LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 10 із 233

181. В медицинском вузе

Н.Ф. Дмитриенко, Е.В. Дмитриенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 3. — С. 165-168. — рус.

Рассмотрено формирование представлений о врачебной этике на материалах русской классической литературы.

182. В. Земляк - співець рідної сторони (до 75-річчя від дня народження В. Земляка)

Л.С. Монастирецький Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 1998. — N 1. — С. 70-72. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Простежено житомирський період становлення В.Земляка як письменника та публіциста, лауреата Державної премії ім. Т.Г.Шевченка. Наведено ряд цікавих фактів, що доповнюють творчий портрет відомого українського майстра слова.

183. В.Берроуз: проблематика та поетика творчості

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.04 Л.О. Гречуха; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Уперше в українському літературознавстві досліджено художню прозу В.Берроуза (1914 - 1997 рр) як цілісне естетичне явище у сукупності індивідуалізованих особливостей і важливих типологічних зв'язків з основними філософсько-естетичними напрямками, що характеризують стан сучасного культурного процесу. Проаналізовано найважливіші риси індивідуальної художньої системи й основну проблематику прозових творів автора. Розглянуто своєрідність романів письменника, визначено основні риси поетики та проблематики його творчої спадщини. Визначено головні теми та мотиви, характерні для ранніх романів письменника ("Голий сніданок", "Машина пом'якшення", "Білет, який вибухнув", "Нова експрес"). Досліджено сюжетно-композиційну специфіку зазначених творів. Значну увагу приділено новаторському методу письма, методу "розрізання та складання", який базується на елементах текстуального монтажу. Зроблено спробу визначити місце творчості В.Берроуза у сучасному літературному процесі США. Висвітлено розвиток критичної думки щодо творчого доробку автора.

184. В.Винниченко та І.Бунін: еволюція психологізму в малій прозі

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.06 Л.В. Мацевко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 24 с. — укp.

Малу прозу В.Винниченка та І.Буніна розглянуто у принципово новому теоретичному ракурсі. Досліджено твори обох письменників з точки зору специфіки художнього психологічного аналізу. Засадним принципом, на якому грунтується дослідження, є зміна ідейно-естетичних пріоритетів у літературі початку XX ст. і як наслідок - трансформація літературних жанрів. Зіставний аналіз малої прози Винниченка і Буніна довів перспективність встановлення і вивчення типологічних паралелей у їх творчості, зокрема, на рівні філософсько-світоглядного та естетичного узагальнення. Досліджено засоби психологізації, які функціонують у малій прозі, зроблено висновки: у художній системі Винниченка і Буніна домінує психологізм, як визначальний чинник характеротворення; традиційні (статичні й динамічні) засоби психологізації увиразнюються і видозмінюються, підпорядковуються неореалістичним засадам.

185. В.К.Кюхельбекер - літературний критик (Ідеї. Жанри. Стиль)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.02 О.В. Тереховська; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2004. — 20 с. — укp.

Проаналізовано літературно-критичну спадщину В.К.Кюхельбекера в ідейному та формальному (жанровому, композиційному та стилістичному) аспектах. Висвітлено літературно-критичні погляди митця у контексті вивчення літературної думки першої чверті XIX ст., встановлено імена творчих однодумців та опонентів критика. Розглянуто основні джерела формування його філософсько-естетичних і літературно-критичних поглядів, встановлено зв'язок естетики критика-декабриста з філософією Шеллінга. Виявлено відображення архаїстичних переконань В.К.Кюхельбекера у його статтях, розглянуто їх структуру, особливості жанрової природи, композиції та стилю. Уточнено місце і значення В.К.Кюхельбекера в історії російської літературної критики 1820-х рр.

186. В.М.Богуславский - "путеец языка", традиционалист-новатор теории культуры и искусства

О.В. Коваль Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 3. — С. 10-27. — Библиогр.: 28 назв. — рус.

