LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Природничі науки в цілому

Всього — 62 Сторінка 3 із 4

41. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості

Автореф. дис... канд. псих. наук19.00.01 О.В. Білоус; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Розкрито сутність екологічності свідомості особистості, обгрунтовано значення досліджуваного компонента як психологічної характеристики. Встановлено належність екологічності свідомості до суб'єктивного рівня функціонування психіки. Визначено місце екологічних цінностей у системі ціннісних орієнтацій особистості. Показано специфіку формування екологічності свідомості у осіб різного фаху. Виявлено, що представники гуманітарних професій характеризуються емоційно-оціночним, а природничих спеціальностей - функціонально-динамічним ставленням до екологічної реальності. Вперше визначено цілісність характеристик екологічності свідомості, що відображаються у варіативності її проявів у когнітивній (предметність, константність, структурованість), афективній (імпульсивність, рефлексивність), діяльнісній (динамічність, сталість, стійкість) та світоглядній (мотиви - цілі) сферах. Побудовано семантичний простір груп екологічних і неекологічних понять, здійснено реконструювання образу екологічної ситуації в свідомості особистості.

42. Розвиток екологічної освіти в середніх школах Великої Британії у другій половині XX століття

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.01 Г.В. Марченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 23 с. — укp.

Досліджено історичні умови виникнення і розвитку екологічної освіти в середніх школах Великої Британії, філософсько-світоглядні, природничо-наукові, соціально-культурні, теоретико-регулятивні та психолого-педагогічні засади формування цілісної, логічно організованої системи взаємодії природи та суспільства, яка грунтується на загальнолюдських і національних цінностях, на принципах гуманізації, цілісності, неперервності, міждисциплінарності, культуровідповідності, екоцентризму. Розкрито найважливіші підходи щодо відбору та конструювання змісту і педагогічних технологій екологічної освіти в середніх школах країни, що зумовлені етнопсихологічними та культурно-історичними надбаннями британців, узагальнено досвід організації позаурочної та позашкільної природоохоронної діяльності школярів. Відзначено роль громадських організацій у формуванні екологічної культури школярів. Визначено основні тенденції розвитку екологічної освіти в середніх школах Великої Британії.

43. Розробка інформаційної технології нелінійної робастної сплайн-обробки даних в системі моніторингу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 В.М. Остропицький; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Досліджено проблему відновлення статистичних оцінок залежностей за емпіричними даними. З метою підвищення надійності відновлення моделей та виявлення структурних змін у процесах, що спостерігаються, запропоновано застососувати згладжуючі та усереднюючі сплайн-функції. Доведено теорему, що дозволяє обгрунтувати обчислювальні процедури середньоквадратичного наближення поліноміальними сплайн-регресіями. Запропоновано процедури відновлення статистичних оцінок усереднюючих та згладжуючих сплайн-регресійних одновимірних залежностей. Розроблено процедури вибору кількості та місцезнаходження вузлів склеювання сплайн-регресії, а також алгоритми перевірки значимості вузлів склеювання. Розроблено схеми багатовимірної сплайн-апроксимації на базі ступінчастого алгоритму. Реалізовано процедури та алгоритми відновлення двовимірних згладжуючих та усереднюючих сплайн-регресійних залежностей. Для одержання стійких оцінок сплайн-регресії запропоновано реалізувати робастні алгоритми. Проведено порівняльний аналіз класичних та розроблених алгоритмів на підставі практичної реалізації, що дозволяє зробити висновок про ефективність використання останніх. Розроблено інформаційну технологію автоматизованої обробки статистичних даних REOGRS, де реалізовано поряд з класичними ркалізовано запропоновані процедури, організовано взаємодію програмного середовища, баз даних і бази знань. Проведено реалізацію інформаційної підсистеми REGRS для адекватного відновлення залежностей за статистичними даними та картографування у системах екологічного моніторингу. Одержані моделі значно підвищують точність опису процесів і явищ, що мають за своєю природою структурні зміни.

44. Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення

Автореф. дис... д-ра геол. наук21.06.01 В.В. Долін; Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН та МНС України. — К., 2004. — 37 с. — укp.

Запропоновано методологію оцінки самоочищення природного середовища на підставі балансових розрахунків швидкості біогеохімічної міграції радіонуклідів у наземних екосистемах Українського Полісся. Розглянуто техногенні передумови, фізико-географічні та фізико-хімічні чинники формування поля радіоактивного забруднення. Досліджено процеси трансформації, біогенної та абіогенної міграції радіонуклідів у лучних і лісових екосистемах. З'ясовано, що інтенсивність біогеохімічного потоку радіонукліда у наземних екосистемах визначається ландшафтно-геохімічними та едафічними умовами. Вивчено процес самоочищення поверхневих водних систем Дніпровського каскаду, трансформації радіонуклідів у грунтах та поверхневих водах та виявлено єдиний геохімічний механізм водної міграції забруднювачів у навколишньому середовищі. Проведено типізацію ландшафтів радіаційно забруднених територій за швидкістю самоочищення, розроблено перспективні заходи щодо їх реабілітації.

45. Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 Є.М. Варламов; Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Розроблено методологію створення системи технічного забезпечення складних інформаційних систем (на прикладі Державної системи моніторингу довкілля (ДСМД)) та здіснено оптимізацію комплексів засобів вимірювальної техніки систем моніторингу довкілля. Проаналізовано стан оснащення засобами вимірювальної техніки існуючих систем моніторингу довкілля та визначено їх відповідність завданням і сучасним вимогам. Наведено методику збору та підготовки даних для дослідження відповідної інформації щодо оснащення аналітичних лабораторій. Розроблено бази даних, що дають змогу удосконалити процес прийняття управлінських рішень з екологічної безпеки та за надзвичайних ситуацій. Визначено рівень розробок з питань технічного забезпечення складних інформаційних систем. Узагальнено дані публікацій з даної проблеми. Розроблено модель структури щодо технічного забезпечення ДСМД, визначено його основні цілі та задачі, а також принципи розбудови і склад технічного забезпечення всієї ДСМД. Запропоновано методики, алгоритми та критерії оптимізації комплексів засобів вимірювальної техніки.

46. Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ автотранспортного профілю

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Н.О. Величко; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Вперше розроблено модель систематизації екологічних знань учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) автотранспортного профілю. Показано можливість її використання у ПТНЗ інших профільних напрямів і навчальних закладах інших рівнів акредитації після внесення певних коректив. Запропоновано методику систематизації знань з екології учнів ПТНЗ автотранспортного профілю. Встановлено критерії та рівні сформованості умінь систематизувати знання з екології. Удсконалено форми та методи екологічної освіти учнів ПТНЗ, а також методику оцінки їх навчальних досягнень. Виявлено взаємозв'язок між рівнем екологічних знань та використаними формами й методами їх систематизації. Обгрунтовано доцільність формування поетапної систематизації екологічних знань учнів ПТНЗ на засадах неперервності, системності та систематичності.

47. Системний аналіз екологічно небезпечних процесів

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.04 В.В. Заводник; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 20 с. — укp.

З використанням методів та підходів системного аналізу досліджено різнотипні екологічно небезпечні процеси різної природи. Запропоновано класифікацію цих процесів, побудовано ієрархічну структуру систем інформаційного забезпечення управління та контролю екологічного становища. Значну увагу приділено процесам, що відбуваються у суттєво важливих для життєдіяльності людства середовищах: атмосфері, грунтових водонасичених шарах, зсуві активних схилів. Розроблено математичні моделі: обробки та відновлення недостатньої первинної вимірювальної інформації, розповсюдження шкідливих газоподібних домішок в атмосфері, що виникають внаслідок хімічних перетворень; очистки водонасичених шарів від шкідливих речовин, напружено-деформованих станів зсувних масивів за умов впливу обводнювального чинника. Наведено модифікований алгоритм розв'язання матричних рівнянь з великою розрідженістю коефіцієнтів, зокрема на базі використання багатопроцесорної обчислювальної техніки з кластерною архітектурою. Здійснено комп'ютерне моделювання за запропонованими методиками.

