LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Фізика. Астрономія

Всього — 1352 Сторінка 3 із 68

41. Багатохвильове аномальне проходження рентгенівських променів в одновимірнодеформованих кристалах сполук А3В5

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.О. Ткач; Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

З використанням числового розв'язку системи диференційних рівнянь Такагі встановлено, що одновимірні деформації у вигляді схованого під поверхнею шару в кристалах з граткою сфалерату призводять до суттєвих змін розподілу інтенсивності в багатохвильових областях розсіяння та осциляційної залежності інтегральних коефіцієнтів проходження від величини деформації. Встановлено, що найбільші зміни в розподілах інтенсивності багатохвильового розсіяння спостерігаються у разі локалізації деформованого шару на 1/2 екстинкційної товщини та орієнтації вектора зміщень атомних площин паралельно до об'єднувального вектора дифракції трихвильового відбивання. Визначено, що чутливішою до такої деформації є сполука з більшою різницею атомних номерів. Значне посилення ефекту багатохвильового аномального проходження для ряду три-, чотири-, шестихвильових дифракцій перебувають у взаємозв'язку з відповідними перерізами дисперсійної поверхні, степенями збудження хвильових мод і асиметрією розподілу коефіцієнтів поглинання. Точки збудження, які мігрують за дисперсійною поверхнею, залежно від її кривизни проходять багатохвильові області з різною швидкістю, перемішують хвильові моди з різними фазовими співвідношеннями, що призводить до трансформацій багатохвильових областей розсіяння.

42. Базисний підхід в теорії фермі-систем при низьких температурах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.13 В.Н. Паславський ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Узагальнено базисний підхід у теорії фермі-систем на випадок відмінних від нуля температур та його застосування до розрахунку інтегральних і одночастинкових характеристик моделей вироджених фермі-систем в області низьких температур. Досліджено особливості n-частинкових кореляційних функцій ідеальної системи ферміонів за відмінних від нуля температур. Запропоновано один з можливих шляхів розрахунку одночастинкових характеристик у рамках базисного підходу. Визначено температурну залежність поправки на локальне поле моделі електронної рідини, залежність поправки на локальне поле вироджених фермі-систем від характеру потенціалу взаємодії між частинками. Проведено розрахунки інтегральних, одночастинкових і динамічних характеристик моделі виродженої електронної рідини у широкій області параметра неідеальності за відмінних від нуля температур. Висвітлено температурну залежність ефективних потенціалів взаємодії у рамках іонної моделі металу.

43. Баричні ефекти та полікритичні явища в сегнетоактивних напівпровідниках групи A2IVB2VC6VI із неспівмірними фазами

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.10 О.Г. Сливка; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 39 с. рис. — Бібліогр.с. 32 — укp.

Комплескно досліджено діаграми стану, полікритичні явища та фізичні ефекти впливу високого гідростатичного тиску, температури, катіон-аніонного заміщення та зовнішнього електричного поля у сегнетоелектриках-напівпровідниках з неспівмірно-модульованими фазами. Розвинуто феноменологічну теорію фазових переходів на базі врахування пружної частини термодинамічного потенціалу та баричної залежності константи Кюрі-Вейсса.

44. Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.10 В.Й. Стадник; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 34 с. — укp.

Досліджено баричні зміни параметрів формули Зельмейєра, електронної поляризованості та рефракцій. З'ясовано їх просторову симетрію, досліджено поляризаційні, температурні та спектральні зміни показників заломлення та двопроменезаломлення у широкому температурному діапазоні, виявлено точки фазових переходів (ФП) та інверсії знаку двопроменезаломлення (ІЗД). Розраховано температурні та спектральні залежності абсолютних п'єзооптичних констант досліджених кристалів, виявлено зменшення їх анізотропії у межах точки ІЗД.

45. Бімодальні наближені розв'язки рівняння Больцмана

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.01.03 В.Д. Гордевський; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2004. — 36 с. — укp.

Побудовано двопотокові розподіли з глобальними максвелівськими модами, які забезпечують довільну мализну рівномірно-інтегрального, чисто інтегрального та слабкого відхилів між частинами рівняння за умов відповідного вибору коефіцієнтних функцій і межової поведінки числових і векторних параметрів. Знайдено неодновимірні аналоги двопотокових розподілів. Досліджено взаємодію гвинтових потоків, які обертаються як ціле навколо нерухових осей, в газі з твердих куль. Створено модель вихрового потоку, який має кутову та поступальну швидкість та вивчено бімодальні розподіли з вихровими модами. З'ясовано геометричні та фізичні особливості структури нестаціонарних максвелівських розв'язків рівняння Больцмана найбільш загального вигляду, описано розподіли типу смерчу та побудовано бімодальну модель взаємодії двох таких потоків. Доведено, що більшість з результатів, здобутих для моделі твердих куль, відповідають моделі шершавих молекул, які здатні обертатися навколо своїх осей.

