LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Фізика. Астрономія

Всього — 1352 Сторінка 1 із 68

1. Аберації в сильнострумовій плазмовій лінзі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.04 А.М. Добровольський; НАН України. Ін-т фізики. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню ефективності управління іонними пучками різних елементів великого початкового діаметру низької і середньої енергій за допомогою сильнострумової плазмової лінзи та впливу на якість фокусування пучка притаманних даній лінзі аберацій. Виявлено від яких параметрів та як залежить фокусуюча дія такої лінзи. Визначено залежність статичних характеристик лінзи від конфігурації силових ліній магнітного поля, розподілу зовнішнього потенціалу у електродах та їх кількості й сили струму пучка, що фокусується. Розглянуто можливість використання сферичної аберації для управління профілем густини струму пучка на мішені в заданому перерізі вісі Z. Запропоновано формулу розрахунку радіального профілю потенціалу у тонкій плазмовій лінзі необхідного для одержання однорідного на мішені профілю густини струму пучка. Експериментально доведено можливість побудови плазмової лінзи, позбавленої сферичної аберації та досліджено дію моментної аберації. Розкрито вплив моментної аберації на фокусування пучка великого початкового діаметру за відсутності сферичної аберації та можливий спосіб її використання. Запропоновано формулу розрахунку мінімального радіуса пучка з урахуванням дії моментної аберації. Досліджено дрібномасштабні коливання нерегулярного характеру, що виникають у позбавленій сферичної аберації лінзі. Подано інтегральні характеристики даної динамічної аберації, які добре узгоджуються з висновками із запропонованої теорії їх виникнення.

2. Абсолютна спектрофотометрія стандартних зір проміжної яскравості в діапазоні 3200-7900 EE

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.02 С.С. Гузій; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 16 с. — укp.

Дані про абсолютний розподіл енергії у спектрі використано для проведення калібрування спектральної апаратури, стандартизації фото- та спектрофотометричних спостережень, та для уточнення фундаментальних характеристик зір, моделей атмосфер і вибору спектральних діапазонів для гетерохромної фотометрії.

3. Автохвильові розв'язки моделі середовища з просторовою та часовою нелокальностями

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 С.І. Скуратівський; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Проведено детальний аналіз структури підмножини автохвильових розв'язків моделі середовища з просторовою нелокальністю. Засобами нелінійного локального якісного аналізу та числовими методами доведено існування каскаду біфуркації подвоєння періоду циклу, "дивного" атрактору, торів. Спостережено явище внутрішньої біфуркації хаотичного атрактора, області з гістерезисною поведінкою фазового потоку, області з відокремленими траєкторіями. Досліджено структуру множини розв'язків, близьких до гомоклінічних петель сідло-фокуса. Прбудовано двопараметричні біфуркаційні діаграми виявлених режимів. Вивчено динаміку змін у структурі множини автохвильових розв'язків у моделях з часово-просторовою нелокальністю. Встановлено необхідні умови існування петлі сідло-фокуса для спрощеної моделі гідродинамічного типу; з використанням числових методів знайдено петлоподібний розв'язок за умов фіксованих значень керуючих параметрів. Проаналізовано стійкісні властивості солітоноподібного розв'язку моделей за допомогою числового моделювання еволюції автохвильового режиму у рамках кінцево-різницевого методу та методу прямих.

4. Адсорбоелектричні ефекти в багатошарових структурах, стимульовані композитними плівками (CuхPd)

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Тетяна Іванівна Горбанюк; НАН України; Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 17 с. — укp.

6. Аерозольна складова атмосфери Урана за даними комбінаційного розсіяння

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.03 Н.М. Костогриз; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2008. — 24 с. — укp.

