LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Фізика. Астрономія

Всього — 1352 Сторінка 11 із 68

201. Генерація ультранизькочастотних збурень у навколоземній плазмі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.08 І.О. Кременецький; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено ультранизькочастотні (УНЧ) збурення в іоно- та магнітосферній плазмах, збуджених зовнішнім струмом і градієнтом тиску. Числово вивчено відповідність між просторовими розподілами УНЧ поля у плазмі та зовнішнього струму, що їх генерує, а також ефективність проникнення УНЧ поля крізь іоносферу. Розглянуто можливість підсилення зовнішнього випромінювання у протонному радіаційному поясі. У межах моделей однорідного та неоднорідного середовища іоносфери проаналізовано ефективність відбивання магнітосферних УНЧ хвиль. Аналітично описано тривимірні власні збурення плазми скінченного тиску в дипольній магнітній конфігурації. Охарактеризовано спектр власних коливань магнітосферної плазми у наближеннях "холодної" та "теплої" плазми. Показано, що тиск суттєво модифікує спектр коливань холодної магнітосферної плазми. Досліджено стійкість МГД збурень. Доведено, що першими нестійкими стають стисливі збурення, а стійкість плазми спадає на периферійних силових трубках.

202. Геометричне моделювання перебігу променів в еліптичних та параболічних відбивальних системах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Н.І. Середа; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Розроблені методи і алгоритми опису та побудови зображень катакаустик і фронтів відбитих хвиль (еквірефлектів) на основі геометричного моделювання перебігу променів у відбивальних системах з метою профілювання еліпсоїдоподібної відбивальної поверхні, яка забезпечує "рівномірне" освітлення відрізку фокальної прямої, та для розрахунку плоских параболічних фокусаторів. Для даної відбивальної системи розроблено метод опису сім'ї еквірефлектів. Розроблено метод опису обвідної сім'ї відбитих променів (катакаустики кривої). Складено алгоритми побудови зображень сім'ї еквірефлектів і катакаустики кривої. Одержано зображення відбивальної кривої в залежності від заданої катаакустики на основі поняття біевольвенти. Розглянуто метод складання аналітичних описів еквірефлектів та катакаустик засобами математичного процесора Maple V. Складено алгоритми трасування променів математичних більярдів для кола, еліпса, комбінованих областей та для еліпсоїда. Розв'язано дві реальні задачі проектування відбивальних систем: 1) визначено профіль еліпсоїдоподібної відбивальної поверхні, яка дозволяє "рівномірно" освітлювати відрізок фокальної прямої; 2) розроблено метод розрахунку плоского параболічного фокусатора.

203. Геометричне моделювання форми рефлектора, здатного зосередити відбиті промені в заданому об'ємі простору

автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Л.В. Ушаков; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Запропоновано нове розв'язання рівняння задачі геометричного моделювання поверхні квазіпараболоїда з неточковим фокусом, який у нерухомому стані повинен зосередити відбиті промені у заданому об'ємі простору за умови - джерело променів є рухомим. Створено теоретичну базу для алгоритмів геометричного моделювання відбивальних поверхонь квазіпараболоїдів з розширеними фокальними властивостями, які у нерухомому стані дозволяють зосередити відбиті промені у заданому об'ємі простору з урахуванням рухомого джерела променів. Запропоновано методи складання звичайного диференціального рівняння, розв'язком якого має бути крива на площині, що узагальнює фокальні властивості параболи. Створено алгоритм його розв'язання, що дозволило розширити клас диференціальних рівнянь у методах прикладної геометрії. Розроблено метод опису обвідних сім'ї конфокальних квазіпараболоїдів, що дозволяє визначити нерухому відбивальну поверхню, здатну зосередити відбиті промені в об'ємі простору та умови, коли джерело променів є рухомим. Розроблено алгоритми визначення складових частин обвідної поверхні сім'ї конфокальних квазіпараболоїдів. Складено алгоритми та maple-програми розрахунку пресового устаткування (пуансона та матриці) для виготовлення нерухомого рефлектора, здатного зосередити відбиті промені в об'ємі простору за умови, коли джерело променів є рухомим.

