LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 4 із 233

61. Акумуляція культурно-національного потенціалу німецького народу в усталених словесних комплексах в сучасній німецькій мові (на матеріалі концептів sparsamkeit «бережливість/ економність / ощадливість/ дбайливість», berechnung «розрахунок»)

Ю.А. Казимирова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.1. — С. 188-190 — Библиогр. в конце ст. 10 назв. — укp.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.

62. Акцентуація іменників у поезії Лесі Українки

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Р.С. Міджин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості наголошування іменників у поезії Лесі Українки. Визначено акцентні типи, зіставлено наголошування іменників слововжитку поетеси з мовною нормою кінця XIX - початку XX ст. і сучасною літературною нормою. Досліджено особливості функціонування наголосу як стилістичного засобу, а також як компонента ритміко-інтонаційної побудови поетичних творів Лесі Українки. Проаналізовано процес уніфікації наголосу в акцентних типах. Висвітлено варіантну, а також запропоновану акцентуацію. Проведено акцентуаційний аналіз, що дозволило здійснити характеристику загальних тенденцій акцентуаційних процесів у мові кінця XIX - початку XX ст. Виявлено вплив мови поетеси на кодифікацію українського наголосу. Установлено закономірності тенденції акцентуаційного розвитку іменників.

63. Акцентуація непохідних іменників у бойківських говірках

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Г.С. Кобиринка; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Здійснено аналіз акцентуації непохідних іменників бойківських говірок у словозмінній парадигмі. Визначено акцентні типи і підтипи непохідних іменників у досліджуваних говірках, а також зовнішню та внутрішню продуктивність акцентних типів. Розглянуто інтегральні та диференційні риси наголошування непохідних іменників бойківських говірок. Акцентуаційне дослідження проведено на морфологічному рівні з урахуванням словозмінних парадигм і морфемної структури слова. На підставі систематизації та аналізу відповідного матеріалу визначено три акцентні типи з нерухомим наголосом та п'ять акцентних типів з рухомим наголосом. Розподіл іменників за акцентними типами може бути використаний як релевантна ознака зіставного аналізу говірок.

64. "Аліна й Костомаров" та "Романи Куліша" В.Петрова в контексті українського культурного життя 20-х років XX століття

Автореф. дис. канд. філол. наук10.01.01 В.І. Зубань; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Проаналізовано твори "Аліна й Костомаров" та "Романи Куліша" з урахуванням інших текстів, що у 1920-х рр. в ситуації обговорення національної перспективи набули нових метажанрових ознак й утворили своєрідний інтелектуальний дискурс. Приділено особливу увагу ідейному аспекту створених В.Петровим образів Костомарова та Куліша з огляду на їх роль у процесі переоцінювання національного минулого та формування образу нової української дійсності. З'ясовано характер жанру творів "Аліна й Костомаров" та "Романи Куліша" шляхом їх зіставлення з інтелектуальними романами М.Хвильового, В.Підмогильного та М.Могилянського. Висвітлено основні прийоми трансформації біографічного матеріалу, використані автором для змалювання діячів національної історії в їх приватних проекціях. Окремо досліджено інтертекстуальні особливості цих творів.

65. Альтернативні питальні речення у французькій мові: структура, семантика, прагматика

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.05 М.О. Вишнивецька; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Уперше альтернативні питальні речення французької мови розглянуто в аспекті теорії інтегративної прагматики та рольової поліфонії, характерні тільки для аналізованих конструкцій. Досліджено структурні, семантичні та прагматичні особливості альтернативних питань у даній мові. Побудовано інваріантні мовні моделі та описано конкретні мовленнєві реалізації зазначеного типу речень.

66. Альфред Теннисон и англо-российские отношения: к вопросу о литературных стереотипах и предрассудках

Н.А. Ищенко Культура народов Причерноморья. — 2003. — N37. — С. 271-274 — Библиогр. в конце ст.: 10 назв. — рус.

