LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Фізика. Астрономія

Всього — 1352 Сторінка 10 із 68

181. Вплив технологічних та радіаційних дефектів на явища переносу в багатодолинних напівпровідниках n-Ge та n-Si

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук Д.А. Захарчук; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено характер змін температурної залежності положення рівня Фермі у монокристалах германію n- та p-типу провідності за наявності у забороненій зоні глибоких енергетичних рівнів.

182. Вплив технологічних факторів на дефектну підсистему і електронні процеси у плівках халькогенідів свинцю PbTe, PbSe і PbS

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 Б.М. Рувінський; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. рис. — укp.

Вперше сформульовано та розроблено модель дефектоутворення тонких плівок халькогенідів свинцю у технології гарячої стінки з одночасним урахуванням складного спектра зарядових станів дефектів, внутрішніх напружень у плівці та роду підкладок, а також кінетики ізотермічного вакуумного відпалу з виникненням двошарової p-n-структури у плівках p-PbS. Розглянуто кристало-хімічний механізм виділення вільної фази свинцю у разі парофазної епітаксії плівок PbTe та PbSe, який пов'язаний з дисоціацією сполук у разі випаровування та нагромадженням міжвузловинних атомів свинцю у конденсаті. На підставі результатів теоретичного та експериментального дослідження кінетики концентрації електронів у разі вакуумного відпалу плівок n-PbTe за участю кисню виявлено суттєву роль дифузійних процесів атомів і вакансій телуру.

183. Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в рідких вуглеводнях

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 А.М. Григор'єв; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

З застосуванням акустичного імпульсно-фазового методу визначено швидкість поширення та коефіцієнт поглинання ультразвуку в н-гексані, н-гексадекані, циклогексані та їх взаємних розчинах в інтервалі тисків 0,1 - 98,1 МПа та температур 293 - 393 К. З використанням формалізму Гріна - Кубо за методом молекулярної динаміки визначено структурний внесок у коефіцієнт поглинання ультразвуку досліджених рідких вуглеводнів на базі моделі леннард-джонсівського флюїду з різними показниками потенціалу сил відштовхування. Проаналізовано поворотно-ізомерний механізм поглинання ультразвуку в рідких н-алканах на основі багаторівневої моделі. Визначено коливальний, дифузійний і флуктуаційний внески у коефіцієнт поглинання. Показано, що зі збільшенням тиску (енергії міжмолекулярної взаємодії) величина структурного та коливального внесків у цей коефіцієнт зменшується, причому для коливального внеску цей ефект помітніший. Визначено ефективні часи коливальної релаксації на лініях постійної густини. Установлено, що механізм коливальної релаксації обумовлений потенціальною частиною внутрішньої енергії системи.

184. Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин - вода

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 С.О. Зелінський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено зв'язок термодинамічних властивостей з молекулярною структурою розчинів гліцерин - вода, води та гліцерину в широкому інтервалі зміни тиску та температури. З використанням методу молекулярної динаміки (МД) розраховано молекулярну структуру води, гліцерину та розчину 0,27 м. д. гліцерину у воді за T = 300 K і T = 354 K та тисків 0,1 МПа і 100 МПа. На підставі результатів дослідження показано, що концентраційні залежності густини розчинів гліцерин - вода за концентрації 0,33 м. д. гліцерину наявна різна зміна густини, зумовлена проникненням двох молекул води у структуру молекули гліцерину.особливість баричної залежності коефіцієнта теплового розширення. Показано існування межової концентрації (0,33 м. д. гліцерину), до якої у розчинах гліцерин - вода зберігаються структурні особливості, подібні до структурних особливостей води. Ця межова концентрація гліцерину зменшується у розчинах гліцерин - вода за збільшення тиску. На підставі результатів моделювання МД функції густини ймовірності атом-атомного розподілу та кутового розподілу водневого зв'язку показано, що у воді кількість водневих зв'язків зменшується у разі збільшення тиску та додавання до неї гліцерину. За цього кут у воді зменшується, а відстань - збільшується. У гліцерині збільшення тиску призводить до збільшення кількості водневих зв'язків. Показано, що одержані P - V - T дані описуються напівемпіричним рівнянням стану Тейта, яке адекватно відображає особливості термобаричних залежностей мождуля пружності та коефіцієнта теплового розширення.

