LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 2 із 233

21. Авторська трансформація традиційної жанрової форми в драмі Х.Д. Граббе "Наполеон, або Сто днів"

Н.В. Євченко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 15. — С. 171-175. — Бібліогр.: 20 назв. — укp.

Розглянуто новаторські принципи й засоби Х.Д. Граббе, які сприяли епізації драми.

22. Авторський голос у художній структурі творів Тодося Осьмачки

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 О.А. Лапко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему вираження авторської свідомості у художніх творах Т.Осьмачки. Здійснено спробу визначити основні механізми об'єктивації автора у ліричних, епічних і ліро-епічних творах письменника, виявити специфіку функціонування суб'єкта вислову як модифікації авторського голосу на різних структурних рівнях художьої системи. Вивчено ліричну поезію Т.Осьмачки в аспекті співвідношення та взаємодії форм вираження авторської свідомості. Охарактеризовано ліричну особистість, репрезентантами якої є різні типи суб'єктів мовлення, а також розглянуто стратегію об'єктивації авторської свідомості у повістевій прозі митця, його поемах, оповіданні "Психічна розрядка". З'ясовано особливості функціонування суб'єкта мовлення у процесі зображення фабульних подій і розкриття психологічної сфери. Виявлено структури, що об'єктивують авторську свідомість на рівні конструювання моделі просторово-часового континууму. Творчість Т.Осьмачки розглянуто в її формально-змістовій єдності, як художню систему.

23. Авторы и сфера бытования крымскотатарской исторической прозы XV-XVIII вв.

Н.С. Сейтягьяев Культура народов Причерноморья. — 2006. — №92. — С. 60-64 — Библиогр. в конце ст. 28 назв. — рус.

В статье рассматривается проблема авторства и сферы бытования произведений исторической прозы в крымскотатарской литературе XV - XVIII вв. Анализируя данные о количестве исторических сочинений, их практическое назначение, происхождение и сословную принадлежность авторов, доказывается любовь крымских татар к истории, почетность занятия историка, популярность и широкое распространение исторической прозы в Крымском ханстве.У статті розглядається питання авторства і сфери побутування творів історичної прози в кримськотатарській літературі XV - XVIII ст. Аналізуючи дані про кількість історичних творів, їх практичне призначення, походження і станову приналежність авторів, доводиться любов кримських татар до історії, почесність заняття історика, популярність та широке розповсюдження історичної прози в Кримському хансті.The questions of authorship and sphere of usage of the historical prose in the Crimean Tatar literature of XV - XVIII centuries are researched in this article. The esteem of Crimean Tatars towards history and occupations of historian, the popularity and wide spreading of the historical prose in Crimean Khanate has been proved on the basis of analysis of information on number of the historical chronicles, their practical application, origin and walks of life of their authors.

24. Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.15 Я.В. Пузиренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філол. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Вперше у вітчизняному мовознавстві на матеріалі кількох мов індоєвропейського ареалу з використанням комплексного підходу здійснено аналіз агентивно-професійних назв жінок у протиставленні двох форм їх існування: лексикографічної (в словниках і класифікаторах професій) та узуальної (в мовних текстах різної стильової належності та даних експериментальних досліджень - опитувань одного з соціальних стратів мовців). Вивчено особливості творення агентивно-професійних назв жінок у классифікаторах професій у синхронії та діахронії та встановлено їх термінологічний статус. З'ясовано основні чинники, які впливають на функціонування назв жінок в узусі. З використанням результатів гендерного дослідження проблем агентивно-професійної номінації жінок вперше сформульовано поняття "фемінізм" стосовно осіб чоловічої статі. Розроблено й апробовано методику проведення експериментальних досліджень з вивчення дериваційного потенціалу мови у процесі творення назв осіб жіночої статі та семантики суб'єктивного словесного опису мовцями агентивно-професійних назв жінок та осіб чоловічої статі.

25. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви

автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 К.С. Усачова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Проаналізовано інтертекстуальність творчого доробку Н.Королеви. Виявлено й охарактеризовано чотири базові джерела її творів та визначено єдиний метатекст прози. Проведено системне дослідження художніх текстів письменниці, а також наявного в них автокоментаря. З'ясовано принципи використання сакральних (Святого Письма, агіографії), апокрифічних, історичних текстів, усних легенд і переказів як протекстів. Розкрито спільні та відмінні аспекти понять "легенда" та "переказ". Розглянуто особливості літературного та релігійного контекстів творчості авторки. Проаналізовано структурні та сюжетні особливості агіографії, що відрізняють її від інших жанрів. Сформульовано визначення поняття "агіографічний твір".

