LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 11 із 233

201. Варіювання і категорія інтенсивності семантичних ознак фразеологічних дериватів (на матеріалі німецької мови)

С.Н. Денисенко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 27. — С. 27-28. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Розглянуто варіювання та категорію інтенсивності семантичних ознак фразеологічних дериватів як об'єктивних процесів, за допомогою яких відбувається розвиток фразеології, а разом з тим і мови в цілому; появу нових ФО-дериватів як наслідок фразеологічної деривації.

202. Варьирование семантики заимствованных композитов, обусловленное комбинаторными особенностями основ

А.В. Петров Культура народов Причерноморья. — 2006. — №94. — С. 122-128 — Библиогр. в конце ст. 14 назв. — рус.

В статье исследуется взаимодействие между комбинаторными особенностями заимствованных основ в составе композитов и варьированием семантики лексем.У статті досліджується взаємодія між комбінаторними особливостями запозичених основ у складі композитів та варіюванням семантики лексем.The interaction between combinatorial peculiarities of adopted stems consisting of composites and the variation of lexemes semantics is analyzed in the article.

203. Василь Пачовський - лірик

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 Е.Ю. Балла; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франк., 2002. — 20 с. — укp.

У контексті драматичних і науково-публіцистичних праць Василя Пачовського, на матеріалах розвитку раннього українського модернізму досліджено поетику ліричної творчості письменника. Проаналізовано збірки поета, розглянуто творчю еволюцію митця, а також фольклоризм як стильову домінанту ранньої лірики поета. Розглянуто його мариністику, виділено символістські та національно-патріотичні мотиви лірики "закарпатського" етапу творчості. Визначено рівень засвоєння та інтерпретації поетом фольклорного, легендарно-міфологічного та біблійного матеріалів, кращих творів української літератури та західноєвропейського символізму. Досліджено тему Закарпаття в творах письменника.

204. Василь Стус: еволюція поетичного мислення

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 О.А. Рарицький; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Досліджено характер розвитку й естетичну природу творчості поета, а також визначено проблематику його поезій та своєрідність художнього втілення у різних поетичних формах. Розглянуто витоки, філософський зміст та масштабність лірики митця. Значну увагу приділено особливостям його інтелектуалізму.

205. Вербалізація концепту ВЛАДА у сучасному британському газетному дискурсі

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Ольга Олександрівна Чорновол-Ткаченко; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

206. Вербалізація концепту кохання в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти

Автореф. дис... канд. філол. наук Г.А.. Огаркова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне вивчення концепту кохання в сучасній англійській мові як складного ментального поняття, представленого в єдності його змістового, образного, ціннісного складових і дискурсивній реалізації. Наукове дослідження проведено у межах когнітивного, аксіологічного та психолінгвістичного підходу щодо опису культурної специфіки мов світу. Особливу увагу приділено вивченню вербально-оформлених уявлень про концепт кохання, об'єктивований в сучасній англійській мові різнорівневими лінгвістичними засобами: від лексем на позначення самого почуття до дискурсивної взаємодії закоханих. Показано, що кохання як вербалізована універсалія позначена в англійській мові культурною специфікою на когнітивному та дискурсивному рівнях і безпосередньо пов'язана з системою цінностей англомовної лінгвокультури.

207. Вербалізація концепту «fauna» у романах сестер Бронте

А.Б. Підгорна Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.2. — С. 82-83 — Библиогр. в конце ст. 12 назв. — укp.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.

208. Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства XX - початку XXI ст.

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 К.С. Карпова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Вивчено мовну картину сучасного американського суспільства, визначено її особливості, сформовані під впливом національної культури, етнічної свідомості, менталітету нації з урахуванням соціокультурної варіативності англійської мови. Наукове дослідження виконано з використанням когнітивного, лінгвокультурологічного, етнолінгвістичного й аксіологічного підходів сучасної лінгвістики. Розглянуто засоби вербалізації національно-специфічних концептів і цінностей американської мовної картини світу , в яких відображено своєрідність національного характеру, менталітету, способу життя американської спільноти, а також найважливіші суспільно-політичні й економічні процеси, що відбувалися в США у XX - на початку XXI ст. і докорінно вплинули на подальший розвиток країни та формування глобального іміджу США як світової супердержави. Досліджено прецедентні імена (Martin Luther King Jr., Elvis Presley, Marilyn Monroe, Bill Gates, Donald Trump), що мають символьні характеристики в американській культурі XX - початку XXI ст., розглянуто особливості їх функціонування в комунікативному просторі США. Виявлено лексичні одиниці, усталені словосполучення, оказіоналізми, ідіоми, паремії, що відображають культурно-історичні та суспільно-політичні концепти американського суспільства. Проаналізовано особливості відображення в лексиці та фразеології сучасної англійської мови домінантних американських цінностей. Досліджено вербальну репрезентацію типових рис національного характеру американців в сучасній англійській мові.

209. Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.02 М.О. Шведова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Зазначено, що образні стереотипи - ментальні структури, основою яких є умовний образ, взаємопов'язаний з конкретним явищем дійсності у контексті певної культурної традиції. Образні стереотипи характеризуються культурною детермінованістю, стабільністю й образністю семантики. На матеріалі російської мови виявлено сім основних образних стереотипів сприйняття часу, а саме: часу, ізоморфного простору, що оточує людину; часу в образі істоти або предмета, що прямує по землі, воді або небу; часу в образі потоку (води, повітря); часу в образі рослини; часу в образі предмета, що твориться міфічною істотою (нитки, книги); часу в образі ресурсу, який розтрачується (предмета, що згорає, води, що витікає, грошей, що витрачаються). Стереотипні образи сприйняття часу можна поділити на такі, що розгортаються у горизонтальній площині (таких більшість: "майбутнє попереду, а минуле позаду від людини", "час рухається вперед"), і розташовані вертикально (теперішній час уявляється локалізованим десь угорі, а минулий (минаючий) "іде" униз, у темряву, безодню.

210. Вербалізація пропозиційних тривалентних предикатів в українській мові

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 О.Ю. Грипас; Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Здійснено комплексний аналіз тривалентних предикатів. Охарактеризовано пропозиційні схеми відношень між тривалентними предикатами й аргументами як логічною основою семантичної структури речення. З'ясовано механізми представлення пропозицій предикатом та валентно залежними від нього компонентами, а також заповнення позицій цих компонентів певними граматичними формами слів у реченні, побудованому за структурною моделлю, релевантною ситуації. Для аналізу перетворень виокремлено тривалентні семантичні предикати, які на логіко-семантичному рівні формують пропозиційну структуру з трьома обов'язковими валентно залежними компонентами: динамічними предикатами набуття/втрати локативності, набуття/втрати посесивності, набуття/втрати партитивності, а також статистичний компаративний предикат.

211. Вербалізація спонукальної інтенції у російському рекламному тексті

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.02 Н.В. Паршук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Вивчено вербальні та невербальні засоби впливу російської реклами на свідомість споживача з метою спонукання його до придбання товару. На підставі аналізу друкованих рекламних оголошень дореволюційного, радянського та сучасного періодів про продаж харчових продуктів виявлено тенденції розвитку російського рекламного тексту. Визначено вплив екстралінгвальних чинників на його структуру та словниковий склад у різні історичні періоди. Виявлено потенціал системно-структурних елементів рекламного повідомлення у процесі впливу на свідомість реципієнта. Розроблено лінгвосеміотичну модель розвитку російського рекламного тексту. Проаналізовано особливості різних рівнів рекламного тексту - від графічного до текстолінгвістичного. Виявлено спільні та розбіжні риси цих рівнів у різні історичні епохи. Визначено роль невербального компонента рекламного тексту у процесі впливу на свідомість і підсвідомість реципієнта. За результатами дослідження зроблено висновок, що рекламне оголошення формувалось як особливий жанр масмедійного тексту, суттєво збільшилось семантичне навантаження вербального компонента за рахунок скорочення довжини речення та тексту загалом, а також через зміну функції рекламного повідомлення від інформативної до функції впливу та навіювання. Для реалізації спонукальної інтенції рекламісти трьох історичних періодів використовували вербальні та невербальні засоби впливу на свідомість споживачів. Загалом, спонукальна інтенція модифікувалася від відкритих закликів до прихованих, непідконтрольних свідомості форм навіювання.

212. Вербалізація стереотипів іспаномовної культури в американському варіанті англійської мови

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 А. Б. Юнацька; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 16 с. — укp.

Вперше на новітньому мовному матеріалі було проведено лінгвокультурологічне, етнолінгвістичне та соціолінгвістичне дослідження вербалізації етнічних стереотипів в англійській мові США. Встановлено конкретні корелятивні зв'язки між етнічними стереотипами та дерогативними мовними характеристиками іспаномовних етносів в американському варіанті англійської мови. Запропоновано класифікацію етнокультурно забарвлених одиниць, зокрема, пейоративних іспанізмів та псевдоіспанізмів.

213. Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситуації "освідчення в коханні")

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.02 Н.О. Кушнір; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2005. — 15 с. — укp.

Досліджено мовленнєві тактики (МТ) у комунікативній ситуації (КС) "освідчення в коханні" з урахуванням різноманітних факторів мовленнєвого спілкування - соціальних ролей комунікантів, лексико-синтаксичних засобів, невербальних компонентів комунікацій. МТ визначено як стереотипну модель мовленнєвої поведінки певного соціуму, за допомогою якої мовець намагається реалізувати свою комунікативну інтенцію у конкретній ситуації спілкування. На підставі аналізу фактичного матеріалу виділено МТ, яким користується ініціатор мовленєвих актів у КС "освідчення в коханні". Розглянуто лексико-синтаксичні компоненти мовленнєвих актів і невербальні засоби спілкування комунікантів, які освідчуються в коханні. Завдяки здійсненому дослідженню встановлено залежність вибору МТ і невербальних засобів комунікації від соціальної ролі комуніканта. З'ясовано, що для успішного міжособистісного спілкування в КС "освідчення в коханні" вибір комунікантом найбільш психологічно доцільної форми вираження свого почуття має грунтуватися на експлікації емпатії, двоцентричного характеру любовних почуттів, здатності до ідентифікації та децентрації, що означає апріорне, безумовне прийняття іншої особистості, орієнтацію на її природну індивідуальну неповторність.

214. Вербальна і невербальна взаємодія у конфліктогенних діалогічних єдностях

І.М. Рудик Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 17. — С. 224-226. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Окреслено характерні риси невербальної поведінки комунікантів у конфліктних ситуаціях. Розглянуто правила залучення до процесу спілкування невербальних чинників, які сприяють досягненню поставленої комунікативної мети.

215. Вербальная репрезентация концептуальных детерминантов этикета в дискурсе (на примере прозы XIX века)

О.В. Анхимюк Культура народов Причерноморья. — 2003. — N37. — С. 90-94 — Библиогр. в конце ст.: 10 назв. — рус.

Эмоциональные концепты не могут быть истолкованы классическим способом, т.к. каждый язык накладывает свою собственную классификацию на эмоциональный опыт человека. Список для лингвистической семантики должен включать понятийные примитивы, принадлежащие универсальному алфавиту человеческих мыслей и имеющие семантические эквиваленты во всех языках мира. Речевой этикет воспроизводится носителями языка интуитивно и не всегда совпадает в различных культурах. Вариативность концептов для каждой разновидности речевого этикета – фреймов – дифференцируется в зависимости от условий общения, национальности, пола, личных качеств коммуникантов. Емоційні концепти не можуть бути розтлумаченім класичним шляхом, тому що кожна мова додає свою природну класифікацію до емоційного досвіду людини. Список для лінгвістичної семантики повинен мати понятійні примітиви, які належать до універсального алфавіту думок людини та мають еквіваленти в усіх мовах світу. Мовний етикет репродукується носіями мови інтуїтивно та не завжди однаковий у різних культурах. Варіативність концептів для кожного зразка мовного етикету-фреймов – відрізняється один від другого та залежить від умов спілкування, національності, статі та власних якостей комунікантів. Emotional concepts can’t be interpreted in a classical way, because, every language puts its own classification on the emotional experience of any man. The list for the linguistic semantics should include the conceptual primitives, belonging to the universal alphabet of the human thoughts and having semantic equivalents in all the languages of the world. Speech etiquette is reproduced intuitively by the native speakers and doesn’t always coincide in different cultures. Variability of the concept for each pattern of the speech etiquette-frames – differentiates according to the conditions of communication, nationality, sex (gender), personal qualities of the communication.

216. Вербальний компонент традиційного поховального обряду в поліських говорах

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 В.Л. Конобродська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 21 с. — укp.

