LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 5 із 233

81. Английская литература путешествий XVIII-XX вв. о Крыме: реализация процесса коммуникации

Е.Н. Деремедведь Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.2. — С. 112-115 — Библиогр. в конце ст.: 6 назв. — рус.

В статье рассматривается проблема возникновения процессов коммуникации в литературе путешествий Англии на примере путевых записей английских путешественников конца XVIII – начала XX вв. Автор впервые делает попытку обобщить и систематизировать различные взгляды на то, что являлось основным аттрактором для развития международных коммуникаций на пространстве крымского полуострова в указанных хронологических рамках. У статті розглядається проблема виникнення процесів комунікації в літературі мандрів Англії на прикладі дорожніх записок англійських мандрівників кінця XVIII – початку XX століття. Автор уперше робить спробу узагальнити та систематизувати різноманітні погляди на те, що було основним атрактором для розвитку міжнародних комунікацій на просторах кримського півострову у вказаних хронологічних рамках. In the present article the problem of the appearing communication processes in English travel literature on the example of travel writings of English travelers of XVIII-XX centuries is reviewed. The author of the article for the first time tries to systematize various views of the fact what presented the main attraction for the development of communication on the space of the Crimea within chronological frames.

82. Англійська лексика міжнародних договорів: структурні, семантичні та дискурсні особливості

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 О.Р. Зарума-Панських; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Лінгвостилістично вивчено англомовні тексти міжнародних договорів на лексико-семантичному та синтаксичному рівнях та у лексикографічній, когнітивній і функціональній площинах опису. З'ясовано характерні риси мови міжнародних документів. Виділено пласт лексики, використаної для укладання текстів міжнародних договорів. Описано лексичні одиниці, що сприяють реалізації теми домовленості, встановлено продуктивні структурні моделі синтагматичної дистрибуції. Визначено рекурентність виділених моделей. Розглянуто особливості семантики власних та запозичених з інших галузей термінологічних лексем і словосполучень. Проаналізовано визначальні дискурсні риси цих документів у їх частинах, зокрема когнітивне структурування основних положень міжнародних договорів.

83. Англійська лексика моди ХХ - ХХІ ст.

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Г.М. Коваленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Проведено дослідження лексики моди в англійській мові XX - XXI ст. у когнітивному та традиційному лексикологічному аспектах з урахуванням екстралінгвістичних чинників, які вплинули на її формування, а також семіотичного характеру елементів сучасного вбрання. Визначено межі лексики моди й асоціативно-семантичні складники поняття feshion. Проаналізовано способи номінації та словотворення у межах лексики моди. Встановлено, що найбільш поширеними з них є афіксація, словоскладання, акроніми, внутрішня деривація, запозичення та утворення словосполучень. Розвиток лексики моди розглянуто у контексті соціокультурної еволюції. Особливу увагу приділено дослідженню когнітивних механізмів утворення нових лексичних одиниць. Вивчено засоби вербалізації темпоральності, новизни, оцінності та кольору як ключових факторів у сфері моди.

84. Англійська література у творчій діяльності Пантелеймона Куліша (Переклади. Критичне сприйняття. Творче засвоєння)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.05 І.В. Девдюк; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена аналізові особливостей творчої рецепції П. Кулішем набутків англійського письменства як цілісного процесу. Увага зосереджена на таких формах засвоєння іншомовної літератури, як переклад, критична інтерпретація, мистецьке використання образів, тем, мотивів. Встановлено художнє, пізнавальне та історичне значення діяльності Куліша як критика та популяризатора англійської літератури в Україні.

85. Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 О.І. Гутиряк; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Проаналізовано сучасну англійську термінологію маркетингу і стратифікаційну та семантико-тематичну структури термінології, склад і структуру термінів маркетингу. Встановлено, що між семантичною продуктивністю і семантичною складністю термінів маркетингу та кількістю слів, основ, морфем, літер існує статистична залежність: із збільшенням семантичної продуктивності термінів їхня структурна складність і довжина зменшуються, а із збільшенням семантичної складності - збільшується.

86. Англійський конні-кетчерівський памфлет в контексті шахрайської прози XVI ст.

