LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філософські науки. Психологія

Всього — 1126 Сторінка 5 із 57

81. Влияние типологических свойств нервной системы, темперамента и личностных особенностей на саморегуляцию психических состояний футболистов

Н.С. Сигал Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 7. — С. 109-112. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Розглянуто проблему психічної регуляції як однієї з найбільш глобальних і фундаментальних проблем спортивної психології. Емпіричні дані показали, що спортсмени з різними типологічними властивостями нервової системи, темпераменту й особистісними особливостями використовують різні типові способи саморегуляції психічного стану.

82. Внутрішній діалог як механізм творчого мислення

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.01 О.В. Диса; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 17 с. рис., табл. — укp.

Уперше розроблено психологічну концепцію взаємозв'язку творчого мислення та внутрішнього діалогу як одного з механізмів створення нового у процесі творчого мислення. Виділено елементи діалогічності у вербальних і невербальних продуктах творчої діяльності. Розглянуто процес творчого мислення у контексті психолінгвістики. Визначено місце внутрішнього мовлення у загальному потоці неусвідомлюваних мисленнєвих дій та його роль як зв'язуючого механізму безсвідомого зі свідомістю. Створено модель мовленнєвотворчого процесу як цілісності, що складається з пов'язаних між собою компонентів (етапів). Виокремлено компонент творчого процесу - внутрішній діалог, від якого залежить утворення нового, творчого смислу. Розроблено підхід до вивчення динаміки креативності мислення залежно від його діалогічності. Досліджено глибинні механізми творчого мислення, проблему взаємозв'язку мислення й мовлення. Розроблено й апробовано найбільш ефективні методи вивчення творчого мислення та обгрунтовано умови його розвитку. З'ясовано механізм впливу діалогічних форм навчання на підвищення креативності мислення. Поглиблено психологічні знання щодо процесу творчості та внутрішнього діалогу як природної властивості мислення. Визначено психологічні особливості внутрішнього діалогу як механізму утворення нового смислу у творчому процесі. З'ясовано чинники, що впливають на розвиток креативності мислення та академічної успішності.

83. Внутрішньоособистісний конфлікт як фактор соціалізації студентської молоді

автореф. дис... канд. психол. наук19.00.07 Т.Ю. Гущина; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". — К., 2008. — 20 с. — укp.

Запропоновано модель внутрішньоособистісного конфлікту як засобу дослідження особливостей соціалізації студентської молоді. Виокремлено структурні компоненти зазначеного конфлікту, що уможливлює їх розгляд як інформативних для оцінювання соціалізації студентів. Показано й обгрунтовано вплив на характер соціалізації студентів взаємодії факторів - вразливості системи самоставлення в ситуації внутрішньоособистісних ускладнень і мотиваційної спрямованості особистісної активності молодих людей у період студентства. Наведено дані про зміст і структуру "конфліктогенного поля" соціалізації студентів залежно від типу переживання внутрішньосообистісного конфлікту. Показано, що такі конфлікти виконують негативну, дезадаптувальну функцію у процесі соціалізації студентів, а також стимулювальну до саморозвитку, що мотивує до активної самореалізації. Експериментально обгрунтовано залежність внутрішньої моделі переживання внутрішньоособистісного конфлікту, яка формується у самосвідомості студента, від рівня розвитку індивідуально-особистісних якостей. У соціально адаптованого студента ці моделі передбачають орієнтацію на соціально задані пріоритети особистісного розвитку, сприяють збереженню та відновленню позитивного самоставлення. Запропоновано систему психологічної підтримки соціального й особистісного становлення студентів за умов навчального процесу та педагогічної практики.

84. Внутрішньофірмова ідеологія: соціально-філософський аналіз

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 В.В. Волобуєв; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 19 с. — укp.

Розкрито механізм породження внутрішньофірмової ідеології, її генезис у структурі соціального організму виробничого типу. Проаналізовано природу, сутність і зміст, а також основні функції внутрішньофірмової ідеології, як сукупності духовних процесів, зумовлених життєдіяльністю формальної організації. Вивчено умови та чинники функціонування внутрішньофірмової ідеології, механізм її впливу на економічну поведінку працівника фірми. Розроблено технологію проектування та класифіковано можливі зміни даної ідеології за умов ринкової моделі розвитку суспільства.