Досліджено вплив комбінаційного розсіяння в планетних атмосферах з урахуванням їх спостережної температурної залежності з глибиною. Розроблено новий механізм визначення оптичних параметрів атмосфери за даними про інтенсивність деталей комбінаційного розсіяння з урахуванням температурного профілю атмосфери Урана. З'ясовано, що неврахування зміни температури з глибиною в атмосферах планет-гігантів призводить до значних похибок під час визначення оптичних параметрів атмосфери, зокрема таких, як відношення аерозольної розсіювальної складової оптичної глибини до газової, а також відношення поглинальної до розсіювальної складових оптичної глибини. Доведено, що ефекти комбінаційного розсіяння в атмосферах планет-гігантів призводять до зменшення геометричного альбедо та альбедо однократного розсіяння в синій області спектра та встановлено значення альбедо однократного розсіяння, яке виправлене за ефект комбінаційного розсіяння. Встановлено ймовірну причину довгоперіодичних змін геометричного альбедо Урана. На підставі результатів моделювання з застосуванням запропонованого методу щодо опрацювання спостережених даних, одержаних у різні роки (1981, 1993, 1995), виявлено зміни оптичних параметрів атмосфери Урана з часом та їх залежність від видимого положення планети на орбіті. Проаналізовано сучасні фотометричні спостереження диску Урана, виконані на найбільших телескопах світу, що зареєстрували появу та зникнення аерозольних хмар на різних широтах з часом. Зроблено висновок, що саме неоднорідний розподіл аерозолю в атмсосфері Урана залежно від широти є імовірною причиною довгоперіодичних змін геометричного альбедо.

7. Активаторні центри забарвлення в кристалах {SrCl2}:TlCl

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 В.М. Салапак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 16 с. — укp.

8. Активізація пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації у процесі вивчення фізики

автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 І.І. Засядько; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Доведено, що рівень пізнавальної активності зумовлений рівнем розвитку особистісних процесів і станів студента. Запропоновано модель рівнів пізнавальної активності та сформульовано критерії цих рівнів. Обгрунтовано засади проектування активної навчально-пізнавальної діяльності студентів з фізики, на підставі яких створено варіант дидактичної системи, що забезпечує умови для самоорганізації навчальної діяльності студента, розвитку його особистісних механізмів і станів і активізацію самостійної діяльності під час вивчення фізики. У дидактичній системі реалізовано ідею методичного забезпечення структурних елементів навчально-пізнавальної діяльності студента з використанням діагностично-диференційного підходу у разі добору навчального матеріалу та під час опанування його студентами. Розроблено методичні посібники, програмні педагогічні засоби, методичні рекомендації. Запропоновану дидактичну систему навчання фізики експериментально перевірено та показано її ефективність.

9. Активні процеси в кометах: аналіз кривих блиску та спектрів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.02 І.В. Лук'яник; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002. — 16 с. — укp.

Досліджено криві блиску та спектри комет для встановлення певних характерних особливостей, притаманних спалахам і флуктуаціям блиску комет і розвалам їх ядер. Створено каталог фізичних характеристик комет, спостережених у 1990 - 2000 рр. Побудовано та детально охарактеризовано криві блиску двох яскравих комет C/1995 O1 (Hale-Bopp) та C/1996 B2 (Hyakutake), а також встановлено зв'язок флуктуацій блиску даних комет з фізичними умовами у міжпланетному просторі. Отримано розподіл числа спалахів блиску комет у межах секторів секторної структури міжпланетного магнітного поля та встановлено їх три основні причини. Проаналізовано зв'язок флуктуацій блиску з положенням комети у межах секторів секторної структури міжпланетного магнітного поля. На підставі спектрального та фотометричного матеріалу про комету C/1999 S4 (LINEAR) наведено результати, що характеризують процес руйнації ядра зазначеної комети та оцінено розміри фрагментів, їх швидкість та енергію розльоту. Виявлено зміщення люмінесцентного континуума стосовно комет C/1999 S4 (LINEAR) та C/2001 A2 (LINEAR), які відносяться до класу комет, ядра яких руйнуються. Обчислено фізичні характеристики нейтральної складової атмосфери комети C/2000 WM1 (LINEAR). Проведено детальне ототожнення спектрів вищезгаданих комет.

