LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Філософські науки. Психологія

Всього — 1126 Сторінка 6 із 57

101. Время и вечность

Д.В. Чернов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 9. — С. 127-131. — Библиогр.: 15 назв. — рус.

In the article the author examines notions of Time and Eternity.

102. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.05 О.П. Кравченко; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Здійснено цілісний компаративістський аналіз філософсько-антропологічних поглядів Г.Кониського та Г.Сковороди. Досліджено літературні пам'ятки XV - XVIII ст. та доведено, що в українській філософії існували певні напрями у трактуванні суті людини, а саме: ранньогуманістичний, утраквістичний, релігійно-містичний та раціоналістична течія нової християнської філософії. Показано найтиповіші риси людини бароко, які грунтуються на ідеях Г.Кониського та Г.Сковороди стосовно співвідношення душі та тіла, теорії пізнання, концепції щастя. Реконструйовано складові практичної філософії Г.Кониського та Г.Сковороди та з'ясовано особливості обгрунтування ними ролі морального вдосконалення людини, пізнання Бога та самореалізації у земному житті як основних чинників досягнення щастя, що свідчить про синтез у межах культури українського бароко філософських ідей, продукованих в інтелектуальному середовищі братських шкіл та Острозького культурно-освітнього осередку, з західноєвропейськими дудховними надбаннями.

103. Вчення про людину Чернігівського літературно-філософського кола (друга пол. XVII-перша пол. XVIII ст.)

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.05 О.О. Чорний; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1998. — 15 с. — укp.

В дисертації грунтовно досліджено вчення про людину мислителів Чернігівського літературно-філософського гурту, його значення у філософській думці України XVII-XVIII ст. Історико-філософський аналіз людинознавчої проблематики мислителів кола дозволяє конкретизувати шляхи розвитку антропософських ідей на Україні. Вперше комплексно аналізується творчість науковців, які належали до Чернігівського кола і продовжували філософський напрямок Києво-Могилянської колегії на Лівобережній Україні. Дисертант відзначає основні людинознавчі концепції вчених Чернігівського кола, що зберігають свою актуальність при вирішенні сучасних проблем в державі, освіті, вихованні тощо. Вказується на утопічність деяких положень діячів Чернігівського гурту. Дисертаційна робота виконана на основі джерел, декілька з яких вперше вводяться в науковий вжиток.

104. Выявление коммуникативных потребностей иностранных студентов английского факультета медицинского вуза в условиях реальной профессиональной коммуникации

Е.А. Пономаренко Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.2. — С. 194-196 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — рус.

В статье представлены ситуации общения иностранных студентов английского факультета КГМУ, а также описаны коммуникативные потребности этого контингента учащихся в условиях учебной профессиональной коммуникации. У статті представлено ситуації спілкування іноземних студентів англійського факультету КДМУ, а також описано комунікативні потреби цього контингенту учнів в умовах навчальної професійної комунікації. In this article communicative situations of foreign students of English medium department of medical higher establishment are represented and also communicative needs of such a contingent of students are described during educational professional communication.

105. Гармонізація особистості спортсмена за допомогою удосконалювання педагогічного процесу

С.І. Бєлих Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 10. — С. 203-205. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Викладено нові методики гармонізації особистості спортсмена.

106. Гармонія у вченнях стародавніх греків

І.А. Нагіленко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 26. — С. 7-8. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Розкрито розуміння гармонії у вченнях давньогрецьких і давньоримських філософів.

107. Гармонія у філософських дослідженнях середньовіччя

І.А. Нагіленко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 32. — С. 13-15. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розкрито розуміння гармонії у вченнях середньовічних філософів. Розглянуто протиріччя, які виникають в процесі розуміння гармонії та їх обгрунтування філософами середньовіччя. Проанализовано концепцію гармонії, створену філософами середньовіччя.

108. Гендерна компонента сучасного українського суспільства (соціально-філософський аспект)

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 Ю.В. Стребкова; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. — укp.

Здійснено філософське дослідження гендерної компоненти сучасного соціуму, зокрема гендерної системи українського суспільства. Патріархат розглянуто як тип організації гендерної системи суспільства. Досліджено механізми концептуалізації чоловічого та жіночого у європейській філософській традиції. Розвинуто типологію гендерних систем, зокрема здійснено класифікацію її базових соціальних форм. Установлено критерії патріархальності. Розглянуто гендернодетерміновані суспільні деформації та гендерованість інформаційної системи сучасного українського суспільства. Здійснено структурну систематизацію та детальний аналіз загальних практик сучасного патріархату. Визначено характер функцій і ступінь його впливу на різні складові, форми та рівні суспільної свідомості.

