LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Фізика. Астрономія

Всього — 1352 Сторінка 4 із 68

61. Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 Є.А. Оберемок; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Уперше запропоновано оптимальну схему вимірювання анізотропних характеристик однорідних середовищ у вигляді частини їх матриці Мюллера з використанням лінійно поляризованого зондуючого випромінювання з трьома різними азимутами орієнтації площини поляризації. Доведено, що частина елементів матриці Мюллера, яка вимірюється у запропонованій схемі, повністю описує анізотропні характеристики однорідних середовищ. Одержано загальний вигляд для матриці Мюллера однорідних анізотропних середовищ у термінах параметрів лінійної фазової, кругової фазової, лінійної амплітудної та кругової амплітудної анізотропії, для заданого порядку їх слідування. Одержано вирази для розрахунку цих параметрів з використанням елементів матриці Мюллера середовища.

62. Взаємодія пучків поляризованих електронів з поляризованою електронною мішенню

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.20 О.В. Гламаздін; Нац. наук. центр "Харк. фізико-техн. ін-т". — Х., 2002. — 18 с. рис. — укp.

Встановлено, що процес мьоллерівського розсіяння поляризованих електронів є головним процесом,що дозволяє держати інформацію про величину, знак та напрям поляризації пучків прискорених електронів. Доведено важливість даного дослідження для фізики пучків заряджених частинок та для фізичних експериментів на пучках поляризованих електронів. Досліджено вплив на процес взаємодії поляризованих електронів ефекту, пов'язаного з використанням поляризованої мішені зі зв'язаними електронами. Наведено результати дослідження фізичних ефектів, що впливають на величину поляризації пучка електронів. Розроблено комбінований спектрометр з кінематичним фокусуванням, який відрізняється від раніше створених оптичною схемою зменшення ефекту зв'язаного руху електронів поляризованої мішені та високою точністю.

63. Взаємодія та кристалічна структура сполук в системах HgS(Se,Te) - HgBr2 - HgI2

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Ю.В. Мінець; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 19 с. рис., табл. — укp.

64. Взаємодія хвиль у пасивних та активних середовищах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 К.Ю. Бліох; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 16 с. — укp.

Вивчено питання взаємодії та поширення хвиль у магнітосферах пульсарів і системах із плазмово-пучковою нестійкістю (ППН). Розглянуто процеси лінійної трансформації, індукованого розсіювання та трихвильової взаємодії хвиль у магнітосферах пульсарів. Розраховано їх вплив на можливість виходу випромінювання назовні. Досліджено вплив різноманітних типів неоднорідностей плазми на розвиток пучкової нестійкості. Розглянуто великомасштабні неоднорідності (ВКБ наближення) та дрібномасштабні осциляторні неоднорідності. Окремо описано поводження хвиль у разі проходження точки повороту на межі області ППН і розвиток ППН у періодично неоднорідній плазмі. Розв'язано задачу про самоузгоджену взаємодію хвиль і неоднорідностей в обмеженій системі в ППН (наприклад, НВЧ-підсилювачі), в якій виявлено виникнення розподіленого зворотного зв'язку і, як наслідок - робота системи в автомодуляційному режимі.

65. Взаємозв'язки полів спінів 1 і 1/2 та їхня роль у побудові квантової електродинаміки в термінах напруженостей

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.02 В.М. Симулик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 32 с. — укp.

Всебічно досліджено взаємозв'язки між спінорним полем Дірака та електромагнітним полем в термінах напруженостей: між відповідними розв'язками, симетріями, законами збереження, лагранжіанами, квантуванням, описами спектра атома водню. На цій основі одержано точний аналітичний розв'язок рівнянь Максвелла з класом струмів та зарядів градієнтного виду, знайдено нові бозонні симетрії рівняння Дірака та ферміонні симетрії рівнянь Максвелла з електричними та магнітними джерелами градієнтного виду. Доведено несподівані можливості мікропричинного бозе-квантування безмасового спінорного поля та мікропричинного фермі-квантування електромагнітно-скалярного поля, повністю описано клас законів збереження першого порядку (за похідними) для вільного електромагнітного поля. Отримано нові лагранжіани для електромагнітного поля в термінах напруженостей, запропоновано класично-електродинамічну модель релятивістського атома.

66. Взаємозв'язок електронної і атомної структур адсорбованих шарів

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.04 І.М. Яковкін; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2000. — 22 с. — укp.

Розглянуто зміни в електронній структурі поверхні, що відбуваються під час зміни концентрації адсорбованих атомів лужних і лужноземельних елементів, а також супроводжуються структурними фазовими переходами діелектрик-метал у плівках лужноземельних металів (ЛЗМ) за умови збільшення їх щільності. Запропоновано та розроблено новий напрямок у з'ясуванні можливостей одержання поверхонь з поліпшеними електронними властивостями, такими як підвищена фотоемісійна здатність і краща каталітична активність, за допомогою комплексного теоретико-експериментального дослідження взаємозв'язку електронної та атомної структур адсорбованих плівок. Визначено, що за умови заміни густини вільних електронів шляхом змішування різних ЛЗМ, можна ефективно керувати електронною структурою поверхні та отримувати максимальне підсилення поверхневої фотоемісії у практично важливій частині ультрафіолетової області збуджуючого світла.

