LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Фізика. Астрономія

Всього — 1352 Сторінка 2 із 68

21. Аналітичні дисперсійні моделі багатопровідних смужкових структур на основі квазістатичних наближень

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 С.М. Романенко; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 16 с. — укp.

Наведено результати дослідження дисперсійних характеристик багатопровідних зв'язаних смужкових ліній з використанням моделі діелектричного простору та чисельних даних, одержаних у квазістатичному наближенні. На основі стаціонарного функціонала отримано прості аналітичні формули, які описують дисперсійні властивості багатопровідних зв'язаних смужкових ліній, які справедливі у всій частотній області. Значну увагу приділено чисельному аналізу дисперсії у даних структурах.

22. Анізотропія критичного струму YBa2Cu3O7 - x, обумовлена структурою вихрової гратки та двійниками

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.22 М.Г. Ревякіна; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Проведено вимірювання величини анізотропії транспортного критичного струму за орієнтації зовнішнього магнітного поля в околиці площини односпрямованих двійників та порівняно її з результатом теоретичного розрахунку. Показано, що в сильних магнітних полях за умов обертання вектора поля від ab-площини реалізується перехід від пружного механізму крипу до пластичного, що обумовлено розходженням у кутових залежностях енергії активації у разі реалізації пружного та пластичного механізмів крипу.

23. Анізотропія магнітних та надпровідних властивостей в нестехіометричних рідкоземельних перовскітах REBa2Cu3O6

delta

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.В. Пащенко; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.

24. Аномалії хімічного складу зір помірних мас

Автореф. дис.... д-ра фіз.-мат. наук01.03.02 С.М. Андрієвський; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2002. — 32 с. — укp.

Наведено фізико-хімічні характеристики помірно масивних зір, що знаходяться на стадії головної послідовності (спектральні класи A - B), а також на стадії надгігантів (спектральні класи F - G). Досліджено анамалії хімічного складу зір типу lambda Boo, блакитних страглерів, цефеїд і незмінних надгігантів. Розкрито зв'язок аномалій з еволюційними особливостями помірно масивних зір. Доведено, що хімічний склад атмосфер B зір не відбиває коректно хімічний склад міжзоряного середовища, з якого вони сформувалися, отже, гіпотеза про "надметалевість" Сонця, що базується на зіставленні його хімічного складу з хімічним складом B зір, не має підстав.

25. Аномальні процеси релаксації та переносу при стохастичних впливах

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.08 О.В. Чечкін; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 36 с. — укp.

Проведено теоретичний аналіз явищ у сильнонерівноважних системах, що знаходяться під дією зовнішніх шумів і випадкових полів. Побудовано теорії явищ переносу в спіральних полях та ефектів негативної в'язкості у магнітоактивній плазмі та провідній рідині. Створено моделі самоафінних рухів Леві та досліджено ефекти скінченності числа даних. Показано, що функції розподілу флуктуацій, виміряних у граничній плазмі торсатрона У-3М, належать до класу стійких розподілів Леві. Запропоновано дробове рівняння Фоккера - Планка для опису руху зарядженої частинки. Введено та досліджено дробові кінетичні рівняння з розподіленими похідними, одне з яких застосовано для опису еволюції функції розподілу флуктуацій, виміряних у плазмі токамака ADITYA. Сформульовано базові принципи теорії нелінійних стохастичних систем під дією негауссівських шумів Леві.

26. Аномальні явища, обумовлені збудженням поверхневих поляритонів оптичного діапазону на дифракційних гратках

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 Н.О. Балахонова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Наведено результати теоретичних досліджень резонансних явищ для довільно-поляризованої монохроматичної пласкої хвилі, що падає під довільним кутом на одновимірну металеву гратку, яка складається з довільної кількості Фур'є-гармонік і створена методами гофрування поверхні або періодичної зміни комплексного показника заломлення. Досліджено випадки збудження одного або одночасно двох поверхневих поляритонів і множинного резонансу. Одержано залежність амплітуд дифрагованих хвиль від параметрів задачі (кута падіння, довжини хвилі, розмірів гратки) для довільної довжини світлової хвилі та таких матеріалів гратки, для яких поверхневий імпеданс має модуль уявної частини значно більший за його дійсну частину. З'ясовано умови виникнення різних резонансних ефектів, таких як трансформація поляризації, повне згасання дзеркального відбиття (ПЗДВ), однієї з хвиль або навіть усіх однорідних дифрагованих хвиль. Передбачено особливий випадок ПЗДВ довільно поляризованої хвилі. Виявлено три класи граток, для яких ПЗДВ здійснюється в одній, двох точках і на відрізку лінії у площині "кут падіння - довжина хвилі".

