LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 6 із 233

101. Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Ю.В. Шипіцина; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне вивчення англомовних текстів етичних кодексів, проаналізовано їх структурні, змістові, комунікативно-прагматичні та семантико-когнітивні особливості. Виокремлено й описано ознаки ділового, законодавчого, рекламного типів дискурсу, що актуалізуються у текстах етичних кодексів. Визначено основні функції, які виконують тексти етичних кодексів. Проаналізовано їх структурні та змістові особливості. Висвітлено лінгвопрагматичні характеристики текстів корпоративних етичних кодексів. Розглянуто засоби вираження деонтичної та алетичної модальності у текстах етичних кодексів. З'ясовано роль і специфіку адресантно-адресатної взаємодії, на підставі якої виділено два типи текстів етичних кодексів, а саме: внутрішньо та зовнішньо зорієнтовані. Виокремлено мовленнєві акти, наявні у текстах етичних кодексів. Описано стратегії та тактики, що застосовуються адресантом з метою регулювання поведінки адресата, а також проаналізовано дотримання адресантом принципів кооперації та ввічливості. Досліджено основні концепти ділової етики, визначені на підставі текстів етичних кодексів. Розкрито роль мовних засобів у процесі вербалізації базових концептів ділової етики у досліджених текстах. Запропоновано відповідні фреймові моделі.

102. Англоязычный текст по менеджменту как объект гуманитарных исследований

Н.А. Тимченко Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.2. — С. 181-183 — Библиогр. в конце ст. 9 назв. — рус.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.

103. Англоязычный юридический текст как объект лингвистического исследования

Е.И. Конакова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.1. — С. 202-204 — Библиогр. в конце ст. 3 назв. — рус.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.

104. Анімістичний дуалізм новелістики Ольги Кобилянської

Г.Д. Нікітчина Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 15. — С. 244-247. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Проведено паралелі між анімістичними структурами щоденника та новел О. Кобилянської. Запропоновано міфологічну та психоаналітичну інтерпретацію цих структур.

105. Антималоросійський дискурс української літератури 1920-х - початку 1930-х років (на матеріалі "Літературно-наукового вісника")

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 Т.Л. Шептицька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Уперше здійснено систематичне та концептуальне дослідження антималоросійського дискурсу української літератури 1920 - початку 1930-х рр. З використанням матеріалу "Літературно-наукового вісника" запропоновано інтерпретацію однієї з провідних проблем тогогочасного українського письменства та публіцистики - проблеми малоросійства. Доведено, що антималоросійський дискурс творчості "вісниківців" сформувався під впливом суспільно-політичних чинників. Зроблено висновок, що основні мотиви й образи антималоросійської парадигми "вісниківців" історично та генетично взаємопов'язані з концепцією національної критики та самокритики.

106. Антинігілістичний роман М.С.Лєскова

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.02 О.В. Каданер; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Наведено новий підхід до вивчення творів М.С.Лєскова "Некуда" та "На ножах", які запропоновано визначити не як реакційно-охоронні, що знаходяться на периферії творчості письменника, а як значне художнє явище, що має самостійну цінність. Проведено ідейно-художній аналіз досліджуваних творів у контексті антинігілістичної літератури другої половини XIX ст. Визначено їх проблематику, уточнено типологію героїв. Вперше детально досліджено образи нігілістів-авантюристів. Виявлено нові дані щодо прототипів героїв романів "Некуда" та "На ножах". Дані твори вперше розглянуто не ізольовано, а в контексті творчості письменника та простежено еволюцію антинігілістичної теми в художній прозі М.С.Лєскова.

107. Антиномія категорій "свій" / "чужий" у просторі української народної чарівної казки

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.07 О.Г. Олійник; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 19 с. — укp.

З використанням матеріалу текстів українських народних чарівних казок, опублікованих переважно у виданнях другої половини XIX - початку XX ст., у контексті категорії модельованої бінарної опозиції "свій"/"чужий" проаналізовано особливості структурної поетики їх художнього простору. З метою з'ясування семантики антиномії "свій" і "чужий" простір досліджено специфіку функціонування ритуалу переходу в українських народних чарівних казках.

108. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття: проблематика голодомору та особливості її художньої реалізації

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 Н.М. Тимощук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Наведено результати комплексного дослідження української прози, присвяченої трагічним подіям голодомору, проаналізовано ідейно-естетичні тенденції в зображенні штучного голоду 1932 - 1933 рр. Системно осмислено пласт української епіки про голодомор у зв'язку з творами есхатологічного характеру української та зарубіжної літератури. Розглянуто специфіку авторського бачення цього вияву тоталітаризму, естетичні та етичні засади епічного відображення голодних років доби сталінізму.

109. Антиутопічний дискурс в оцінці літературознавства ХХ століття

М.В. Іконнікова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 33. — С. 142-145. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Розглянуто особливості антиутопічного дискурсу, які полягають в описі інваріантної структури роману-антиутопії й вироблено гіпотези про його різновиди. Проаналізовано спеціальні наукові дослідження, предметом яких є жанр антиутопії. Подано теоретичну характеристику жанру антиутопії, яка пояснює його функціонування.

110. Античная риторика в Вавилонском Талмуде

Т.Г. Солодухина Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 3. — С. 217-224. — Библиогр.: 21 назв. — рус.

Изложены вопросы использования идей античной риторики в раввинистической литературе на примере фрагмента Вавилонского Талмуда ГИТТИН 55б - 58а.

111. Античний хор у драматургії Томаса Стернза Еліота

Т.І. Козимирська Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 30. — С. 156-159. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розглянуто особливості використання Т.С. Еліотом хору як важливого запозичення з античної трагедії у власній віршованій драмі. Проаналізовано причини використання драматургом хорових партій у контексті його драматичних і культурологічних поглядів.

112. Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Н.В. Векуа; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Проведено дослідження антонімічних відношень, які виникають між якісними прикметниками, з'ясовано специфіку їх мовної організації. Виявлено особливості розвитку та функціонування (паралельного або непаралельного) протиставних відношень між членами антонімічних пар. Розкрито теоретичні засади вивчення антонімії, проаналізовано її розвиток, формування та функціонування. Визначено склад і структуру лексико-семантичної групи параметричних якісних прикметників, внутрішня організація яких базується на протиставленні. Здійснено семантичний аналіз якісних прикметників, які протиставляються. На фактичному матеріалі простежено виникнення та функціонування протиставних відношень між якісними прикметниками. Вперше встановлено межі антонімії якісних прикметників шляхом виокремлення ряду контекстів, в яких один з членів загальномовного протиставлення функціонує без антонімічного йому слова. Виявлено та описано парадигматичні та синтагматичні характеристики антонімічних лексем.

113. Антропокомпоненти іронічно-оцінного висловлювання

І.І. Волощук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 23. — С. 127-129. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Проаналізовано причетність антропокомпонентів до вираження іронічної оцінки. Об'єктами іронічної оцінки можуть бути: адресант (самооцінка), адресат (прямий і непрямий), нейтральний об'єкт чи ситуація, які несуть на собі відбиток інтелектуально-емоційного ставлення до них з боку комунікантів. Іронічна оцінка спрямовується на емоційний вплив (як позитивний, так і негативний) на самого мовця або на партнера по комунікації.

114. Антропологізм і когнітивна семантика

автореф. дис... канд. філос. наук09.00.02 А.В. Шарипін; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Розроблено концепцію інтертеоретичних структур когнітивного простору людини. Проаналізовано причини, що протидіють інтегруванню феномену цілісності у простір міждисциплінарного дискурсу. Зазначено, що метатеоретичне виродження ліній демаркації стає наслідком епістемологічної невизначеності філософського антропологізму, розроблення інтертеорії когнітивної дії усталює апроксимацію до синтетичної філософії людини та дозволяє виявити межі інтеграції антропологічного принципу. Особистість як інтенціональна система організована згідно з принципом редукції до стану невизначеності (мережної архітектури). Активні та пасивні наміри подвійно ущільнюють каузальні зв'язки світу. Поле когнітивної взаємодії семантичного вузла у життєвому світі оформляється за допомогою інтенціональної геометрії. Геометричну форму інтенцій, правила їх посилення, інваріанти фіксують когнітивні наміри природничих наук, когнітивні теорії мови, моралі, суспільства, комунікації. Можливість їх практичного впровадження досліджено на прикладі еволюції поглядів на природу "ефіру" (вкладеність семантичних мереж концептів). Відображення інертеоретичних структур науки та філософії ілюмінує "інтеграційні межі" особистості: цілісність монади інтенціонального вузла, діади каузальних інтенцій світу та тріади когнітивних інтенцій тіло - інтенція - свідомість.