В статье описываются причины формирования стереотипов и предрассудков в отношении России у английского поэта Альфреда Теннисона. У статті описано причини формування стереотипів і забобонів, відносно Росії у англійського поета Альфреда Теннісона. The article describes causes of stereotypes forming English poet – A.Tennison.

67. Амбивалентность концепта любви (по результатам ассоциативных экспериментов)

С.В. Мартинек Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.1. — С. 33-36 — Библиогр. в конце ст.: 9 назв. — рус.

В статье анализируются особенности эмоционального восприятия концепта любовь по результатам ассоциативных экспериментов с носителями украинского и русского языков. Осуществляется попытка экспликации структуры данного концепта и его амбивалентности. У статті аналізуються особливості емоційного сприйняття концепту любов за результатами асоціативних експериментів з носіями української та російської мов. Здійснюється спроба експлікації структури вказаного концепту та його амбівалентності. The author analyzes the peculiarities of emotional concept love on the basis of the results of the associative experiments incorporating the bearers of Ukrainian and Russian cultures in the article and tries to reveal the structure of the given concept and its ambivalence.

68. Америка і світ після "11 вересня" та англійська мова

Ю.А. Зацний Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 23. — С. 7-11. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

На основі теоретичних та періодичних видань останніх років проаналізовано лексико-фразеологічні інновації англійської мови, які відображають наслідки міжнародного тероризму останніх років і боротьби з ним, розкрито деякі нові словотворчі моделі і засоби.

69. Американские духовные ценности как основа национального сознания американцев

Л.К. Жукова, Е.Н. Сердюк Культура народов Причерноморья. — 2006. — N76. — С. 33-37 — Библиогр. в конце ст. 10 назв. — рус.

Впервые ставится вопрос об исследовании ментального комплекса американского народа посредством изучения системы их ценностных ориентаций. Именно духовные восприятия нации являются тем социокультурным инструментарием, с помощью которого и формируется самосознание. Представлены и исследованы понятия, которые были укоренены историей и стилем жизни, и являются близкими и понятными всем американцам, а именно: свобода личности, равенство возможностей, соперничество, материальное богатство и трудолюбие. Прослеживается отражение менталитета американцев в национальных символах страны, в ее географических названиях и денежной системе.Вперше постає питання щодо досліджень ментального комплекса американського народу шляхом вивчення системи їх цінносних орієнтацій. Якраз духовні сприйняття нації виступають тим соціально-культурним інструментом, завдяки якому і формується свідомість. Представлені і досліджені поняття, котрі були укорінені історією та стилем життя, і є близькими і зрозумілими для всіх американців, а саме: свобода особистості, рівність можливостей, конкурування, матеріальне багатство і працелюбність. Простежується відображення менталітету американців в національних символах країни, в її географічних назвах та грошовій системі.The question of investigation of the mental complex of the American nation through the study of the system of their value orientations is being raised for the first time. Namely, the nation's spiritual perception turns out to be the social and cultural instruments with the help of which the self-consciousness is formed. Such concepts as individual freedom, equality of opportunity, competition, self-reliance, material wealth and hard work are presented and examined. They are firmly set in the history and lifestyle, they understandable and close to every American. The American mentality is reflected in the national symbols of the country, its geographical names and monetary system.

70. Анализ гендерного аспекта языковых явлений в практике преподавания английского языка

Е.Н. Мазина, Е.В. Полховская Культура народов Причерноморья. — 2002. — N43. — С. 222-225 — Библиогр. в конце ст.: 13 назв. — рус.

Основной целью нашего исследования мы видим определение степени включенности гендерного компонента в процесс обучения английскому языку, а также демонстрацию перспективности использования дискурс-анализа при рассмотрении различных типов текстов в гендерном аспекте. The article contains the analysis of language phenomena in the gender aspect. As language reflects the values and prejudices of the society it’s necessary to take the gender aspect into consideration in the process of teaching English as a foreign language. Special attention is paid to gender markers, politically correct terminology, gender specific words and syntactical structures.