10. Активність молодих зірок сонячної маси

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.03.02 П.П. Петров; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Досліджено активність молодих зірок, що виявляється у змінах фотометричних і спектральних характеристик і обумовлена різними фізичними механізмами - магнітною активністю сонячного типу, акрецією речовини на поверхню зірки. Визначено розміри, температуру та час життя холодних плям на поверхні зорі типу T Тільця V410 Tau. З'ясовано характер руху речовини поблизу класичних зірок цього типу та роль магнітного поля у напрямку потоків акреції та зоряного вітру. Здійснено порівняння спостережуваних ефектів з моделями магнітосферної акреції. Виявлено обертову модуляцію спектральних ознак акреції на RW Aur, яка обумовлюється аксіальною асиметрією магнітного поля зорі. Досліджено спектральну змінність фуорів FU Ori і V1057 Cyg. Виявлено квазіперіодичні зміни швидкості та щільності вітру FU Pri. Показано, що спостережувані спектральні особливості фуорів в оптичному діапазоні не можуть бути адекватно описані моделлю однорідного акреаційного диску.

11. Акустична емісія в світловипромінюючих структурах на основі сполук GaP, GaAs та GaN

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 В.П. Велещук; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Проведено дослідження акустичної емісії (АЕ) в напівпровідникових світовипромінювальних структурах на основі сполук GaP, GaAs та GaN за умов протікання постійного прямого електричного струму. Вивчено акустичний відгук у монокристалах GaAs та CdTe у разі дії на їх поверхню наносекундного імпульсного лазерного випромінювання. Розвинуто перспективний напрямок фізики твердого тіла, пов'язаний з використанням явища АЕ як цілеспрямованого неруйнівного тонкого методу вивчення динаміки дефектоутворення напівпровідникових структур в режимі реального часу. Вперше виявлено, що зміни в спектрі електролюмінесценції, які традиційно пов'язуються зі зміною стану точкових дефектів, корелюють з виникненням АЕ, обумовленої процесом перебудови структури матеріалу в локальних об'ємах. Встановлено межу плавлення грані (III) сполук GaAs та CdTe під час наносекундного лазерного опромінення за показником зміни амплітуди акустичного відгуку.

12. Акустична емісія як прояв динаміки дефектів кристалічної гратки

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 В.Ф. Ківшик; Харк. держ. ун-т. — Х., 1998. — 17 с. — укp.

Дисертація містить результати експериментальних досліджень взаємозв'язку між рухом дислокацій, що двійникують, і акустичною емісією, яка генерується цим рухом. Установлено сили, які діють на нерухому дислокацію, що двійникує, у кальциті при низьких температурах та механізм гальмування дислокацій у цих умовах. Визначені параметри феноменологічної динамічної теорії двійникування. Виявлено аномалію залежності від температури константи демпфірування дислокацій, що двійникують. Реалізовано методику синхронної реєстрації руху дислокацій, що двійникують, яка складається з швидкісної кінозйомки та реєстрації сигналів акустичної емісії. Виділено перехідне випромінювання звуку дислокаціями, що двійникують та визначено зону формування цього випромінювання. Отримано кутовий та просторовий розподіли випромінювання звуку, який супроводжує анігіляцію дислокацій, що двійникують. Встановлена залежність знака сигналу акустичної емісії від напрямку вектора Бюргерса дислокації.

13. Акустичні дослідження динамічних дислокаційних ефектів у кристалах КВr

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Г.О. Петченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Досліджено закономірності фонон-дислокаційної взаємодії та взаємодії дислокації з центрами закріплення в монокристалах KBr. Встановлено, що за ступенів деформації 0,23 - 1,5 % константа гальмування не залежить від густини рухливих дислокацій та визначається дисипативними поцесами в фононній підсистемі кристала. Вивчено залежність константи демпфування від температури в рамках теорії динамічного гальмування дислокацій Альшиця - Індебома. Встановлено, що в дослідженому інтервалі температур (77 - 300 К) фононне гальмування дислокацій визначається супрепозицією механізмів фононного вітру та релаксації "повільних" фононів, причому внесок фононного вітру є превалюючим. Проведено термоактиваційний аналіз процесу відриву дислокацій від стопорів на початковій стадії деформування кристала (в квазіпружиній області деформацій). Визначено енергію активації та активаційний об'єм згаданого процесу, на підставі чого встановлено силовий закон взаємодії дислокацій і домішковими центрами закріплення.