48. Соціально-філософський аналіз детермінант формування екологічної свідомості

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 О.М. Романова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено об'єктивні та суб'єктивні детермінанти формування екологічної свідомості, опозиція яких виявляє протиріччя у відношеннях "людина - природа", "суспільство - природа", "людина - суспільство". Проаналізовано існуючі дефініції екологічної свідомості. Встановлено статус екологічної свідомості як неосновної форми суспільної свідомості. Визначено зміст екологічної свідомості періоду модерну, основу якого складає осмислення особливостей фундаментальних взаємодій "людина - природа", "суспільство - природа", "людина - суспільство". Розглянуто існуючі наукові уявлення щодо джерел сучасного вульгарно антропоцентристського відношення людини та суспільства до природи, а також екофілософські концепції. Запропоновано визначення дефініції екологічної свідомості. Виявлено та класифіковано детермінанти формування екосвідомості, розроблено методологію їх дослідження у межах новітніх after-постмодерністських тенденцій. Розроблено основні положення стратегії екобезпечного розвитку, яка формується в екологічній свідомості, та представлені інші соціокультурні механізми оптимізації процесу формування екосвідомості: екологічне виховання, екологічну освіту та формування екологічної культури соціуму.

49. Становлення етичних аспектів відношення "людина - природа"

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.07 Т.Т. Андреєва; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Проаналізовано емпіричний та теоретичний матеріал етичного ставлення людини до природи з метою систематизації. Виявлено, що історичний генезис і розвиток моральних норм і традицій у ставленні до природи у різних цивілізаціях мали суперечливий характер. Визначено, що протиставлення природи людині породжує дуалістичний стиль мислення. Доведено, що ефективним шляхом виходу з екологічної кризи є створення нових засобів філософської рефлексії та системи екологічної освіти та виховання. Розглянуто морально-етичні принципи гуманізації природи як однієї з головних умов розвитку та функціонування суспільства на сучасному етапі. Розроблено заходи гармонізації відносин людини з природою у співвідношенні з політичними, соціальними та морально-духовними критеріями.

50. Структура формирования обобщенной методологии исследования детерминантных демоэкосистем

Н.В. Сысойлов Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 23. — С. 275-285. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Зазначено, що методологія дослідження тріадних демоекосистем I типу (демоекосистем проф. Лаврика Г.І. [Д3]"[Н]?[Е]?[И]") є природним і несуперечливим структурним остовом формування узагальненої методології дослідження чотиримножних або детермінантних демоекосистем [Д4]"[Н]?[Е]?[И]?[N]".

51. Сучасна екологічна ситуація в м. Івано-Франківську та система забезпечення екологічної безпеки міської території

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 Н.В. Фоменко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено питання визначення екологічної ситуації в межах м.Івано-Франківська для створення системи його екологічної безпеки шляхом впровадження локального моніторингу масштабу 1:10 000, організації бази екологічних даних з застосуванням сучасних комп'ютерних технологій та побудови карт просторового характеру забруднювальних елементів стосовно трьох складових навколишнього середовища (атмосферного повітря, грунтів, грунтових вод). Для розв'язання зазначених задач обгрунтовано використання програмних продуктів, які слугують для систематизації, обробки, передавання, збереження, аналізу та візуалізації інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень з метою запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. Внаслідок комп'ютерного моделювання створено комплект екологічних карт і картосхем, які відображають просторовий характер поширення дванадцяти забруднювальних елементів в атмосфернму повітрі, грунтах і грунтових водах, а також створено картосхему комплексного забруднення території за сумарними показниками та кількістю забруднювальних елементів.

