LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філологічні науки

Всього — 4655 Сторінка 9 із 233

161. Аудіовізуальні мистецтва в системі професійної мовної підготовки майбутнього фахівця у сфері міжнародних відносин

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Л.В. Волошинова; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Уперше визначено місце аудіовізуальних мистецтв у вітчизняній практиці професійної мовної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Розроблено та теоретично обгрунтовано модель використання їх художньо-естетичного, виховного, інформаційного та освітнього потенціалу в системі підготовки студентів-міжнародників. Запропоновано концепцію авторських телевізійних програм. Значну увагу приділено методичному забезпеченню застосування дидактичних і автентичних аудіовізуальних документів у процесі професійної мовної підготовки. Розвинуто принцип наочності як ефективного засобу навчання мови для спеціальних цілей, зокрема у професійній діяльності дипломатів. Досліджено питання вдосконалення процесу аналітичного спілкування студентів з екраном як професійної якості майбутнього фахівця в сфері міжнародних відносин.

162. Афіксальне вираження конотації в англійській мові

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 С.І. Нешко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Досліджено конотативне значення афіксів англійської мови, висвітлено механізм формування нових співзначень кореневих основ, проаналізовано вплив конотативного співзначення на денотивне значення слова. Розглянуто емотивно-експресивний словотвір як одне з джерел поповнення словникового складу мови. Проведено конотативний аналіз словотворчих елементів англійської мови з подальшою розбивкою на дві основні групи - афіксів мовленнєвого та мовного типу. Досліджено конотативно-стилістичне забарвлення афіксів, виявлено їх вплив на декодування повідомлення у цілому. Шляхом зіставлення членів синонімичних рядів (словарних і афіксальних) у германських мовах розкрито етнокультурноспецифічну сутність значення лексичних одиниць англійської та німецької мов.

163. Афро-американська література: шлях до визнання

О.П. Подкоритова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 16. — С. 187-189. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Показано, що афро-американська література є невід'ємною частиною, однією з найколоритніших та привабливіших проявів американської літератури, а проблеми пошуків ідентичності, самовираження, які піднімаються митцями етнічних і расових груп, знаходять відгук у читачів світової спільноти.

164. "Аnnabel Lee" E.A. По в перекладі Максима Стріхи (до проблеми перекодування поетичного тексту)

А.О. Пермінова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 28. — С. 176-178. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Здійснено порівняльний аналіз вірша Е.По "Annabel Lee" з перекладом М. Стріхи. Аналіз проведено на трьох рівнях - форми, змісту та стилю - з метою ілюстрації поняття перекладу-перекодування.

165. Б.Антоненко-Давидович: доля, творчість, критична рецепція

автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 О.А. Хамедова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено творчість Б. Антоненка-Давидовича у контексті парадигми автор - герой - реципієнт. Виявлено взаємозв'язки долі та творчості та відповідно - біографічної та творчої сутностей митця. Відзначено, що у його ранній творчості автобіографізм набував експліцитних форм, а у пізній - біографічна подія слугувала лише імпульсом до реалізації задуму. Автобіографічний герой у ранніх творах був головним, а у пізніх - другорядним. Подробиці життя біографічного автора увиразнювали його характер, надавали зображеному вірогідності. Рецепція творчості Б. Антоновича-Давидовича відзначалася амбівалентністю, оскільки у межах двох дискурсів - ряданського та зарубіжного - склалися полярні інтерпретації. Виявлено три інтрепретаційні періоди (ранній, пореабілітаційний і пострадянський) і притаманні їм рецептивні стратегії. Полісимфонічний критичний (і читацький) дискурс визначався знаковими творами для письменника "Смерть", "За ширмою", "Сибірські новели".

166. Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в сучасній українській літературній мові