14. Акустичні поля в неканонічних областях

Автореф. дис. д-ра фіз.-мат. наук01.04.06 В.Т. Маципура; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2003. — 33 с. — укp.

На основі розвитку методу часткових областей, завдяки використанню кількох систем координат і продовження граничних умов на нефізичні ділянки межових поверхонь, суттєво розширено клас задач випромінювання і розсіювання звуку, що допускають побудову загального рішення. Побудовано стійкі та ефективні алгоритми розрахунку звукових полів у неканонічних областях. Проведено аналіз звукових полів у нерегулярних хвилеводах, таких як: хвилевід зі зламом або відгалуженням, спряження плоского та клиновидного хвилеводів, клиновидний хвилевід з асиметричними межами. Досліджено поле розсіювання звуку клиновидними об'єктами кінцевих розмірів. Проведено аналіз повного двопозиційного і зворотного перерізів розсіювання клиновидних об'єктів в залежності від геометрії об'єкту, його хвильових розмірів і напрямку падіння хвилі. Проаналізовано енергетичні та направлені властивості гратки зі співвісних п'єзокерамічних оболонок з торцевими екранами для випадків неперервного імпульсного збудження оболонок гратки.

15. Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури

Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук01.04.14 О.І. Білоус; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

В якості об'єктів досліження обрано різні за своєю природою рідинні системи: подвійні розчини метанол-гексан, метанол-гептан, нітрометан-н-аміловий спирт і нітробензол-гексан та рідкий кристал пентилціанобіфеніл (5ЦБ) в ізотропній фазі. Встановлено, що в досліджуваних розчинах існують дві області акустичної релаксації, визначено їх особливості: низькочастотна релаксаційна область має флуктуаційну природу, тобто визначається процесами утворення та розпаду флуктуацій; високочастотна зумовлена міжмолекулярними процесами, які відбуваються в рідинній системі в результаті утворення та розриву зв'язків між молекулами. На основі даних частотної й температурної поведінки коефіцієнта поглинання звуку в низькочастотному діапазоні досліджено температурну та концентраційну залежність періодів релаксації подвійних рідинних систем, що пов'язана з періодами життя флуктуацій концентрацій поблизу КТ.

16. Альфвенівські власні коливання та континуум магнітогідродинамічних хвиль у стелараторах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.08 О.П. Фесенюк; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — К., 2005. — 14 с. рис. — укp.

Досліджено спектр альфвенівських коливань у стелараторах. Відкрито альфвенівські моди нового типу - альфвенівські власні моди, викликані дзеркальними гармоніками магнітної конфігурації. Показано істотність впливу тиску плазми на їх властивості. Виведено редуковані лінійні рівняння ідеальної магнітної гідродинаміки (МГД) для вивчення альфвенівських власних мод у стелараторах з великим аспектним відношенням. Дані рівняння враховують ефекти тиску та стисливість плазми. Розроблено числовий код COBRAS, призначений для дослідження МГД континууму. Здійснено розрахунки для одного з розрядів стеларатора "Вендельштайн". Показано, що ефекти стисливості є істотними у низкочастотній частині МГД континууму. Одержано рівняння для неідеальних альфвенівських власних мод, що враховують ефекти скінченності ларморівського радіуса іонів основної плазми, паралельне електричне поле та дисипативні механізми. За допомогою цих рівнянь показано, що у стелараторах лінії "Вендельштайн" можуть збуджуватися кінетичні альфвенівські власні моди, викликані дзеркальними гармоніками магнітної конфігурації. Досліджено дестабілізацію цих мод альфа частинками, які можуть виникати внаслідок реакцій синтезу в реакторі "Геліас".

17. Аморфізація розплавів метал-металоїд при швидкому охолодженні і еволюція аморфних фаз при нагріві

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.07 В.І. Ткач; Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна НАН України. — Донецьк, 2003. — 40 с. рис. — укp.