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.04 К.М. Василина; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Комплексно досліджено конні-кетчерівську модель соціально-побутової памфлетики англійського ренесансу. Вперше конні-кетчерівський памфлет розглянуто у співвіднесенні з обома літературними традиціями (памфлетною та шахрайською), на межі яких він формувався. Визначено соціокультурні чинники, які сприяли появі та популярності памфлетного жанру на теренах англійської літератури, розкрито сутність памфлетного первеня, запропоновано класифікацію єлизаветинської памфлетистики. Проаналізовано специфіку розвитку англійської шахрайської памфлетистики: від перших книг про вагабондів до памфлетів Р.Гріна та його епігонів. У новому ракурсі розглянуто творчий доробок пізнього Гріна та визначено шляхи подальшого розвитку кримінальної літератури в Англії XVII - XVIII ст.

87. Англійські бінарні терміни-фраземи і проблеми їх перекладу

О.І. Павлова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 17. — С. 203-205. — укp.

Розглянуто основні структурно-семантичні характеристики англійських бінарних термінів-фразем і проблему їх адекватного перекладу на українську мову.

88. Англійські запозичення в мові сучасної української реклами

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 С.А. Федорець; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Визначено особливості реклами як специфічної сфери функціонування мови. Уперше виявлено корпус запозичень англійського походження, які вживаються у рекламних текстах 1990-х рр. - на початку XXI ст. З'ясовано шляхи входження до лексичної системи сучасної української літературної мови нових шарів лексики англійського походження на позначення назв комп'ютерної та побутової техніки, видів спорту. Досліджено семантичні особливості новітніх запозичень, які увійшли до словникового складу сучасної української літературної мови шляхом мови реклами. Розглянуто способи адаптації англіцизмів на грунті української мови. Дослідження здійснено з використанням дистрибутивного, етимологічного, диференційно-понятійного, описового методів, а також методу зіставлення й елементів комплексного аналізу та синтезу. Проаналізовано специфіку функціонування сучасних рекламних текстів і способи використання англіцизмів у них.

89. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти

Автореф. дис... канд. мед. наук10.02.04 М.В. Бєлозьоров; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Проведено комплексний лінгвістичний аналіз шляхів та способів поповнення економічного лексикону англійської мови залежно від макросоціальних економічних чинників. З'ясовано активність та виявлено взаємодію певних словотвірних способів і механізмів, проаналізовано формування нових, продуктивних у словнику сфери економіки дериваційних засобів, виділено напрямки функціональної мобільності лексичних одиниць, механізмів та видів семантичної деривації, вивчено структурні та семантичні особливості нової фразеології, шляхи її формування. Визначено роль соціально-економічних чинників розвитку словника сфери економіки, виділено основні соціофункціональні блоки економічної сфери, в яких сконцентровано значну кількість неологізмів.

90. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 І.В. Андрусяк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Вивчено англійські неологізми кінця XX ст. як складову мовної картини світу та виявлено особливості лінгвокреативної діяльності людини, вербальні механізми її адаптації до навколишньої дійсності. Здійснено спробу реконструювати одну з ділянок картини світу англомовного суспільства, провести класифікацію та описати ті його фрагменти, які з'явились в мові наприкінці минулого століття. На підставі когнітивного аналізу нової лексики трьох останніх десятиліть простежено специфіку формування світосприйняття носія англійської мови, яке склалося в результаті концептуалізації й категоризації ним навколишнього світу, що знайшло своє відображення в різносистемних та різноструктурних лінгвістичних одиницях. Розглянуто один з аспектів когнітивної категоризації - шляхи розвитку наявних у картині світу англомовного суспільства категорій - в тому вигляді, в якому вони реалізовані в поповненні англійської мови новими номінативними одиницями. Особливу увагу приділено опису номінативного та концептуального просторів неологічної картини світу (НКС) англомовного суспільства кінця XX ст., виявлено шляхи та способи номінації нових структурних типів знань. На підставі значного за обсягом мовного матеріалу (5483 неологізмів) показано, як відображається категоризація навколишньої дійсності в новій лексиці англійської мови і як може розглядатися ця лексика з когнітивної точки зору. В центрі її уваги знаходяться знання та досвід людини, тобто онтологічна (знання про світ) та аксіологічна (оцінка суб'єктом світу) картини світу в різних сферах діяльності.