85. Внутрішня форма як категорія філософсько-гуманітарного пізнання

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.02 Г.В. Рабокоровка; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему з'ясування методологічних і евристичних можливостей категорії внутрішньої форми у контексті філософсько-гуманітарного пізнання. Встановлено співвідношення внутрішньої форми з фундаментальними філософськими категоріями - формою та структурою, а також з важливими для гуманітарного пізнання поняттями "символ", "образ", "сутність" і "установка". Досліджено основні концепції внутрішньої форми, розроблені науковцями Європи. Відзначено, що мовна практика застосування цієї категорії дозволяє раціоналізувати внутрішню форму та теоретично її дослідити. Доведено, що завдяки особливому онтологічному статусу, внутрішня форма має певні когнітивні та смислотвірні якості. Це зумовлює визначне місце внутрішньої форми у процесі одержання наукового знання. Обгрунтування та реалізація сучасного методологічного підходу до внутрішньої форми базується на розумінні зазначеної категорії як важливого елемента процесів символізації, засобу інтерпретації, а також на тлумаченні внутрішньої форми як "діалогічної" моделі пізнання, що базується на взаємодії її складових.

86. Воєнна політика держави в умовах трансформаційних процесів (соціально-філософський аналіз)

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 Е.А. Кальницький; Харк. військ. ун-т. — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Викладено цілісну соціально-філософську концепцію воєнної політики як систему поглядів, відносин і заснованої на них діяльності соціальних суб'єктів і створених ними інститутів влади, яка спрямована на забезпечення суверенітету, територіальної цілісності держави, безпеку держави, громадянського суспільства та людини засобами політичного впливу та збройного насильства. Досліджено методологічні проблеми воєнної політики, категорії та поняття даного соціального феномена. Здійснено соціально-філософський аналіз воєнно-політичної діяльності держави, яку визначено як специфічний вид соціальної діяльності, що є синтезом політичної та воєнної сторін соціальної активності її суб'єктів, спрямованої на реалізацію воєнно-доктринальних цілей і настанов держави за допомогою засобів політичного впливу, застосування або погрози застосування засобів збройного насильства. Визначено та проаналізовано її структуру, суть та зміст реалізації за умов трансформаційних процесів. Обгрунтовано, що позитивні процеси, які відбувалися в світі та в Україні, потребують створення надійної системи захисту національної безпеки, відповідної воєнної політики. Розглянуто проблеми, що існують у сфері реалізації воєнно-політичної діяльності України, вирішення яких може сприяти оптимізації зусиль держави з надійного забезпечення її національних інтересів.

87. Возможности применения синергетической методологии к изучению феномена науки

М.В. Савостьянова Культура народов Причерноморья. — 2005. — N68. — С. 78-82 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — рус.

Наука рассматривается как открытая развивающаяся система. Представлена синергетическая модель развития открытых систем. Обосновано применение синергетических идей и принципов к изучению науки как феномена культуры.Наука розглядається як відкрита система, яка розвивається. Представлена синергетична модель розвитку відкритих систем. Обґрунтовано застосування синергетичних ідей і принципів до вивчення науки як феномена культури.The Science is considered as openning developing system. It is presented synergetic model of the development of opened systems. Motivated using synergetic ideas and principles to study of science as phenomenon of the culture.

88. Волновые резонансные циклы и методология прогнозирования космически возмущенных дней

В.А. Сухарев, И.И. Турский Культура народов Причерноморья. — 2004. — N51. — С. 147-159 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

О роли планет в Солнечной системе Известно, что во Вселенной все без исключения объекты, начиная от мельчайших клеток и кончая гигантскими звездами, генерируют в окружающее пространство разли-чающиеся по частоте и интенсивности электромагнитные волны. В основе физической природы этих волн лежит периодическое движение электрически заряженного тела по замкнутой криволинейной траектории, то есть при наличии ускорения. Для атома - это движение отрицательно заряженных электронов по своим орбитам вокруг ядра; для планет Солнечной системы и их спутников как электрически заряженных объек-тов - это их периодические движения по эллиптическим орбитам вокруг своих центров вращения.

89. Восток - Запад: взаимодействие в образовании

М.А. Хайруддинов Культура народов Причерноморья. — 2005. — N68. — С. 167-173 — Библиогр. в конце ст. 14 назв. — рус.

