивості МОР. Досліджено бактерії, що розвиваються у МОР. Визначено властивості їх середовища, що впливають на швидкість розподілу бактеріальних клітин. Розроблено модель процесу розвитку бактерій у вигляді передатної функції промислового об'єкта. Досліджено залежність зростання об'єму біомаси бактерій за різних режимів руху емульсій у технологічних лініях та у стаціонарному стані. Вивчено властивості синьо-зеленої глини та показано можливість її застосування як активованого завантаження для фільтрів очищення МОР. Виконано економічне оцінювання результатів впровадження розроблених способів і устаткування.

20. Інструментальні програмні засоби інтеграції математичних моделей у системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.03 Д.С. Гофман; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Запропоновано нову методику створення СППР з екологічної безпеки на базі інтеграції незалежно розроблених наборів моделей, ГІС і баз даних. Для цієї мети розроблена програмно-інструментальна Система інтеграції моделей LIANA, об'єктно-орієнтована мова інтеграції моделей LIANA, набір системних і інтерфейсних засобів для різних ОС, типів прикладних задач і обміну даними. Інтеграція математичних моделей базується на описі ієрархії даних у СППР за допомогою класів мови програмування LIANA, де моделі є засобами побудови наборів даних, що відповідають сталим об'єктам. Запропонована методика та інструментальні програмні засоби застосовані при розробці восьми СППР з екологічної безпеки, що використовуються в Україні та за кордоном.