LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 12 із 233

221. Весняна календарно-обрядова поезія українців: регіональна специфіка та жанрова динаміка

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.07 Т.Й. Міндер; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 18 с. — укp.

На підставі історіографічного огляду джерел та наукової літератури охарактеризовано стан дослідження весняної календарної поезії українців. Установлено основний перелік видових назв весняних пісень. З'ясовано, які з відомих назв мають регіонально-локальний діапазон поширення, а також ті, що становлять загальнонаціональну традицію. Визначено основні функції весняних пісень та ігор. Виявлено жанрову специфіку весняних календарних пісень та здійснено класифікацію весняної календарної поезії. Висвітлено структуру репертуару: Наведено обрядово регламентовані статево-вікові характеристики виконавців пісенно-ігрових текстів. Проаналіозовано акціонально-оказіональний, календарний та хронотопний контекст виконання весняних танків. Прокартографовано найвідоміші образи та мотиви.

222. Весняно-обрядовий фольклор Буковини

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.07 В.В. Костик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено весняно-обрядовий фольклор Буковини, до якого входять веснянки, гаївки, постові, воскресні та юріївські пісні. З'ясовано, що зібрані зразки весняної народної поезії Буковини мають всеукраїнський і всеслов'янський характер їм також притаманні локальні варіативні особливості. Разом з тим, виявлено цікаві етнографічні комплекси проведення весняних народних хороводів та ігор, з'ясовано успішну фольклоризацію "церковних", "побожних пісень", встановлено ступінь збереження юріївських "пастушних" пісень. Вперше в українській фольклористиці зібрано, розглянуто та проаналізовано народну поезію весняного циклу буковинського краю, реабілітовано ім'я та введено до наукового обігу праці українського письменника і фольклориста Корнила Ластівки.

223. Вживання зниженої лексики у мові друкованих засобів масової інформації та її вплив на норми літературної мови

Н.В. Линник Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.2. — С. 65-67 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — укp.

В статье рассматриваются характерные для современных средств массовой информации процессы, связанные с употреблением сниженной лексики в печатных изданиях и ее восприятием читателем. Кроме того, анализируется влияние сниженной лексики на литературные нормы украинского языка, их роль в формировании языка газеты. У статті розглядаються характерні для сучасних засобів масової інформації процеси, пов’язані з вживанням зниженої лексики у друкованих виданнях та її сприйняттям читачем. Крім того, аналізується вплив зниженої лексики на літературні норми української мови, їх роль у формуванні мови газети. The characteristic for modern mass medias processes related to the use of the reduced vocabulary in printing editions and its perception by a reader are examined in the article. In addition, influencing of the reduced vocabulary on the literary norms of Ukrainian is analysed, role in forming of language of newspaper.

224. Вживання підрядних речень у текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англомовної прози та публіцистики)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Ю.П. Бойко; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002. — 20 с. — укp.

Проведено статистичне дослідження функціонування підрядних речень у текстах художнього та публіцистичного стилів. Художне мовлення, репрезентовано п'ятьма індивідуально-авторськими стилями англійських та американських письменників ХХ ст,: Е.Хемінгуея, Ф.Фіцджеральда, А.Кроніна, Дж.Стейнбека та Т.Драйзера, публіцистичні тексти - вибіркою з редакторських статей передових англомовних газет "The Times", "Herald Tribune", "The Financial Times". Висвітлено особливості авторських та функціональних стилів на підставі статистичного аналізу частотних характеристик вживання типів підрядних речень, встановлення середнього розміру складнопідрядних речень та їх глибини.

225. Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові (на матеріалі трьох функціональних стилів)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 М.М. Лучак; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено вживання граматичних форм часу (ГФЧ) дієслова в художньому, науковому та публіцистичному стилях, їх взаємозв'язок з семантичними підкласами та побудову граматичного поля часу з ядром і периферією в системі дієслова сучасної англійської мови. Розглянуто основні підходи до виділення часових форм, стильову структуру мови, обгрунтовано виділення досліджуваних функціональних стилів та семантичних груп, проаналізовано погляди на поняття в лінгвістиці. З використанням описового методу проаналізовано частоту вживання часових форм та семантичних підкласів дієслова в трьох стилях. Застосовуючи квантитативні методи встановлено парадигматичні зв'язки між ГФЧ дієслова. На базі об'єктивних критеріїв запропоновано модель граматичного поля часу в системі дієслова сучасної англійської мови та його варіантів у функціональних стилях.

226. Взаємодія вербальних та невербальних засобів мотивації англомовної гендерно адресованої реклами

А.О. Малишенко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 34. — С. 181-184. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Розглянуто раціональну та емоційну мотивацію гендерно адресованої англомовної реклами. Реалізація мотивації здійснюється на основі аргументем й інформем, виражених оціночними номінаціями і невербальними візуальними засобами.

227. Взаємодія граматичного значення й граматичної форми у вираженні лексико-граматичної категорії роду іменника

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 В.В. Мерінов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 13 с. — укp.

Проаналізовано взаємодію граматичного значення й граматичної форми, а також явища асиметрії та варіантності у вираженні лексико-граматичної категорії роду іменника в українській мові, яка має вияв через невідповідність граматичного значення граматичній родовій формі в іменників - назв осіб за професією, посадою, званням, прізвищах іменникового типу, через граматичну полісемію іменників спільного роду, варіантність родових форм та граматичну синонімію іменників-неістот.

228. Взаємодія епічного, драматичного та ліричного начал в оповіданнях А.П.Чехова 80-х років

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.02 Н.Ю. Козирєва; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 18 с. — укp.

Проаналізовано ранню прозу одного з найвизначніших представників російської літератури кінця XIX - початку XX ст. - А.П.Чехова. Дослідження художнього світу прози Чехова надало можливість визначити головні характерні риси нових різновидів оповідання, притаманні прозі XX ст. З'ясовано найбільш важливі принципи взаємодії оповідального, драматичного та ліричного начал у прозі Чехова 1880-х рр., які стали необхідною умовою виникнення нових форм і спричиненим трансформацію жанру оповідання. Це сприяло формуванню другорядного жанру епічної прози на авансцені російської літератури в той момент, коли закінчувався певний період її розвитку та починався новий. Запропоновано опис жанрових різновидів чеховського оповідання 1880-х рр.

229. Взаємодія невербальних та вербальних компонентів ситуації комунікативного домінування в англомовному дискурсі

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Г.І. Барташева; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Вивчено взаємодію невербальних і вербальних компонентів комунікації, що використовуються у ситуаціях комунікативного домінування, яке має соціальні або ситуативні передумови. Досліджено функціонально-прагматичні особливості невербальних компонентів комунікативної поведінки домінантних індивидів та особливості номінації невербальних компонентів ситуації комунікативного домінування засобами сучасної англійської мови. Невербальними компонентами комунікації (НВК) є просодичні, кінесичні та проксемічні комунікативні компоненти. Запропоновано засоби їх номінації розподілити на групи номінацій просодичного, кінесичного та проксемічного компонентів відповідно. Визначено лексичний каркас номінацій НВК та встановлено основні засоби та принципи номінації невербальних компонентів комунікації соціально- та ситуативно-домінантних індивидів. Досліджено функціонування НВК у взаємодії з вербальними засобами, що дозволило упровадити понятття комплементарності невербальних і вербальних компонентів комунікації, у межах якої виділено два типи: квалітативну та кватитативну. Установлено основні чинники звернення соціально- та ситуативно-домінантних комунікантів до автономного використання НВК. Визначено принципи застосування НВК у комунікації соціально- та ситуативно-домінантних індивидів, виявлено соціально-дейктичну та образостворюючу функції невербальних компонентів.