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 А.В. Шумейкіна; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено багатозначність дієслів конкретної фізичної дії у сучасній українській літературній мові. З'ясовано семантичний і функціональний аспекти полісемії багатозначних дієслів конкретної фізичної дії на матеріалі дієслів, що належать до трьох лексико-семантичних груп - створення, зруйнування та пошкодження, яких було класифіковано за відповіними мікрогрупами. Розглянуто теоретичні засади лексичної полісемії. Проаналізовано організацію семантичної структури полісемантеми. З'ясовано суть понять "лексема", "семема", "сема". Визначено й описано, крім узуальних, периферійні типи значень, а саме: архаїчні, сленгові та оказіональні значення. Досліджено семантичні структури багатозначних дієслів конкретної фізичної дії з первинною семантикою створення об'єкта. З'ясовано специфіку формування дієслівних семантичних дериватів. Розглянуто умови та механізми появи значень у дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об'єкта. Здійснено аналіз вторинних лексико-семантичних варіантів, яких набули дієслова конкретної фізичної дії з первинною семантикою зруйнування та пошкодження об'єкта. Проаналізовано мотивацію кожної семеми. Розглянуто особливості функціонування полісемічних дієслів фізичної дії у синтаксичних побудовах. З'ясовано контекстуальні умови функціонування лексико-семантичних варіантів дієслів. Описано взаємозв'язки між значеннями у структурі лексеми та виявлено семантичні компоненти, що мотивують вторинні значення. Досліджено значеннєві парадигми полісемантичних дієслів з урахуванням взаємодії парадигматичних і синтагматичних векторів структурної організації лексики.Застосування результатів дослідження сприє з'ясуванню механізмів формування значень, визначенню ролі синтагматики та позамовних чинників у цьому процесі, регулярності розвитку полісемії. Проведено комплексний аналіз денотативних, конотативних і денотативно-конотативних семем, який дозволяє здійснювати систематизацію значень дієслів української мови.

167. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса

автореф. дис... канд. філол. наук10.01.04 С.О. Варецька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Вперше у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві проведено систематизоване дослідження творчості видатного сучасного німецького письменника, лауреата Нобелівської премії 1990 р. Г.Граса в аспекті барокової парадигми. Проаналізовано "бароковість" художнього універсуму митця, його концепції мистецтва та історії, оригінальний літературний стиль і світогляд, синкретизм творчості, що привертають до нього увагу як до одного з найрепрезентативніших представників сучасного мистецтва. На підставі аналізу інтенсивної рецепції бароко в XX ст. висвітлено художньо-філософський образ бароко, який є основою для твердження про функціонування у сучасній культурі барокової парадигми. Досліджено наукове, філософське, естетичне, художнє зацікавлення Г.Грасом бароко, що обумовило утвердження "бароковості" як константи його індивідуальної художньої манери. На прикладі романів "Бляшаний барабан", "Палтус", "Траєкторією краба" та повісті "Зустріч у Тельгте" досліджено творче засвоєння письменником барокових засад, їх використання як інтерпретаційної системи сучасності. Розкрито суттєвий внесок письменника у структурування філософсько-художнього образів бароко та дійсності XX ст.

168. Бедий эсер талилининъ принциплери ве усуллары меселесине даир

Т.Б. Усеинов Культура народов Причерноморья. — 2006. — N86. — С. 105-107 — Библиогр. в конце ст. 7 назв.

В предложенной статье представлен теоретический материал, который раскрывает вопросы, связанные с принципами и методами анализа художественного произведения, подкреплённый необходимым материалом из крымскотатарской литературы.In offered(suggested) clause(article) the theoretical material which opens the questions connected to principles and methods of the analysis of a work of art, supported by a necessary material from крымскотатарской literatures is submitted.У запропонованій статті представлений теоретичний матеріал, що розкриває питання, пов'язані із принципами й методами аналізу художнього твору, підкріплений необхідним матеріалом із кримськотатарської літератури.

169. Безсполучникові складні речення з компонентом обгрунтування

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 О.О. Тєлєжкіна; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Здійснено системний аналіз безсполучникових складних речень з компонентом обгрунтування, описано особливості їх структурної та семантичної організації. Доведено, що безсполучникові складні речення обгрунтування як одиниці синтаксису мають реченнєвий характер у системі складних структур і виявляються як синтаксично самостійний, функціонально самодостатній вид речень, для якого визначальним є порядок розміщення частин за схемою "факт - його обгрунтування", що формує його структурно-семантичну специфіку. Як мовні одиниці, безсполучникові складні речення обгрунтування представлено не тільки як констукції елементарної будови, а й у складі багатокомпонентних речень. Класифіковано аналізований вид речень за ознаками семантико-граматичного оформлення препозиційного компонента та смислового наповнення всієї єдності. Проаналізовано особливості реалізації безсполучникових складних речень обгрунтування в усно-розмовному та в більшості книжних стилів. Проведено зіставлення безсполучникових складних речень і текстових утворень із відношенням обгрунтування та виявлено їх структурну та семантичну співвіднесеність.

