LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 3 із 233

41. Аксиологические типы восприятия художественного текста в формате интернет-форума

Л.А. Петрова Культура народов Причерноморья. — 2007. — №100. - Т.2. — С. 70-73 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — рус.

Статья посвящена проблеме читательского восприятия как аксиологического процесса. Особая роль в исследовании отводится электронным ресурсам, позволяющим экспериментировать в диапазоне интерактивного пользования. Такой подход дает возможность выявить не только читательские мотивации, но и их роль в художественной коммуникации на диахроническом срезе.Стаття присвячена проблемі читацького сприйняття як аксіологічного процесу. Особлива роль надається електронним ресурсам, які дозволяють експериментувати в діапазоні інтерактивного користування. Такий підхід дає можливість визначити не тільки читацькі мотивації, але і їх роль у художній комунікації на діахронічному рівні.The article deals with the problem of reader's perception as an acsіologic process. Particular attention is given to electronic resources due to which an experiment has been undertaken in the range of interactive use. Such an approach provides an opportunity of investigating the wide range of reader's motivation as well as their contribution to the artistic communication diachronically.

42. Аксіологічна лексика і фразеологія художньо-публіцистичних виступів 90-х років ХХ століття

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 С.І. Равлюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 23 с. — укp.

З'ясовано основні ознаки художньо-публіцистичного підстилю публіцистичного стилю української мови. Досліджено специфіку семантичної структури та функціонування в художній публіцистиці іменникових та дієслівних засобів реалізації категорії оцінки. Оцінне значення розглянуто як компонент лексичного значення слова. Виявлено типові для сучасних українських художньо-публіцистичних виступів групи номінативних одиниць, що є базовими для процесу аксіологічної номінації. Проаналізовано мотиваційні засади аксіологічних переосмислень лексичних одиниць у виділених асоціативно-тематичних полях. Здійснено класифікацію та охарактеризовано семантичні та функціональні особливості оцінних фразеологізмів. Визначено індивідуально-авторські особливості вживання аксіологічної лексики та фразеології. Установлено роль аксіологічної лексики та фразеології у формуванні оцінних ідеологем художньо-публіцистичних виступів сучасних українських письменників.

43. Аксіологічна прагмасемантика англомовного рекламного тексту

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 М.Л. Крамаренко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 21 с. — укp.

За результатами дослідження встановлено, що комунікативно-прагматичною основою для реалізації оцінки у текстах побутової, науково-технічної, фінансової реклами, реклами у сфері шоу-бізнесу є психологічні пресупозиції, які співвідносяться з прагмарелевантними оцінними концептами рекламного повідомлення та детермінують його оцінний поняттєвий зміст. Виявлено та проаналізовано прагмарелевантні словотвірні, лексико-граматичні та синтаксичні оцінні засоби, а також стилістичні прийоми вираження оцінки у текстах англомовної комерційної реклами. Здійснено тематичну стратифікацію оцінних засобів залежно від прагмарелевантних оцінних концептів. З'ясовано типові позиції оцінки у структурно-композиційній моделі рекламного тексту. Розглянуто співвідношення вербальних оцінок і паралінгвістичних компонентів рекламного тексту.

44. Аксіологічна спрямованість міфу

Н.В. Буруковська Культура народов Причерноморья. — 2002. — N39. — С. 153-154 — укp.

Мета статті – проаналізувати аксіологічну спрямованність міфу. Для реалізації цієї мети треба виконати основну задачу, яка пов'язана з аналізом цієї категорії у ряда видатних філософів

45. Аксіологічний аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату)

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.16 Д.О. Островський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Розкрито сутність понять "історичний символ" та "історичний лінгвоконцепт" в аспекті їх функціонування у комунікативно-ціннісному просторі вихідного тексту (ВТ). Розглянуто їх семантичні, функціональні, структурні ознаки. На базі спеціальної системи методик дані поняття виявлено у ВТ і розкрито їх значення. Для передачі значень названих історизмів у перекладному тексті (ПТ) розроблено систему перекладацьких трансформацій. Адекватність сприйняття значень історизмів у ПТ перевірено за допомогою порівняльно-типологічної методики. Встановлено, що найчастіше історичні реалії перекладаються за допомогою лексичних трансформацій, засобами передачі історичних символів є лексико-семантичні та структурні трансформації. Виявлено, що історичні концепти вербалізуються у ПТ за допомогою структурних трансформацій. Доведено, що структурні трансформації найбільш адекватно передають оцінність і символічність історизмів у ПТ.

46. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах

Автореф. дис... д-ра філол. наук10.02.01; Т.А. Космеда; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 32 с. — укp.

Вперше у вітчизняному мовознавстві зроблено спробу теоретичного осмислення універсальної лінгвістичної категорії оцінки. Доведено можливість розвитку аксіологічної прагмалінгвістики як нового напряму, в межах якого описано ознаки категорії оцінки в статиці та динаміці; враховано основні досягнення української лінгвофілософської думки, нового та новітнього мовознавства. Оцінку визначено як стуктурно-, функціонально- та прагмасемантичну категорію; подано характеристику типів класифікації значень категорії оцінки; описано засоби її вираження у проекції на текст. Вивчено оцінку в ракурсі мовленнєвих і міжмовних процесів конотації, нейтралізації/актуалізації, запозичення, міжмовної аналогії.

47. Аксіологічні аспекти сучасної літературної освіти

І.Б. Слоневська Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 15. — С. 6-9. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Проаналізовано методологічні засади літературної освіти в контексті становлення нової парадигми у філософії та теорії освіти. Оскільки літературна освіта - важливий чинник формування світогляду особистості, то саме аксіологічний аспект викладання літератури, зокрема зарубіжної, визначено пріоритетною методологічною засадою.

48. Аксіологічні аспекти фразеологічної мікросистеми 'Поведінка людини': психосемантичний підхід до дослідження

Н.Ф. Грозян Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.1. — С. 225-228 — Библиогр. в конце ст.: 18 назв. — укp.

В статье предложен психосемантический подход к исследованию положительного и отрицательного оценочного значения фразеологических единиц. У статті запропоновано психосемантичний підхід до дослідження позитивного й негативного оцінного значення фразеологічних одиниць. The psycho-semantics approach to the search of positive and negative meanings of phraseological unit is offered in the article.

49. Активізація пізнавальної діяльності учнів 5 - 6 класів у процесі вивчення лексики й фразеології української мови

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Т.В. Форостюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Висвітлено наукові основи активізації навчальної діяльності. Проаналізовано нагромаджений досвід вирішення проблеми . Теоретично обгрунтовано перспективні шляхи його використання на уроках мови. Визначено психолого-педагогічні умови, необхідні для розвитку пізнавальної активності учнів. Запропоновано систему роботи, яка сприяла формуванню інтересу до уроків мови. Ефективність її обгрунтовано теоретично та підтверджено практично.

50. Активізація процесу запозичення в сучасній українській мові кінця XX - початку ХХІ століття

Л.М. Архипенко Культура народов Причерноморья. — 2003. — N37. — С. 136-137 — Библиогр. в конце ст.: 2 назв. — укp.

В статье объясняются, обобщаются факторы, которые обусловливают активное вхождение иноязычной лексики в словарный состав украинского языка. У статті поясняються, узагальнюються фактори, що зумовлюють активне надходження іншомовної лексики до словникового складу української мови. The factory, pronding the active appearance of the foreign word stock to the Ukrainian are explained and generalized in the article.