230. Взаємодія словотворчих засобів із семантико-синтаксичною функцією суб'єкта

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 О.В. Рембецька; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2004. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано теоретичні засади функціональної взаємодії словотворчих засобів з семантико-синтаксичною функцією суб'єкта. Проаналізовано основні підходи щодо тлумачення понять словотвірної синонімії та словотвірної варіантності в українському мовознавстві, вказано на безпідставність класифікації спільнокореневих синонімів як словотвірних варіантів. З'ясовано семантичну специфіку діяча та носія стану, особливості їх словотвірної реалізації, встановлено потенціал корелятивних словотворчих суфіксів на позначення суб'єкта дії та суб'єкта стану, визначено межі їх функціонального зближення. Розмежовано синонімічні та псевдосинонімічні відношення між словотворчими суфіксами іменників, встановлено основні тенденції у розвитку синонімії та варіантності словотворчих суфіксів іменників - назв діяча та носія стану. Надано практичні рекомендації щодо доцільності вживання синонімічних іменникових суфіксів, враховуючи нові тенденції їх функціонування у сучасній українській літературній мові.

231. Взаємодія стилістичних засобів при створенні портретних характеристик у творах Френсіса С. Фіцджеральда

О.В. Омецинська Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 23. — С. 182-184. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Проаналізовано взаємодію стилістичних засобів під час створення портретних характеристик у творах Ф. С. Фіцджеральда, визначено роль цієї взаємодії для створення неповторних образів та надання індивідуальності стилю автора.

232. Взаємодія східної і західної традиції в українській літературі: гендерний аспект образності

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.05 С.В. Бусел; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2006. — 20 с. — укp.

Установлено генетичні витоки образів-адекватів гендерних начал в українській літературі. Виявлено їх первинну суть, зокрема, понятійне, естетичне, функціональне наповнення репрезентатів фемінного та маскулінного у східних, західних, давньоукраїнській міфологіях. Висвітлено процеси акумуляції однотипних образів, створення мегаобразів - традиційних гендерних парадигм, формування засад гендерної інтенсивності - специфіки взаємодії найдревнішої пари опозиції. Виокремлено стилістичні та тематичні функції гендерних мікрообразів української літератури (у творах Т.Г.Шевченка, М.В.Гоголя, М.М.Коцюбинського, І.Я.Франка, Лесі Українки, представників Розстріляного відродження, Л.В.Костенко, О.Забужко). Досліджено специфіку взаємодії східних і західних буттєвих і аксіологічних концепцій у гендерному ракурсі. Доведено, що семантико-символічне наповнення чинників парадигм фемінного та маскулінного корелюється з традиційно визначеними у філософії, культурології, літературі рисами східного та західного. Вагомою значеннєво-естетичною функцією образів-адекватів гендерних начал є об'єктивація у поетиці художніх творів української літератури взаємодії східної та західної традицій: того, що вибудовано на засадах філософсько-релігійних вчень Сходу та Заходу, передає концептуальні ідеї цих культурних регіонів, зберігає сутнісні елементи східного та західного мислення, узагальнює наслідки руху свідомості. Установлено, що саме гендерна специфіка формує та закріплює естетично зміст, внутрішню семантику образів, яка полягає у репрезентації східної та західної традицій. Гендерна інтенсивність у фактурі тексту не лише виявляє духовну спорідненість нашої нації з іншими етносами, але й увиразнює специфіку української ментальності, що формувалася на перетині художніх імпульсів, зумовлених традиціями Сходу та Заходу, не заперечуючи, а збагачуючи одне одного.

233. Взаємозалежність моделей граматичної сполучуваності і словозмінних форм англійського дієслова

С.С. Нагорна Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 35. — С. 193-197. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розкрито закономірності функціонування полісемантичних дієслів у наукових журнальних статтях. Ці закономірності вивчаються на матеріалі дієслівних словників філології, історії та мистецтвознавства. Визначено залежність моделей граматичної сполучуваності та словозмінних форм. Доведено залежність між частотою, повнотою реалізації словозмінної парадигми і кількістю моделей сполучуваності.