46. Ближній порядок в аморфних сплавах на основі телуру

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 В.З. Цалий; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено структуру ближнього порядку аморфних сплавів систем Ga - Te, In - Te, Si - Te, отриманих методом спінінгування розплаву, у взаємозв'язку з концентрацією компонентів сплавів та термічною стабільністю. З використанням дилатометрії, диференційно-термічного, електронографічного методів аналізу встановлено мікроструктурні типи, класифікацію яких можна провести на базі двох ознак: квазіевтектики та хімічно впорядкованої ковалентної сітки. Визначено, що на початку концентраційного інтервалу тип структури близький до структури телуру в кристалічному стані. Розраховано характеристичні температури Дебая та повні середньоквадратичні динамічні зміщення атомів, ряд параметрів концепції вільного об'єму.

47. Будова і розвиток реакційної зони у процесах синтезу надпровідникових купратів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 І.В. Мнускіна; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

З використанням методів ДТА, РФА, оптичної, скануючої електронної мікроскопії, хімічного та локального електронно-зондового аналізу вивчено будову реакційної зони, фазовий і локальний склад продуктів, розподіл компонентів та утворені концентраційні профілі катіонів уздовж напрямку дифузії. На основі одержаних даних визначено напрямки переважного дифузійного переносу та складено схеми іонного за твердофазної взаємодії. Зазначено, що виявлений ефект розшарування реакційної дифузійної зони за рахунок нереакційної дифузії в небінарному аспекті призводить до значного уповільнення кінцевого синтезу багатокомпонентного надпровідника. Розроблено та запатентовано метод прискореного синтезу з використанням прекурсору , що дозволяє значно знизити час синтезу та різко збільшити швидкість протікання процесу.

48. Вакуум топологічно-масивних полів Янга-Міллса при нульовій та скінченній температурі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 О.Ю. Заславський; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1999. — 19 с. — укp.

Розглядаються властивості вакууму калібрувальних полів у 2

49. Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів

Автореф.дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 В.В. Любашенко; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розглянуто метод статистичного опису простих кристалів з парним потенціалом міжатомної взаємодії, що грунтується на виведенні аналітичного виразу для бінарної функції розподілу зміщень атомів з вузлів гратки та варіаційній процедурі визначення ефективного параметра квазіпружного зв'язку сусідніх атомів. У межах даного підходу для кристалів з ГЦК структурою - кристалів інертних газів (Ar, Kr, Xe) і металів (Cu, Ag, Au) - розраховано низку теплових і пружних властивостей (міжатомну відстань, ізобарну теплоємність, об'ємний модуль пружності тощо) у широкому інтервалі температур і тисків та проведено порівняння з наявними експериментальними даними. Виявлено, що за температури, яка перевищує температуру плавлення, зникає мінімум вільної енергії кристала за параметром квазіпружного зв'язку, що проявляється в аномальній поведінці деяких термодинамічних параметрів у разі наближення до точки плавлення. Запропоновано вакансійну модель плавлення твердих тіл, у якій плавлення пов'язується з фазовим переходом у системі вакансій, що ефективно взаємодіють через фотонну підсистему кристала, а також обчислено температури плавлення кристалів інертних газів.

50. Великомасштабна структура та параметри космологічної моделі спостережуваного всесвіту

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.03.02 Б.С. Новосядлий; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2007. — 36 с. — укp.

Досліджено процес формування великомасштабної структури Всесвіту та визначено параметри космологічної моделі шляхом порівняння сукупності теоретично розрахованих характеристик великомасштабної структури з спостережуваними у широкому діапазоні масштабів і червоних зміщень. Проаналізовано лінійну та нелінійну стадії розвитку випадкових гаусівських збурень густини та швидкості речовини та метрики простору-часу в багатокомпонентній моделі Всесвіту та одержано аналітичні вирази для розрахунку характеристик великомасштабної структури Всесвіту у найбільш загальній II-параметричній моделі. Досліджено розвиток збурень концентрації іонів та електронів в області космологічних збурень густини баріонів в епоху космологічної рекомбінації. Визначено параметри CDM космологічної моделі та довічні інтервали їх значень. Наведено феноменологічний опис просторового розподілу квазарів, зокрема визначено залежність середньої просторової концентрації та двоточкової просторової кореляційної функції квазарів від червоного зміщення в CDM моделях.