115. Антропологічність тілесності в текстових стратегіях сучасної літератури в контексті відношення до власного тіла

Ф.М. Штейнбук Культура народов Причерноморья. — 2006. — №92. — С. 86-90 — Библиогр. в конце ст. 17 назв. — укp.

В статье на примере нескольких произведений, которые относятся к современной постмодернистской литературе, рассматривается проблематика антропологического характера телесности и её влияния на определение содержания текстовых стратегий в контексте отношения к собственному телу.У статті на прикладі кількох творів, що належать до сучасної постмодерністської літератури, розглядається проблематика антропологічного характеру тілесності та її вплив на визначення змісту текстових стратегій в контексті відношення до власного тіла.In the article on the basis of some works, which belong to the modern postmodernistic literature, are looked through some of the problem groups of anthropologic character of corporality and its influence on the contents determining of text strategies in the context of the attitude to the own body.

116. Антропологія Керкегора: рух філософії до літературності

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.04 О.М. Суховій; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — укp.

Проаналізовано зв'язок літературності філософських практик з антропологічним досвідом, що породжує ці практики, на прикладі християнського антропологічного проекту Сьорена Керкегора. Розглянуто рух філософії до літературності як одну з провідних тенденцій у сучасній західній філософії. Філософію описано як історико-літературний феномен через виділення трьох типів літературності: Платон (онтологія), Кант (гносеологія), Ніцше (комунікація). Проведено експлікацію вихідного поняття "літературність". Показано, що літературні практики залежать від антропологічних моделей, які їх породжують. Розглянуто зв'язок християнської антропології та літературного новаторства С.Керкегора.

117. Антропоніми в листах Лесі Українки

Г.К. Конторчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2001. — N 7. — С. 66-68. — Бібліогр.: 1 назв. — укp.

У статті розглядаються семантичні ознаки антропонімів, уживані в листах Лесею Українкою, за їх семантикою і за структурою.

118. Антропоніми в поезії Ліни Костенко в аспекті теорії фреймів

Н.К. Місяць Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2001. — N 8. — С. 110-114. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Антропоніми у поетичних текстах Ліни Костенко проаналізовано з позиції конгнітивної лінгвістики, в аспекті теорії фреймів. З'ясовано, що функціонуючи як фрейми, антропоніми забезпечують інформативно-понятійне наповнення тексту, а також характеризують мову та стиль автора.

119. Антропонімікон переселенців з Польщі на Тернопільщину

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Г.В. Бачинська; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 19 с. — укp.

Проаналізовано імена та прізвища переселенців з Польщі на територію Тернопільщини. Встановлено обсяг онімної та апелятивної лексики, що відображено в основах досліджуваних прізвищ, розкрито роль різних класів цієї лексики у творенні проаналізованих прізвищ. Словотвірно-структурний аналіз прізвищ переселенців на Тернопільщину дозволив встановити, що усі вони виникли в результаті двох способів деривації - лексико-семантичного, який виявився домінуючим у процесі творення досліджених прізвищ, і морфологічного. Охарактеризовано власні імена переселенців, що дає змогу визначити основні особливості іменникa. За результатами дослідження імен і прізвищ переселенців показано, що, маючи регіональні особливості, вони (імена та прізвища) є частиною загальноукраїнського анропонімікону.

120. Антропонімічні уподобання мешканців Одеської області України: лінгвістичний аналіз

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01. С.Л. Брайченко; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 1999. — 18 с. — Бібліогр.с.16 — укp.

Дисертацію присвячено соціолінгвістичному вивченню особових імен. Здійснено новий підхід до аналізу антропонімів: особові імена розглядаються крізь призму уподобань у їх віковій динаміці за шістьма хронологічними зрізами; подається порівняльна характеристика сучасних поглядів на імена та реального ім'янаречення протягом XX ст. Вивчення сучасних антропонімічних симпатій дозволяє прогнозувати майбутню динаміку особових імен. Пропонується також реєстр і аналіз структури неофіційних форм імен.