52. Сучасний екологізм: теоретичні засади та практичні імплікації

Автореф. дис... д-ра філософ. наук09.00.09 Т.В. Гардашук; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2006. — 36 с. — укp.

Проведено системний аналіз екологізму як ідейно-світоглядної стратегії, яка інтегрує систему цінностей, тип гуманістичної культури й етично зорієнтовану практику і спрямована на оптимізацію відносин у координатах "людина - природа" та "суспільство - довкілля". Досліджено передумови становлення екологізму, тенденції його еволюції та внутрішньої диференціації. Охарактеризовано носіїв та прихильників ідеології екологізму. На підставі аналізу ідейно-світоглядних засад і практичної спрямованості основних екологістичних концепцій (глибинної екології, соціоекології, біорегіоналізму, екофемінізму) установлено інваріанти екологізму: переорієнтацію з антропоцентризму на еко- та природоцентризм, розробку нової етики "недомінування" й "етики турботи"; сакралізацію природи та землі, віру в "мудрість природного життя"; антиглобалістську спрямованість; турботу про екологічну справедливість; просвітництво. Досліджено роль і місце принципу справедливості у сучасному екологізмі, співвідношення глобального та локального, а також підходи до побудови концепцій екоосвіти у контексті екологізму.

53. Трансуранові елементи в зоні впливу Чорнобильської атомної електростанції

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 О.О. Одінцов; НАН України. Ін-т пробл. безпеки атом. електростанцій. — К., 2005. — 24 с. — укp.

54. Трансформація смисложиттєвих орієнтирів за умов сучасної екологічної ситуації в Україні

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.09 М.П. Гладкий; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Надано об'єктивну оцінку екологічної ситуації в Україні та обгрунтовано стратегію її розвитку, а саме - стратегію стійкого розвитку. Проаналізовано зміну світоглядних і смисложиттєвих орієнтирів у відповідності з типами господарювання та природокористування щодо входження сучасного суспільства у новий його стан - ноосферний. Визначено стан і перспективи екологічної освіти та виховання, формування даної культури в Україні на порозі ХХІ ст.

55. Триадные демоэкосистемы как иерархический остов построения детерминантных демоэкосистем

Н.В. Сысойлов Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 23. — С. 262-274. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Зазначено, що методологія дослідження тріадних демоекосистем проф. Лаврика Г.І. [Д3]"[Н]?[Е]?[И]" є природним структурним остовом формування методології дослідження взаєморефлексуючої тримножної структурної зв'язки "населення [Н] - природне середовище [Е] - штучне середовище [И]" як ієрархічної підструктури чотиримножної або детермінантної демоекосистеми [Д4]"[Н]?[Е]?[И]?[N]".

56. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти)

Автореф. дис... д-ра техн. наук21.06.01 В.М. Шмандій; Укр. наук.-дослід. ін-т екол. пробл. — Х., 2003. — 36 с. рис. — укp.

Розроблено теоретичні засади формування та функціонування регіональної екологічної небезпеки, установлено загальні закономірності та особливості її техногенної складової. Доведено пріоритетність регіоналізації небезпеки у формуванні стратегії та тактики керування екологічною небезпекою. Теоретично обгрунтовано основні положення щодо цього керування за умов техногенних землетрусів - джерел нововиявленого різновиду екологічної небезпеки та однієї з регіональних її домінант. Визначено основні принципи побудови регіональної системи керування. Створено та впроваджено в індустріально навантаженому регіоні з унікальною структуризацією екологічної небезпеки комплексну систему керування, яка відрізняється ієрархічністю структури.

