LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філософські науки. Психологія

Всього — 1126 Сторінка 57 із 57

1121. Kinesthetic memory - verbal and visual interferences

H.Czyz Stanislaw, Olesniewicz Piotr Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 21. — С. 105-113. — Библиогр.: 16 назв. — англ.

Зроблено спробу з'ясувати, чи може мовний зв'язок перешкоджати обробці кінестетичної інформації в короткостроковій пам'яті. У дослідженні брали участь 60 суб'єктів (30 чоловіків і 30 жінок), випадково розділені на дві групи, що складаються з 15-ти чоловіків і 15-ти жінок кожна. З метою визначення наявності будь-яких розходжень між груповими вправами використано тест CORSI, що вимірює ємність прямої пам'яті та здатності до неявного вивчення. Головним тестом на кінестетичну пам'ять був тест моторних здатностей Latinek, що складався з 13-ти послідовних епізодів. Епізоди були представлені на телевізійному екрані. Завдання для учасників - відтворити всі представлені епізоди. Додатково до Latinek тесту, в експериментальній групі були представлені 6-розрядні номери перед тестом. Після відтворення теми епізодів учасники вибирали номер. Одержано достовірні розходження між експериментальною та контрольною групою. Сформульовано висновок, що усна інформація, яка подається учневі, може перешкоджати обробці кінестетичної інформації.

1122. Pastiche у постмодерновому просторі

І.І. Севрук Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 5. — С. 18-24. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Зазначено, що з використанням філософського постмодерного дискурсу можна більш успішно проаналізувати екзистенціально-важливі теми існування життєвого світу людства на межі тисячоліть.

1123. ‘Индивидуальное’ и массовое в структуре радиоречи (к постановке проблемы)

Ю.А. Голодникова Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.2. — С. 42-44 — Библиогр. в конце ст.: 6 назв. — рус.

Статья посвящена проблемам взаимодействия индивидуального и массового в виртуальной реальности речевого поведения радиожурналиста и ведущего. Стаття присвячена проблемам взаємодiї iндивiдуального та масового у вiртуальній реальностi мовленнєвої поведiнки радiожурналiста та ведучого. The article is devoted to the problem of interaction of the individual and the common in the virtual reality of the radio speech and dwells upon such phenomena like speech inertia, non-verbal potential of an individual's speech behaviour.

1124. “Клиника” воли

Р.С. Минеев Культура народов Причерноморья. — 2006. — N83. — С. 90-95 — Библиогр. в конце ст. 28 назв. — рус.

Проблема свободы воли - актуальнейшая проблема этики. В режиме поиска новых решений этой проблемы был обнаружен ряд фактов: зависимость модусов свободы от субъект-субъектных отношений, болезненное состояние воли в современном социо-культуроном пространстве. Автор предлагает стабилизировать болезненное состояние общественной и индивидуальной воли,в рамках социологической феноменологии, вводом Другого в габитуальную структуру сознания агента, в качестве ядра субъективного конституирования поля социальных отношений, смодулировав тем из системы габитуса перфоративное пространство. Кроме того, автором предлагается новое описание суперсистемы в качестве семантической сети.Problem of freedom of will-most urgent a problem of ethics. In a mode of search of new decisions of this problem a number of the facts has been found out: dependence the modalites of freedom from the subject-subject of attitudes, a painful condition of will in modern social and cultural space. The author suggests to stabilize a painful condition of public and individual will, within the limits of sociological phenomenology, through input of Another in habitual structure of consciousness of the agent, as a kernel of subjective consitution the fields of social attitudes, and modulate by that from system of habitus the perforative space. Проблема волі воли- актуальна проблема етики. У режимі пошуку нових рішень цієї проблеми був виявлений ряд фактів: залежність модусів волі від суб'єкт-суб'єктних відносин, хворобливий стан волі в сучасному соціо-культуроному просторі. Автор пропонує стабілізувати хворобливий стан суспільної й індивідуальної волі, у рамках соціологічної феноменології, введенням Іншого в габитуальную структуру свідомості агента, як ядро суб'єктивного конституювання поля соціальних відносин, смодулировав тим із системи габітусу перфоративний простір. Крім того, у статті пропонується новий спосіб опису суперсистеми, як семантичної моделі.

1125. «Наука без совісті спустошує душу»

Вісник НАН України. — 2001. — N11 — укp.

Слова Ф. Рабле, винесені в заголовок цього огляду, стали гаслом, під яким 17—20 вересня ц.р. проходив у Києві Перший національний конгрес з біоетики. Організатори конгресу — Національна академія наук, Академія медичних наук, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство екології та природних ресурсів України. В роботі конгресу брали участь науковці з Італії, Австрії, Польщі, США, Японії та інших країн.

1126. «Русская идея» как модель цивилизационного бытия коллизии процесса воплощения и идентификации

Д.Е. Муза, О.Г. Алиева Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. — С. 84-88 — Библиогр. в конце ст. 15 назв. — рус.

This article is devoted to the problem of realization of the "russian idea" in history as a model of its civilized existence; to definition the spiritual orientations of the Russian civilization. The diversity of interpretation of the valuable priorities as creation of the Russian civilization history are developed here. Данная статья посвящена проблеме реализации "русской идеи" в истории, как модели цивилизационого бытия; определению духовного своеобразия русской цивилизации, исходя из интерпретации этой базисной модели. Ця стаття присвячена проблемі реалізації "руської ідеї" як моделі цивілізаційного буття; виявленню духовної самобутності руської цивілізації, відповідно до інтерпретації цієї базової моделі.