185. Вплив ультразвуку на дефекти та фотоелектричні властивості кремнію і структур на його основі

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 А.О. Подолян; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

На підставі результатів експериментальних досліждень вивчено фотоелектричні явища у монокристалічному кремнії та низькорозмірних структурах на його основі, зумовлених процесами виникнення, перебудови та зникнення точкових дефектів під дією ультразвуку. Показано, що ефект ультразвукового відпалу E-центрів можна використати для відновлення робочих характеристик детекторів ядерних частинок, спотворених дією радіації. Продемонстровано, що результатом обробки ультразвуком монокристалічного кремнію може бути очищення об'єму кристалу від небажаних домішок Na і K та зменшення неоднорідності у розподілі електрично-активних радіаційних дефектів.

186. Вплив фізичних дій на фазові перетворення та властивості порошкових і консолідованих систем на базі діоксиду цирконію

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 І.А. Даніленко; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2005. — 29 с. — укp.

Установлено закономірності впливу надвисокочастотного випромінювання (НВЧ) та імпульсного магнітного поля (ІМП) на кінетику дегідратації гідроксиду цирконію. Виявлено зміну механізму від лінійного до гомогенного та зростання швидкості випаровування водної складової у разі обробки даної речовини НВЧ а ІМП.у вузькому кутовому діапазоні ( рефлексу (111) Т-фазита їх зникненням поза цим діапазоном, що доводить орієнтаційну відповідність цієї площини та -максимумів.

187. Вплив часткової іонізації плазми та маломасштабної турбулентності на енерговиділення і прискорення частинок в атмосфері Сонця

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.03 Ю.Т. Цап; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 1999. — 18 с. — укp.

188. Вплив шорсткості поверхні та умов освітлення на колірні характеристики об'єктів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 О.В. Макаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Виявлено фізичні механізми, що зумовлюють зміни кольору в процесі зміни шорсткості поверхні та умов освітлення. Досліджено слабко- та сильнопоглинаючі зразки. Доведено, що суттєве відхилення закону розсіяння від закону Ламберта, викликане асиметрією розсіяння світла в товщі зразка та наявністю дзеркальної компоненти, призводить до не збігу колірних характеристик, визначених за різних умов освітлення. Відзначено, що на колір металевих зразків із шорсткими поверхнями однаково впливають ефекти, пов'язані з перерозподілом розсіяного світла внаслідок явищ дифракції та інтерференції, а також ефект зменшення інтенсивності дзеркальної компоненти внаслідок збудження поверхневих плазмон-поляритонів. Запропоновано теоретичні моделі, методики й алгоритми розрахунку оптичних характеристик зразків з поверхнями різного ступеня шорсткості з подальшим визначенням кутової структури розсіяного світлового поля.

189. Вплив H, C, N і Si на електронну структуру та фізичні властивості кристалів на основі сполук Fe і Cr

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.Г. Вахней; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 1998. — 19 с. — укp.

190. Врахування асоціативних взаємодій в теорії розчинів електролітів. Метод інтегральних рівнянь для кореляційних функцій розподілу

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 В.І. Капко; НАН України. Ін-т фізики конденс. систем. — Л., 2001. — 17 с. — укp.

Узагальнено іон-молекулярний підхід у теорії розчинів електролітів для випадку наявності асоціативних іон-іонних, іон-молекулярних і міжмолекулярних взаємодій. Знайдено аналітичний розв'язок асоціативного середньосферичного наближення для іон-дипольної моделі електроліту. Отримано аналітичні вирази для термодинамічних функцій і розраховано фазову діаграму системи рідина - рідина. Досліджено вплив іонної димеризації на можливості міжфазної області на контакті електрод - електроліт. Встановлено, що внаслідок утворення іонних пар діелектрична проникність із зростанням концентрації іонів зменшується повільніше, ніж у розчинах сильних електролітів. Отримані результати використано з метою інтерпретації експериментальних даних для діелектричної проникності водних розчинів електролітів, осмотичного коефіцієнта та молярної провідності електролітів у слабополярних розчинниках, а також для пояснення анамальної температурної залежності ємності подвійного електричного шару.

