LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 8 із 233

141. Архетип и жанр

Р.И. Татаринцева Культура народов Причерноморья. — 2004. — N47. — С. 78-81 — Библиогр. в конце ст.: 16 назв. — рус.

К вопросу о детерминантах англо-американской исторической беллетристики

142. Архетип матері в сучасній французькій драмі: лінгвокогнітивний аспект

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.05 Христина Володимирівна Старовойтова; Київський національний лінгвістичний ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

143. Архетип у романістиці Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.05 Ю.Р. Матасова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Уперше в українському та зарубіжному літературознавстві здійснено архетипове порівняльно-типологічне дослідження романістики Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича. Виявлено специфіку функціонування у текстах романів американського та українського письменників архетипового шару як цілісної системи, що великою мірою визначає характер текстів. На базі теоретико-методологічної концепції текстуального аналізу, що грунтується на теоріях К.-Г.Юнга, Г.Башляра, М.Еліадзе, Н.Фрая, Дж.Кембелла, К.-П.Естес, Р.Жірара, Л.Фідлера, Є.Мелетинського, В.Топорова, М.Євзліна, С.Пригодія, Н.Зборовської, виведено типологію архетипів першостихій (архетипу Землі, і, зокрема, архетипів Матері-Землі, Каміння, Скелі, Домівки, Лабіринту, Вогню, Води), першообразів несвідомого (базових архетипів Матері, Анімусу й Аніми), демонічної міфологеми жінки-відьми, централізуючого архетипу Самості у його пов'язаності з архетипом Провідника та міфологемою героїчних пошуків, а також архетипових рис комплексу Homo Ludens у долях більшості героїв. Розкрито імплікацію тих культурологічних, національно та індивідуально маркованих чинників, що визначають характер архетипового шару романів Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича.

144. Архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини XIX ст.

автореф. дис... д-ра філол. наук10.01.02 Л.В. Дербеньова; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2008. — 40 с. — укp.

Проведено дослідження "несвідомої міфології" (архетипів) та імпліцитних архаїчних структур у творах реалістичної літератури та в динаміці естетичних пошуків літературної науки XX ст. Проаналізовано поетичну рецепцію архетипу. Визначено способи та прийоми реалізації архетипів на матеріалі російської реалістичної літератури. Виявлено, що архетипи використовуються для інтерпретації творів російських класиків. Особливу увагу приділено вивченню проблеми феномену архетипу. Визначено термінологічні модифікації й інновації, інтертекстуальну природу, основні функції архетипів. Охарактеризовано різні типи функціонування архетипів у літературному творі. Встановлено універсальні й унікальні прояви архетипної парадигми у літературі реалізму, генезу та трансформацію якої розглянуто як конкретизацію літературного тексту. Розкрито сутність архаїчних складових тексту як несвідомого творчого впровадження міфу на образно-символічному та сюжетному рівнях.

145. Архітектоніка романного героя "Батьки і діти" І.С.Тургенєва

автореф. дис... канд. філол. наук10.01.02 І.В. Гапеєва; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено один з шедеврів російської класичної літератури у контексті поетичного буття автора, своєрідності виникнення, розвитку та розв'язання його конфлікту. Запропоновано критичне ставлення поширеного погляду на роман, за якого увага приділяється життєвому (соціальному) конфлікту. Цей конфлікт досліджено як перетворену форму поетичного конфлікту буття Тургенєва-автора. Трагічність головного героя роману інтерпретовано як архітектонічний ефект розв'язання любовного конфлікту в онтологічному сенсі поняття "кохання". Запропоновано трактування кохання як фундаментальної цінності, щодо якої були спрямовані пошуки твердих орієнтирів митцями російської літератури.

146. Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.16 В.І. Матюша; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

На матеріалі британської та американської драми XX ст. розглянуто закономірності виникнення, функціонування різних типів асиметрії в українських перекладах дослідженої драми. Запропоновано поняття "рамка адекватності" для визначення відповідності перекладу драматичного твору авторському задуму оригіналу. Поглиблено класифікацію типів асиметрії та виділено додатну, нейтральну відповідність і невідповідність. Проаналізовано співвідношення перекладацьких трансформацій і типів асиметрії у перекладі на різних мовних рівнях. Обгрунтовано доцільність об'єднання, а не штучного поділу у перекладі драматичних творів певних параметрів, зокрема, "читабельність" і "сценічність".