26. Агіографічні традиції у прозі Наталени Королевої (на матеріалі оповідання "Свята Христина (її життя та діла)")

І.В. Голубовська Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 20. — С. 145-147. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Проаналізовано авторські способи художнього осмислення житійних традицій у малій прозі Наталени Королевої.

27. Ад'єктивація та субстантивація синтаксичних одиниць у сучасній англійській мові

С.М. Єнікєєва Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 23. — С. 60-64. — Бібліогр.: 29 назв. — укp.

Досліджено один з проявів функціональної трансорієнтації лінгвальних одиниць у сучасній англійській мові - лексикалізацію синтаксичних конструкцій. Вивчення семантичних, морфологічних та синтаксичних особливостей складних слів синтаксичного типу дає підставу стверджувати, що функціональними проявами лексикалізації синтаксичних одиниць є їх субстантивація та ад'єктивація.

28. Ад'єктивний атрибут у поетичному мовленні (на матеріалах поетичних творів О.С.Пушкіна)

Автореф. дис... д-ра філол. наук10.02.02 Н.В. Підмогильна; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 35 с. — укp.

Розглянуто функціонально-семантичні особливості ад'єктивного атрибута у поетичних творах О.С.Пушкіна. Комплексно проаналізовано поетичний ад'єктив та його трактовку як лінгвістичну категорію, що виступає як один з основних чинників формування та розвитку національної та літературної мов через систему поетичних образів і фігур. Описано комплекс власне лінгвістичних параметрів поетичного ад'єктива. Систематизовано лексичні новації у сфері ад'єктивних слів у поезіях О.С.Пушкіна. Надано поняття конструкційної мовотворчості та показано відповідні синтаксичні побудови. Запропоновано типологічне тлумачення ад'єктива як епітета. Показано пряму кореляцію епітетарної творчості поета й особливостей його художнього світогляду. Розглянуто ад'єктив як компонент атрибутивної конструкції - основної структурно-функціональної ланки поетичного мовлення. Наведено основні види конструкційної мовотворчості у поетичному мовленні: з функціонально-стилістичним зрушенням, з комплексною контамінацією характеру визначального та визначуваного.

29. Ад'єктивний кольоратив та його словотвірна парадигма в сучасній російській мові

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.02 Чжун Сяовен; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 19 с. — укp.

Розглянуто об'єктивні критерії класифікації та системного опису російських ад'єктивних кольоративів. Сформовано групу основних кольоративів, виділено підгрупу базових, що визначають характер словотвірної парадигми прикметника зі значенням кольору, побудовано їх синонімічні ряди та розподілено за ціми рядами всі російські прикметники, що позначають колір. Запропоновано систему словотвірної парадигми ад'єктивного кольоратива як твірного слова, висвітлено процедуру її формування й опису російського ад'єктивного кольоратива. Сформовано систему мотиваційних класів ад'єктивного кольоратива, на їх підставі побудовано систему словотвірних парадигматичних класів прикметників, що позначають колір.

30. Адаптація англійської онімної лексики в російській мові другої половини XX початку XXI ст.

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.02 Л.В. Сосніна; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

Здійснено аналіз адаптації англійських власних імен у сучасній російській мові. На підставі вивчення всіх класів запозичених онімів у мові періодичних видань розглянуто основні напрямки їх фонетичної, морфологічної та структурної адаптації. Проведено порівняльне дослідження функціонування в російській мові англійської онімної лексики у XVIII - XIX ст. та другій половині XX - початку XXI ст. Розглянуто процеси морфологічної адаптації основних класів англійської онімної лексики. Встановлено, що введення в граматичну систему мови-реципієнта англійських онімів супроводжується їх співвіднесенням з категоріями роду, числа та відмінка. Досліджено структурну адаптацію запозичених онімів. Виявлено переважний фонетичний характер модифікації їх структурних елементів. Зазначено відсутність явища взаємозаміни під час передачі словотворчих формантів російською мовою. Розглянуто особливості атрибутивних відношень у системі англійської топонімії, реалізованих шляхом описових моделей. Досліджено здатність англійських запозичень вступати в синтаксичні відношення у складі російського речення. Особливу увагу приділено проблемі адаптації ірландських і шотландських прізвищ з компонентом Мак- та апострофом. Обгрунтовано доцільність перекладу англійських онімів російською мовою та збереження їх оригінального вигляду.

31. Адаптація французьких онімів в українській та російській мовах

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.15 І.В. Бойчук; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.