27. Ансамблі магнітних наночасток з домінуючими дипольними взаємодіями

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.11 Г.М. Каказей; Ін-т магнетизму НАН та МОН України. — К., 2005. — 36 с. рис. — укp.

Експериментально виявлено дальній магнітний порядок у шаруватих наногранулярних плівках метал/ізолятор, обумовлений дипольними міжгранульними взаємодіями (так званий суперферомагнітний стан). Побудовано повну магнітну фазову діаграму таких систем у координатах густина гранул - температура. Виявлено, що метод електронно-променевого співвипаровування, що використовується для виготовлення гранулярних плівок у широкому діапазоні концентрацій, призводить до виникнення великої площинної одноосної анізотропії, чутливої до складу плівки. Розроблено теорію феромагнітного резонансу (ФМР) у гранулярних плівках з урахуванням розміру гранул і температури, що дозволило описати результати, одержані за даним та попередніми дослідженнями. Установлено кореляції між структурною та магнітною перколяціями, а також поведінкою тунельного магнітоопору у шаруватих гранулярних плівках. З'ясовано, що магнеторезистивні властивості наногранулярних шаруватих плівок метал - ізолятор не залежать від кількості шарів. Спостережено явище повільної електричної релаксації, яке полягає у повільному зменшенні напруги після відключення джерела струму зі стаціонарного стану, за низьких температур час такої релаксації досягав десятків секунд. Доведено взаємозв'язок між площинною анізотропією 4-го порядку у квадратних гратках циліндричних магнітних мікродисків і шириною лінії феромагнітного резонансу у цій системі. Теоретично обгрунтовано ефекти, що було спостережено. Експериментально виявлено й описано просторове квантування дипольних спінових хвиль у перпендикулярно намагнічених плоских циліндричних мікродисках.

28. Антиферомагнітні кореляції та страйповий стан в YBa2 Cu3 O6~

~x за даними оптичного поглинання

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 В.Л. Вакула; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

29. Асимптотична поведінка розв'язків дисипативної системи рівнянь Захарова

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.03 О.С. Щербина; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено дисипативну систему рівнянь Захарова у різних обмежених областях, запропонованої для опису колапсу ленгмюровських хвиль у плазмі. У випадку одновимірної області та періодичних граничних умов доведено існування глобального розв'язку та встановлено, що відповідна динамічна система є дисипативною та має компактний глобальний атрактор, а якщо зовнішні сили є аналітичними функціями, елементами глобального атрактора є аналітичні функції просторової змінної. У двовимірному випадку доведено існування та єдність глобального (за часом) розв'язку, у дисипативному - показано наявність інваріантної множини початкових умов, що породжують глобальний (за часом) розв'язок. Встановлено дисипативність та існування глобального атрактора відповідної динамічної системи. Побудовано регуляризацію системи рівнянь Захарова. Доведено збіжність атрактора регуляризованої системи до атрактора системи Захарова.

30. Асимптотичні властивості спектра випадкових розріджених матриць

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.01.03 В.В. Венгеровський; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Одержано системи рекурентних співвідношень, які дозволяють знайти межові моменти й умови на моменти ваги, достатні для виконання умови єдиності відновлювання межової міри, для ансамблів випадкових зважених матриць суміжності, операторів Лапласа на випадкових графах з випадковою вагою, спрощених регуляризованих матриць перехідних ймовірностей випадкових графів. Одержано систему співвідношень, яка дозволяє знайти головні члени асимптотики кореляторів моментів ансамблю випадкових зважених матриць суміжності. Доведено слабку збіжність за ймовірністю нормованих рахуючих мір та знайдено межове перетворення Стілтьєса для ансамблів випадкових зважених матриць суміжності, операторів Лапласа на випадкових графах з випадковою вагою, регуляризованих матриць перехідних ймовірностей випадкових графів.