147. Асоціативно-образна і логіко-поняттєва концептуалізація результату суперництва у фразеологічних одиницях сучасної англійської мови

І.І. Савчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 28. — С. 193-195. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Розглянуто метафоричну реалізацію змістової ознаки "результат", яка активована у фразеологізмах сучасної англійської мови і є асоціативно-образною складовою концепту "суперництво", а також подано інформацію про характер результату.

148. Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова у поетичному тексті (на матеріалі української поезії 60 - 90 років XX століття)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Р.І. Стефурак; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 24 с. — укp.

Визначено лінгвістичний статус внутрішньої форми слова, з'ясовано її креативну суть. На підставі вивчення фактичного матеріалу (5 000 внутрішньоформних лексем, які входять до різних тропеїчних структур) розкрито функціональне навантаження внутрішньої форми слова у поетичному тексті (асоціативно-образну, креативно-регенерувальну, експресивно-відображальну, тропотвірну, когезійну функції). Проаналізовано асоціативні та образотвірні можливості внутрішньої форми слова, її конструювальні, аперцепційні, тропотвірні властивості, вплив на поетичний ідіостиль. На підставі аналізу текстів української поезії 1960 - 1990 рр. доведено, що результатом асоціативно-образного потенціалу внутрішньої форми слова у поетичному тексті є вторинне переосмислення, тропеїзація номінації, конструювання та аперцепційний фон семантики оказіонадізму та лексем-складників паронімічної атракції, оскільки внутрішня форма є одним із засобів креативного бачення "картини світу" автором та реципієнтом.

149. Асоціативно-семантична група як форма парадигматичної організації лексики (на матеріалі назв сезонів у російській мові)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.02 Т.В. Слива; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено особливу лексико-семантичну парадигму - асоціативно-семантичну групу, що може бути частиною асоціативно-семантичної структури. Запропоновано гіпотезу, яка базується на лексемах, що входять до логіко-семантичної групи (АСГ) "пори року", що трактуються як вихідні слова асоціативно-семантичних груп (кауземи). У семантичній структурі цих слів виокремлено темпоральні, квалітативно-темпоральні та квалітативно-предметні ознаки, у межах яких кауземи семантично (на рівні "ядро - периферія") поєднані зі словами інших денотативних зон (рефлексемами). За допомогою асоціативного експерименту з'ясовано наявність асоціативного зв'язку між цими лексемами. Сукупність вихідної кауземи та рефлексем, упорядкованих у АСГ різних рівнів, трактується як асоціативно-семантична структура (АСС). З'ясовано, що найчисленнішою є АСС з кауземою зима, найменш численною - АСС кауземи осень. Усі структури об'єднують асоціативно-семантичні групи трьох рівнів, окрім АСС осень, яка представлена рефлексемами двох рівнів. Незважаючи на різноманітний кількісний і якісний склад асоціативно-семантичних структур, зазначено щодо наявності типової асоціативно-семантичної парадигми рефлексем, взаємопов'язаних з назвами пір року. рефлексеми реалізують аналогічні семантичні ознаки, а відмінності у складі денотативних зон зумовлені лише екстралінгвістичними причинами - квалітативними особливостями сезонів. Чим більше семантичних кроків відділяють рефлексеми від вихідної кауземи, тим більшою мірою вони різняться за значенням з рефлексемами інших АСС.

150. Асоціативно-семантичне поле "безпека / небезпека" в дискурсі української преси ХХ - XXI століть

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 К.В. Коротич; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Базуючись на матеріалі української преси 1905 - 2007 рр. системно виявлено в діахронії специфіку репрезентації фрагмента мовної картини світу лінгвальними засобами, які розкривають суть поняття "безпека/небезпека". Виокремлено та проаналізовано дев'ять мікрополів. Одиниці поля розглянуто на різних мовних рівнях у системно-структурному, комунікативному та когнітивному аспектах. З'ясовано роль конституентів аналізованого поля для реалізації стратегій і тактик впливу на реципієнта у дискурсі української преси. З метою вирішення проблеми щодо реконструкції асоціативних полів у діахронії запропоновано здійснювати моделювання фреймів, об'єктивованих мовними засобами дискурсу відповідного періоду та експлікувати на підставі текстів преси асоціативні зв'язки певних лінгвальних одиниць у діахронії.

151. Аспект взаємозамінності складних речень

А.Л. Савченко Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.2. — С. 129-131 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — укp.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.

152. Аспекти інтерпретації біблійного сюжету в поемі Лесі Українки "Самсон"

М.В. Шевчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2001. — N 7. — С. 148-150. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто особливості обробки Лесею Українкою біблійного сюжету про Самсона. Простежено риси інтерпретації в аспекті авторської залежності від літературної традиції.