109. Гендерні особливості довільного та мимовільного запам'ятовування художнього та науково-популярного тексту студентами

автореф. дис... канд. психол. наук19.00.01 Ганна Юріївна Гоенага; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

110. Гендерні особливості смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.06 О.В. Мушинська; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Розглянуто особливості смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників, у юнаків і дівчат, що скоїли різноманітні злочини та знаходяться у місцях позбавлення волі. На підставі результатів дослідження показано необхідність цілеспрямованого формування смисложиттєвих орієнтацій у структурі та суб'єктивному змісті смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників, що обумовлюють різницю у способах їх подальшої ресоціалізації. Наведено рекомендації щодо психологічного супроводження процесу реконструювання дослідженої сфери з урахуванням виявлених гендерних особливостей неповнолітніх правопорушників.

111. Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці

автореф. дис... канд. психол. наук19.00.05 Ольга Володимирівна Камінська; Інститут соціальної та політичної психології АПН України. — К., 2008. — 22 с. — укp.

112. Гендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки- керівника

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.05 Л.О. Пампуха; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Вивчено внутрішньоособистісний рольовий конфлікт жінки-керівника. Теоретично обгрунтовано й емпірично досліджено особливості гендерних стереотипів як складових внутрішньоособистісного рольового конфлікту жінки-керівника. Показано, що параметри гендерних стереотипів взаємопов'язані зі ступенем вияву цього конфлікту. Розглянуто особливості стереотипізації та зміст гендерних стереотипів у жінок-керівників. З'ясовано місце та значення гендерних стереотипів у структурі рольового конфлікту такої жінки. Визначено шляхи подолання рольового конфлікту жінки-керівника з застосуванням засобів корекції гендерних стереотипів.

113. Гендерно-перцептивні відмінності у формуванні першого враження у соціальній взаємодії

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.05 Т.В. Данильченко; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Вивчено особливості формування першого враження в різних статевих групах. Розглянуто чинники, які зумовлюють зміст і структуру соціально-перцептивного образу незнайомої людини, особливу увагу приділено виявам гендерної специфіки в об'єкта та суб'єкта сприймання. Емпірично встановлено, що формування першого враження в різних статевих групах студентської молоді має свої особливості. Виявлено кореляцію між особливостями побудови соціально-перцептивного образу незнайомої людини та рівнем вираженості маскулінних/фемінних рис у перцепієнтів. За результатами дослідження розроблено навчальний спецкурс "Психологія соціальної перцепції: гендерні аспекти", експериментальне впровадження якого сприяє розвитку перцептивних складових соціального інтелекту та дає змогу підвищити точність першого враження.

114. Генезис інформаційної цивілізації

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 С.Є. Мартинюк; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2001. — 20 с. — укp.

Висвітлено питання соціально-філософського дослідження взаємодії людини та суспільства, тип якої визначено як інформаційну цивілізацію, її зміст та співвідношення з іншими поняттями у системі філософських категорій. Розглянуто методологічний аспект дослідження генезису інформаційної форми зв'язку у соціальному світі. Осмислено специфіку взаємодії людини та суспільства на сучасному етапі переходу до нового способу відтворення соціальності людини. Проаналізовано детермінанти переходу до інформаційної фази розвитку і механізм взаємодії людини та суспільства у процесі становлення соціального організму країни, функціонування якого базується на соціальному метаболізмі переважно інформаційного характеру. Вирішальна роль у становленні нового типу цивілізації належить особистості, розвиток сутнісних сил якої перетворюється на її нагальну потребу, обумовлюючи тим самим трансформації у способі організації соціального життя, де на першому місці знаходиться духовне виробництво як спосіб здаволення духовних потреб людини. Поширення даних тенденцій в Україні зустрічає певні перешкоди, пов'язані з перехідним характером сучасного стану українського суспільства. Висвітлено основні напрямки оптимізації становлення соціального організму країни з урахуванням особливостей її історичного розвитку, менталітету українців та їх домінуючих цінностей.

115. Генетическая онтология субъекта деятельности

Н.Ю. Волянюк Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 23. — С. 58-66. — Библиогр.: 12 назв. — рус.