31. Астросейсмологія зірок нижньої частини смуги нестабільності: спостережувальний аспект

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.02 Т.М. Дорохова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 15 с. рис. — укp.

Проаналізовано результати спостереження пульсуючих зірок нижньої частини смуги нестабільності (СН) з використанням методів астросейсмології. Основну масу спостережень одержано на високогірній станції Душак-Эрекдаг НДІ "Астрономічна обсерваторія" ОНУ з використанням 0,8 м телескопа та двоканального фотометра. Показано, що астроклімат цього району є одним з кращих у Середній Азії та придатний до спостережень зірок нижньої частини СН..

32. Атомна динаміка одновимірних коливальних систем, що мають точний розв'язок, з дефектами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 М.А. Мамалуй; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

В дисертаційній роботі досліджується атомна динаміка неідеальних одновимірних моделей, що мають точний розв'язок. Сформульовано критерій можливості одержання точного розв'язку спектральної задачі. Згідно цього критерію, за допомогою методу BJD-матриць спектральні густини коливань будь-якого атома лінійного ланцюжка з періодичним розміщенням атомів, який містить дефектні кластери, можуть бути одержані в точній аналітичній формі. Для конкретних одновимірних систем з локальними дефектами, які відповідають визначеному класу моделей, що мають точний розв'язок, вивчено умови локалізації та характеристики локалізованих коливань з частотами як в зоні неперервного спектра, так і за її межами. Для ряду тривимірних систем показано наявність квазіодновимірної поведінки характеристик локалізованих коливань та обгрунтовано можливість застосування для їхнього наближеного опису точних результатів, отриманих в рамках одновимірних моделей.

33. Атомні дефекти і фізико-хімічні процеси в епітаксійних плівках селеніду свинцю

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 А.Д. Фреїк; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2004. — 20 с. рис. — укp.

Запропоновано нову модель процесів дефектоутворення у катіонній підгратці, яка враховує складний спектр зарядових станів власних атомних дефектів, що дало змогу пояснити експериментально одержані залежності концентрації носіїв струму, зокрема конверсію типу провідності від технологічних чинників вирощування плівок за умов методу гарячої стінки (парціального тиску халькогену, температури у зоні осадження та випаровування). [] - [], [] - [].

34. Багатовимірна класична і квантова космологія

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.02 О.І. Жук; НАН України. Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. — К., 1999. — 32 с. — укp.

Дисертація присвячена проблемам багатовимірної класичної і квантової космології, яка являє собою новий напрямок у науці про виникнення і еволюцію Всесвіту. Отримано класи нових точних розв'язків класичних рівнянь Ейнштейна і квантових рівнянь Уілера-де Вітта, які описують поведінку багатовимірного Всесвіту на класичному і квантовому рівні. Встановлено умови, за яких внутрішні виміри стабільно компактифіковані навколо планківських масштабів і багатовимірний Всесвіт є ефективно чотиривимірним. Показано, що конформні збудження метрики стабільно компактифікованих внутрішніх просторів поводять себе як масивні скалярні поля - гравітаційні екситони, які розповсюджуються на фоні зовнішнього простору - часу. Побудовано моделі, в яких багатовимірний Всесвіт ефективно веде себе як чотиривимірний Всесвіт Фрідмана, що вказує на принципову можливість існування додаткових вимірів.

35. Багаторівневі задачі переносу випромінювання та діагностика сонячної і зоряної атмосфер

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.03.03 Н.Г. Щукіна; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2001. — 28 с. — укp.