204. Геометричний аналіз стуктури фазових сингулярностей поля випромінення оптичних волокон

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 О.М. Алексєєв; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 17 с. — укp.

Проаналізовано фазові сингулярності, що виникають у полі випромінювання маломодових круглих ізотропних оптичних волокон і волокон з сильною анізотропією. Встановлено, що лінії однакової інтенсивності поблизу неї мають вигляд еліпса, параметри якого визначають амплітудні коефіцієнти збудження власних мод волокна. Експериментально й теоретично знайдено залежність коефіцієнта збудження мод залежно від зсуву падаючого на вхідний торець пучка, а також встановлено особливості прояву обертального ефекту Доплера у випромінюванні оптичного волокна. Показано, що рух нуля у полі випромінювання визначається топологічним зарядом і станом поляризації мод. Виявлено, що збудження оптичного волокна правоциркулярно поляризованим світлом призводить до еліптичної траєкторії нуля інтенсивності у полі випромінювання, що обертається з подвоєною частотою проти напрямку обертання поляризатора.

205. Геометричні аспекти теорії представлень та інтегровні гамільтонові системи

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 Т.В. Скрипник; НАН України. Ін-т теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Запропоновано новий підхід до пошуку інтегрованих гамільтонових систем на орбітах скінченновимірних груп Лі. Доведено квантову інтегрованість систем типу узагальнених дзиг із симетріями. Розглянуто комутативність квантових операторів, що відповідають комутуючим стосовно дужки Лі-Пуассона інтегралам повної системи Тоди на невироджених коприєднаних орбітах Борелівських підгруп. У явному вигляді знайдено вищі групи когомологій повних флагових багатовидів.

206. Геометричні методи в теорії релятивістських конфігурацій

автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.02 В.Д. Гладуш; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 33 с. — укp.

Розроблено диференціально-геометричний апарат теорії релятивістських конфігурацій загальної теорії відносності (ЗТВ) та теорії Калуци-Клейна, з використанням якого створено ряд астрофізичних і космологічних моделей та визначено їх фізичні властивості. Побудовано загальну теорію інваріантних структур розщеплення на многовиді, розглянуто її окремі випадки. Запропоновано загальний формалізм теорії сферично-симетричних конфігурацій ЗТВ. Удосконалено теорію конфігурацій зарядженого пилу та їх стійкості, одержано ряд точних розв'язків рівнянь ЗТВ. Побудовано інваріантний диференціально-геометричний апарат теорії релятивістських течій ізентропічної рідини. Запропоновано варіаційний принцип для моделей острівних конфігурацій з ідеальної рідини. Побудовано варіаційний формалізм пилових оболонок, запропоновано ефективні дії для них, розглянуто квантування та квазікласичне трактування стійкості їх стаціонарних станів. Удосконалено теорію лоренц-інваріантних вакуумних конфігурацій п'ятивимірної гравітації, показано можливість динамічної реалізації умов циліндричності й замкненості простору за п'ятою координатою. Розроблено методи побудови тензорних зображень груп і канонічних перетворень лінійних динамічних систем у ЗТВ. Запроваджено конфігурацію з диференціальним обертанням, реалізовану множиною вільних пробних частинок СТВ. З використанням даної конфігурації за допомогою узагальненого методу Зоммерфельда-Ленца прямим "фізико-геометричним" шляхом побудовано метрику Керра.

207. Геометричні методи в теоріях точкових та подовжених релятивістських об'єктів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 О.Ю. Нурмагамбетов; АН України. Ін-т монокристалів. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено розвитку геометричних методів в теорії точкових та подовжених суперсиметричних релятивістських об'єктів. Розроблено новий напрямок у двічі суперсиметричному твістороподібному підході до опису суперпольових моделей суперчастинок, вільних від проблеми наявності нескінченно звідних симетрій і розвинено формалізм узагальненого принципу дії для опису суперпольових моделей суперчастинок та супер-р-бран. Досліджено питання взаємодії суперчастинок з електромагнітним фоновим полем та рівняння руху, що описують зовнішню геометрію суперчастинок і супер-р-бран. Вперше вивчено дії для теорії з самодуальними калібровочними полями, у тому числі дії для солітонів М-теорії з самодуальними калібровочними полями на їхньому світовому об'ємі.

