LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 7 із 233

121. Антропонімія Житомирщини XVI - XVII ст.

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Л.В. Ящук; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Проаналізовано антропонімійні (одно-, дво-, три- та чотиричленні) й антропонімійно-апелятивні іменування для ідентифікації осіб чоловічої статі Житомирщини XVI - XVII ст. Виділено продуктивні та непродуктивні антропонімні моделі, формули ідентифікації нижчих і вищих верств населення. Визначено склад чоловічого антропонімікону, а саме: християнські імена, їх фонетичні та словотвірні (повні, усічені, усічено-суфіксальні та суфіксальні) варіанти, слов'янські автохтонні (композитні, відкомпозитні) імена. Проведено кількісні підрахунки іменника. Виділено найуживаніші, поширені, маловживані та рідкісні імена. Установлено онімну й апелятивну лексику, відображену в основах прізвищевих назв. Виконано порівняння різних класів онімів і апелятивів під час створення прізвищевих назв представників соціальних низів і верхів.

122. Антропонімія збірки "Неповторність" Ліни Костенко

М.Р. Мельник Культура народов Причерноморья. — 2004. — N56, Т.1. — С. 70-73 — Библиогр. в конце ст. 21 назв. — укp.

Власні імена стають як виразниками необхідної експресивної тональності, так і художнього задуму. Відбір онімів і включення їх у контекст робить власні імена одним з найважливіших компонентів твору й художнім засобом. Собственные имена становятся как выразителями необходимой экспрессивной тональности, так и художественного замысла. Отбор онимов и включение их в контекст делает собственные имена одним из важнейших компонентов произведения и художественным средством.The frequency of use of anthroponymy decreases slightly due to the increase of influence of toponymy and theonymy as well as astronymy. Careful choice of names and their introduction into proper contexts makes proper names one of the most important components of the text as well as a powerful artistic means.

123. Антропонімія надазовських греків у її відношеннях з українською та російською антропоніміями

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.15 В.О. Кравченко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.

Лінгвістично описано (надано структурно-семантичну характеристику, досліджено етимологію, етіологію) сучасну антропонімію греків Надазов'я, визначено її спільне та відмінне з українською та російською антропоніміями. Виявлено особливості національної антропонімної системи греків Північного Надазов'я й ознаки, які пов'язують її з загальною антропосистемою України. Досліджено сучасні прізвища, родові та особові прізвиська греків-румеїв і греків-урумів. Здійснено семантичну класифікацію антропонімів, визначено продуктивні типи антропонімної номінації, описано основні способи утворення урумських і румейських антропонімів, встановлено найтиповіші для грецької антропонімії словотвірні типи прізвищ, досліджено вплив російської та української антропонімних традицій на формування антропонімікону надазовських греків. Встановлено, що утворення антропонімних одиниць всіх класів відбувалося шляхом антропонімізації апелятивних лексем і трансонімізації пропріальних одиниць. "Грецькі" антропонімні суфікси виявилися малопродуктивними у прізвищевому утворенні, тоді як українськими та російськими патронімічними суфіксами оформлено 37,5 % урумських і 25 % румейських прізвищ.

124. Антропонімія Нижньої Наддніпрянщини в її історичному розвиткові (надвеликолузький регіон)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 І.І. Ільченко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — укp.

Досліджено прізвищеві назви та прізвища Нижньої Наддніпрянщини (надвеликолузький регіон) кінця XVI - початку ХХІ ст та розглянуто їх етимологію. Зазначено, що об'єктом комплексного аналізу є семантико-структурна класифікація антропонімів. Визначено основні засоби ідентифікації особи. Встановлено обсяг онімної та апелятивної лексики, що мотивувала назвиська надвеликолузького регіону, проаналізовано семантичні групи імен і прізвиськ апелятивного походження, а також апелятивні означення особи, які лежать в основах даних ймень. Доведено, що семантико-структурний аналіз прізвищ дозволив встановити основні способи творення, зокрема, лексико-семантичний та морфологічний, допоміг виявити основні моделі надвеликолузьких прізвищ у діахронічному плані. За допомогою залучення антропонімного матеріалу козацьких "Реєстрів" 1649 року, архівних даних Коша Нової Запорізької Січі, історико-етнографічних і власноручних записів простежено динаміку розвитку прізвищевої системи Нижньої Наддніпрянщини, зокрема, надвеликолузького регіону. На підставі результатів комплексного аналізу даної системи, показано, що виявляючи регіональні особливості, вона функціонує як складова частина української антропонімії.

