LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філософські науки. Психологія

Всього — 1126 Сторінка 4 із 57

61. Взгляд из космоса на события великой французской революции и наполеоновских войн

И.И. Турский Культура народов Причерноморья. — 2004. — N56, Т.2. — С. 148-163 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

Большое число крупных революционных событий, военных битв и сражений на европейском кон-тиненте за сравнительно короткий отрезок времени - с 1789 по 1815 гг. - предоставляет благоприятную возможность оценить, используя разработанную нами волновую резонансную концепцию на-сколько все эти события, помимо состояния внутри- и межгосударственных отношений, направлялись также силами из Космоса.

62. Визначення критеріїв оцінки успішності соціалізації спортсменів-підлітків

Л. Сакаль Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2001. — N 4. — С. 90-93. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

У результаті даного дослідження виявлено критерії оцінки успішності соціалізації спортсменів-підлітків і підібрано оптимальну кількість психологічних методик для їх визначення. Попередній експеримент з їх використанням дозволив зробити висновок про коректність вибору цих критеріїв і ефективність використання комплексу психологічних методик.

63. Викликані ЕЕГ-потенціали у дітей і підлітків: зв'язок з індивідуальними особливостями уваги

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.13 М.В. Борисова; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 19 с. — укp.

Проаналізовано взаємозв'язок біопотенціалів головного мозку та індивідуальних характеристик уваги у дітей. На основі результатів дослідження у здорових дітей (5 - 16 років) та в дітей з порушеннями мовлення і затриманим психічним розвитком (10 - 12 років) зареєстровано викликані потенціали (ВП) у процесі визначення часу реакції, показники уваги за методиками "Таблиці Шульте" та "Знайди і викресли". Доведено, що особливістю ВП дітей 5 - 7 років є виражена хвиля N2, слабкий розвиток умовної негативної хвилі (УНХ). Виявлено кращі характеристики уваги у дітей зазначеної групи та у здорових дітей 10 - 12 років з максимально вираженою хвилею N1 - P2. Відзначено, що у дітей 15 - 16 років розвинено увагу з максимальними амплітудами Р1, Р2, УНВ, Р300 та мінімальною амплітудою N2, з функціональними порушеннями збільшений час реакції, знижена амплітуда УНХ, збільшені амплітуда і латентний період Р300.

64. Використання мімічних жестів для позначення емоційного стану людини

О.М. Мартинова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 22. — С. 119-122. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Розглянуто суть мімічних жестів у невербальній комунікації та проаналізовано основні способи їх використання для передачі емоційного стану людини.

65. Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії)

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.06 Т.П. Паронянц; Нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2004. — 18 с. рис. — укp.

Досліджено вплив правоохоронної діяльності та її правової регламентації на психіку працівників спецпідрозділів органів внутрішніх справ (ОВС), які брали участь у військових конфліктах на території колишньої Югославії. Розглянуто особливості прояву післятравматичних стресових розладів у працівників ОВС, виявлено зниження їх адаптації до соціально-правових норм та службових обов'язків, порушення в психоемоційній сфері та в показниках соматичного здоров'я. Поглиблено вчення про реадаптацію у зв'язку з виявленими новими даними про особливості трансформації негативних психічних змін, які виникають в результаті участі у військових подіях після травматичного стресового синдрому, специфічні симптоми якого знайдено у реадаптантів. Удосконалено діагностику проявів післятравматичних стресових розладів у працівників правоохоронних органів, внесено доповнення в принципи здійснення реабілітації осіб, що мають зміни психіки, які виникли внаслідок їх участі у бойових діях. Досліджено проблеми вияву психологічних критеріїв підвищення ефективності правоохоронної діяльності та обгрунтування психологічних закономірностей впливу правових настанов на особистість.

66. Виправлення девіантної особистості як предмет філософського дослідження

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 В.В. Білецький; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 19 с. — укp.

На підставі історико-філософського аналізу простежено розвиток тлумачень феноменів людини, особистості, поглядів на причини девіантної поведінки. Встановлено, що головним концептуальним джерелом методологічного підходу до виправлення девіантної особистості у сучасному європейському культурному середовищі є надбання античної, середньовічної, гуманістичної, німецької класичної, а також сучасної вітчизняної та російської філософії. З'ясовано, що філософський зміст виправного впливу на девіантну особистість тотожний філософському змістові покарання та полягає у спонуканні до визнання нею категоричного моральнісного імперативу, його засвоєння та активного свідомого дотримання у сфері соціального. Визначено, що внутрішньою формою виправлення є наступні принципи: принцип комплексного впливу на особистість та її моральну сферу соціальних регуляторів моралі, релігії та права; принцип відповідності виправного впливу і ступеня суспільної провини, а також стану засвоєння моральнісного імперативу.

67. Виховання в контексті соціально-естетичної концепції Герберта Ріда

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.08 Л.В. Ільницька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 15 с. — укp.