208. Гідродинамічне моделювання еволюції залишків наднових зір у неоднорідному міжзоряному середовищі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.02 О.Л. Петрук; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Розглянуто залишки наднових зір (ЗН), що широко досліджуються теоретично та у ході космічних експериментів, зокрема, у рентгенівському діапазоні. Встановлено, що більшість гідродинамічних моделей ЗН грунтуються на припущенні про однорідний розподіл густини навколишнього середовища. Однак, спостереження свідчать про несферичність форм ЗН та анізотропію розподілу поверхневої яскравості. Розроблено новий наближений аналітичний метод гідродинамічного моделювання несферичних адіабатичних ЗН у середовищі з довільним розподілом густини. Вперше досліджено закономірності впливу неоднорідного середовища та несферичного вибуху Наднової на морфологію та інтегральні характеристики рівноважного теплового рентгенівського випромінювання (світність та спектральний індекс) несферичних адіабатичних ЗН. Аналіз випромінювання виконано у різних енергетичних діапазонах, що дозволило також оцінити характер поведінки спектрів несферичних ЗН. Розраховано поверхневий розподіл вказаних характеристик Х-випромінювання ЗН у різних типах неоднорідного середовища та несферичного вибуху. Ці закономірності було порівняно з випадком залишку сферичного вибуху Наднової в однорідному середовищі. Розроблено моделі ЗН RCW86, Тихо, IC443, які вперше пояснюють спостережений розподіл поверхневої яскравості як вплив великомасштабного градієнта густини міжзоряного середовища (МЗС). Надано основні характеристики МЗС та ЗН, які випливають з даних моделей. На основі розробленої моделі ЗН IC443 подано інтерпретацію гамма-випромінювання від нього.

209. Гістерезисні та магнітострикційні ефекти в монокристалах діселеніду ніобію

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Ю.А. Шабакаєва; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Здійснено вимірювання магнітострікції надпровідних монокристалів 2H - NbSe2 в інтервалі температур ~1,5 ~8 К у магнітних полях до 14 Тл. Виявлено, що польові залежності магнітострікції та намагніченості характеризуються наявністю необоротності, максимумів в області високих полів, осциляцій вище та нижче поля "пік-ефекту" та монотонної оборотної компоненти. На підставі порівняння результатів проаналізовано певні проблеми змішаного стану анізотропного надпровідника, а саме: особливості форми поверхні Фермі нижче переходу до стану з хвилями зарядової густини, залежність поверхні Фермі від тиску, перетворення у структурі вихорової матерії та існування поперечної компоненти намагніченості у нахилених полях.

210. Гістерезисні та магнітострикційні явища в гетерогенних сполуках при низьких температурах

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.07 В.А. Сіренко; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 1999. — 30 с. — укp.

Досліджується вплив гетерогенності впорядкованих твердотільних структур на їх магнітні та пружні властивості в умовах формування низькотемпературної фази та її руйнування магнітним полем з метою виявлення взаємозв'язків процесів впорядкування у кристалічній, електронній та магнітній підсистемах, можливостей їх спільного аналізу та створення фізичних передумов прогнозування операційних характеристик кріогенних приладів на їх основі. Спостережено і детально досліджено розмірні ефекти при спонтанних низькотемпературних перетвореннях, магнітострикційні явища при перетвореннях, індукованих магнітним полем, як то гігантську незворотню магнітострикцію в шаристих сполуках з гігантським магнітоопором та високотемпературною надпровідністю, а також відповідну залишкову магнітну індукцію у зразку. Виділено внески композиційних, деформаційних ефектів та взаємодії магнітної структури з неоднорідностями кристалічної гратки в спостереженні явища. Внаслідок аналізу проведених результатів запропоновано і експериментально перевірено моделі низькотемпературного впорядкування в сполуках з неоднорідним розподілом точкових дефектів та магнітострикції надпровідників.