Розглянуто основні ономастичні поля, значну увагу приділено антропонімії та топонімії. Встановлено, що сучасний французький ономастикон, який пройшов довгий шлях свого розвитку, охоплює крім французьких онімів, значний алогенний прошарок, що необхідно враховувати під час адаптації французької онімної лексики. Запропновано рубрикацію для антропонімії та топонімії у французкій мові. Описано особливості французьких особових імен та варіанти їх адаптації. Вивчено лінгвальні та екстралінгвальні умови запозичення французької онімної лексики в українській та російській мовах. Подано характеристику ролі традицій в адаптації французьких онімів. Запропоновано періодизацію їх адаптації. Детально розглянуто фонетичну адаптацію та графічну реалізацію французьких онімів у сучасних українській та російській мовах: субституції в системі голосних, напівголосних, приголосних, а також передачу гемінат. Під час передачі французьких онімів засобами української або російської мов у деяких випадках виникають несправжні омоніми (проблема несправжньої омонімії). Описано морфологічну та структуру адаптацію онімних галицизмів. Особливу увагу приділено морфологічній адаптації хоронімів, ойконімів, відмінювання онімних галицизмів, родовій приналежності запозичуваних ойконімів, особливостям передачі ойконімів pluralia tantun, морфологічній адапатації оронімів, гідронімів, антропонімів. Висвітлено проблему родової приналежності запозичуваних гідронімів та антропонімів. Описано передачу демінутивної конструкції "le (la)

32. Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 С.М. Дишлева; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Комплексно описано адвербіальні дистрибутивні характеристики дієслів сучасної української літературної мови. Розкрито семантичну природу дієслівних значень. Розроблено класифікацію дієслів української мови з урахуванням їх семантико-синтаксичних диференційних ознак і функціональних особливостей. Виділено 12 основних лексико-семантичних груп (ЛСГ) дієслів, охарактеризовано їх обставинні компоненти. Визначено кількість адвербіальних поширювачів, що обумовлена характером сполучуваності дієслівних предикатів і не залежить від обсягу певної ЛСГ. Описано варіанти актуалізації адвербіальної дистрибуції предиката, визначено межі його несубстанціальних характеристик. Проаналізовано структурні схеми вираження адвербіальних поширювачів.

33. Адвербіальні синтаксеми української мови

О.М. Гандзюк Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.1. — С. 219-221 — Библиогр. в конце ст.: 7 назв. — укp.

В статье говорится об адвербиальных синтаксемах украинского языка. Анализируется категориальная специфика адвербиальных синтаксем. Называются их самые частые категориальные проявления. У статті йдеться про адвербіальні синтаксеми української мови. Аналізується категоріальна специфіка адвербіальних синтаксем. Називаються їх найуживаніші частиномовні вияви. The article deals with adverbial syntactical units in Ukrainian language. The specification of adverbial syntactical units as parts of speech is considered. The most typical representation of syntactical units is analysed.

34. Административная юстиция в новых европейских демократиях

М.В. Масаев Культура народов Причерноморья. — 2004. — N55, Т.3. — С. 206 — рус.

(Рецензия на книгу "Административная юстиция в новых европейских демократиях: практическое исследование в сфере административного права и процесса в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Польше и Украине": перевод с английского / Редакторы: Денис Дж. Галлиган, Ричард X. Ланган II и Констанс С. Никандру - Киев: АртЭк; Будапешт: Институт Открытого Общества / Институт конституционной и законодательной политики и Центр социально-правовых исследований, Оксфордский университет, 1999. - 688 с).

35. Адміністративно-територіальна лексика української мови

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Т.І. Жила; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Вперше досліджено адміністративно-територіальну лексику української мови. Зібрано лексику на позначення одиниць світського територіального поділу, зафіксовану в пам'ятках писемності XIV - XVIII ст. і новій українській літературній мові, здійснено її класифікацію за тематичними групами. Проаналізовано склад адміністративно-територіальної лексики щодо походження, досліджено семантичні процеси, що супроводжували її розвиток. З'ясовано вплив екстралінгвальних факторів на появу окремих назв та зміни у семантичній структурі лексем. Простежено динаміку розвитку семантики лексем. Вивчено особливості стилістичного використання лексем на позначення територіальних одиниць і пам'яток у сучасній українській мові. У межах досліджуваної лексики простежено спадкоємність між старим і новим варіантами української літературної мови.

36. Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 М.І. Венгринюк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Розкрито функціонально-прагматичний, образотворчий потенціал внутрішнього адресата у прозовому тексті як конструктивно-креативний елемент української прози ХХ ст. Проаналізовано функції внутрішнього адресата у прозовому тексті, зокрема, імітаційно-орієнтаційну, діалогічно-прогресійну, фреймово-актуалізаційну, когезійну. Розглянуто питання функціонально-комунікативного навантаження засобів адресації (непрямих мовленнєвих актів, пресупозиції, засобів паралінгвістики), визначено імпліцитні значення художнього (прозового) тексту з латентними образотворчими стратегіями.

37. Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному дискурсі (комунікативно-прагматичний аналіз)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Н.П. Карпчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Вивчено комунікативно-прагматичні характеристики категорії адресованості в офіційному та неофіційному дискурсах на матеріалі малих текстів, а саме: вступної статті законодавчого дискурсу та вступу науково-технічної статті (офіційний дискурс), а також анекдоту (неофіційний дискурс). Розкрито суть поняття "модель адресата" та її топологічні властивості, побудовано модель адресата офіційного і неофіційного дискурсів та власні моделі міжсуб'єктної інтеракції у межах офіційного та неофіційного дискурсів. Зазначено, що адресованість офіційного дискурсу субординованому інтелектуально-логічному адресатові-професіоналу/автоадресату, що є дорослою людиною, зумовлює добір адресантом продукційних і стилістичних стратегій, що реалізуються у домінуванні еспліцитно вираженої інформації, раціональної оцінки, побудові дискурсу за жорсткою композиційною моделлю. Адресованість неофіційного дискурсу "рівному" "загальнопрофесійному" емоційно-інтуїтивному/інтелектуально-логічному адресатові, що диференціюється за віком, іноді за статтю та національністю, визначає добір адресантом продукційних та стилістичних стратегій, що реалізуються у домінуванні імпліцитно вираженої інформації, емоційної оцінки, у побудові дискурсу за узуальною моделлю.

38. Аким Волынский о национальном вопросе

А.В. Быков Культура народов Причерноморья. — 2004. — N54. — С. 85-87 — Библиогр. в конце ст. 14 назв. — рус.

В статье исследуется вопрос об эволюции мировоззрения А.Волынского в связи с определением русского национального духа. Рассматриваются два периода в толковании национальной идеи, объясняются причины «космополитизма» и «гиперборейского монизма» видного мыслителя и литературного критика.У статті досліджується питання про еволюцію світогляду А.Волинського у зв’язку з визначенням російського національного духу, розглядаються два періоди у поясненні національної ідеї, пояснюються причини “космополітизму” та “гіперборейського монізму” відомого мислителя та літературного критика.The article deals with the question of evolution of A. Volinsky’s world outlook in connection with determination of Russian national spirit. Two periods in interpretation of national idea have been considered, the reasons of “cosmopolitism” and “hyperboreysky monism” of prominent thinker and literary critic have been explained.

39. Акмеїстичні тенденції в російській поезії останніх десятиліть XX - початку XXI ст.

Автореф. дис... д-ра філол. наук10.01.02 Т. А. Пахарєва; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 31 с. — укp.

Висвітлено акмеїзм як явище літературного процесу не тільки Срібного віку, а й XX ст. в цілому. Досліджено культурну парадигму акмеїзму як позастильового явища, сформованого на рівні поетичної ідеології. Викладено ціннісну систему, модель суб'єктності та акмеїстичну метафізичну модель світу в сучасних модифікаціях на матеріалі творчості Й. Бродського, Б. Кєнжеєва, Т. Кібірова, В. Кривуліна, Л. Лосєва, Є. Рейна, О. Сєдакової, О.Шварца. Аналіз мотивного комплексу, суб'єктної структури, ключових міфологем поезії цих авторів дозволив виявити ті вектори, що спрямовують еволюцію акмеїстичної художньої системи хронологічно вже за межами творчості акмеїстів.

40. Аксиологические особенности концепта "женщина" в русском, испанском и украинском языках

Т.А. Бондаренко, В.В. Гавриленко Культура народов Причерноморья. — 2006. — №91. — С. 30-32 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — рус.

В статье осуществляется попытка анализа концепта "женщина" в украинском, русском и испанском языках; рассматривается доминантность национальных стереотипов среди факторов, которые формируют концепт "женщина" и прослеживается двойное восприятие образа женщины: в идеальном и негативном аспектах.У даній статті здійснюється спроба аналізу концепту "жінка" в українській, російській та іспанській мовах; розглядається домінантність національних стереотипів серед чинників, які формують концепт "жінка" та простежується подвійне сприйняття образу жінки: в ідеальному та негативному аспекті.The attempt of analysis in concept "woman" in the Ukrainian, Russian and Spanish languages is carried out in given article. Domination of national stereotypes among factors is examined which form concept "woman" and binary perception in image of woman in ideal and negative aspect.