51. Великомасштабні рухи спіральних галактик каталогу RFGC

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.02 А.В. Тугай; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Побудовано вибірку з 1561-ї плоских спіральних галактик з каталогу RFGC, стосовно яких існують дані про променеві швидкості та ширини лінії НІ. На її базі визначено величини та похибки параметрів узагальненої залежності Таллі - Фішера у варіанті "лінійний діаметр - ширина лінії НІ" та мультипольних моделей колективного руху галактик. Побудовано об'єднаний масив даних про спіральні галактики з каталогів RFGC і Mark III. З використанням одержаної залежності Таллі - Фішера у варіанті "світність - ширина лінії НІ" оцінено відстані та радіальні пекулярні швидкості галактик двох каталогів. З'ясовано, що положення близьких надлишків густини (атракторів), які знаходяться у межах вибірки, не може бути визначеним з використанням мультипольної моделі колективного руху галактик. Розглянуто 4-атракторну модель розподілу густини на масштабі до 200 Мпк і проаналізовано її відповідність спостереженим даним про великомасштабні рухи галактик. Показано, що дана модель узгоджується з параметрами дипольної складової колективного руху і не узгоджується з параметрами октупольної і квадрупольної складових.

52. Великомасштабні хвильові процеси в навколоземному космічному просторі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.03 О.В. Агапітов; НАН України. Голов. Астроном. обсерваторія. — К., 2002. — 20 с. рис. — укp.

За даними космічного апарату "Інтербол-1" проведено дослідження низькочастотної хвильової активності в плазмовому шарі магнітосфери Землі. Запропоновано алгоритм автоматичного пошуку інтервалів хвильової активності типу Pc 5 на базі кореляційних методів. За період 1995 - 2000 рр. вивчено спектральні та фізичні властивості хвиль типу Pc 5 в плазмовому шарі. На підставі результатів проведених досліджень зроблено висновок про існування ефективного каналу перенесення енергії в хвості магнітосфери за рахунок нелінійних солітоноподібних хвильових пакетів та вихрових структур. Побудовано теоретичну та числову моделі нелінійних хвильових структур у плазмовому шарі магнітосфери Землі.

53. Верхнє критичне поле в надрешітках і шаруватих надпровідниках

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.22 М. Тейшейра; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 17 с. рис. — укp.

Наведено результати аналізу феноменологічних моделей експериментально спостережених нелінійних температурних залежностей верхнього критичного поля у надпровідних надрешітках і шаруватих структурах. З урахуванням мікроскопічних межових умов розроблено математичний апарат трансфер-матриці, який дає змогу дослідити критичні магнітні поля, критичну температуру, лінію плавлення вихрової решітки, ефект близькості та інші явища у періодичних і квазіперіодичних надпровідних надрешітках і шаруватих кристалах надпровідник - ізолятор та надпровідник - метал. Одержано аналітичне рівняння, яке описує всі відомі за експериментами типи кросоверів і нелінійної поведінки верхнього критичного поля у таких структурах і надано фізичну інтерпертацію одержаних результатів на базі даних оцінки полів і температур розмірного кросовера. Відзначено, що розрахунок верхнього критичного поля у квазіперіодичних решітках Фібоначчі з використанням методу трансфер-матриці добре узгоджується з експериментальними даними. Теоретично описано нелінійність верхнього критичного поля у двовимірних надрешітках з регулярною сіткою дислокацій невідповідності у системах типу PTe - PbS. Запропоновано механізм нелінійності верхнього критичного поля, перпендикулярного поверхні, у надпровідних тонких плівках з неоднорідністю, який підтверджений експериментально на плівках Nb. Установлено фундаментальний зв'язок між кросоверами у температурній залежності верхнього критичного поля та нелінійностями на межі плавлення вихрової решітки для усіх досліджених типів температурних залежностей верхнього критичного поля, одержано рівняння для верхнього критичного поля у двовимірних надпровідниках. З застосуванням методу трансфер-матриці досліджено ефект близькості для масивного надпровідника, що знаходиться у контакті з надрешіткою типу надпровідник - метал.