211. Глибоко непружні і дифракційні процеси розсіяння на адронах та ядрах при високих енергіях

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.16 В.В. Давидовський; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 15 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню поляризаційних і динамічних ефектів в глибоко непружних і дифракційних процесах розсіяння на нуклонах та ядрах, а також вивченню часової еволюції метастабільних станів. В рамках моделей обміну двома пертурбативними і непертурбативними глюонами здобуто вирази для спінзалежної структурної функції нуклона в області малих значень змінної Бьоркена, які вказують на її логарифмічне спадання із зменшенням х. Знайдено, що поляризаційні ефекти в процесах народження векторних мезонів на поляризованих нуклонах є незначними при високих енергіях. В рамках U-матричного підходу розраховано ядерну структурну функцію нуклона в області малих значень змінної Бьоркена. Показано, що процес перерозсіяння кварк-антикваркової пари в ядрі відіграє значну роль у встановленні асимптотичної поведінки, яка визначається умовою унітарності. Пояснюється явище екранування ядерної структурної функції в області малих х. Здобуто закони розпаду резонансного стану для різних залежностей його ширини від енергії. Знайдено закон розпаду резонанса при наявності найближчого зв'язаного або віртуального стану. У розглянутих випадках знайдено відхилення закону розпаду від експонентного, які мають вигляд осиляцій.

212. Гносеологічні проблеми космології раннього Всесвіту

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.09 Я.В. Тарароєв; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с. — укp.

Запропоновано "лінійно-послідовну космологічну матрицю" для опису розвитку космологічних знань. Доведено, що інфляційна парадигма займає самостійну чарунку в матриці, яка є узагальнюючою стосовно інших чарунок внаслідок її діалектичного характеру. Відзначено, що в сучасній космології існують проблеми, які неможливо розв'язати емпірично, акцентовано увагу на їх розв'язанні, зокрема, на застосуванні аксіоматичного методу, де аксіомами є базисні характеристики космологічної чарунки. Створення та розвиток космологічної матриці обумовлено досвідом практичної взаємодії людини з навколишньою дійсністю.

213. Гравітаційне поле квазізамкненого світу та квантування метрики замкненої космологічної моделі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 Вадим Валентинович Кузьмичов; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 16 с. — укp.

214. Гранична роздільна здатність зондоформуючих систем на базі параметричних мультиплетів квадрупольних лінз

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.20 К.І. Мельник; Ін-т приклад. фізики НАН України. — Суми, 2007. — 23 с. рис. — укp.

Розв'язано задачу підвищення просторової роздільної здатності іонних мікрозондів з енергією від одного до 10 МеВ і струмом іонних мікрозондів з енергією від одного до 10 МеВ і струмом близько 100 пкА. Розглянуто процеси формування іонних зондів. Розвинуто модель, яка описує нелінійну динаміку пучка заряджених частинок у зондоформувальних системах магнітних і електростатичних квадрупольних лінз, ця модель враховує всі власні та паразитні аберації до третього порядку включно. Визначено межову роздільну здатність мультиплетів магнітних квадрупольних лінз з урахуванням паразитних компонент поля у наближенні рівномірного розподілу частинок пучка у почаковому фазовому об'ємі. Уперше розглянуто вплив збільшення кількості лінз на роздільну здатність. Визначено межово допустимі паразитні компоненти поля даних лінз, коли їх внесок до уширення пучків на мішені є значно меншим від впливу власних аберацій, що дозволило визначити вимоги стосовно допусків виготовлення магнітопроводів лінз. Уперше показано наявність оптимуму робочої відстані та відстані між прямокутними об'єктним і кутовим коліматорами, коли система формує пучок з максимальною густиною струму.