91. Англійські прикметники волевиявлення (парадигматичний та синтагматичний аспекти)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 М.Ю. Бабенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Вивчено лексико-семантичну групу англійських прикметників волевиявлення з використанням антропоцентричного підходу до розробки мовної картини світу, на базі систематизації цієї групи лексики та виявлення принципів і особливостей її організації та функціонування. Виявлено статус і функціонування лексико-семантичної групи англійських прикметників з погляду семантики їх парадигматичних зв'язків, розглянуто взаємодію лінгвальних і екстралінгвальних факторів у формуванні лексичного значення одиниць групи, що досліджується. Розглянуто групи прикметників, утворених у процесі деривації одиниць з міжслівною та внутрішньослівною мотиваціями, описано макрокомпонентну структуру лексико-семантичного поля англійських прикметників волевиявлення. Проаналізовано умови реалізації даними прикметниками свого лексичного значення в структурі словосполучення. Досліджено особливості англійських прикметників, які мають функції арибута та предиката. Вивчено семантичні особливості образних значень та виявлено ступені образності прикметників волевиявлення.

92. Англо-американизмы в современных немецких СМИ

М.П. Таран Культура народов Причерноморья. — 2006. — N76. — С. 64-66 — Библиогр. в конце ст. 10 назв. — рус.

Данная статья посвящена проблеме англо-американских заимствований в современном немецком языке, в текстах обиходно-разговорного стиля и, в частности, в средствах массовой информации. Актуальность данной работы заключается в том, что англо-американское влияние на современный немецкий язык и растущее количество заимствований на данный момент является одной из важнейших и недостаточно изученных лингвистических проблем. Новизна исследования состоит в сочетании стилистического, социолингвистического и литературного аспектов изучения. Ця стаття присвячена проблемі англо-американських запозичень у сучасній німецькій мові, у текстах звичайно-розмовного стиля та, особливо у текстах засобів масової інформації. Актуальність цієї роботи полягає у тому, що англо-американський вплив на сучасну німецьку мову та кількість запозичень, яка дедалі росте, на даний момент є одною з головних та недостатньо вивчених лінгвістичних проблем Німеччини. Новизна дослідження полягає у поєднанні стилістичного, соціолінгвістичного та літературного аспектів вивчення.This article concerns a problem of borrowings from American English, Americanisms, in modern German language, in texts of colloquial style and, in particular, in texts of mass media. Topicality of this work is in the fact that American influence upon modern German language and growing quantity of borrowings at the present time is one of the most important and not adequately studied linguistic problems of Germany. Newness of the study consists in combination of stylistic, sociolinguistic and literary aspects of the study.

93. Англоамериканізми в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови (на матеріалі галузевої лексики з економіки)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 О.В. Слаба; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Здійснено комплексний аналіз економічної підсистеми сучасної німецької мови, в якій виокремлено англоамериканізми, охарактеризовано їх типи та визначено тематичні сфери, які вони обслуговують. Встановлено зміни у семантичній структурі англоамериканізмів-термінів в економічній підсистемі німецької мови та виявлено вплив англоамериканізмів на подальший розвиток досліджуваної лексики на лексичному та словотвірному рівнях. Визначено шляхи та закономірності проникнення англоамериканізмів у німецьку мову, механізм їх входження в спеціальну лексику та особливості їх адаптації в лексико-семантичній системі цієї мови. Англоамериканізми та їх деривати об'єднано у словотвірні гнізда з метою виявлення їх словотвірного потенціалу.

94. Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого акту (фоностилістичне дослідження)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 І.В. Рудік; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 19 с. — укp.

Здійснено фоностилістичне дослідження усної англомовної проповіді, яку розглянуто як комунікативний мовленнєвий акт з урахуванням притаманних йому специфічних екстралінгвістичних і лінгвістичних особливостей. На підставі дослідження текстів проповідей на лексичному, синтаксичному та просодичному рівнях виявлено специфічні категорії тексту проповіді - категорію сакральності та категорію інтертекстуальності, а також визначено набір лінгвістичних засобів, які беруть участь у створенні текстів проповіді і у диференціації видів проповідей та їх структурних частин.

95. Англомовний дискурс міжнародних прес-конференцій: структурний, семантичний і прагматичний аспекти

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 В.Г. Ожидрянова; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено структурні, семантичні та прагматичні особливості англомовного дискурсу прес-конференцій у лінгвокогнітивному та комунікативно-прагматичному аспектах. З'ясовано, що дискурс міжнародних прес-конференцій є складним або гібридним, який поєднує ознаки політичного, медійного, рекламного дискурсів і дискурсу у сфері паблік рилейшнз та реалізується на їх перетині. Визначено інтерактивні й інституційні характеристики англомовного дискурсу міжнародних прес-конференцій. Запропоновано комунікативну модель прототипної прес-конференції, яка поєднує змістово-функціональні та формально-структурні параметри. Визначено типологію дискурсу прес-конференцій, представлену повідомленням, коментарем і конфліктом. Виділено темпоральну та рольову структури дискурсу прес-конференцій. Досліджено комунікативні стратегії й тактики представників інституції та засобів масової інформації.