153. Аспектуальність у структурі віддієслівних імен дії у російській мові

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.02 О.Е. Пчелінцева; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню семантичної категорії аспектуальності у структурі імен дії. Встановлено, що девербативи є периферійними компонентами функціонально-сематичного поля аспектуальності на підставі наявності в них імпліцитних аспектуальних ознак та певних залишкових маркерів виду. Аспектуальна семантика девербативів - це результат взаємодії імпліцитно і експліцитно успадкованих дієслівних властивостей мотиватора, набутих граматичних та структурних особливостей іменника, а також аспектуально-релевантних контекстуальних ситуацій їхнього вживання.

154. Аспектуально-темпоральне співвідношення форм дійсного та умовного способів в системі категорійної ситуації тривалості художнього тексту

Т.М. Голосова Культура народов Причерноморья. — 2002. — N39. — С. 166-169 — Библиогр. в конце ст.: 11 назв. — укp.

Мета статті – аналіз аспектуально-темпорального співвідношення форм дійсного та умовного способів в системі категорійної ситуації тривалості художнього тексту. Основне завдання публікації виявити взаємодію аспектуально-темпоральних характеристик, які зумовлюють формування зовнішньотемпоральної семантки у формі дійсного та умовного способів.

155. Аспекты изучения христианских лингвокультурем

Т.В. Калугина Культура народов Причерноморья. — 2002. — N44. — С. 107-109 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — рус.

В статье исследуются особенности функционирования христианских религиозных лингвокультурем в русской литературе. Изучение религиозных лингвокультурем должно проводиться с трех сторон: 1) календарного времени, 2) духовного смысла, 3) народных традиций, связанных с праздником.У статті досліджуються особливості функціонування християнських релігійних лінгвокультурем у російській літературі. Вивчення релігійних лінгвокультурем повинно проводитись з трьох сторін: 1) календарного часу, 2) духовного змісту, 3) народних традицій, пов’язаних зі святом. In the article thе author provides an examination of functioning of Christian religious lingvoculturems in Russian literature. Enlargement of students’ speech with the Christian Cult lexics. The learning of religious lingvocultiral points should be observed according to three aspects: 1) calendar; 2) spiritual sense; 3) people’s traditions, connected with holidays.

156. Аспекты формирования личности обучаемого в условиях межкультурной коммуникации

Н.А. Князева, А.А. Георгиади Культура народов Причерноморья. — 2006. — N76. — С. 46-50 — Библиогр. в конце ст. 14 назв. — рус.

Статтю присвячено вивчанню різних аспектів формування особистого потенціалу студентів в контексті міжкультурної парадигми. Розглядаються три напрямки розвитку особистості: комунікативний, соціокультурний та когнітивний, що підтверджується прикладами відповідних завдань.Статья посвящена изучению различных аспектов формирования личного потенциала студентов в контексте межкультурной парадигмы. Рассматриваются три направления развития личности: коммуникативный, социокультурный и когнитивный, что подтверждается примерами соответствующих заданий.

157. Ассоциативно-семантические связи кауземы “осень” с рефлексемами

Т.В. Слива Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.2. — С. 155-158 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — рус.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.

158. Атрактори уваги сучасного англо-американського наукового дискурсу

О.М. Ільченко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 11. — С. 171-174. — Библиогр.: 13 назв. — укp.

Досліджено вербальні маркери привертання уваги читача в англомовному науковому дискурсі. Детально розглянуто етикетний потенціал згаданих одиниць.

159. Атрибутивна конструкція з семантичним зсувом (на матеріалі поетичної творчості О.С.Пушкіна)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.02 Ге Яньлей; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

Розв'язано теоретичні та практичні проблеми, які стосуються системного вивчення поетичних конструкцій з семантичним зсувом. Розкрито суть поняття семантичного зсуву й атрибутивної конструкції з семантичним зсувом. Побудовано класифікації цих конструкцій у взаємозв'язку з певними критеріями. Наведено номенклатуру моделей конструкцій з семантичним зсувом та проаналізовано їх окремі компоненти (прикметники, дієприкметники, іменники).

160. Аудіовізуальні засоби у вивченні літератури

Т.В. Бабійчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 27. — С. 17-20. — Бібліогр.: 23 назв. — укp.

Зроблено спробу узагальнити питання аудіовізуальних засобів навчання (АВЗН) у вітчизняній методиці літератури, подано визначення відеофрагмента як засобу навчання.