Рассмотрена научная деятельность В.Богуславского на широком фоне современных лингвоэстетических, культурологических и семиохудожественных идей.

187. В.Шекспір у творчому світі Б.Пастернака

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.02 Ж.О. Кононова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

Дисертація присвячена проблемі "шекспіризма" творчості видатного російського поета і прозаїка ХХ століття Б.Пастернака. Визначається сутність шекспірівського впливу на оригінальну творчість Пастернака, виявляються основні теми, образи і мотиви творів Шекспіра, що знайшли відгук в поезії та прозі російського письменника. Роман Пастернака "Доктор Живаго" вперше аналізується в контексті впливу шекспірівської поезії і драматургії на оригінальну творчість Пастернака. Одержані внаслідок дослідження висновки свідчать про те, що Шекспір зіграв важливу роль у творчій еволюції російського письменника, у формуванні його світогляду і естетики, збагатив поезію і прозу Пастернака новими темами, образами і мотивами. Яскравий самобутній талант Пастернака сприяв тому, що, навіяні шекспірівською поезією образи і мотиви, як правило, одержували у нього подальший, глибоко оригінальний розвиток.

188. Валентна і невалентна сполучуваність відприкметникових іменників у сучасній українській мові

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 О.І. Ващенко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Долсіджено валентнісні властивості іменника як частини мови та виявлено спільні та відмінні риси непохідних морфологічних одиниць і відад'єктивних утворень. Охарактеризовано структурно-семантичні особливості відприкметникових іменників та їх вплив на формування валентності деад'єктивів. Вперше висвітлено валентнісні властивості відад'єктивних іменників з урахуванням їх структурних і лексико-семантичних особливостей. Виявлено специфіку валентної та невалентної сполучуваності відад'єктивних іменників. Встановлено особливості синтаксичних зв'язків та семантико-синтаксичних відношень деад'єктивів з власними поширювачами у порівнянні з валентнісними ознаками інших іменників, зокрема непохідних.

189. Валентність англомовних інновацій як ознака синергетичності макросистеми словникового складу сучасної англійської мови

О.Л. Гармаш Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 33. — С. 92-97. — Бібліогр.: 34 назв. — укp.

Вивчено явища валентності англомовних новотворів з точки зору сучасної лінгвосинергетичної парадигми. Проведені дослідження унаочнюють здатність як складових підсистем, так і всієї макросистеми словникового складу англійської мови до самоорганізації.

190. Валерій Шевчук - дослідник та інтерпретатор українського літературного бароко

автореф. дис... канд. філол. наук О.М. Солецький; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 16 с. — укp.

Досліджено прозу В.Шевчука у контексті традицій літератури українського бароко. Вивчено взаємозв'язки між його дослідницькими працями та художніми творами, що розкривають взаємодоповнювальну та взаємопереходу різностильову авторську стратегію інтерпретації барокових тестів, концепцій світу та людини. Проаналізовано наукові та художні тексти В.Шевчука, які найбільш виразно розкривають його модель інтерпретації мови та світу бароко. Проведено пошук формальних і змістових збігів у текстах різних епох, що дозволило визначити структурні, семантичні, семіотичні спорідненості інтерпретації художнього матеріалу та з'ясувати функціональність пам'яті знаку, тексту, культури бароко у прозі В.Шевчука.

191. Вариантность фразеологических единиц на уровне фразеоформы в кратком немецко-иноязычном фразеологическом словаре

М.В. Эм Культура народов Причерноморья. — 2006. — №92. — С. 93-95 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы интерпретации системы базовой фразеологии современного немецкого языка в контексте кратких немецко-иноязычных фразеологических словарей (КНИФС), типологической характеристики и вариантности фразеологических единиц.У статті розглядаються деякі питання інтерпретації системи базової фразеології сучасної німецької мови в контексті коротких німецько-іншомовних фразеологічних словників (КНІФС), типологічної характеристики і варіантності фразеологічних одиниць.The article deals with problems of interpretation of system of basic phraseology of modern German language in the context of brief German-foreign phraseological dictionaries, typological characteristics and variation of phraseological units.