В современных социально-экономических, геополитических и образовательных условиях вопросы поликультурного образования приобретают новые черты. В своей значимости и содержательном наполнении они детерминированы действием ряда фундаментальных факторов интеграции глобального, национального и регионального развития, эпицентром которых выступает человек.

90. Вплив акцентуацій характеру особистості на агресивність у підлітковому віці

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.07 О.З. Запухляк; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему впливу акцентуацій характеру підлітків на їх агресивність, структурними елементами якої є ворожість, конфліктність, тривожність. Вивчено наукові джерела з проблем агресії й акцентуацій характеру, що дозволило визначити основний зміст і структурно-функціональні компоненти зазначених феноменів, здійснити базову класифікацію типів акцентуацій характеру у підлітковому віці. Розроблено цілісну систему для діагностики цих типів, яка передбачає застосування запропонованої методики виявлення акцентуйованих характерологічних рис. Створено діагностичну програму визначення рівнів агресивності, ворожості, конфліктності, тривожності, яка містить розроблену психодіагностичну методику. На базі емпіричного дослідження доведено наявність специфічного впливу певних типів акцентуацій характеру підлітків на певні структурні компоненти їх агресивності. Виділено дві великі групи типів акцентуацій, зокрема, агресивні та ворожі, на підставі переважання в них відповідно агресивних чи ворожих поведінкових патернів. Це групування стало підставою для розробки і впровадження психотренінгових програм, завданням яких було зменшення рівня агресивних проявів і сприяння успішній адаптації акцентуйованих підлітків до соціуму. Ефективність розроблених заходів підтверджено значеннями коефіцієнтів кореляції, одержаними за результатами повторного діагностичного обстеження досліджуваних підлітків.

91. Вплив ЗМІ на формування духовності особистості та суспільства

А.В. Сухорукова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N84. — С. 78-82 — Библиогр. в конце ст. 17 назв. — укp.

Автор статті розкриває поняття духовності, її безпеки в умовах соціокультурної трансформації українського суспільства, аналізує вплив ЗМІ на духовний стан людини. Розглядається механізм впливу систем маніпулювання на суспільну свідомість. Автор статьи раскрывает понятие духовности, ее безопасности в условиях социокультурной трансформации украинского общества, анализирует влияние СМИ на духовное состояние человека. Рассматривается механизм влияния систем манипулирования на общественное сознание. The author of the article opens concept of spirituality, its safety in conditions of socialcultural transformations of the Ukrainian society, analyzes influence of mass-media on a spiritual condition of the person. The mechanism of influence of systems of a manipulation on public consciousness is considered.

92. Вплив когнітивного стилю особистості на процес спілкування

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.01 А.А. Студенікін; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню природи когнітивного стилю та його впливу на поведінку індивіда у сфері спілкування. Проведене теоретичне та експериментальне дослідження показало, що механізм когнітивного стилю виявляється в характеристиках образу інших людей та самого себе, що дозволило виділити два протилежних особистісних типи, з особливостями їх проявів поведінки у сфері спілкування. Відмінності між ними полягають в різних стратегіях спілкування, а саме в об'ємі, мотивах спілкування, в позитивності оцінки партнерів по спілкуванню. Отримані результати дозволяють підійти до типологізації суб'єктів спілкування і дають змогу в майбутньому будувати прогноз на основі вимірювання когнітивного стилю.

93. Вплив масової комунікації на часові уявлення підлітків

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.05 Г.В. Мироненко; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2007. — 17 с. — укp.

Досліджено особливості формування часових уявлень підлітків за умов масового комунікаційного впливу. Показано, що вплив масової комунікації на такі уявлення зумовлений активним залученням останніх до телекомунікаційного простору та виникненням залежності від споживання телевізійної продукції. З'ясовано, що сучасна підліткова телеаудиторія є неоднорідною щодо тривалості споживання даної продукції. Виявлено статистично вірогідний вплив тривалості споживання телепродукції на об'єктивну тривалість одиниці часу. Завдяки експериментальному моделюванню впливу тривалості зазначеного споживання на суб'єктивну тривалість одиниці часу реципієнтів розкрито один з механізмів впливу масової комунікації на часові уявлення особистості, зіставлений з ситуативним аспектом загального адаптивного синдрому. На підставі інтегрального оцінювання побудовано та проаналізовано часові профілі типологічних груп телереципієнтів. Розроблено й апробовано тренінг "Оптимізація процесу побудови часової перспективи".