51. Активні лексико-семантичні процеси в мові художньої прози кінця XX - початку XXI століть

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 М.В. Бондар; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Здійснено комплексний аналіз найтиповіших змін у лексико-семантичній системі української літературної мови кінця XX - початку XXI ст., що знайшли відображення у мові сучасних прозових текстів. Установлено специфіку активних лексико-семантичних процесів, а саме: запозичень, жаргонізації, лексичної реактивності, детермінологізації, а також процесів формування нових значень, семантичних конотацій та часових мовних ідентифікаторів аналізованого періоду. Висвітлено основні екстра- та інтралінгвальні чинники, що сприяли інтенсифікації якісних і кількісних змін у словниковому складі української мови, виявлено особливості взаємодії лексико-семантичних процесів у вербальній структурі прозового тексту, визначено місце досліджених мовних одиниць у словниковому складі сучасної української літературної мови та їх функціонально-стилістичні особливості. Запропоновано дефініцію поняття "лексико-семантичні процеси" та здійснено класифікацію активних лексико-семантичних процесів.

52. Активні процеси в ареальній фразеології сходу України

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Р.В. Міняйло; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено активні процеси в ареальній фразеології (АФО) сходу України, встановлено дериваційну базу, способи та фактори формування АФО, розкрито їх лінгвальний фразеотворчий механізм, "наступ" субстандарту на АФО. На підставі виявлених семантичних рядів, наявних картотек і словників ареальної фразеології виділено 53 концепти-образи з особливою фразеопродуктивністю, висвітлено характер образності АФО, різнобічні зв'язки між словами-концептами й ареальними фразеологічними одиницями. Досліджено вісім варіантно-синонімічних груп та засвідчено активність АФО у вербалізації зовнішнього вигляду людини, її рис і стану. У межах поля "смерть" проаналізовано складний і динамічний характер взаємодії лінгвальних і екстралінгвальних факторів. Виявлено у говірках сходу України 48 чинних структурно-семантичних і мотиваційних моделей, висвітлено їх активність, наповнення та фразеопродуктивність.

53. Активні процеси у перській комп'ютерній субмові

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.13 Г.Ю. Стахурська; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2007. — 24 с. — укp.

Зазначено, що термін - це слово чи словосполучення, що виражає певне наукове поняття. Термінологічний словотвір відображає переважно свідомий, соціально прискорений процес термінотворчості. Засвоєння іншомовних термінів є показником певної фази запозичення світових культурних цінностей. Опрацьовані у європейському мовознавстві вимоги до стандартизації семантики та структури термінів передбачають послідовне проведення принципів номінації, оцінки, уніфікації. Проникнення первісно англійської термінології Інтернету до словників інших мов розглянуто як прояв процесів інтернаціоналізації за сучасних умов. Комп'ютерна термінологія у мовах різних систем формується стихійним шляхом, а також внаслідок цілеспрямованих заходів на основі словотвірних засобів конкрентної національної мови, шляхом калькулювання або прямого запозичення. Критерії формування термінів, затверджені Академією мови та літератури Ірану, свідчать про її подальшу пуристичну орієнтацію. Наявність англійських елементів у текстах перськомовного Інтернету є пояснимим явищем. Певна група назв-"етикеток" нового засобу масової інформації виявляє свої властивості як номенклатура. За критерієм структури загальною тенденцією є відповідність простому англійському терміну простого перського, а складному англійському - складного перського. Для перських термінів-словосполучень у комп'ютерній галузі властиве збереження перських граматичних (синтаксичних) морфем і вплив англійського прототипу. За семантичною характеристикою перська комп'ютерна лексика має адекватне відтворення англомовного оригінального масиву термінів.

54. Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця XX - початку XXI ст.

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Н.Г. Скиба; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філол. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Здійснено функціонально-стилістичний аналіз фразеологічних одиниць в українській публіцистичній та художній прозі кінця XX - початку XXI ст. Сформульовано визначення явища фразеотворення як вторинної фразеологізації, синхронічної динаміки фразеологічного сладу мови. Розкрито зміст поняття "активні фразеотворчі процеси" на підставі визначення сутності семантичної структури фразеологічної одиниці як цілісної номінації за компонентної нарізнооформленості, а також функціонально-стилістичного чинника. Запропоновано трактування даного явища як оновлення, перетворення фразеологізмів шляхом модифікації відомих фразеологічних моделей методами нарощення, скорочення, субституції за контекстуальних умов. Встановлено функціональну гнучкість фразеологізмів. Запропоновано розмежування активних фразеотворчих процесів на два типи - інтенсивні та екстенсивні. Визначено основні мовні та позамовні чинники, що сприяють динамізації якісних і кількісних змін фразеологічного складу української мови. Виявлено тісний зв'язок між динамікою суспільного життя та її відображенням у мові, зокрема у фразеологічній підсистемі, яка найоперативніше реагує на позамовні чинники. Досліджено продуктивні джерела поповнення фразеологічного складу сучасної української мови.