54. Взаємодія вуглецевих одностінних нанотрубок з органічними молекулами

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 О.Ю. Гламазда; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. тем-р ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2007. — 16 с. — укp.

Наведено результати дослідження нековалентної взаємодії між одностінними вуглецевими нанотрубками (ОВНТ), синтезованими за методом НіРСО та органічними молекулами. Визначено діаметри та тип провідності ОРВНТ. Досліджено нековалентну взаємодію пірену та нафталіну з ОВНТ у плівках та визначено структури комплексів і енергії взаємодії нанотрубка - пірен. Установлено, що внаслідок цієї взаємодії послюблюється міжтрубочна взємодія у джгутах. З використанням результатів дослідження спектрів комбінаційного розісювання ОВНТ з поверхнево-активними речовинами (ПАР) та полімерами у водній суспензії показано, що відношення площин смуг, які відповідають низькочастотній та високочастотній компонентам тангенціальної моди, може бути індикатором розщеплення/агрегації АВНТ з джгута у твердому стані та водному розчині. Виявлено люмінесценцію індивідуальних напівпровідникових нанотрубок у плівці, одержаній з водної суспензії з ДНК, до доводить наявність ефективного перешкоджання полімером повній агрегації ОВНТ у джгути та гасінню їх світла через взаємодію з металевими нанотрубками.

55. Взаємодія електромагнітних хвиль з активними хвилями в періодичних напівпровідникових структурах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 В.В. Москаленко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 16 с. — укp.

Уперше показано, що додаткова симетрія шарувато-періодичного середовища зумовлює зменшення фазової швидкості поверхневих хвиль. Одержано інкременти (декременти) наростання (згасання) хвиль за умов взаємодії кінетичних хвиль з власними хвилями структури, утвореної напівобмеженим шарувато-періодичним середовищем та плазмоподібним напівпростором. Доведено можливість ефективної взаємодії надповільних поверхневих хвиль з носіями заряду, що рухаються. Досліджено нелінійну взаємодію та вперше одержано матричні елементи нелінійної трихвильової взаємодії хвиль у напівпровідниковій структурі, а також визначено існування стаціонарного стану та необхідну умову його існування. З'ясовано умову стійкості цього стану за нелінійної трихвильової взаємодії у дослідженій структурі. Установлено, що стаціонарний стан стійкий, якщо зростає амплітуда лише однієї з хвиль і це зростання менше за сумарні втрати двох інших хвиль.

56. Взаємодія електромагнітного випромінювання з регуляторними структурами на поверхні твердих тіл

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 В.В. Гоженко; НАН України. Ін-т хімії поверхні. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Теоретично досліджено взаємодію електромагнітного випромінювання з неоднорідними поверхнями твердих тіл, які несуть на собі частинки сторонньої речовини або мають складний рельєф. Запропоновано узагальнення мікроскопічної теорії електростатичного відгуку системи куль на поверхні твердого тіла, що дає змогу розглядати просторові системи неоднакових за розміром та матеріалом сферичних частинок, розташованих довільним чином поблизу межі поділу фаз. Базуючись на рівняннях розвиненої теорії в дипольному наближенні одержано тензор поляризованості кулі в системі двох куль над підкладкою та проведено аналіз впливу підкладки на поляризованість та оптичні властивості нанорозмірних частинок сферичної форми. Показано, що дипольна взаємодія кулі з підкладкою призводить до розщеплення одночастинкового резонансу кулі на чотири резонанси, проаналізовано закономірності цього розщеплення. Одержано вираз для резонансних частот кулі поблизу підкладки. Виведено частотну залежність поляризованості та вирази для сили осциляторів резонансних мод кулі. Аналітично розв'язано задачу розсіяння електромагнітних хвиль шорсткою поверхнею, яка моделюється фрактальною функцією Вейєрштрасса. Показано, що у разі розсіяння світла поверхнею фрактального рельєфу порушується закон дзеркального відбиття, а картина розсіяння містить сплески інтенсивності в різних напрямках. Зроблено висновок, що закономірності розсіяння є наслідком поєднання хаотичності та самоподібності у рельєфі фрактальної поверхні.

57. Взаємодія електромагнітного випромінювання та легких частинок з неідеальними кристалічними середовищами

автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.07 В.В. Румянцев; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2007. — 36 с. — укp.