Проаналізовано структуру та зміст соціально-естетичної концепції Г.Ріда. Значну увагу приділено філософському розв'язанню проблеми естетичного виховання у контексті зазначеної концепції. На підставі опрацювання теоретичної спадщини Г.Ріда визначено нову модель художньо-естетичного виховання засобами мистецтва, використання якої дозволяє забезпечити найтісниший зв'язок трьох системних об'єктів - суспільства, мистецтва та творчої особистості. Установлено, що будь-яка сучасна теорія естетичного виховання має будуватися за принципом організації двоступеневої системи виховання. Перший ступінь передбачає виховання індивіда як творчої особистості, другий - носія естетичних ідеалів та духовних цінностей. Зазначено, що виявлені принципи теорії "виховання мистецтвом" розкривають тенденцію формування нової системи універсального естетичного виховання, яка забезпечує високу якість художньо-естетичної освіти у сучасному суспільстві.

68. Вища толерантність як результат подолання пасивного нігілізму (на основі аналізу філософії Фрідріха Ніцше)

О.Л. Воронюк Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 34. — С. 36-39. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Проаналізовано ідею вищої толерантності як результат подолання пасивного нігілізму та кризи гуманізму. Висвітлено поняття активного та пасивного нігілізму, "останньої" людини та людини, що прагне загибелі. Визначено творчу сутність позитивної програми "надлюдини" Ф. Ніцше. Досліджено сутність моральних ідеалів любові "до дальнього" та "чесноти, що дарує".

69. Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій (США)

Автореф. дис. канд. філос. наук09.00.08 Є.В. Дніпровська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Здійснено аналіз трансформації "аналітична естетика - постмодернізм", яка розглядається як необхідний етап у розвитку американської естетики, і є підгрунтям формування нового типу естетичної теорії. З'ясовано, що американська аналітична естетика виникла внаслідок застосування основних принципів позитивістської філософії до сфери мистецтва, поєднання аналітичної естетики з практикою американського мистецтва та художньою критикою. Розкрито естетичний вимір понять аналітичної естетики. Обгрунтовано, що у процесі розвитку американська естетика обмежує позитивістський ізоляціонізм за рахунок побудови стрункої естетичної теорії засобами аналітичних та лінгвістичних методів. Визначено основні теми, які наближають аналітичну естетику до проблем європейського постмодернізму (зняття кордонів між елітарною та масовою культурою, багатомовність мистецтва, заперечення модерністських догм щодо техніки, мови, позиції автора, антиформалізм, експерименталізм та ін.). Виявлено два шляхи переходу до постмодернізму у США: за рахунок відмови від академічної філософії в контексті постмодернізму (Ф.Джемісон, І.Хассан, Р.Рорті); за рахунок внутрішньої критики, яка намагається зберегти раціональні зерна втраченого типу філософствування, залучення його здобутків до контексту нового філософського стилю (А.Данто, Р.Нозік). Проаналізовано концепцію еститезації аналітичної філософії А.Данто, яка поєднує аналітичний стиль філософствування з постмодерністськими темами дослідження.

70. Від антропоцентризму — до біоцентризму

В. Грубінко, А. Степанюк Вісник НАН України. — 2002. — N4 — укp.

У наш час відбуваються зміни в самому змісті та напрямі методології природничих наук, стрижнем якої завжди було питання про те, як пізнавати реальність. Важливим регулятором методології науки виступає ціннісний аспект, що концентрується навколо метапроблеми «Навіщо пізнавати?». Врахування цього, а також вивчення проблеми сутності життя, сучасної екологічної ситуації на нашій планеті дає змогу дійти висновку, що все подальше пізнання доцільно здійснювати під гаслом «Пізнання задля виживання на Землі».

71. Від стилю життя до етосу

В. Джунь, А. Коваленко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 15. — С. 115-119. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Досліджено доцільність взаємозв'язку стилю життя і етосу як напрямку модифікації моралі.

72. Відношення "аномалія" - "норма" в структуралістській концепції Мішеля Фуко (історико-філософський аналіз)

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.05 О.Л. Творіна; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 16 с. — укp.

Визначено особливості репрезентації співвідношення "норма" - "аномалія" як специфічної форми дискурсу у творчості М.Фуко. Зазначено, що філософія М.Фуко втілює у собі характерні риси постструктуралістського мислення, репрезентує співвідношення "норма" - "аномалія" як специфічну форму дискурсу, яка визначає процес соціалізації людини. Здійснено аналіз першоджерел і критичних робіт, присвячених творчості М.Фуко та показано необхідність дослідження феноменів норми й аномалії через їх відношення до системи мови як засобу реалізації владних відносин, детермінованих межами конкретних явищ сексуальності та божевілля у контексті структуралістської концепції М.Фуко.

73. Відображення часової складової в картині світу суб'єкта

автореф. дис... канд. психол. наук19.00.01 Р.М. Свинаренко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2008. — 17 с. — укp.