191. Врахування кореляційних ефектів моделі електронної рідини у рамках базисного підходу

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 Н.Л. Тишко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Одержано нові зображення n-частинкових кореляційних функцій вироджених ідеальних нерелятивістських фермі-систем в імпульсно-частотному представленні та досліджено їх особливості, залежність від густини частинок та температури. Установлено співвідношення між кореляційними функціями базисної системи у парамагнітному стані та стані з довільною спіновою поляризацією. Досліджено кореляційні функції релятивістських вироджених систем за абсолютного нуля температури. Розраховано динамічну поправку на локальне поле моделі електронної рідини за абсолютного нуля температури для різних областей неідеальності у наближенні одно- та двокільцевих діаграм. Вивчено її температурну залежність, а також залежність від параметра неідеальності. Одержано залежність поправки на локальне поле фермі-моделі від форми потенціалу взаємодії між частинками. Запропоновано метод модельного врахування короткосяжних кореляцій між частинками шляхом використання ефективного потенціалу взаємодії типу потенціалу взаємодії заряджених квантових пакетів. Доведено його ефективність шляхом розрахунку поправки на локальне поле, вільної енергії, бінарної функції розподілу, розподілу електронів за імпульсами в області проміжної неідеальності. Удосконалено варіант колективного опису моделі електронної рідини у термінах електрон-плазмонної моделі.

192. Газова чутливість поверхнево- бар'єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 Олег Йосипович Бомк; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

193. Газовий розряд низького тиску в комбінованих електричних полях

автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.08 Валерій Олександрович Лісовський; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 35 с. — укp.

194. Газодинамічна теорія бозе-квазічастинок та методи розрахунку кінетичних коефіцієнтів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 М.Р. Бєляєв; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів". — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням вивчення газодинаміки бозе-квазічастинок в чистих монокристалах та в He II. На основі кінетичних рівнянь для бозе-квазічастинок з довільним законом дисперсії здобуто рівняння газодинаміки бозе-квазічастинок. Запропоновано метод, подібний до методу Енскога-Чепмена, розрахунку кінетичних коефіцієнтів, що грунтується на спеціально побудованих системах ортогональних поліномів. Здобуто формули вищої алгебраїчної точності типу Гауса для наближених обчислень інтегралів, що використовують побудовані системи ортогональних поліномів. Побудовано модель зведеного ізотропного кристалу стосовно модулів пружності другого та третього порядків для кристалів усіх сингоній. Розраховано кінетичні коефіцієнти в фононній газодинаміці в кристалічних діелектриках та магнонній газодинаміці ізотропних феродіелектриків та антиферомагнетиків типу "легка площина" з урахуванням порядку числових коефіцієнтів. Обчислено коефіцієнти згасання вторинних хвиль типу хвиль другого звуку в газодинаміці квазічастинок. У фононній газодинаміці, використовуючи здобуті значення кінетичних коефіцієнтів, для кристалу NaF обчислено інтервал існування другого звуку, який співпадає з інтервалом його експериментального спостереження. Для He II розраховано першу та другу в'язкості, коефіцієнт згасання першого звуку з урахуванням непружності розсіяння фононів на ротонах в широкому діапазані температур та тисків.

195. Гальваномагнітні явища в органічних шаруватих провідниках

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Хасан Раед Аталлах; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Розглянуто гальваномагнітні явища у шаруватих провідниках з квазідвовимірним електронним енергетичним спектром довільного виду. Детально проаналізовано орієнтаційний ефект - появу гострих максимумів залежно від магнітоопору від кута нахилу магнітного поля до шарів у магнітому полі за умови відстані між квантованими рівнями носіїв заряду меншої за температурне розширення фермієвської функції їх розподілу. Показано, що не лише положення, але й висота даних максимумів містять детальну інформацію про закон дисперсії носіїв заряду. Під час аналізу кутової залежності магнітоопору найбільш типових органічних шаруватих провідників на основі тетратіафульвалену знайдено співвідношення між гармоніками залежно від енергії носіїв заряду від їх імпульсу. Показано, що в квантуючому магнітному полі амплітуда осциляцій Шубнікова - де Гааза також досить чутлива до орієнтації магнітного поля. На підставі експериментального дослідження кутової залежності квантових осциляцій одержано додаткову інформацію про спектр електронів провідності. Виявлено, що у провідниках з багатолистковою поверхнею Фермі мають місце квантові осциляції поля Холла з досить великою амплітудою.