57. Філософсько-етичні засади екологічної освіти

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.10 Т.М. Чорноштан; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено роль етичної складової у екологічній освіті. Надання етичній проблематиці пріоритетності у викладі екологічних дисциплін зумовлює посилення їх виховного потенціалу та мотиваційну значущість стосовно студентів, які одержують гуманітарну та природничу освіту. Як філософсько-етичне підгрунтя екологічної освіти розглянуто екологічну етику, що є філософською дисципліною, яка має науковий і освітній виміри. Екологічна етика існує як поширений екологічний соціальний рух і має наукове обгрунтування як напрям сучасної етики. Гармонійне поєднання цих двох проявів екологічної етики досягається в екологічній освіті. Формування екологічно спрямованого світогляду, виховання належних екологічних цінностей та дотримання еколого-етичних принципів поведінки у студентів є основними критеріями достатнього філософського обгрунтування екологічної освіти.

58. Філософсько-методологічний аналіз процесу трансформації сучасного екологічного світогляду

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.09 О.М. Молотова; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Наведено результати філософсько-методологічного дослідження історичних тенденцій становлення та розвитку сучасного екологічного світогляду, процесу його трансформації під впливом екобіотичних чинників. Розглянуто зміст нової парадигми - екобіотичної на підставі методологічних засад системності, глобалізації, синергетики, соціокультурної детермінації, самовідновлення та розвитку духовно-практичного відношення "природа - соціум - людина". З метою адекватного осмислення синтезу природничого, соціального та людського, а також сутності та способів його відображення проаналізовано нові ідеї у філософії науки, репрезентовані екобіоетикою. Розкрито основні філософсько-методологічні засади формування екобіоетичного світогляду, відповідної свідомості та діяльності, які формуються за допомогою екобіоетичної освіти й екобіоетичного виховання.

59. Формування екологічної свідомості студентів природничих факультетів у процесі навчально-виробничої практики

автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Ю.О. Саунова; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с. — укp.

Проведено психолого-педагогічний аналіз засад формування екологічної свідомості у студентів природничих факультетів у процесі навчально-виробничої практики. Розкрито суть поняття "екологічна свідомість", розглянуто її структуру, специфіку, зміст і ознаки. Визначено суть і зміст формування екологічної свідомості майбутніх педагогів. Визначено теоретично-методологічні підходи й обгрунтовано модель комплексу педагогічних умов формування екологічної свідомості, визначено основні координати цієї моделі та функціональний склад. Розроблено педагогічну технологію формування екологічної свідомості. Визначено критерії та показники оцінки ефективності процесу її формування засобами навчально-виробничої практики. Виділено рівні сформованості даної свідомості у студентів природничих факультетів. Розв'язання завдання обгрунтування моделі комплексу педагогічних умов даного формування та їх реалізація у процесі навчально-виробничої практики дозволили максимізувати педагогічний вплив на формування кожної складової структури екологічної свідомості і, таким чином, суттєво вплинути на характер екологічної та професійної діяльності майбутніх учителів біології.

60. Формування нормативних засад для впровадження стандартів ISO 14000

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.02 В.М. Друзюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Вперше запропоновано головні нормативні засади для впровадження в Україні стандартів ДСТУ ISO 14000, що дає можливість створення державної та регіональної систем моніторингу повітря, а також міжнародного обміну одержаною інформацією. Проведено системний аналіз стандартів ISO 14000, їх взаємодії з національними стандартами та правовими умовами в Україні. Розглянуто методики для метрологічного контролю точності визначення шкідливих викидів у повітря. Наведено шляхи науково-обгрунтованого розміщення постів контролю за забрудненням повітря. Досліджено екологічний стан забруднення атмосферного повітря Львівської області. Розроблено функціональну схему регіонального моніторингу навколишнього повітряного простору. Сформульовано головні функції екологічного аудиту, окреслено напрямки його впровадження в Україні шляхом введення стандартів з екоаудиту та підготовки експертів, що забезпечить систематичну перевірку екологічного потенціалу підприємств.