LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 191 із 233

3801. Сучасні українські прізвища північної Донеччини

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Н.Ю. Булава; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено лексико-семантичні та словотвірно-структурнні особливості сучасних українських прізвищ північної Донеччини. На підставі результатів лексико-семантичного аналізу антропонімів установлено їх допрізвищеву семантику, виокремлено найчастіші антропооснови. Розкрито роль різних класів онімної й апелятивної лексики у формуванні прізвищ. У цьому аспекті визначено склад слов'янських і християнських імен та охарактеризовано семантику апелятивів української мови, відображених в основах прізвищ, що поглиблює уявлення про джерела національної ментальності. Класифіковано прізвища Донеччини з урахуванням їх словотвірно-структурної специфіки. Доведено, що аналізовані антропоніми утворилися двома основними способами словотвору - неморфологічним і морфологічним. Виявлено найтиповіші на досліджуваній території словотвірні моделі прізвищ. Укладено алфавітний та інверсійний словники сучасних українських прізвищ північної Донеччини.

3802. Сферы, в которых наблюдаются различия между значениями британских и американских единиц сленга

К.А. Мележик Культура народов Причерноморья. — 2006. — N76. — С. 73-76 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

Відмінності між значеннями британських і американських лексичних одиниць спостерігається і на рівні сленгу. Ці відмінності обумовлені як лінгвістичними, так і экстралингвистическими чинниками. Були виділені наступні сфери відмінностей між значеннями британських і американських одиниць сленгу: гендерна сфера, сфера гастронома, спорт, одяг, суспільні реалії, нецензурні виразиРазличия между значениями британских и американских лексических единиц наблюдается и на уровне сленга. Эти различия обусловлены как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. Были выделены следующие сферы различий между значениями британских и американских единиц сленга: гендерная сфера, гастрономическая сфера, спорт, одежда, общественные реалии, нецензурные выражения

3803. Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV-XVII ст.

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.17 Тарас Богданович Пиц; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. — Л., 2008. — 18 с. — укp.

3804. Східноукраїнський поетичний "канон" (за творчістю В.Сосюри, Л.Талалая, В.Стуса, П.Вольвача)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 Н.О. Поколенко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено східноукраїнський поетичний "канон" на матеріалі творчості В.Сосюри, В.Стуса, Л.Талалая, П.Вольвача. "Канон" розглянуто як сформовану традицію, що має геокультурну специфіку та регулювальну суспільну функцію. Східноукраїнський поетичний "канон" постає у межах неоромантичної парадигми (лірика В.Сосюри), моделюється, ускладнюючись екзистенційною, етико-естетичною наповнюваністю лірики В.Стуса, Л.Талалая та закріплюється у постмодерній ситуації 1990-х рр. у ліриці П.Вольвача. Провідні ознаки східноукраїнського поетичного "канону" простежено за етнокультурним, топографічним та психологічним зрізами, що дозволяє виявити структурні компоненти, а саме: емоційність, ліричну безпосередність індивідуалізм, неоромантичний кордоцентризм, інтравертний тип світовідчуття. Зазначені аспекти складають основу "східноукраїнського поетичного тексту", що простежується в образній і мотивній наповнюваності, впливаючи на тип ліричного суб'єкта. Значну увагу приділено психологічним і геополітичним засадам ідеологізації східноукраїнського "канону".

3805. Сюжет у ліриці

Т.В. Полежаєва Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 22. — С. 177-179. — Бібліогр.: 20 назв. — укp.

Висвітлено історію вивчення проблеми визначення та наявності сюжету в ліриці. Доведено, що сюжет - невід'ємна частина внутрішньої форми твору будь-якого роду.

3806. Сюжетные мотивы в драматургии А.Н. Островского начала 50-х годов ХІХ века

Н.Е. Данилюк Культура народов Причерноморья. — 2006. — №91. — С. 39-42 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — рус.

В статье рассматриваются пути раскрытия авторского отношения к действительности в комедиях Островского. Основное внимание уделено главным сюжетным мотивам, связанным с национальной и Библейской мифологией.В статті розглядуються шляхи вираження авторського відношення до дійсності. Головна увага приділена сюжетнім мотивам, які пов'язані з національною та Біблійною міфологією.The article concentrates on the ways of expression author's attitude to reality in Ostrovskiy's comedies. The main attention is put on the main plot motives, which are connected with national or Bible mythology.

3807. Т.Шторм и И. Тургенев: ‘Два варианта одного и того же человека’

Ю.В. Плишакова Культура народов Причерноморья. — 2004. — N50, Т.2. — С. 111-115 — Библиогр. в конце ст.: 24 назв. — рус.

Resume: The purpose of this article is examine the literary relationship of works T.Storm and Russian writers, the significance of the Russian theme in the life and works of T.Storm. It will consider the creative relationship between T.Storm and I.Turgenew, the influence of P.Viardot on writing of some of his poems, inter- personal relationship between A.Fet. Анотація: Ціль цієї статті – це аналіз літературного зв’язку робіт Т.Шторма і російських письменників, значення російської тематики в житті і творчості Т.Шторма. В статті розглядається літературні відносини Т.Шторма і І.Тургєнева: виплив П.Віардо на написання деяких віршів, поем, особові відношення А.Фета і Т.Шторма.