З використанням оригінальної термоелектричної методики на базі сплавів метал - металоїд на основі заліза, нікелю та кобальту, а також надпровідних металооксидів визначено емпіричні залежності між основними параметрами методу спінінгування обмеженого потоку розплаву, швидкістю охолодження стрічок та їх товщиною. Установлено механізми процесів структурної релаксації стекол і визначено їх вплив на властивості переважно за температур поблизу температури склоподібного переходу. Одержано аналітичні рівняння, які описують кінетику кристалізації стекол, контрольовану дифузією на межі поділу та в об'ємі, а також розміри зерен у закристалізованих стеклах залежно від швидкості неперервного нагріву. Оцінено термодинамічні та кінетичні параметри, які контролюють швидкості зародження та росту кристалів у стеклах. Визначено механізми впливу термічної передісторії та релаксаційних процесів у розплавах та стеклах на кристалізацію.

18. Аналіз викривлень хвильового фронту лазерным диференційно-фазовим методом

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 Сергій Олександрович Колєнов; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

19. Аналіз фазових сингулярностей у дифрагованому світловому полі

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 Г.М. Хорошун; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2007. — 23 с. — укp.

Проаналізовано умови виникнення дислокацій або екстремумів хвильового фронту за умов дифракції пучків світла на непрозорій перешкоді та інтерференції двох пучків. Розвинуто підхід, який дозволяє прогнозувати механізми творення, закономірності еволюції та топологію дислокацій хвильового фронту у цих оптичних полях. Завдяки цьому розкрито механізми творення дифракційних диполів вихорів, регенерації сингулярного пучка, високоефективного синтезу сингулярного пучка з гауссового пучка за допомогою фазового клина. Для задачі дифракції плоскої хвилі на круглому отворі знайдено точний розв'язок хвильового рівняння з межовими умовами Кірхгофа за допомогою перетворень Ханкеля. Досліджено поведінку поля у ближній зоні. Установлено відсутність будь-яких сингулярностей фази та зсув екстремумів амплітуди на осі у порівнянні з результатами, одержаними Зоммерфельдом у параксіальному наближенні. Розв'язано задачу дифракції плоскої хвилі на непрозорому диску за допомогою принципу Бабіне. Фазова швидкість поля на осі в області плями Пуассона значно перевищує швидкість світла c. суперпозиції дифрагованого поля та похилої плоскої хвилі.

20. Аналіз функціональної форми міжмолекулярних потенціалів на основі статистично-обгрунтованих рівнянь стану

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 В.Ю. Бардик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Визначено критерій застосовності термодинамічної теорії збурень на макроскопічному рівні в області високих тисків (малих ізотермічних стисливостей). Оцінено внесок сил притягання між молекулами під час дослідження термічного рівняння стану густих газів в області високих тисків та рокрито вирішальну роль сил відштовхування під час проведення розрахунків PVT-даних густого конденсованого середовища. Доведено, що відповідне модифіковане рівняння стану виявляє більш надійні екстраполяційні властивості, ніж статистично-обгрунтовані рівняння стану, одержані з урахуванням сил притягання. Встановлено, що параметр крутості потенціальної функції в межах широковідомих модельних форм міжмолекулярних потенціалів сил відштовхування є чутливим до температури в газах. У випадку щільних рідин обгрунтовано існування поправкової функції до цього параметра як логарифмічної залежності від тиску. Виявлено зростання значення параметра крутості потенціальної функції в межах модельного потенціалу "м'яких" сфер із збільшенням молекулярної маси для ряду інертних газів. Встановлено чутливість параметра крутості в межах модельної форми "м'які" сфери до неадитивних ефектів та виявлено стрибкоподібну зміну його значення за умов переходу від газоподібного до конденсованого стану досліджуваних речовин. Досліджено зв'язок параметрів модельного міжмолекулярного потенціалу "м'які" сфери з константами рівняння стану бінарної суміші густих газів. Відзначено чутливість параметра крутості потенціальної функції до концентрації бінарної суміші.