234. Взаємозв'язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів

Автореф. дис... д-ра пед. наук13.00.02 В.І. Статівка; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 40 с. — укp.

Досліджено питання формування вмінь текстотворення та текстосприйняття у аспекті їх взаємозв'язку під час розосередженої підготовки школярів до створення тексту. Запропоновано новий підхід, а саме - взаємозв'язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі їх розвитку. Опрацьовано методичну систему формування вмінь текстотворення та текстосприйняття за умов зазначеної підготовки учнів I - IX класів шкіл з російською мовою навчання. Ефективність цієї системи обгрунтовано теоретично та підтверджено практично. Розроблено програму навчання російської мови для шкіл з даною мовою викладання.

235. Взаємозв'язок жанру та пафосу в драматургії М.Булгакова

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.06 Г.А. Степанова; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1998. — 18 с. — укp.

У дисертації досліджується проблема жанроутворення в драмі як літературному роді. Жанроутворюючим фактором визнається категорія пафосу як авторської оцінки. Простежується специфіка драми як роду літератури у взаємозв'язку із пафосом та його вплив на визначення типу конфлікту драматургічного твору. Автор пропонує концепцію жанрів драматургічної спадшини М.Булгакова та визначає специфіку жанрів п'єс драматурга у зв'язку із особливостями його світовідчуття, що впливає на пафос творів.

236. Взаємозв'язок лексико-семантичних та граматичних категорій англійського дієслова

В.В. Жуковська Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 23. — С. 147-150. — Бібліогр.: 18 назв. — укp.

Досліджено міжрівневі відносини у мові. За допомогою спеціальних статистичних методів встановлено залежність між семантикою дієслова та його частотою вживання у певній моделі граматичної сполучуваності.

237. Взаємозв'язок між мовною абстракцією і семантичним перетворенням фразеологічної одиниці

В.І. Козубай Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 32. — С. 151-153. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Досліджено на прикладі англійської мови взаємозв'язок і взаємообумовленість між мовною абстракцією і семантичною структурою фразеологічної одиниці. Визначено ступінь співвідношення мовної абстракції та інтенсивності семантичного перетворення фразеологічних одиниць. Наголошено на чинниках, що беруть участь у розвитку фразеологізмів.

238. Взаємозв'язок морфологічних та синтаксичних характеристик англійського дієслова в художньому творі

В.В. Жуковська Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 31. — С. 187-190. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Розглянуто проблему взаємодії різнорівневих характеристик англійського дієслова. Доведено, що між морфологічними та синтаксичними характеристиками англійського дієслова існує зв'язок, який проявляється в тому, що окремі групи дієслівних словозмінних форм переважно вживаються в певних моделях граматичної сполучуваності. Підтверджено, що реалізація граматичних характеристик дієслова на синтаксичному рівні проходить одночасно з лексичними.

239. Взаємозв'язок у розвитку усного і писемного мовлення молодших школярів

Автореф. дис... д-ра пед. наук13.00.02 В.І. Бадер; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Вперше науково обгрунтовано систему навчання усного й писемного стилістично диференційованого зв'язного мовлення молодших школярів, яка відображає зміст і форми педагогічного впливу на процес формування культури усного та писемного мовлення з урахуванням екстралінгвістичних та інтралінгвістичних факторів. Розроблено методику навчання усного та писемного мовлення у функціонально-стилістичному аспекті: зміст, форми, методи та прийоми, систему вправ. Досліджено проблему формування умінь і навичок молодших школярів сприймати, розуміти та продукувати усні й писемні тексти. Запропоновано систему уроків розвитку усного і писемного зв'язного мовлення, доведено, що мовленнєві вміння та навички учнів формуються саме в процесі роботи над текстами усної та писемної форм мовлення.

240. Взаимодействие карибского варианта стандартного английского языка и карибского креольского

В.А. Дроздов, Н.В. Дроздова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.1. — С. 124-126 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.