LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Природничі науки в цілому

Всього — 62 Сторінка 2 із 4

21. Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень в задачах гідрогеохімічного моніторингу

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Тетяна Георгіївна Ємел'яненко; Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2007. — 16 с. — укp.

22. Концепція сталого розвитку для України

В. Трегобчук Вісник НАН України. — 2002. — N2 — укp.

Конференція ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася 1992 р. в м. Ріо-де-Жанейро та одностайно ухвалила так звану «Декларацію Ріо», визнала концепцію сталого розвитку домінантною ідеологією функціонування земної цивілізації у ХХІ ст. Відтоді минуло майже 10 років. Однак в Україні так і не завершена підготовка надзвичайно важливого документа — Національної стратегії сталого розвитку, хоча вітчизняні вчені, насамперед з Національної академії наук, фундаментально дослідили широке коло теоретичних, концептуальних, методологічних і практичних аспектів сталого розвитку та формування екологобезпечної економіки. Тому автор повертається до аналізу ресурсо-екологічних і природоохоронних проблем у контексті сталого розвитку, порушених ним у попередній публікації (Екологобезпечна економіка: альтернативи немає // Вісн. НАН України. — 1998. — № 3—4. — С. 15—21). Проте розглядаються ці проблеми вже під іншим кутом зору, а саме — у плані розкриття передумов і формулювання першочергових завдань щодо реалізації в Україні моделі сталого розвитку на різних ієрархічних рівнях управління.

23. Лінгвокогнітивні особливості комунікації у сфері екології (на матеріалі сучасної англійської мови)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 І.О. Розмаріца; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

На основі когнітивного та дискурсивного підходу досліджено комунікації у сфері екології. Обгрунтовано виділення екологічного дискурсу, запропоновано його визначення, розглянуто особливості та принципи організації. На підставі аналізу мовного матеріалу виокремлено основні дискурсотворчі концепти, що складають семантичну базу сучасного англомовного екологічного дискурсу. Вивчено шляхи вербалізації даних концептів в англійській мові під впливом процесу екологізації суспільної свідомості, досліджено аксіологічні одиниці, характерні для комунікації у сфері екології. Відзначено аргументативний характер екологічного дискурсу. Встановлено, що його основними комунікативними стратегіями є стратегії переконування та тиску. Виділено п'ять моделей адресантно-адресатної конфігурації. Проаналізовано засоби реалізації комунікативних стратегій у конкретних моделях адресантно-адресатної конфігурації.

24. Математична модель задачі оптимізації компоновочних рішень при синтезі екологічних та теплофізичних систем з дискретними джерелами

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 К.А. Чуріков; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено побудові та дослідженню математичної моделі задачі оптимізації компонувального синтезу систем з розподіленими параметрами, які містять рухомі (у процесі синтезу) дискретні джерела фізичного поля й елементи системи, чутливі до характеру розподілу фізичного поля. Проведено всебічне дослідження особливостей математичної моделі й показано, що вона належить до багатовимірних, нелінійних, багатоекстремальних задач математичного програмування спеціального вигляду. Розглянуто конкретні реалізації математичних моделей у застосуванні до задач оптимізації розміщення екологічно значущих об'єктів і розміщення складових елементів системи, чутливих до температурного поля. Проведено числове дослідження задач компонувального синтезу екологічних і теплофізичних систем. Запропоновано апаратурні реалізації математичних моделей оптимізації розміщення інтенсивностей дискретних джерел на посадкові місця та моделей керування інтенсивністю джерел під час пошуку їх раціонального розміщення.

25. Математичне моделювання вуглецевого балансу екосистем Карпатського регіону України

Автореф. дис. канд. техн. наук01.05.02 М.І. Густі; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2002. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено математичні моделі кругообігу вуглецю в екосистемах Карпатського регіону України з враховуванням його специфіки. Досліджено потоки вуглецю між блоками моделей та їх залежності від факторів навколишнього середовища. Створено алгоритми та програмні засоби для проведення числових експериментів, проаналізовано результати моделювання. Проведено імітаційне моделювання впливу різних сценаріїв зміни клімату та режимів користування природними ресурсами на вуглецевий баланс екосистеми регіону. Виявлено, що найбільш вразливими за умов прогнозованої зміни клімату є екосистеми ріллі, а найменше - екосистеми лісів регіону. Показано, що вибір правильного режиму користування природними ресурсами дозволить зменшити або уникнути втрат вуглецю екосистемами.

26. Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій

автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.06 О.Я. Кузьомін; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 31 с. — укp.

Розроблено методи, моделі, інформаційні технології моніторингу та ліківідації наслідків надзвичайних природних ситуацій. Запропоновано об'єктно-орієнтовану методологію розробки спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи та її компонентів. Розроблено узагальнений метод моделювання проблемної ситуації та метод пошуку прецедентів для розробки бази знань з текстів опису ситуацій експертами. Запропоновано модель природного середовища й адаптивний метод розробки структури підсистеми з використанням алгоритмічної мови ситуаційно-структурних схем алгоритмів. Наведено метод моніторингу надзвичайних природних ситуацій. Розвинуто метод повторного використання керуючих рішень. На підставі результатів проведених теоретичних і експериментальних досліджень вирішено проблему розробки інформаційної технології для створення адаптивних до умов застосування підсистем збору, передачі, обробки та відображення інформації щодо моніторингу та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

27. Моніторинг навколишнього середовища ряду регіонів України та застосування природних сорбентів для покращання екологічної ситуації

Автореф. дис... канд. хім. наук21.06.01 Й.Й. Наконечний; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Досліджено проблему організації системи контролю за станом техногенного забруднення навколишнього середовища з метою покращання екологічної ситуації. Розроблено 44 методики для визначення концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони, атмосфері населених місць і воді. Одержано результати моніторингу довкілля Чернівців і Маріуполя, які стали надійним фундаментом для управління якістю навколишнього середовища. Проведено порівняльну оцінку державних методів взяття та аналізу проб з методологіями США, що забезпечило усвідомлення надійності одержаних даних. За результатами проведених експериментальних досліджень доведено ефективність застосування природних сорбентів Кримського кілу та Черкаського бентоніту для вилучення важких металів з забруднених вод. Підібрано водорозчинні полімери, здатні ефективно адсорбуватися на частинках природного мінералу, викликаючи флокуляційне структурування, що супроводжується освітленням розчину та переходом сфлокульованої маси разом з адсорбованими металами в осад.

28. Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля: структурно-семантичні і функціональні параметри

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Е.Г. Балюта; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 2007. — 20 с. — укp.

Вперше на новітньому матеріалі здійснено системне дослідження способів і засобів поповнення словникового складу англійської мови у сфері екології з використанням синергетичного, семасіологічного й ономасіологічного підходів, методів лінгвістичного та соціолінгвістичного аналізу. Із застосуванням основних теоретичних ідей синергетики доведено закономірність збагачення та розвитку словникового складу сфери екології як відкритої нелінійної нерівноваженої системи, що проявляється у її постійному поповненні новою лексикою та фразеологією шляхом формування нових слів, семантично або формально модифікованих варіантів вже існуючих лексем і фразових інновацій. На базі корелятивних параметрів ономасіологічної та семасіологічної методології й аналізу лінгвальних одиниць встановлено закономірності динаміки механізмів номінації та структуризації семантичної парадигми мовних інновацій сфери екології. Вперше проведено соціофункціональний аналіз екологічного лексикону, виявлено ядерні центри інноваційних процесів, виокремлено клюючові "екологічно" марковані одиниці, які стають базисними у функціональних блоках екологічної сфери.

29. Обгрунтування методики комплексного використання ГІС та космічної інформації при вирішенні завдань кризового моніторингу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.12 С.О. Рябоконенко; НАН України. Ін-т геол. наук. Центр аерокосм. дослідж. Землі. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Розроблено методику комплексного застосування геоінформаційних систем (ГІС) і космічної інформації для вирішення задач кризового моніторингу. Створено концептуальну модель ГІС-технології у вигляді формалізованого структурного графа, яка містить базу еколого-технічної і соціально-економічної інформації, моделі надзвичайних ситуацій, програму формування цифрових карт ландшафтно-промислових комплексів, методики та комп'ютерні програми для рішення завдань кризового моніторингу й орієнтована на використання космічної інформації дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Запропоновано методи дешифрування космічних знімків для інтеграції матеріалів аерокосмічної зйомки у ГІС з використанням просторово-частотного аналізу, марковських моделей зображень, фрактальної геометрії. Наведено методику моделювання та прогнозування різних сценаріїв розвитку екологічної обстановки в регіоні у разі виникнення кризових ситуацій. Удосконалено методи оцінки рівня техногенного навантаження з урахуванням геологічних умов регіону дослідження.