125. Антропонімія Опілля

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Г.Д. Панчук; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 1999. — 18 с. — укp.

Аналізуться прізвища Опілля кін. XVIII-XX ст. Показано семантичні і структурно-словотвірні особливості прізвищ. Втановлено онімну й апелятивну лексику, відображену в основах опільських прізвищ, розкрито роль різних класів цієї лексики у творенні прізвищ. Словотвірно-структурний аналіз прізвищ дозволив виявити продуктивність та локалізацію основних словотворних моделей прізвищ ополян у різні історичні періоди. Дослідження прізвищ Опілля показує, що маючи регіональні особливості, вони (прізвища) виступають складовою частиною загальноукраїнського антропонімікону.

126. Антропонімія північної Тернопільщини

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 С.В. Шеремета; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено засоби і способи ідентифікації особи у ХІХ ст. та лексико-семантичні і словотвірно-структурні особливості сучасних прізвищ північної Тернопільщини. Описано онімну й апелятивну лексику, що є в основах антропонімів. Проаналізовано основні словотвірні моделі, визначено продуктивність і з'ясовано локалізацію та функціонування прізвищ, що побутують у регіоні. Лексико-семантичні та структурно-словотвірні особливості прізвищ північної Тернопільщини зіставлено із характерними особливостями прізвищ інших діалектних масивів.

127. Антропонімія українських історіографічних пам'яток другої половини XVII - XVIII ст.

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 В.В. Денисюк; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Вивчено антропонімікону пам'яток історіографічного жанру другої поливини XVII - XVIII ст., які до цього часу не залучались до антропонімійних студій. Всі зафіксовані в досліджуваних текстах антропоніми класифіковано за структурними особливостями: виділено одно-, дво-, три-, чотирилексемні та антропонімійно-апелятивні найменування, в межах яких визначено внутрішньотипові формули, диференційовані на центр та периферію. Проаналізовано фонетичні, словотвірні, морфологічні, лексичні, синтаксичні, графемно-орфографічні варіанти, визначено функціональне навантаження антропонімів у цілому та кожного з компонентів антропонімної формули зокрема.

128. Антропонімія Уманщини XVII - початку XXI ст.

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Ю.І. Блажчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено лексичну базу, мотиваційні відношення та словотвірну будову прізвищевих назв і прізвищ Уманщини XVII - початку XXI ст. Шляхом лексико-семантичного аналізу визначено роль різних класів онімної й апелятивної лексики у формуванні прізвищ. У даному аспекті охарактеризовано склад слов'янських і християнських імен і розкрито семантику апелятивів української мови, відображених в основах прізвищевих назв і прізвищ Уманщини. Виокремлено основні мотиваційно-номінаційні групи уманського антропонімікону XVII - початку XXI ст.: патроніми (матроніми), патронімно-посесивні, локативні та ситуативні назви, а також квалітативи й агентиви. На підставі результатів словотвірно-структурного аналізу особових назв досліджуваного регіону виділено п'ять основних способів їх творення: лексико-семантичний, афіксальний, морфолого-синтаксичний, синтаксичний, слово- й основоскладання та зафіксовано назви подвійної словотвірної мотивації. Встановлено продуктивність основних словотвірних моделей Уманщини на синхронічному та діахронічному рівнях, укладено інверсійний покажчик прізвищ даного регіону. На підставі комплексного дослідження прізвищевої системи зроблено висновок про її функціонування як невід'ємної складової української антропонімії.