Досліджено часову складову у картині світу суб'єкта. Показано, що картина світу суб'єкта складається з двох головних процесів - уявлення та переживання, а часова складова - з двох головних елементів - уявлення про час і переживання часу. Показано, що структура уявлень про час містить два основні блоки: "статус часу" та "становлення часу". Поняття статусу часу містить чотири основні полярні характеристики часу: "тривалість - упорядкованість", "рівномірність - нерівномірність", "зворотність - незворотність", "перервність - неперервність". Становлення часу має характеристики: "швидкість плину часу" та "точка відліку часу". Показано, що формування часової складової у картині світу суб'єкта відбувається у підлітковому віці. Виявлено чотири типи часової складової у картині світу суб'єкта: "статичний", "динамічний", "субстанціональний" і "реляційний".

74. Відповідальність у сучасних соціальних практиках

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 Н.О. М'ясникова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Розглянуто філософські основи конструювання сучасної теорії відповідальності. Визначено виміри відповідальності: онтологічний, аксіологічний, праксиологічний. Запропоновано модель відповідальності, адекватну особливостям сучасної соціальної реальності, визначено сутнісні характеристики та специфічні якості даного феномену. Описано модель практичної реалізації етики відповідальності. Проаналізовано проблему безвідповідальності за допомогою введення поняття "осередки затухання" відповідальності, в ситуації затухання чи відсутності відповідальності. Охарактеризовано відповідальність як елемент сучасних соціальних практи, детермінованих швидкоплинністю реальності, новими технологіями.

75. Візуальне мислення у контексті культурно-історичного підходу

О.А. Пушонкова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 1. — С. 3-10. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Наголошено, що суттєві зміни способів естетичного сприйняття у добу постмодерну обумовлюють необхідність розгляду метафори візуального мислення у контексті культурно-історичного підходу.

76. Візуальне сприйняття графічних зображень в сформованому міському середовищі

В.О. Штець Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 6. — С. 96-101. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Досліджено та проаналізовано особливості візуального сприйняття графічного дизайну в умовах сформованого архітектурного середовища. Розглянуто питання, пов'язані з особливостями зорового сприйняття людиною засобів графічного дизайну в архітектурному просторі. Висвітлено проблему покращення якості носіїв візуальної інформації.

77. Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз)

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 Н.М. Ліхацька; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 16 с. — укp.

Здійснено соціально-філософський аналіз війни та миру як феноменів історичного процесу. Досліджено питання, взаємопов'язані з трансформацією даних феноменів, їх взаємодією та взаємозумовленістю на початку нового тисячоліття та наголошено на необхідності врахування конкретної історичної епохи, а також соціально-політичної та економічної ситуації. Запропоновано нові концептуальні підходи щодо класифікації воєн на підставі узагальнення, переосмислення поглядів зарубіжних і вітчизняних філософів. Досліджено методологічні проблеми щодо джерел виникнення воєн і особливості їх прояву за умов світу, що трансформується. Розглянуто основні зміни у характері війн на сучасному етапі розвитку суспільства. З урахуванням результатів соціально-філософського аналізу основних тенденцій розвитку суспільства в епоху глобалізму доведено необхідність єднання людини та людства у боротьбі за мир. Досліджено феномен миру як пріоритетної цінності сучасного суспільства. Наголошено на необхідності утвердження та вдосконалення принципів мирного співіснування з урахуванням нових загроз і викликів сучасності. Запропоновано принципи, які можуть слугувати теоретичною засадою для розробки загальної культури миру у сучасному суспільстві.

78. Військове покликання: суть та специфіка реалізації в умовах розбудови Збройних Сил України (соціально-філософський аналіз)

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 Г.І. Фінін; Харк. військ. ун-т. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням філософсько-соціологічного аналізу процесів формування і реалізації військового покликання за умов розбудови Збройних Сил України. Розкривається сутність військового покликання і його специфіка. Виявлені протиріччя формування і реалізації військового покликання. Встановлені основні закономірності даного процесу: залежність від домінуючої в суспільстві системи цінностей; залежність від рівня усвідомлення суспільством соціальної цінності армії; залежність від наявності у особистості відповідних психофізіологічних якостей. Встановлені особливості процесу формування військового покликання. Обгрунтовані механізм формування і основні шляхи реалізації військового покликання в умовах становлення Збройних Сил України.

79. Влада як феномен екзистенції

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.04 І.В. Вербицька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Досліджено владу як феномен екзистенції. Проаналізовано філософські учення представників екзистенціалізму та представників інших напрямів у філософії, за якими суттю влади є суб'єкт-суб'єктні відносини, що мають відображення на різних рівнях людського існування, сферу становлення та здіснення якого вони утворюють. На підставі критичного аналізу текстів екзистенціалістів та інших філософів, висвітлення значень понять "екзистенція", "феномен", "ситуація", "проект", "образ", розкрито суть феномену влади та доведено трансцендентну суть влади, яка має прояв у взаємодії між буттям і його виявами, одним з яких є екзистенція. Визначаючи та формуючи екзистенцію та постаючи фундаментальним виміром її становлення, влада реалізується на всіх рівнях існування та утворює її глибинну суть.

80. Влияние восточных единоборств на формирование личностных качеств спортсмена

Е.Ю. Нестеренко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 10. — С. 224-227. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Проаналізовано вплив східного єдиноборства на формування особових якостей і показано їх достоїнства у вихованні і підвищенні духовності людини.