96. Англомовний комерційний контракт: лінгвопрагматичний та лінгвокогнітивний аспекти

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Н.Г. Наумова; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 20 с. — укp.

Вперше визначено роль і місце англомовного комерційного контракту в офіційно-діловому дискурсі. В аспекті когнітивно-дискурсивної парадигми знання встановлено закономірності конституювання комерційного контракту, з'ясовано його жанрово-мовленнєву специфіку та композиційно-структурну організацію. Вперше описано іллокутивно-інтенціональний алгоритм текстотипу "комерційний контракт" у вигляді білатерального комісиву, визначено когнітивно-семантичні джерела його формування, що базуються на специфічній, дискурсивно детермінованій концептосистемі. Вперше описано механізм вербального аранжування текстів англомовних комерційних контрактів з урахуванням системи лексичних, лексико-семантичних та граматичних засобів у їх взаємодії.

97. Англомовний комп'ютерний рекламний дискурс: семантичний та комунікативний аспекти (на матеріалі веб-сайтів британських туристичних компаній)

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 І.М. Шукало; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено семантичні та комунікативні особливості англомовного комп'ютерного рекламного дискурсу. Розкрито його інституційну природу, виявлено особливості та визначено мовленнєво-жанрові характеристики. Встановлено специфіку гіпертекстової структури англомовного комп'ютерного рекламного дискурсу, проаналізовано особливості функціонування вербальних і невербальних компонентів у його межах. Запропоновано фреймову модель комп'ютерного рекламного дискурсу, за допомогою якої визначено його структурно-семантичну організацію та виділено елементи лексичного інвентарю. Вперше розкрито адресованість комп'ютерного рекламного дискурсу та визначено комунікативні стратегію та тактику його побудови.

98. Англомовний корпоративний дискурс

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Т.Р. Ананко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Проаналізовано лінгвопрагматичні та соціолінгвістичні особливості корпоративного дискурсу. Обгрунтовано його виділення, запропоновано визначення, виокремлено основні компоненти, а також проаналізовано лексичні шари, які складають корпоративний дискурс та відрізняють його від інших різновидів. Корпоративний дискурс реалізується в інституційній сфері, а також виявляється у міжособистісних стосунках. Виокремлено шість типових комунікативних ситуацій з різними адресатно-адресатними характеристиками. Доведено, що комунікативну поведінку учасників зумовлюють цінності корпоративної культури компанії. Визначено основні напрями реалізації корпоративного іміджу для рекламних і PR компаній. Вивчено засоби створення корпоративного іміджу у віртуальному просторі. Проаналізовано комунікативні риси поведінки керівників великих компаній, які репрезентують директивний і демократичний стилі менеджменту. Виявлено засоби реалізації гендерного фактора. Вивчено комунікативні стратегії та тактики у корпоративному контексті.

99. Англомовний чат як різновид комп'ютерно-опосередкованої комунікації (прагмалінгвістичне дослідження)

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Н.В. Реконвальд; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2008. — 20 с. — укp.

Проведено прагмалінгвістичний аналіз англомовного чату як масової комп'ютерно-опосередкованої комунікації (КОК), що відбувається між тілесно не представленими співрозмовниками, які обмінюються письмовими повідомленнями в on-line режимі. З'ясовано, що фатична вмотивованість і фантомність учасників чату нарівні з високим темпом спілкування та нетривалістю фіксації текстового продукту зумовлює його структурну та мовну специфіку. Досліджено прояви універсальних мовних законів економії та надлишковості у чат-спілкуванні, зокрема, розглянуто компресію й експансію мовленнєвого ланцюга. Зроблено висновок, що скорочення, абревіація, технократичне письмо та ємотикони економлять час, місце та комунікативні зусилля чат-співрозмовників; мультиплікація графем і вербалізація кінем їх збільшують і підсилюють експресивне забарвлення реплік. Розкрито сутність чат-спілкування як прототипового зразка фатичної КОК, за допомогою якої співрозмовник реалізує ігровий імпульс комунікації, прагнення до емоційно насиченого та необтяжливого спілкування.

100. Англомовні переклади поезій Лесі Українки крізь призму модерністської практики

А. Шевчук Актуал. пробл. сучас. фiлол. Лiтературознавство: Зб. наук. пр. — Рiвне, 2001. — Вип. Х, спец.. — С. 122-129. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Український модернізм зі столітньої відстані