196. Гальмування заряджених частинок у двовимірних провідниках з домішковими станами електронів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Бабак Хакікі; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

197. Гамма-розпад ізобар-аналогових резонансів у ядрах 23Na, 27Al, 31P та 35,37Cl

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.16. Олександр Миколайович Водін; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. рис. — укp.

198. Генераційно - рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксиду кремнію

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.10 В.А. Скришевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 32 с. — укp.

Наведено результати дослідження електрофізичних властивостей анодних шарів поруватого кремнію на поверхні Si та в контакті метал - Si. Експериментально визначено вплив режимів формування, додаткового ультрафіолетового освітлення й адсорбції молекул на параметри локалізованих станів і рекомбінаційні характеристики поруватого кремнію. Запропоновано модель контакту метал - тонкий поруватий кремній - Si та визначено параметри поверхневих станів. На базі теоретичної моделі проаналізовано чутливість структур "каталітичний метал - поруватий кремній (5 - 100 нм) - Si" у процесі адсорбції водню. Доведено їх переваги над звичайними кремнієвими МОН структурами. Висвітлено нові версії оптоелектронних приладів на основі гетероструктур з шарами поруватого кремнію (лавинний фотодіод, оптично керований холодний катод, сонячний елемент з селективними дифузорами), визначено їх характеристики. Підтверджено практичне значення отриманих результатів на прикладі підвищення ефективності сонячних елементів за рахунок створення включень поруватого кремнію. Досліджено процеси структурно-хімічної перебудови у тонких оксидних шарах та її вплив на електрофізичні характеристики поверхнево-бар'єрних структур.

199. Генерація акустичних коливань сильнострумовими релятивістськими електронними пучками

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.20 А.Г. Пономарьов; Нац. наук. центр "Харк. фізико-техн. ін-т". — Х., 2006. — 16 с. — укp.

Досліджено процес генерації акустичного випромінювання за умов взаємодії сильнострумових релятивістських електронних пучків (РЕП) мікросекундної тривалості з твердотільними мішенями. Розглянуто шляхи підвищення параметрів сильнострумових РЕП, які використовуються під час генерації. Запропоновано новий радіаційно-акустичний спосіб визначення геометричних параметрів пучків іонізуючих частинок. Розроблено конструкції металевих мішеней, оптимальних для генерації певного типу коливань. Одержано акустичні коливання в широкому частотному діапазоні. Проведено теоретичний аналіз і експериментальне дослідження параметричного підсилення звукових коливань. Наведено результати щодо підсилення низькочастотних коливань у разі створення умов параметричного резонансу в магнітній рідині. Представлено концепцію отримання акустичного випромінювання та проведено експериментальну перевірку її складових елементів.

200. Генерація потужних замагнічених потоків плазми повноблочним квазістаціонарним плазмовим прискорювачем і аналіз їх взаємодії з поверхнею матеріалів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.08 В.О. Махлай; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Наведено результати експериментального дослідження характеристик плазмових потоків, які генеруються повноблочним квазістаціонарним сильнострумовим прискорювачем плазми КСПП Х-50. Проаналізовано особливості взаємодії потужних плазмових потоків з поздовжнім магнітним полем і з поверхнями зразків. Здійснено варіювання параметрів потоків плазми методом зміни робочої напруги, комутації конденсаторної батареї та профілю основного прискорювального каналу КСПП. Проаналізовано ефективність транспортування та замагнічування потужних параметрів потоків плазми у зовнішньому поздовжньому магнітному полі залежно від параметрів потоку плазми. Показано, що повний енерговміст у плазмових потоках, які проходять через магнітний соленоїд, суттєвим чином залежить від величини індукції магнітного поля. Встановлено, що основні параметри екрануючих плазмових шарів, утворених поблизу поверхні зразка, опромінюваної потужними потоками плазми, визначаються параметрами налітаючого потоку плазми, розмірами мішені та величиною зовнішнього магнітного поля. Встановлено суттєву роль формування таких плазмових шарів у процесах передачі енергії поверхні мішені. З'ясовано, що енергетичне навантаження на поверхню зразка складає менш, ніж 10 % від енергії налітаючого плазмового потоку. Наведено деякі результати аналізу ерозії поверхні графіту та металів, опромінених плазмовими потоками КСПП з потужними тепловими навантаженнями.