30. Ознаки екологічної оцінки впливу СТО на навколишнє середовище міста

О.М. Петруня Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 268-275. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.

Розглянуто проблему охорони навколишнього середовища міст. Виявлено та досліджено фактори, які формують вплив від СТО на міську територію. Представлено та проаналізовано класифікацію шкідливих та небезпечних факторів, пов'язаних з охороною праці на виробництві та в побуті. Наведено перелік питань, що вимагають подальшого розгляду.

31. Основные фазы сближения структурообразующих множеств детерминантной демоэкосистемы

Н.В. Сысойлов Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 306-321. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

32. Особливості екологічної свідомості в умовах наслідків техногенної катастрофи

Автореф. дис... д-ра психол. наук19.00.01 В.О. Скребець; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 32 с. — Бібліогр.с.27-30с. — укp.

Здійснено комплексне експериментально-теоретичне дослідження екологічної свідомості у проявах її природоплинної адаптації за умов наслідків техногенної (Чорнобильської) катастрофи. Запропоновано визначення поняття екологічної свідомості й емпірично обгрунтовано її властивості, особливості етогенезу (деформацій) у поведінкових екодиспозиціях побутового рівня. З'ясовано функціональні прояви буденної екологічної свідомості, надано їх інтерпретацію, розкрито закономірності психологічного їх адаптогенезу. Здійснено валідизацію методів й організації експедиційних, "польових" екопсихологічних досліджень масової буденної свідомості у масштабах регіону.

33. Оцінка впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація

Автореф. дис... д-ра техн. наук21.06.01 Я.О. Адаменко; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2006. — 39 с. — укp.

На підставі порівняльного аналізу процедур оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у провідних країнах Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки та Австралії вперше визначено етапи виконання ОВНС для України, якими є: скринінг, скоунінг, альтернатива, участь громадськості, оцінка екологічної ситуації, які необхідно виконувати до початку проектування техногенного об'єкта, а також під час його будівництва та експлуатації. Запропоновано нову методологію визначення сучасної екологічної ситуації території та об'єкту шляхом геоінформаційногого еколого-техногеохімічного моделювання та прогнозування стану довкілля. Теоретично обгрунтовано структури баз даних екологічної інформації для десяти компонентів екосистем, на підставі яких удосконалено методологію їх картографування з використання новітніх ГІС-технологій. Вперше розроблено найбільш повну геоінформаційну систему екологічної безпеки для нафтогазового, енергетичного та рекреаційно-туристичного комплексів на прикладі різних інвестиційних проектів в Україні. Зроблено висновок, що процедура ОВНС повинна передувати запроектованій діяльності. Здійснено її практичне впровадження на нафтогазових родовищах України, зокрема під час проектування золошлаковідвалів на Бурштинській тепловій електростанції, будівництва ліній електропередач, малих гідроелектростанцій та створення нових гірськолижних курортів "Буковель" та "Бистриця" у Карпатах.

34. Оцінка впливу забруднених зливових вод з поверхні автомобільних доріг на навколишнє середовище

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 О.В. Мостепан; Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Визначено перелік пріоритетних забруднюючих речовин у складі зливових вод з поверхні автомобільних доріг. Розроблено методичні положення щодо оцінки їх впливу залежно від умов відведення у довкілля. Уточнено розрахунок максимальної витрати зливових вод з поверхні автомобільних доріг з урахуванням індивідуальної ситуації їх утворення на різних територіях і типах поперечних перерізів водовідвідних пристроїв, розташованих на автомобільних дорогах і територіях підприємств. Запропоновано систематизовані дані можливих діапазонів коливань кількісного вмісту забруднюючих речовин у складі зливових вод з водозбірних міських та позаміських територій, а також промислових підприємств різних галузей у разі відсутності або наявності системи очищення зливових вод.

35. Парадигмально-тематичні трансформації екологічних досліджень: методологічний аспект

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.09 О. М. Задубрівська; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — укp.