215. Групова класифікація та некласичні симетрії рівнянь реакції-дифузії

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.03 О.О. Ванєєва; НАН України. Ін-т математики. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розв'язано задачу групової класифікації (1

216. Гуманітаризація навчання фізики в загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Л.О. Клименко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено модель гуманітаризації навчання фізики в загальноосвітній школі у вивченні оптичних явищ у VIII і XI-му класах. До її основи покладено компоненти: когнітивний, особистісний, діяльнісно-творчий, аксіологічний. Визначено основні напрямки роботи вчителя фізики у реалізації принципу гуманітаризації у навчанні. Визначено пріоритетні аспекти когнітивного компонента гуманітаризації навчання фізики: екологічний, емоційно-естетичний, історичний. На підставі результатів педагогічного експерименту впровадження розробленої моделі підтверджено гіпотезу про позитивний вплив на формування гуманістичної спрямованості особистості школяра та його інтерес до фізики та підвищення якості знань дотримування систематичного підходу до організації гуманітаризації навчання.

217. Далекий порядок та магнітна релаксація в системах однодоменних наночастинок

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 В.Ф. Нефедченко; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2002. — 17 с. — укp.

Побудовано середньопольову теорію дипольного феромагнетизму та магнітної релаксації. У межах наближення середнього локального дипольного поля створено теорію дипольного феромагнетизму в системах однодоменних феромагнітних наночастинок, розподілених у твердій матриці та взаємодіючих шляхом магнітно-дипольної взаємодії. Виведено рівняння, яке зв'язує спонтанну намагніченість ансамблів наночастинок, характеристиками їх розподілу у просторі та температурою. Виведено рівняння, що описує у наближенні середнього локального дипольного поля термоіндуковану релаксацію намагніченості ансамблів наночастинок, висота потенційного бар'єра між рівноважними напрямками магнітних моментів яких істотно перевищує теплову енергію.

218. Двозаломлення та гіротропія кристалів LiNbO3 та NaBi(MoO4)2 при аксіально-тензорних деформаціях

Автореф. дис... канд. фіз-мат. наук01.04.05 М.Є. Костирко; Ін-т фіз. оптики. — Л., 2000. — 16 с. — укp.

219. Двостадійна кристалізація аморфних сплавів Fe - B - (Si): кінетика і механізми формування кристалічних фаз

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Т.М. Моісеєва; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2008. — 24 с. — укp.

Розроблено аналітичні співвідношення, що описують динаміку змін розмірів нанокристалів залежно від часу відпалу та (у сполученні з моделлю Колмогорова) кінетику первинної нанокристалізації.відмінностей енергій активації дифузійних процесів Q, що контролюють кожну стадію процесу.

220. Детермінований хаос у нелінійних системах з розривами

Автореф. дис... д- ра фіз.-мат. наук01.04.02 С.В. Найдьонов; НАН України. Ін-т монокристалів. — Х., 2007. — 34 с. — укp.

Висвітлено проблему динамічного хаосу в нелінійних системах з розривами, до яких відносяться більярди й інші фізичні системи, які описуються відображеннями з розривами. Запропоновано універсальний геометро-динамічний підхід для опису більярдів. Уведено нові категорії - симетричний фазовий простір, інволюція, "лакуни" та "дискримінанти" більярда тощо. Побудовано топологічну теорію, теорію інволюцій, нормальних форм, а також інваріантних розподілів більярдів. Відкрито ефекти, що пов'язані з впливом топології фазового простору на динаміку більярда. Виявлено кореляційний ефект між інваріантним розподілом і кривизною більярда. Відкрито новий тип хаотичних більярдів - поліморфні більярди. Висвітлено особливості хаосу в більярдах з розщепленням променів. На прикладі розривних відображень відкрито ефект виколення періодичних орбіт і запропоновано пов'язаний з ним універсальний сценарій спонтанного переходу від регулярного руху до хаосу. Розроблено динамічну модель для оптичних систем, в якій передбачено фотометричний закон у випадку хаотичного світлозбирання та спектрометричний закон для регулярного світлозбирання. Побудовано теорію двоенергетичної радіографії та встановлено універсальну залежність між ефективним атомним номером матеріалу та його радіографічним рефлексом. Наведені результати добре співпадають з відомими експериментальними даними та визначають принципи створення нових фізичних пристроїв.