3808. Табірна проза як літературний феномен ХХ століття (на матеріалі української, російської, білоруської та польської літератур)

автореф. дис... д-ра філол. наук10.01.01; 10.01.03 Н.Г. Колошук; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. — 40 с. — укp.

Досліджено документальні жанри в українській, російській, білоруській та польській літературах XX ст. Висвітлено розвиток "табірного тексту" про радянські концтабори від 1930-х рр., зокрема, тексти-свідчення непрофесійних авторів, у контексті формування новітньої культурної парадигми з її світоглядно-естетичною кризою. Визначено два етапи, а саме: прозу, створену в'язнями сталінської доби, та дисидентську прозу 1960 - 1990-х рр. За цього розглянуто найважливіші проблемно-конфліктні колізії та вузли, поетику табірних текстів та їх рецепцію. У порівняльному аспекті досліджено ситуацію побутування табірної документалістики в українській літературі та літературах сусідніх країн, міжкультурні зв'язки та взаємовпливи яких завжди були інтенсивними. Висвітлено можливі ресурси детального вивчення белетризованих текстів - творів професійних авторів-письменників (романів, автобіографічних повістей, новел), а також неписьменницьких свідчень у найрізноманітнішій жанровій формі, далекій від знаних літературних зразків. Розвинуто теоретичне тлумачення літератури факту як царини жанрових модифікацій і словесного самовияву, що має лише самоцінно-естетичне спрямування (мистецький пошук, фіксацію та формування творчих задумів, стильові експерименти, рефлексію та самооцінку художника), виявляє авторську настанову на пошук екзистенційної правди, ваги автентичного слова, здатного знайти у стражданні сенс світобудови, сенс людини й історії з усіма її катастрофами.

3809. Тарас Шевченко і польський романтизм (топіка і символіка профетизму, лицарства, тиранії)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.05 Ю.М. Вавжинська; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

З'ясовано інтертекстуальні зв'язки та типологічні подібності у творчості Т.Шевченка та трьох визначних представників польського романтизму - А.Міцкевича, Ю.Словацького та З.Красінського, визначено самобутні риси їх літературної спадщини. Розглянуто новаторський аспект дослідження - топіко-риторичний аналіз романтичної поезії. Вказано на розширення міждисциплінарних зв'язків шляхом встановлення нових меж риторики та етики, семантики, історіографії, ідеології, поетики. Застосовано метод комплексного зіставлення до тих творів польської та української літератури, що раніше не були предметом порівняльного дослідження. Обгрунтовано доцільність під час типологічного аналізу українського та польського романтизму в окремих випадках орієнтуватися не на ідентичні, а на аналогічні явища (історичні культи, топоси). Розкрито нові аспекти в романтичній історіософії, зокрема культ історії підпорядковано культові профетизму. Уточнено розуміння малодосліджених та невиправдано ігнорованих романтичних дискурсів (профетизму, "християнського прометеїзму", релігійної неортодоксальності, антиурбанізму, "літератури заслання").

3810. Тарас Шевченко: міфологізм чи символічна образність поезії?

Т.С. Пінчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 15. — С. 202-203. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Досліджено проблему міфологізму чи символічної образності поезії Т.Шевченка, поетики його творів. Визначено, що особливістю поетики Т.Шевченка є домінування символічної образності.

3811. Творення жіночих назв з формантом -k-a у словацькій та українській мовах

Л.Т. Буднікова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 14. — С. 180-182. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Розглянуто творення жіночих атрибутивних та агентивних назв від особових назв чоловічого роду за допомогою фемінізуючого суфікса к-а словацької мови у зіставленні з відповідними українськими назвами.

3812. Твори Катерини Білокур на заняттях із української мови у ВНЗ

Т.О. Шевчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 21. — С. 149-151. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Розкрито можливі напрямки використання образотворчого мистецтва на заняттях з української мови на педагогічному факультеті.

3813. Твори Лесі Українки на уроках рідної мови

Г.В Грибан Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2001. — N 7. — С. 35-37. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Розкрито значення літературно-текстового матеріалу з творів Лесі Українки під час вивчення української мови, який сприяє збагаченню мовної культури учнів, розвитку їх образного мислення, відчуття стилю, а також активізації творчих літературних здібностей школярів.

3814. Твори Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції. Пошуки морального ідеалу

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 Л.І. Матусяк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Досліджено витоки та способи художнього втілення морального ідеалу в інтелектуальній прозі О.Кобилянської та простежено його еволюцію від абстрактно-гуманістичного до громадсько-патріотичного звучання. Окреслено основні етапи формування в творчості письменниці образу "моделі" позитивного героя - інтелігента, якому притаманні "аристократизм духу", нестримний потяг до самовдосконалення. Особливу увагу приділено програмовим творам О.Кобилянської - новелі "Думи старика" та роману "Апостол черні", у яких чітко виявлено єдність моральних і національних імперативів у світобаченні авторки.