192. Вариативность семантики термина ‘стиль’ в пространстве гуманитарных наук

О.Е. Павловская, И.Н. Пономаренко Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.1. — С. 183-185 — Библиогр. в конце ст.: 10 назв. — рус.

Рассматривается вариативность семантики термина «стиль» в пространстве гуманитарных наук, отражающая многоаспектные исследования данного понятия в различных научных областях этого пространства. Розглядається варіативність семантики терміну “стиль” у просторі гуманітарних наук, що відображує багатоаспектні дослідження даного поняття у різних наукових галузях цього простору. Variativity of semantics of the term „style” in the field of humanitarian sciences is viewed. It reflects multiaspect researches of this notion in various scientific spheres of this field

193. Варіантна структура локативних синтаксем

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 В.В. Коломийцева; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Уперше в українському мовознавстві здійснено комплексний аналіз локативних синтаксем української мови. З'ясовано ознаки локативності як семантично-синтаксичної та когнітивної категорії. Визначено місце локативних синтаксем у системі семантико-синтаксичних одиниць і кваліфіковано їх як предикатні одиниці, що називають просторові характеристики дії, процесу, стану, перебування предмета у навколишній дійсності. Обгрунтовано лексико-граматичний статус прислівників і прийменників як носіїв просторового значення. З використанням поняття просторовості визначено основні варіанти локативних синтаксем, а саме: семантичні, комбінаторні, морфологічні, позиційні, кожен з яких виявляє специфіку структури, семантики, засобів реалізації, оформлення та позиційного вживання в системі семантико-синтаксичних одиниць української мови. Виявлено особливості фразеотворчих і дериваційних процесів у системі локативних одиниць. Установлено ядерні та периферійні засоби та способи вираження локативного значення. З'ясовано основні моделі реалізації просторових семантико-синтаксичних відношень у сучасній українській мові.

194. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 В.О. Юносова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1998. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням варіантності відмінкових закінчень іменників у сучасній українській мові. У роботі відтворено складний процес взаємодії варіантних закінчень іменників у різні періоди функціонування української мови, встановлено нові закономірності й тенденції в розвитку варіантності відмінкових закінчень іменників, що почали простежуватися або вже чітко сформувалися в 90-х роках нашого століття.

195. Варіантність і синонімія в словосполученні й реченні

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 О.М. Гомас; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19 с. — укp.

На матеріалі творів художньої літератури XIX - XX ст. та періодичної преси 1994 - 1999 рр. досліджено питання синтаксичної синонімії та варіантності у словосполученнях та реченнях української мови. Проаналізовано синонімічні й варіантні синтаксичні конструкції з метою розмежування та системного опису понять синтаксичної синоніміки й синтаксичної варіантності. Визначено критерії віднесення синтаксичної конструкції до певного типу систематизації варіантних та синонімічних конструкцій.

196. Варіантність і синонімія в умовно-наслідкових складних реченнях

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Т.В. Бєляєва; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Розглянуто проблеми виявлення варіантів і синонімів у трьох типах складних речень з відношенням умови й наслідку. З метою розрізнення цих понять покладено протиставлення видозмін, тотожних у модальному та структурному наповненні, спільних зі стильовою віднесеністю й стилістичними прикметами, й одномодальних видозмін, близьких семантико-синтаксичним відношенням, але не тотожних формально-синтаксичними ознаками, стильовою належністю або стилістичним забарвленням. Перші з них - синтаксичні варіанти, другі - синтаксичні синоніми. Проаналізовано засоби вираження умовно-наслідкових відношень, що дало змогу вилучити з розряду умовних сполучник раз і визнати його причиновим сполучником, а також не розглядати в системі варіантів і синонімів речень з відношенням умови й наслідку сполучник аби зважаючи на те, що з його участю утворюються не власне умовні висловлення, а обмежувально-умовні.