170. Безсполучникові складні речення з пояснювальним компонентом у сучасній українській мові

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Є.І. Загревський; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Дисертаційне дослідження присвячене виявленню семантико-синтаксичних особливостей пояснювальних відношень у структурі безсполучникових речень. Визначено зміст "пояснення" стосовно безсполучникових конструкцій, всебічно розкрито особливості структурної організації їх окремих різновидів, що дозволило уточнити класифікацію безсполучникових пояснювальних речень. Виявлення структурно-граматичних ознак дало змогу встановити підрядний зв'язок в окремих групах пояснювальних речень безсполучникового типу і, таким чином, визнати їх граматичну співвіднесеність зі сполучниковими складними реченнями. На основі здійсненого аналізу семантичної і граматичної співвіднесеності досліджуваних і сполучникових конструкцій констатовано, що речення обох типів виявляють як спільні, так і специфічні риси граматичності. Проведено дослідження поширеності й частотності безсполучникових складних речень з пояснювальними відношеннями компонентів у стилях мови і доведено їх широке функціонування у різних сферах використання сучасної української мови.

171. Библейские географические названия на карте мира

А.Л. Белогуб Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. - Т.1. — С. 24-26 — Библиогр. в конце ст. 2 назв. — рус.

Статья из специализированного выпуска научного журнала "Культура народов Причерноморья", материалы которого объединены общей темой "Язык и Мир" и посвящены общим вопросам Языкознания и приурочены к 80-летию со дня рождения Николая Александровича Рудякова.Стаття із спеціалізованого випуску наукового журналу "Культура народов Причерноморья", матеріали якого поєднані загальною темою "Мова і Світ" і присвячені загальним питанням мовознавства і приурочені до 80-річчя з дня народження Миколи Олександровича Рудякова.

172. Біблійна герменевтика української польськомовної прози кінця XVI - початку XVII ст.

автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 С.В. Сухарєва; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Проаналізовано біблійну герменею української польськомовної прози поберестейського періоду, основні фактори її становлення: історичний, апологетичний і теологічний. Систематизовано сакральну символіку полемічних польськомовних творів на горизонтальному та вертикальному рівнях: буквальні й приховані значення, загальні та індивідуальні тенденції, іманентні й трансцендентні мотиви. Розкрито синтез засобів єврейської та грецької риторик за умов практичного застосування Біблії в українській польськомовній літературі полемічного спрямування на зламі XVI - XVII ст.

173. Біблійні антропоніми у творах Лесі Українки

Г.К. Конторчук, Н.О. Павленко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 11. — С. 175-180. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

З'ясовано місце та роль біблійних імен у творах Лесі Українки.

174. Біблійні мотиви в ліриці А.Ахматової: інтертекстуальність як структуроутворюючий принцип

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.02 О.А. Троцик; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 21 с. — укp.

Запропоновано системний аналіз біблійних мотивів у ліриці А.Ахматової, визначено їх роль у контексті як окремих творів, так і всієї творчості в цілому. Розкрито особливості поетики "семикнижжя" як циклу. На підставі аналізу образу ліричної героїні, яка переживає любов і страждання, виявлено біблійні теми Гріхопадіння, Хрещення, Спокути, Блаженства, Воскресіння, Благодаті. Їх послідовність обумовлює еволюцію образу ахматовської героїні. Розглянуто особливості наскрізного сюжету в ліриці Ахматової, проаналізовано відповідні біблійні образи, тропи, жанрові форми, ремінісценції з книг Святого Письма. Біблійні мотиви розглянуто в контексті інших історико-культурологічних пластів лірики Ахматової. Поетеса вводить їх з метою узагальнення своїх християнських уявлень про людське буття, бо вони надають поліфонічного звучання основним мотивам, що розвиваються у "семикнижжі". Розглянуто жанрові особливості "семикнижжя" Ахматової як циклу.

175. Біблійно-християнська метафора в німецькій мові: номінативний аспект

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 І.Б. Дубровська; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Уточнено статус і характер метафори в німецькій мові; досліджено її відношення до метонімії та символу, а також особливості функціонування в технологічній та художній літературі, пресі та мистецтвознавстві. Аналіз номінативних типів метафоричних одиниць здійснено на основі їх зовнішньої структури, семантики, джерела походження та функції у мові. Згідно з номінативним аспектом виділено групи метафоричних одиниць. Наголошено на тенденції до стягнення форм біблійно-християнських одиниць, утворених шляхом метафоризації.За характером метафоризації розглянуто різні групи метафоричних біблійно-християнських одиниць: антономазійні, фітонімічні, зоонімічні, соматичні, символічні. Метафоричні фразеологічні та параміологічні одиниці розподілено за семантичними групами.