55. Актуальне членування детермінантних складнопідрядних речень

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Н.В. Лешкова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Здійснено спробу встановити максимально повну парадигму засобів вираження комунікативної мети висловлення, з'ясувати особливості еволюції поглядів на актуальне членування речення, напрацювання його теоретичних і концептуально-засадничих принципів та простеження співвідношення актуального членування складнопідрядного речення з підрядними детермінантними з системою мовленнєвих жанрів й обсягом наявних комунікативних регістрів. Розглянуто специфіку пропозиції теми, комплексної теми, її структурних особливостей і характеристик темоідентифікаторів у структурному та функціонально-навчальному аспектах, закономірності реалізації теми в складнопідрядних реченнях з підрядними детермінантними, охарактеризовано тему як носія найменшого ступеня комунікативного динамізму (елемент незалежний від ситуації, контексту, тема може мати відому та нову інформацію). Прокоментовано препозицію теми, яка є більш тематичною, ніж ремантичною. З'ясовано функцію теми у різних типах детермінантних складнопідрядних реченнях. Проаналізовано комунікативні типи складнопідрядних речень з підрядними детермінантними та їх моделі, для кожної з яких наведено особливості тематичної та рематичної частини. Розглянуто позиційні ознаки реми у складнопідрядних реченнях з підрядними детермінантними, зокрема, увагу приділено постпозиції реми, виділено комплексну рему та висвітлено різні типи ускладнень реми (поширення, дієслівні групи, комплекси), установлено систему ремоідентифікаторів, визначено статус і функції дієслова для аналізу тема-рематичних структур.

56. Актуальні проблеми вивчення компресії сталих виразів

М. Жуйкова Культура народов Причерноморья. — 2005. — N60, Т.3. — С. 92-98 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — укp.

идиома, образный предикат, компрессия, диахрония, ідіома, образний предикат, компресія, діахронія, idiom, metaphorical predicate, compression and diachrony

57. Актуальні проблеми викладання сучасної української літературної мови у вищих навчальних педагогічних закладах

Н.В. Янчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 14. — С. 129-132. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто актуальні проблеми викладання сучасної української літературної мови на матеріалі вивчення розділів "Лексикологія" і "Фразеологія" у контексті реалізації функціонально-комунікативного підходу до вивчення мови.

58. Актуальні проблеми розвитку неології (на матеріалі сучасної англійської мови)

А.Е. Левицький Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 23. — С. 16-21. — Бібліогр.: 43 назв. — укp.

Окреслено актуальні проблеми неології на сучасному етапі розвитку мовознавства.

59. Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного в группах с английским языком обучения

Л.И. Журомская Культура народов Причерноморья. — 2003. — N37. — С. 347-350 — Библиогр. в конце ст.: 6 назв. — рус.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием социального заказа, методами обучения и учебными пособиями в русле коммуникативно-направленного обучения русскому языку иностранных учащихся. У статтi розглядаються питання, пов' язанi з оформленням соцiального замовлення, методами навчання та навчальними посiбниками в руслi комунi кативно-спрямованого навчання росiйскої мови iноземних студентiв. The article deals with some questions, connected with the forming of the social order, teaching methods and textbooks in the channel of the communicative teaching russian to the foreign students.

60. Актуальные проблемы типологии предложения

Л.А. Долгополова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.1. — С. 111-113 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.