Дисертацію присвячено описові традиційного поліського поховального обряду та його номінації. Подано структуру обряду, з'ясовано основні фактори й тенденції, що формують поховальний обряд, розкрито його світоглядну та міфологічну основу. Здійснено етнолінгвістичний аналіз поліського поховального обряду як цілісного невербального тексту, подано опис поховальнообрядової номінації поліських говорів у широкому екстралінгвальному контексті. Зроблено спробу інтерпретації семантики й символіки номінації та предметно-дійового складу поховального обряду Полісся у зв'язку з загальними змістовими характеристиками слов'янських мовних семіотичних систем. Виявлено рудименти давнього слов'янського поховального обряду та інших пов'язаних із ним ритуалів, які відбивають міфічні уявлення давніх слов'ян про смерть і потойбічне життя, що збереглися в традиційному поліському поховальному обряді. Розкрито особливості функціонування поховальнообрядових назв, шляхи їх обрядової термінологізації, умови постання, мотивацію. Описано просторову варіантність елементів поліського поховального обряду та його номінації, здійснено спробу історичної інтерпретації географічних варіантів.

217. Вербальний та невербальний аспекти дискурсивної поведінки обманника (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози)

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 М.-М.О. Рибалко; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено вербальний і невербальний аспекти дискурсивної поведінки мовця-обманника на матеріалі сучасної анголомовної художньої прози. Вивчено когнітивні, прагматичні й емотивні особливості здійснення комунікативного впливу на співрозмовника з метою введення його в оману. Установлено лінгвокогнітивні та прагматичні особливості вербального та невербального дискурсивних поведінкових компонентів, використовуваних англомовною особистістю "обманник" у контексті їх емотивності. За теорією можливих світів виявлено когнітивні закономірності виокремлення сфальшованого часопростору, побудовано інваріантну модель комунікативної поведінки обманника у термінах теорії мовної гри. З'ясовано вплив емотивного чинника на ефективність дискурсивної маніпулятивної діяльності. Розглянуто варіативність співвідношення вербальних і невербальних одиниць у ситуаціях, ініційованих обманником та його комунікативним партнером відповідно. Внаслідок проведеного дослідження виявлено та систематизовано різні типи стратегічно-тактичних поведінкових комплексів уведення комунікативного партнера в оману.

218. Вербальні й невербальні засоби емпатизації діалогічного дискурсу (на матеріалі англомовної прози ХХ століття)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Л.В. Козяревич; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено вербальні та невербальні маркери позначення емпатії, які, корелюючи одне з одним, сприяють емпатизації дискурсу. Розкрито природу емпатії в аспекті емотіології та прагмалінгвістики. Виокремлено емоційний, когнітивний, соціальний, комунікативний і прагматичні параметри емпатії. Обгрунтовано роль даного феномену в контексті гармонізації міжособистісних стосунків комунікантів у мовленнєвій взаємодії. Установлено основні розряди номінативних одиниць, які використовуються для позначення емпатії у сучасній англійській мові. Визначено характер їх семантичної організації. З'ясовано прагматичні різновиди емпатійних висловлювань, а також місце таких висловлень у системі мовленнєвих актів. Виявлено та конкретизовано закономірності функціонування невербальних засобів на позначення емпатії, виведено глобальну та локальні дискурсивні стратегії та тактики вираження емпатії.

219. Вертикальний контекст як значеннєвий компонент сатиричного тексту: система символів сатиричного тексту

І.В. Розова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N89. — С. 81-83 — Библиогр. в конце ст. 9 назв. — укp.

The article focuses on the problem of a symbolic system of the up-right context of a satirical text. The symbols of the up-right context are being submitted through their close relation with satirical modality presentation. В статье рассматривается проблема вертикального контекста как смыслового компонента сатирического текста. Система вертикального контекста исследуется сквозь призму возникновения сатирической модальности.В роботі розглянуто значеннєві характеристики вертикального контексту. Система символів вертикального контексту дозволяє досліджувати сатиричний текст крізь призму створення сатиричної модальності.

220. Весільні пісні Поділля: функціонування, поетика, символіка

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.07 С.В. Маховська; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Досліджено проблему функціонування, поетики, символіки весільних пісень Поділля. Висвітлено аспекти взаємодії весільного обряду та весільної пісні. Вивчено історію записів весільних пісень і описів подільського весілля. Установлено ареали та специфіку побутування основних пісенних типів Поділля, їх різновидів і складових. З'ясовано художню своєрідність, жанровий склад, еволюцію та сучасний стан побутування весільної поезії. Проведено систематизацію весільного фольклору, виявлено характерні риси пісенної традиції регіону. Проаналізовано текстовий пісенний матеріал, виявлено місце весільної поезії краю в загальноукраїнському фольклорному процесі. Розглянуто еволюцію мотивів, образів, розкрито символіку творів.