197. Варіантно зумовлена концептуалізація діяності у сучасній англійській мові

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 М.В. Томенчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено специфіку лінгокультурних аспектів варіантно зумовленої концептуалізації дійсності з використанням головних лексико-фразеологічних засобів, регіональна маркованість яких є проекцією формування відповідних картин світу у свідомості носіїв американського, австралійського та канадського національно-територіальних різновидів сучасної англійської мови. Виявлено й описано основні варіантно зумовлені культурні концепти сучасної англійської мови як однієї з форм відображення дійсності її носіями. Значну увагу приділено вивченню вербально реалізованих базових концептів, які складають ядро ціннісної системи американців, австралійців і канадців та сприяють глибшому розумінню різноманітних об'єктів, процесів і явищ, що є підгрунтям для концептуалізації ними навколишнього світу. Досліджено лексикографічний і текстовий матеріал і показано, що проаналізовані концепти можна репрезентувати як лінгвокультурологічні поля, самобутність яких визначає наявні варіантно зумовлені особливості у концептуальних картинах світу носіїв сучасної негомогенної англійської мови.

198. Варіативність інтонації англійського офіційно-ділового діалогічного мовлення в соціолінгвістичному аспекті (експериментально-фонетичне дослідження)

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Г.О. Ющенко; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 2008. — 21 с. — укp.

На підставі вивчення експериментального матеріалу вперше виявлено провідні риси варіативності інтонаційної організації англійського офіційно-ділового діалогічного мовлення з урахувнаням його соціолінгвістичних особливостей. Визначено та систематизовано основні структурно-семантичні, соціолінгвістичні, функціонально-прагматичні й емоційно-модальні ознаки англійського діалогу в офіційно-діловій сфері. Обгрунтовано парадигму моделей просодичного оформлення офіційно-ділового мовлення, розкрито специфіку впливу соціолінгвістичних чинників, які обумовлюють його варіативність. Вперше на матеріалі англійської мови теоретично обгрунтовано й експериментально доведено функціонування інваріантної інтонаційної моделі офіційно-ділового мовлення та її варіантних соціолінгвістично маркованих просодичних ознак.

199. Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 С.Ф. Алексенко; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено структурні та функціональні ознаки просодичних підсистем, що зумовлюють варіативність інтонаційної моделі англійських висловлень-вибачень (ВВ). Встановлено соціокультурні контексти, які впливають на формування інтонаційної варіативності ВВ у мовленнєвій комунікації. На підставі дослідження експліцитних та імпліцитних мовленнєвих стратегій вибачення систематизовано функціональні та семантичні види англійських ВВ та здійснено їх класифікацію за ситуацією спілкування, прагматичною спрямованістю та ступенем емоційної насиченості, а також з урахуванням співвідношень соціальних статусів мовця та слухача. З'ясовано кореляцію функціональних і семантичних ознак ВВ з певними комплексами просодичних підсистем мовлення. Обгрунтовано та експериментально зафіксовано інваріантні ознаки, що формують просодію ВВ як одиницю інтонаційного рівня. Визначено варіанти просодичної ознаки інтонаційної моделі ВВ, які сприяють розрізненню їх функціональних і семантичних видів у офіційних і неофіційних ситуаціях спілкування.

200. Варіативність інтонаційної моделі висловлення-подяки у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 І.В. Чарікова; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — укp.

Вперше здійснено систематизацію та класифікацію соціально обумовлених емоційних і прагматичних видів англійського висловлення-подяки. Проаналізовано характер та закономірності взаємодії просодичних підсистем у процесі реалізації у мовленні даних видів досліджуваного висловлення. Експериментально визначено парадигму моделей інтонаційного оформлення висловлення-подяки, яку представлено з урахуванням впливу його функціонально-семантичних властивостей. Розглянуто інваріантну інтонаційну модель англійського висловлення-подяки та варіантні диференційні просодичні ознаки його функціонально-семантичних видів за офіційних та неофіційних умов спілкування.