Проаналізовано процес розвитку, утворення й становлення суб'єкта діяльності.

116. Географический детерминизм в современных религиоведческих исследованиях

Л.Р. Самарова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N79. — С. 134-138 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — рус.

В статье рассматривается роль географического фактора в развитии философской мысли Запада, его прямое и косвенное влияние на формирование религиозных воззрений, исследуется в развитии такое явление как географический детерминизм, раскрываются его отрицательные и положительные стороны. У статті розглядається роль географічного чинника в розвитку філософської думки Заходу, його безпосередній і опосередкований вплив на формування релігійних поглядів, досліджується в розвитку таке явище як географічний детермінізм, розкриваються його негативні і позитивні сторони. The role of the geographical factor in the development of philosophic ideas of the West is examined in the article, its direct and indirect influence on religious views. Such a phenomenon as geographical determinism, its negative and positive sides, is investigated.

117. Геометрія і семіотика естетичної інформативності предметного середовища

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.03 О.О. Заварзін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання естетики формоутворення предметного середовища життєдіяльності людини. Розвинуто напрямок геометричного моделювання естетичного формоутворення на інформаційному рівні. Досліджено взаємозв'язок між геометрією і семіотикою естетичної інформативності форм об'єктів будівельного мистецтва, що збагатило засоби моделювання в дизайні архітектурного середовища. Наведено алгоритми моделювання естетично інформативних повідомлень в аналітичній формі. Їх достовірність обгрунтовано теоретично і підтверджено практично.

118. Геополітичні знання як системна основа формування суспільної свідомості (соціально-філософський аспект аналізу)

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 М.М. Шевченко; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Досліджено трансформації геополітичних знань у системі формування суспільної свідомості у контексті зміни парадигм цивілізації та міжнародних відносин і виявлено специфічні риси даного процесу у військовій сфері державної діяльності. Висвітлено наукові засади визначення предмету геополітики та його категоріально-понятійний апарат. Здійснено соціально-філософський аналіз проблем геополітичної індентифікції України та формування геополітичної свідомості військовослужбовців Збройних Сил держави. Обгрунтовано пріоритети геополітичної індентифікації України та визначено фактори, що перешкоджають її здійсненню за сучасних умов.

119. Герменевтика культурної форми розуміння

Автореф. дис... д-ра філософ. наук09.00.01 О.М. Юркевич; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 40 с. — укp.

Наведено результати філософської герменевтичної рефлексії щодо проблем розуміння у постуніверсалістській герменевтичній теорії, здійснено перехід від фундаментально-онтологічної до регіонально-антологічної геменевтики, що наповнюється культурним смислом, внаслідок чого виявляється множинність теоретичних герменевтик, які представляють різні культурно-онтологічні форми розуміння. Запропоновано концепцію герменевтичної культури, що обгрунтовується на підставі східнослов'янської, тобто руської герменевтики, де якісна специфіка розуміння виявляється на логіко-гноселогічному, онтологічному, феноменологічному і культурнофілософському рівнях формування герменевтичного знання. На відміну від раціоналістичної західноєвропейської герменевтики, специфіка руської герменевтики визначається як етична герменевтика.

120. Герменевтична феноменологія вчинку як апріорі морального пізнання

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.01 О.В. Зарапін; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 19 с. — укp.

Уперше у межах етичної рефлексії (я повинен) реконструйовано в формі категоріальної моделі установку феноменологічного споглядання, що виходить за межі як екзистенціального (я існую), так і трансценденталістського (я мислю) тлумачення характеру людської присутності в світі. Показано, що виявлене в модальності належного поняття сутності дозволяє подолати традиційну в феноменології жорстку альтернативу "сутність - існування". Доведено, що такий підхід розкриває феноменологічну установку як сферу морального відношення існування людини до розумоосяжного змісту, що належить самому світові. На базі реконструкції основоположних принципів "філософії вчинку" (П.Я.Чаадаєв, М.М.Бахтін, М.К.Мамардашвілі) одержано значно нове трактування положення про вчинок як форму усвідомлення належного. Установлено, що його аналіз виражає послідовний зв'язок феноменів: самозречення - страждання - надія. За допомогою поняття "кінестезис" розкрито категоріальну структуру етичного відношення сутності до існування. Зазначено, що поняттю даної структури відповідає принцип людської "співучасті" в бутті, в межах якого ситуація етичної присутності в світі виявляє сутнісні засади самого світу.