71. Анализ коннотативного поля текста

М.Ю. Авдонина, О.А. Бурукина, Н.И. Жабо Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.1. — С. 9-12 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — рус.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.

72. Анализ языковых средств создания символа в стихотворении К. Бальмонта 'Воззванье к океану'

Н.Н. Сыромля Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.1. — С. 61-63 — Библиогр. в конце ст.: 8 назв. — рус.

В статье анализируются лексические и синтаксические средства выражения символа в стихотворении К. Бальмонта ‘Воззванье к океану’. В статті аналізуються лексичні та синтаксичні засоби створення символу у вірші К. Бальмонта ‘Звернення до океану’. Lexical and syntactical means of expressing the symbol in K. Balmont’s poem ‘Appeal to the Ocean’ are analysed in the article.

73. Аналіз ідейно-художніх особливостей ранньої творчості Л. Ферлінгетті (на матеріалі збірки "Починаючи з Сан-Франциско")

Л.Ю. Рагузіна Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 16. — С. 213-215. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Проаналізовано ранню творчість американського поета Л. Ферлінгетті. Особливу увагу приділено новаторству автора щодо художніх особливостей поетики.

74. Аналіз особливостей мовленнєвої домінанти мовної особистості матері (на матеріалі сучасної англійської мови)

С.А. Хименко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 23. — С. 211-214. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

The article focuses on the analysis of language personality of mother and its discourse dominant.

75. Аналіз семантичних зрушень у фразеологізмах сучасної англійської мови

Г.В. Кузнєцова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 14. — С. 147-151. — Бібліогр.: 26 назв. — укp.

Розглянуто питання семантичних змін у фразеологізмах, виділено та згруповано види таких змін, проаналізовано їх причини.

76. Аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору в контексті античної естетики

Н.І. Астрахан Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 26. — С. 63-68. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Розглянуто проблеми літературознавчого аналізу та синтезу в контексті античного естетичного дискурсу з точки зору наступності у формуванні термінологічного апарату літературознавства.

77. Аналіз художнього тексту як важливий чинник у процесі навчання іноземній мові

В.І. Козубай Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 15. — С. 40-41. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Висвітлено важливість аналізу художнього твору (тексту) у процесі викладання іноземної мови студентам гуманітарних спеціальностей університету. Наголошено, що така діяльність сприяє не тільки якіснішому опануванню іноземної мови, але й розвитку логічного мислення та критичному підходу до матеріалу, що вивчається.

78. Аналоги крымскотатарских послелогов в русском языке

В.Н. Алиева Культура народов Причерноморья. — 2005. — N69. — С. 165-169 — Библиогр. в конце ст. 12 назв. — рус.

В статье анализируются крымскотатарские послелоги, раскрывается их своеобразие по сравнению с русскими предлогами.У статті аналізуються кримськотатарські прийменники, розкривається їх своєрідність порівняно з російськими прийменниками.The article deals with postpositions in Crimean tatar language comparing with Russian prepositions.

79. Аналогове мапування у поетичному тексті (на матеріалі американської поезії)

Л.І. Бєлєхова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2001. — N 8. — С. 148-152. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.

Розглянуто види аналогового мапування у словесних поетичних образах як когнітивних механізмах їх формування у віршованому тексті.

80. Анатомическая номенклатура в курсе латинского языка медицинского университета

Н.Ю. Принцева Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.2. — С. 196-198 — Библиогр. в конце ст.: 7 назв. — рус.

Статья посвящена анализу латинской анатомической терминологии, изучаемой в курсе латинского языка в медицинском университете. Стаття присвячена аналізу латинської анатомічної термінології, яка вивчається у курсі латинської мови у медичному університеті. The article is designed analyse the Latin anatomic terminology studied in the course of Latin language in the Medical University.