Визначено новий механізм заселення рівнів атомів, названий сифонним. Пояснено причини емісії сонячних інфрачервоних ліній декількох хімічних елементів, які виникають у переходах між рідбергівськими рівнями. Для великої сітки моделей холодних зір розраховано НЛТР поправки до вмісту літію. Розглянуто НЛТР утворення ліній Fe I у незбуреній сонячній атмосфері, плямах, гранулах і міжгранулах, а також атмосфері металодефіцитної зірках гало. Проведено температурну діагностику різних сонячних структур. Досліджено проблему вмісту заліза в фотосфері Сонця та в металодефіцитних зірках. Багаторівневу задачу переносу випромінювання в лініях Fe I розв'язано за допомогою розробленого програмного забезпечення NATAJA.

36. Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.05 В.В. Суран; НАН України. Ін-т фізики. — К., 1999. — 35 с. — укp.

37. Багатофотонні ефективні взаємодії в густому ферміонному середовищі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 А.Ю. Тищенко; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1999. — 18 с. — укp.

Вивчається методами квантової теорії поля ефективна електромагнітна взаємодія у двох та трьох вимірах простору в густому ферміонному середовищі. У двовимірній квантовій електродинаміці (КЕД) в середовищі обчислено поляризаційний оператор та трьохфотонну вершинну функцію для статичного випадку та вивчено їх властивості. Побудовано ефективний лагранжіан статичного електромагнітного поля довільної конфігурації в густому середовищі. Записано модифіковані рівняння Максвелла для густого середовища з урахуванням нелінійності електромагнітної взаємодії і розглянуто їх розв'язок для кількох конкретних випадків статичної взаємодії в гутому середовищі. В 3

38. Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний елемент з плівками Ленгмюра - Блоджет на електроді

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 Ю.Т. Жолудов; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 22 с. — укp.

Досліджено фізичні процеси, що відбуваються у багатофункціональних електрохемілюмінесцентних елементах (ЕХЛ), призначених для хімічного аналізу та генерації когерентного та некогерентного оптичного випромінювання, з робочими електродами, модифікованими штучно організованими молекулярними плівками, одержаними за методом Ленгмюра - Блоджетт (ЛБ), з вбудованими молекулами органічних люмінофорів. Проаналізовано фізичні процеси, що відбуваються в ЕХЛ з модифікованим робочим електродом. З використанням розроблених математичних моделей проведено розрахунки основних фізичних процесів, що впливають на роботу ЕХЛ-елемента з модифікованим робочим електродом, який може бути застосований як джерело некогерентного оптичного випромінювання або як сенсор на окремі хімічні сполуки. Розроблено багатошарову структуру робочого електрода ЕХЛ-елемента, що має хвилеводні властивості та може застосуватись для генерації когерентного оптичного випромінювання. Проведено теоретичне дослідження параметрів і умов генерації. Досліджено електрохімічні та ЕХЛ-властивості елементів з електродами, модифікованими мультишаровими впорядкованими плівками ЛБ органічних люмінофорів.

39. Багатофункціональний метод неруйнівного експрес контролю стану поверхні твердих тіл

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 В.Л. Терещенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с. — укp.

Наведено результати комплексного дослідження фізичного механізму, який обумовлює активність поверхні класу металів, напівпровідників, композитних структур у хемографічному ефекті. Встановлено вплив різноманітних факторів на проявлення даного ефекту в газовому середовищі та в рідині. З'ясовано, що активність твердого тіла обумовлена зворотньою адсорбцією кисню, який у вигляді негативно заряджених іонів продукує його поверхня на початковій стадії її окиснення. На підставі встановленого фізичного механізму ефекту розроблено багатофункціональний метод неруйнівного експрес контролю стану поверхні твердих тіл.

40. Багатохвильова Х-променева дифрактометрія реальних кристалів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 І.І. Крицун; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — укp.

Наведено метод встановлення абсолютних значень періодів гратки кристалів за допомогою багатохвильої дифрактометрії. На базі напівкінематичної теорії розсіяння X-променів запропоновано алгоритм і програмне забезпечення для розрахунку та графічного представлення багатохвильових дифрактограм азимутального сканування кристала навколо вектора дифракції первинного відбивання в кристалах різного ступеня досконалості. Розроблено спеціальні пристрої для підвищення роздільної здатності, експресивності та інформативності дифрактометричних X-променевих методів діагностики реальної структури кристалів.