На підставі нового, сформульованого й обгрунтованого парадигмально-тематичного аналізу, що заснований на синтезі головних настанов концепцій Т. Куна та Дж. Холтона, здійснено реконструкцію історії розвитку методології екологічної науки, охарактеризовано її сучасний стан і перспективи подальшого розвитку. Проаналізовано три найбільш поширені в екології парадигми - геккелівсько-дарвінівську, системну та новітню, а також ті наскрізні методологічні теми, які виявилися базисними в процесі формування та застосування цих парадигм: еволюціонізм, редукціонізм, холізм. Розглянуто проблеми входження синергетичних ідей у сучасну екологію та людиновимірності. Доведено, що результатом півторастолітнього розвитку екологічної науки став перехід від спрощеної механістично-моністичної картини екологічної реальності до ціннісно зумовленої, в якій екологічний світ постає багатовимірним, непередбачуваним, сповненим життям та людиновимірним.

36. Періоди взаємодії людства з природою

Т.І. Мантула Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 14. — С. 35-38. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.

Представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особливу увагу акцентовано як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи.

37. Проблема відношення людини і природи в творчій спадщині П.А. Тутковського

П.П. Хімич Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 35. — С. 42-45. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Досліджено проблему відношення людини і природи у творчій спадщині П.А. Тутковського. Розглянуто погляди українського вченого у порівнянні з позицією В.І. Вернадського щодо місця й ролі людини в природі. У контексті сучасності проаналізовано шляхи, запропоновані П.А. Тутковським, які мали б на меті гармонізувати ці відносини та спрямувати їх у раціональне русло.

38. Прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля методом непараметричного регресійного аналізу

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 О.А. Проскурнін; Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2007. — 22 с. — укp.

Розвинуто методологію прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля у межах пошуку оптимальних форм управління екологічною безпекою. Задачу прогнозування запропоновано розв'язувати шляхом оцінювання регресійної залежності стану довкілля від техногенного забруднення за розробленим методом непараметричного регресійного аналізу. Показано перевагу розробленого методу екологічного прогнозування у порівнянні з існуючими базовими методами за невеликих обсягів натурних спостережень за станом довкілля та його забруднення. Результати досліджень рекомендовано використовувати під час розробки та проведення екологічного моніторингу, нормування природокористування та за умов дослідження впливу небезпечних об'єктів на навколишнє середовище.

39. Просторово-часова мінливість техногенного навантаження на територію регіонів України

автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 А.І. Волков; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2008. — 20 с. — укp.

Наведено результати дослідження закономірностей формування рівня техногенного навантаження на території регіонів України. Запропоновано комплексний підхід, який дозволяє оцінити стан навколишнього середовища у просторово-часовому аспекті, а також визначити основні фактори, що впливають на динаміку її трансформації. Розглянуто рівень техногенного навантаження як комплексну характеристику, яка містить показники, що визначають рівень впливу на атмосферу, гідросферу та грунтовий покрив. З урахуванням цих показників на основі реалізації кластерного аналізу на території України (у 24-х областях і Автономній Республіці Крим) виділено 5 кластерів, що дозволило комплексно оцінити екологічну ситуацію у досліджених регіонах. З застосуванням факторного аналізу проаналізовано динаміку зміни рівня техногенного навантаження у період часу 1990 - 2006 рр. Установлено загальні тенденції часового ходу аналізованих показників за допомогою побудови трендів за методом гармонійних ваг. Одержано прогностичні значення досліджених показників на 2010 р. З використанням геоінформаційного програмного пакета Mapino Professional сформовано базу даних, що містить масив статистичної інформації (для зазначеного періоду часу та прогнозні значення), а також побудовано набір тематичних карт, що описують прогноз рівня техногенного навантаження на територію регіонів України на 2010 р. Виділено регіони, що характеризуються найбільш складною екологічною обстановкою.

40. Професійна підготовка фахівців з охорони та захисту навколишнього середовища у вищих навчальних закладах Великої Британії

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 С.М. Старовойт; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

За результатами дослідження виявлено гнучку систему підготовки професійних кадрів для сфери охорони та захисту навколишнього середовища у сучасній Великій Британії. Визначено критерії професійної компетенції спеціаліста цієї сфери. Розкрито суть поняття "професійні кадри у сфері охорони та захисту навколишнього середовища". Виявлено основні критерії оцінки комплексної системи дослідження. Проведено науковий аналіз 150-ти навчальних планів і програм 40-ка різних навчальних закладів, які готують спеціалістів для цієї галузі. Розкрито основні тенденції екологічної освіти. Проаналізовано структуру та зміст 150-ти спеціалізацій на різних факультетах вищих навчальних закладів Великої Британії. Виявлено критерії дипломування фахівців у сфері охорони та захисту навколишнього середовища у даній країні.