Теоретично досліджено взаємодію неідеальних кристалічних середовищ з електромагнітним випромінюванням і легкими зарядженими частинками, проведено чисельне моделювання екситонних спектрів молекулярних кристалів (орієнтаційно-розупорядкованих та з ізотопічними домішками заміщення). На підставі узагальнення методу діючого поля на двовимірно-періодичні структури одержано закони дисперсії "об'ємних" світлоекситонів з урахуванням симетрії поверхневих граней. Встановлено дисперсійне співвідношення, що характеризує метастабільні екситонні поляритони у валентних напівпровідниках з алмазоподібною структурою. Вивчено особливості концентраційної залежності величини найнижчої енергетичної щілини й показника заломлення неідеального шаруватого композитного матеріалу з довільним числом хаотично впроваджених домішкових шарів змінної сполуки й/або товщини. Встановлено залежність одержаної диференціальної характеристики комбінаційного розсіювання світла на дипольно активних коливаннях кисню О(4) у разі наявності вакансій у містках O(4)-Cu(1)-O(4) у тонкому шарі YBaCuO-кристала від концентрації кисневих вакансій. Запропоновано модель впливу поверхні на оптичні властивості YBaCuO-монокристалу, що базується на урахуванні змішування парних (КР-активних) g- та непарних (ІЧ-активних) u-мод у тонкому приповерхневому шарі. Наведено оцінку величини інтенсивності сигналів комбінаційного розсіювання (спонтанного та змушеного) та другої оптичної гармоніки. У межах екситонної моделі вперше одержано загальний вираз і визначено особливості частотної дисперсії обертальної здатності однорідно деформованих зовнішньою механічною напругою молекулярних кристалів з примітивною решіткою з симетрією .

58. Взаємодія заряджених частинок з магнітними полями і хвилями в космічній плазмі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.03 Ю.В. Кизьюров; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. — К., 1999. — 16 с. — укp.

59. Взаємодія квазічастинок у складних напівпровідникових наногетероструктурах

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.02 В.А. Головацький; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 36 с. — укp.

Досліджено спектри електронів, дірок, екситонів і фононів у простих і складних сферичних квантових точках, а також електрон- і екситон-фононній взаємодії у зазначених наносистемах. Розвинуто теорію та виконано розрахунки спектрів і хвильових функцій квазічастинок у багатошарових сферичних квантових точках і сферичних періодичних наноструктурах. Висвітлено особливості локалізації квазічастинок у них. На підставі прикладу циліндричної квантової точки зі скінченною висотою потенціального бар'єра на межі поділу середовищ запропоновано метод наближеного розрахунку спектрів електронів і дірок у квантових точках несферичної симетрії. Розраховано зонні характеристики для надгратки сферичних квантових точок. У рамках моделі діелектричного континууму розвинуто теорію та розраховано енергії обмежених і інтерфейсних фононів у складних сферичних квантових точках. На основі методу функцій Гріна розраховано перенормування енергій основних етапів електрона та дірки взаємодією з фононами з повним врахуванням конфігураційної взаємодії. Розвинуто теорію квазістаціонарних резонансних станів електронів і дірок у "відкритих" сферичних та циліндричних наносистемах. Розраховано залежності часів життя квазістаціонарних резонансних станів від розмірів квантових ям, ширини потенціальних бар'єрів та величини поздовжнього квазіімпульсу для "відкритих" квантових дротів.

60. Взаємодія нерелятивістських заряджених частинок в імпульсному світловому полі

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 С.С. Стародуб; Ін-т приклад. фізики НАН України. — Суми, 2008. — 23 с. — укp.

Виявлено ефект притягання нерелятивістських електронів в імпульсному полі однієї та двох зустрічних лазерних хвиль, які поширюються перпендикулярно напрямку руху електронів, коли швидкість осциляцій частинок у хвилі набагато більше швидкості поступального руху електронів. Визначено механізм контролю сили притягання нерелятивістських електронів і часу їх утримання на певній середній відстані в імпульсному полі двох зустрічних лазерних хвиль. Виявлено ефект притягання нерелятивістських іонів водню за умов параксіального пучка в імпульсному полі однієї та двох зустрічних лазерних хвиль, які поширюються паралельно напрямку руху іонів, коли швидкість осциляцій частинок у хвилі одного порядку з поперечною компонентою відносної швидкості теплового руху онів. Одержано механізм контролю сили притягання нерелятивістських іонів у пучку та часу їх утримання біля певної середньої відносної відстані в імпульсному полі двох зустрічних лазерних хвиль.