3815. "Твори" Івана Дніпровського як цикли імпресіоністичної прози

Автореф. дис.. канд. філол. наук10.01.01 В.М. Явтушенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Проаналізовано видання "Твори" Ш.Дніпровського в 3-х томах. Визначено місце письменника в історії української літератури 1920-х рр. Особливу увагу приділено стильовій домінанті творів автора, доведено, що він є одним з найбільш послідовних представників українського імпресіонізму на завершальному етапі розвитку даного стилю в українській літературі. Кожен том "Творів" розглянуто як певну художню цілісність, цикл, описано стильову належність творів кожного циклу й основні циклотворчі мотиви. Том перший "Творів" кваліфіковано як психологічний імпресіонізм, том другий - реалістичний і том третій - натуралістичний.

3816. Творча діяльність Григорія Чубая в українській літературі 60-х - початку 80-х років XX століття

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 Д.В. Кравець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Уперше здійснено системне дослідження літературної діяльності Г.Чубая, визначено своєрідність індивідуальної поетики, окреслено місце письменника за умов літературного та культурного життя другої половини XX ст. Розглянуто рідкісні й архівні матеріали, рукописні твори, оригінальні поезії та поеми, переклади автора. Розкрито зв'язок творчості Г.Чубая з естетичними ідеями шістдесятників та постшістдесятників, спільність поетики та образних засобів, спорідненість лірики автора "Вертепу" з новітньою європейською поезією. Уперше введено в науковий обіг зафіксовані спогади, знайдені у приватних архівах автографи поета. Відтворено об'єктивний біографічний дискурс творчості. На підставі багатьох фактів та оцінок літературознавців доведено винятково важливу роль поета в літературно-мистецькому житті даного періоду, формуванні естетичних смаків молоді та поширенні чинників неформальної культури (андеграунду).

3817. Творча діяльність Марка Вовчка в галузі художнього перекладу

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 Т.П. Гаупт; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2002. — 20 с. — укp.

Вивчено творчий доробок Марка Вовчка як перекладача й організатора перекладацької справи. Проаналізовано її численні переклади творів з французької літератури, визначено їх місце у зміцненні українсько-французьких літературних зв'язків. Вперше зіставлено на літературознавчому рівні авторські переклади Марка Вовчка з першоджерелами, з'ясовано їх значення у творчій спадщині письменниці, зокрема в контексті загальноєвропейського літературного процесу.

3818. Творча еволюція Джозефа Хеллера-романіста

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.04 Л.М. Казакова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Проаналізовано романну творчість і художню манеру Дж.Хеллера в аспекті концептуального синтезу та формування філософського роману в його творчості. Висвітлено у порівняльному аспекті художньо-філософські концепції його творів з основними положеннями різних літературних теорій (модернізму, "чорного гумору", постмодернізму). Розглянуто подібність і відмінні риси тем, художніх рішень, образів романістики Дж.Хеллера та творів англо-американської літератури. Уточнено роль і місце письменника в історико-літературному процесі XX ст.

3819. Творча індивідуальність Миколи Понеділка - епіка

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 В.М. Супрун; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с. — укp.

Вперше в українському літературознавсті здійснено комплексне системне аналітико-синтетичне дослідження епічної творчості М.Понеділка, показано своєрідність його таланту з урахуванням статусу письменника-емігранта. Розглянуто основні етапи життєдіяльності та домінантні риси світовідчуття митця. Досліджено ліро-трагедійний доробок М.Понеділка, зокрема, проаналізовано його проблемно-тематичний і жанрово-стильовий аспекти, особливості творення сюжету та характерів персонажів. Показано поетикальні особливості гумористично-сатиричних творів письменника на теми життя українства в СРСР і діаспорі, розглянуто художні засоби творення мистецького світу белетриста, показано багатство мовотворчості та своєрідність прозомислення літератора, головною ознакою якого є ліризм у відображенні дійсності. Визначено ідеологічні, політичні, моральні константи творчості письменника. Висвітлено внесок М.Понеділка у розвиток літературного процесу XX ст.

3820. Творча індивідуальність Надії Кибальчич

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 Л.В. Томчук; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Розкрито сутність та особливості творчої індивідуальності української письменниці останньої чверті ХІХ - початку ХХ ст. Н.Кибальчич на основі комплексного вивчення біографічних, творчих, контактних і контекстуальних чинників. Зібрано та систематизовано окремі біографічні свідчення та спогади, висвітлено епістолярні зв'язки діячки (листування з І.Франком, Л.Українкою та ін.). Проаналізовано художню творчість, передусім малу прозу, яка характеризує творчі досягнення Кибальчич. Розглянуто питання смислу мистецтва, сенсу життя та рефлексії смерті, жіночої ідентичності, що репрезентують творчий світ митця.