176. Бінарні колізії модернізму та авангардизму в українській літературі першої половини ХХ ст. (творчість Лесі Українки, М.Семенка, Б.-І.Антонича)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.01 О.Ю. Ковальова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Проведено дослідження бінарних колізій модернізму та авангардизму, з'ясовано їх спільну основу ("філософію життя") та відмінні характеристики на прикладі аналізу творчості Л.Українки, М.Семенка та Б.-І.Антонича. Осмислено специфіку неоромантизму, футуризму та сюрреалізму. Вперше здійснено спробу виявити іманентну сутність магістральних напрямів і відповідних стилів, подолано практику ототожнення даних понять та обгрунтовано шлях їх адекватного розуміння та інтерпретації, а також уважного прочитання текстів без накладання чужорідних схем. З'ясовано визначальні смислові характеристики модернізму та авангардизму, які полягають в актуалізації антитетичних принципів конструкції та деструкції, формуванні поетичного космосу та хаосу, що зумовлює відмінні завдання досліджуваних літературних систем. Виявлено відповідність неоромантичного стилю - модернізму, футуристичного - аванградизму, простежено здатність деяких стилів (зокрема, сюрреалізму) трансформуватися з одного напрямку в інший.

177. Болгарська переселенська говірка мішаного типу: стан і етапи формування

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.03 С.І. Георгієва; Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні НАН України. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Вивчено діалектну систему болгарської зорянської говірки, проаналізовано особливості її функціонування. Досліджено і визначено походження і актуальну діалектну належність даної говірки. Наведено типологічний аналіз фонетико-фонологічної, морфологічної та лексичної систем у болгарському переселенському діалекті мішаного типу в зіставленні з болгарським діалектним континуумом метрополії, болгарською літературною мовою, а також з діалектами і літературними мовами слов'янських народів.

178. Болезнь Хансена как художественный прием в рассказе Георгия Иванова 'Дальняя дорога'

Р.В. Приходной Культура народов Причерноморья. — 2003. — N42. — С. 191-195 — Библиогр. в конце ст.: 17 назв. — рус.

Физические болезни – распространенная литературная тема. Оспа, чахотка, чума присутствуют в произведениях различных авторов.

179. Былина как интертекст в сказке Е. Шварца «Два клена»

Н.В. Козленко Культура народов Причерноморья. — 2005. — N69. — С. 31-34 — Библиогр. в конце ст. 12 назв. — рус.

В статье анализируется характер, содержание и функции былинного интертекста в художественной структуре пьесы-сказки Евгения Шварца "Два клена".У статті аналізується характер, зміст і функції билинного інтертексту у художній структурі п'єси-казки Євгена Шварца "Два клени".The character, contents and functions of the Russian epic intertext in art structure of the play - fairy tale "Two maples" of E. Shvarts is analyzed in the article.

180. Было множество невероятного в искусственном соединении разных людей, стрелявших из пушек и пулеметов

(Украина и Крым в творчестве Гайто Газданова) О.В. Резник Культура народов Причерноморья. — 2005. — N68. — С. 62-65 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

В своей работе "Украина и Россия - Гоголь и Пушкин" доктор филологических наук В.П. Казарин отмечает, что украинский мир "… веками формировался как поле ожесточенных столкновений и самой кровавой, самой лютой борьбы не за благополучие, а за само существование как таковое". Отсюда проистекает фанатичная неистовость в самореализации в эпохи побед и созидания. Именно эту стихию, переходящую всякие границы, отмечают авторы многих воспоминаний, упоминающие в своих произведениях украинские реалии. По мнению В.П. Казарина, украинцы в своей крови несли "неутоленную жажду победы и торжества не просто над врагами, но над собственной судьбой!". Вот почему из всего многообразия авторов необходимо выделить тех немногих, для кого Украина - не просто место действия разворачивающихся событий, а активная (и во многом страдающая!) участница. Ведь стремление к новому часто оборачивается бунтом против старого, желание победы любой ценой - жестокостью и отчаянной храбростью. Причем ярче всего эти особенности национального характера проявляются в эпохи разрушения и слома, одной из которых, несомненно, можно считать эпоху гражданской войны. Именно эта всеобщая, братоубийственная война, прокатившаяся от Москвы и Петербурга через всю империю, выявляла в человеке то всеобщее и индивидуальное, что позволяло одним только укрепиться в своей правоте, а другим испуганно смириться со своей незавидной судьбой.