129. Антропоцентризм зображення світу речей у прозі Уільяма Сомерсета Моема

Т.П. Ковальова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2001. — N 8. — С. 131-133. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Проаналізовано лінгвопоетичні особливості зображення світу речей у творах У.С. Моема, розкрито ідейно-естетичний зв'язок між зображенням предметного середовища та характерами персонажів. Виявлено стилістичні прийоми текстової актуалізації категорії антропоцентризму зображення світу речей.

130. Антропоцентризм фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської, японської мов зі значенням відносного часу)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.15 О.В. Забуранна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Зроблено спробу відмежувати антропоцентризм від інших явищ у сфері дії людського чинника, зокрема, антропометризму, антропоморфізму, суб'єктивності. Теоретично обгрунтовано антропоцентризм функціонально неантропоцентричних фразеологічних одиниць (ФО). Для виявлення багаторівневої присутності суб'єкта фразеологічної концептуалізації застосовано метод макрокомпонентного аналізу в поєднанні з фреймовим. З метою проведення аналізу введено суб'єкта як учасника сцени, початковий та кінцевий фрейми поєднані постаттю концептуалізатора (когнітивні та прагматичні перетворення). Фреймовий аналіз застосовано до ФО-неідіом, у цьому випадку відбувається переакцентування слотів. Встановлено спільні антропоцентричні принципи концептуалізації часової реальності в українській, перській та японській фразеології та відмінності, зумовлені особливостями мовних картин світу.

131. Антропоцентричный подход в эколингвистическом аспекте

Н.Н. Кислицына Культура народов Причерноморья. — 2004. — N55, Т.1. — С. 54-55 — Библиогр. в конце ст. 9 назв. — рус.

Проведение исследований в области лексической семантики часто приводит к необходимости определения общенаучного понятия - антропоцентричный подход (АП). История становления термина антропоцентризм в лингвистике представляет определенный интерес, т. к., с одной стороны, отражает эволюцию отношения человека/общества к окружающему миру, с другой стороны, выявляет проблему патологических изменений в системе "общество - человек - природа"Проведення досліджень у області лексичної семантики часто приводить до необхідності визначення загальнонаукового поняття - антропоцентрічний підхід (АП). Історія становлення терміну антропоцентрізм в лінгвістиці представляє певний інтерес, т. до., з одного боку, відображає еволюцію відношення людини/суспільства до навколишнього світу, з другого боку, виявляє проблему патологічних змін в системі "суспільство - людина - природа"The article is concerned with the issue of definition of the term anthropocentrism and the way it is connected with the newest branch of linguistics - ecolinguistics. The concept, being universal, has undergone considerable changes in meaning but preserved its topicality. By taking into account the history of the term devel-opment, it is possible to gain clearer inferences about interconnection between this term and the perspective field of investigation. The author of the article has made an attempt to solve this problem.

132. Арабская языковедческая традиция

Э.Ш. Эмир-Амет Культура народов Причерноморья. — 2006. — N84. — С. 57-58 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — рус.

В статье представлена картина формирования и развития арабской национальной традиции в области исследования языка, показана генетическая преемственность методов изучения языковых фактов. Кратко излагаются базисные концепции традиционной арабской грамматики, лексикологии и лексикографии. Особое место в статье занимает исследование научной деятельности ряда средневековых арабских филологов - тех, кто стоял у истоков арабской языковедческой традиции и внёс бесценный вклад в развитие классического арабского языкознания. У статті подана картина формування та розвитку арабської національної традиції в галузі дослідження мови, показана генетична наступність методів вивчення мовних фактів. Коротко висловлюються основні концепції традиційної арабської граматики, лексикології та лексикографії. Особливе місце у статті займає дослідження наукової діяльності ряду середньовічних арабських філологів - тих, хто стояв біля джерел арабської мовознавчої традиції та зробив безцінний внесок у розвиток арабського мовознавства.The picture of forming and development of the Arabic national tradition in a sphere of language research is represented in this article. The genetic succession of methods in the studying of the language facts is also showed. The basic concepts of the Arabic grammar, lexicology and lexicography are shortly expounded. Special place in this article takes the research of a scientific activity of the Medieval Arabic philologists, who made an important contribution to development of Arabic linguistics.

133. Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Т.А. Скуратовська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Вперше досліджено комунікативний, прагматичний, риторичний, соціолінгвістичний аспекти американського судового дискурсу, який є усну, переважно спонтанною комунікацією. Встановлено позалінгвальні фактори, що впливають на аргументацію в американському судовому дискурсі та зумовлюють вербальне оформлення аргументів. Визначено основні аргументи в американському судовому дискурсі та здійснено детальний аналіз їх особливостей. Обговорено напрямки мовної реалізації найбільш поширених варіантів тактики та прийомів аргументації в американському судовому дискурсі. Уточнено аргументативні властивості риторичних прийомів.

134. Ареалогія будівельної лексики східнополіського діалекту

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Л.І. Дорошенко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1999. — 19 с. — укp.

У роботі досліджена ареалогія лексики українського східнополіського діалекту, яка відтворює ідеографічну сферу "традиційне сільське будівництво". Запропоновано нову класифікацію досліджуваного ареалу на підставі вперше створеного регіонального лексичного атласу окремої тематичної групи лексики. З'ясовано відношення внутрішньосхіднополіської діалектної диференціації за даними будівельної лексики до діалектного членування цього ареалу, здійсненого на підставі фонетичних та морфологічних рис. Докладно розглянуто зв'язки (контактні й дистантні) східно-поліського діалекту з іншими говорами східнослов'янського континууму в межах лексики, що відбиває традиційне сільське будівництво.

135. Аристократ філологічної думки (До 150-річчя від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського)

Я. Голобородько Вісник НАН України. — 2003. — N1 — укp.

Духовна місія людини нерідко вимірюється специфікою ореолу особистості, тобто її невидимого світла, незгасного духовного струменя. Є постаті з ореолом борця, великомученика, шукача, полеміста, подвижника, протестанта, реформатора, до яких останнім часом дедалі частіше звертається наш погляд. Але ж в українській культурі чимало й постатей з ореолом інтелектуальності. До них належить і вчений-філолог Дмитро Миколайович Овсянико-Куликовський.

136. Артикли в английском языке: когнитивный анализ

Е.А. Долгина Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.1. — С. 109-111 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — рус.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.

137. Артикль у газетному заголовку та його текстотворча функція

О.В. Мосієнко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 23. — С. 177-179. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Розглянуто вплив артикля або його відсутність у заголовку на організаційну структуру газетної статті.

138. Артикуляторний жест: онтологія і аналіз (експериментально-фонетичне дослідження)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.15 З.В. Дудник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Проведено дослідження субстанціальної структури артикуляторного жесту. Розглянуто онтологічні та гносеологічні аргументи фонетичного аналізу. Визначено роль мовця як джерела онтології, динаміки його виконавчих намірів і рівнів побудови рухів, що синтезують прояв природних, субстратних і функціональних компонентів субстанціальної структури. Встановлено її основні вияви, зокрема функціональних механізмів артикуляції, фонації, ініціації на матеріалі п'яти мов - української, російської, англійської, німецької, італійської - за особливостями виконавчого наміру. За рівнями рухової активності на основі акустичного матеріалу визначено загальні сутнісні характеристики артикуляторного жесту, а саме специфіку координаційних та інтеграційних вимовних зусиль у кожній з мов. Здійснено фонетичний аналіз текстових масивів українського та російського мовлення за ознаками координації та інтеграції дій у сполуках сегментів приголосний-приголосний і приголосний-голосний.

139. Артионимы как объект семантического анализа

Т.И. Плужникова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.2. — С. 88-90 — Библиогр. в конце ст. 9 назв. — рус.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.

140. Артистична атмосфера Львова міжвоєнного періоду і проблема виникнення альтернативних художніх напрямів

Г.В. Давидова-Біла Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 16. — С. 145-149. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.

Запропоновано ретроспективний огляд літературної ситуації 1920-1930 рр. і, зокрема, осмислення естетичного внеску цивілізаційного презентивізму.