94. Вплив несприятливих факторів військово-професійної діяльності на фізичний стан офіцерів - спеціалістів операторського профілю

Ю.А. Бородін, О.М. Ольховий, О.Г. Піддубний, В.М. Красота Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 6. — С. 10-13. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Визначено динаміку фізичного стану та фізичного розвитку офіцерів - спеціалістів операторського профілю під впливом факторів військово-професійної діяльності.

95. Вплив підсвідомого на невербальне спілкування

Ю.В. Горяйнова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 9. — С. 44-52. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Розглянуто гармонійну взаємодію свідомих і підсвідомих сил розуму, які використовуються для здійснення певної мети, і їх вплив на соціальну комунікацію.

96. Вплив психологічних чинників на рухову діяльність

Б.М. Мицкан Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 6. — С. 197-199. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Охарактеризовано психологічні чинники організації, побудови та структури рухової діяльності людини. Запропоновано здійснювати удосконалення прийомів організації, побудови й управління руховою діяльністю в процесі онтогенетичного розвитку шляхом актуалізації філогенетичних утворень методами формування адекватного ставлення до ситуації, що виникає, та вибору оптимального способу її вирішення з урахуванням можливостей суб'єкта, змістової структури та завдання рухової дії.

97. Вплив релігійного фактору на становлення громадянського суспільства

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 Л.М. Гарас; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2007. — 16 с. — укp.

Встановлено, що громадянське суспільство не може елімінувати зі сфери своїх інтересів впливовість релігії як однієї з форм суспільної свідомості та церкви як специфічного соціального інституту, з яким змушене постійно шукати шляхи оптимізації відносин засобами державно-правового регулювання та соціокультурного компромісу. Доведено, що у XXI ст. за умов глобалізації та прискорення світових інтеграційних процесів роль релігії як універсального світогляду неухильно зростатиме. Обгрунтовано твердження про суттєвий вплив релігії на всі сфери життєдіяльності світової цивілізації взагалі та українського суспільства зокрема. Показано позитивний вплив релігії на розвиток духовної сфери, економіки та соціально-політичних відносин. Встановлено, що релігія сприяє підтримці стабільності та духовно-морального клімату, утвердженню духовної самобутності народу, формуванню трудової етики громадян та активно взаємодіє з політикою на рівні інституціональних і правових відносин. Розкрито значення релігійного фактора у вирішенні міжетнічних проблем на державному та регіональному рівнях. З'ясовано, що толерантність і діалог є основою взаємодії й інституціонального співробітництва представників різних релігій, а також віруючих і невіруючих громадян.

98. Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.07 Х.М. Дмитерко-Карабин; Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. — укp.

Висвітлено структурно-функціональні особливості смисложиттєвих орієнтацій особистості та їх взаємозв'язок з професійним становленням студентів, обгрунтовано концептуальну модель мотиваційної готовності майбутніх психологів до фахової діяльності. Експериментально встановлено й інтерпретовано динаміко-інтегративні тенденції у структурі мотиваційної готовності, описано специфіку взаємозв'язків її параметрів зі смисложиттєвими орієнтаціями молоді у процесі навчання у вищому навчальному закладі. Доведено, що рефлексія смисложиттєвих орієнтацій підвищує якісні та кількісні показники мотиваційної готовності студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності.

99. Вплив ступеня страху на форми поведінки індивідів

В.О. Артем'єв Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 21. — С. 3-11. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Визначено, що форма поведінки індивіда залежить від міри віддалення від зони оптимальної оцінки впливу середовища.

100. Время - форма цельная и многогранная

Э.А. Аблаев Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 178-180 — Библиогр. в конце ст.: 11 назв. — рус.

Не просто, если даже не невозможно, в начале XXI века, такого прагматичного, приземленного, ответить на столь широко и глубоко поставленный вопрос – ‘Освободить будущее от прошлого?’, ‘Освободить прошлое от будущего?’ - с позиции, так сказать, чистой философии, не имея в виду прикладного, материально-практического содержание вкладываемых в предстоящий очерк рассуждений.