67. Взаємозв'язок поляризації та об'ємного заряду в напівкристалічних та аморфних плівках органічних активних діелектриків

Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук01.04.10 І.С. Скітер; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 1999. — 16 с. — укp.

68. Взаємозв'язок структурних особливостей вуглецевих матеріалів з їх оптичними та механічними властивостями

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 І.Б. Янчук; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 17 с. рис. — укp.

Наведено результати комплексного дослідження впливу умов одержання та модифікації вуглецевих матеріалів на їх структурну досконалість, оптичні та механічні властивості. Вивчено полікристалічні алмазні й аморфні алмазоподібні вуглецеві плівки та нанопористі вуглецеві компоненти з використанням методів комбінаційного розсіювання світла та дослідження анізотропії електричного опору. Установлено, що попереднє нанесення алмазних нанопрекурсорів на поверхню підкладки сприяє підвищенню структурної досконалості та твердості осаджуваної алмазної плівки.

69. Вивчення дефектних станів у напівізолюючому нелегованому арсеніді галію

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.М. Стрільчук; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено дефектні стани, створювані залишковими домішками та дефектами гратки, їх взаємодію між собою і з екситонами, а також вплив цієї взаємодії на енергетичну структуру напівізолюючого спеціально нелегованого арсеніду галію. Експериментально показано, що в напівізолюючому GaAs спостерігається значна взаємодія дефектних станів (домішок між собою та з дефектами гратки, домішок з вільними екситонами). Визначено роль домішки вуглецю в утворенні дивакансій галію. Отримано залежність між концентрацією вуглецю і концентрацією дивакансій галію та запропоновано модель, що пояснює цю залежність. Запропоновано безконтактний експресний метод визначення кількісного вмісту вуглецю, цинку та кремнію в напівізолюючому GaAs.

70. Вивчення електричних коливань у курсі фізики

С.М. Пастушенко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 14. — С. 87-90. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Розглянуто деякі аспекти методики вивчення коливальних процесів у середній школі та вищому навчальному закладі. З'ясовано, що ефективність вивчення фізики у вищому навчальному закладі пов'язана із дотриманням принципу наступності у процесі вивчення фізики від середнього до вищого навчального закладу. Наведено приклади встановлення внутрішньопредметних та міжпредметних зв'язків у фізиці коливань, а також методичні рекомендації до розв'язування задач із теми "Електричні коливання".

71. Визначення кутової структури радіовипромінювання космічних радіоджерел у декаметровому діапазоні хвиль

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.02 Р.В. Ващишин; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 16 с. — укp.

Уперше описано антенну решітку радіотелескопу "УРАН-2", детально висвітлено принципи побудови, фазування та керування променем діаграми спрямованості антени, наведено результати вимірів та здійснено розрахунок її основних технічних характеристик у діапазоні частот 9 - 32 МГц. Одержано моделі розподілу радіояскравості для галактичного джерела 4С21.53 з пульсаром PSR 1937

72. Визначення мас великих астероїдів на основі наземних позиційних спостережень

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.01 А.В. Іванцов; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Розглянуто проблему визначення мас великих астероїдів динамічним методом. Одержано новий каталог 622-х положень у системі ICRS 24 астероїдів до 13-ї зоряної величини на базі обробки ПЗЗ-спостережень у Миколаєві у період 2000 - 2005 рр.

73. Визначення основних параметрів тепло- і масопереносу в сумішах, розчинах і сплавах з використанням безперервно-гратчастої моделі речовини

автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.07 С.В. Терехов; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2008. — 43 с. — укp.

Вперше обгрунтовано необхідність розвитку контінуально-гратчастого підходу щодо дослідження речовин, їх сумішей, розчинів і сплавів (багатокомпонентних систем). Сформульовано нові фізично обгрунтовані припущення про структуру та будову багатокомпонентних систем з метою об'єднання різних моделей у єдину теоретичну побудову. Розроблено методику дослідження теплових і кінетичних характеристик багатокомпонентних систем. Одержано новий вираз для вільної енергії системи, в якому об'єднано вид вільної енергії для контінуальних і гратчастих моделей. На підставі теорії Онсагера у межах досліджуваної моделі одержано рівняння еволюції багатокомпонентної системи у дифузійному наближенні, на основі яких встановлено вплив мікроскопічних характеристик частинок на межі метастабільності розчинів. Виявлено концентраційну залежність коефіцієнта взаємної дифузії для бінарних систем за наявності та відсутності вакансій. Доведено, що за наявності в системі малої кількості рівноважних вакансій у дифузній зоні пластичний рух кожного компонента відбувається з індивідуальною швидкістю. Виявлено конкуренцію між ефектом Кіркендала - Смігельскаса та вакансійними ефектами Френкеля у разі наявності в системі нерівноважних вакансій.

74. Визначення параметрів обертання Землі та їх похідних за результатами лазерних спостережень ШСЗ

Автореф. дис... канд. техн. наук05.24.01 І.М. Цюпак; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці методики та алгоритму визначення параметрів обертання Землі (ПОЗ), їх похідних з обробки лазерних спостережень ШСЗ, розробці алгоритму прогнозування координат полюса. Розроблено методику одночасного інтегрування рівнянь руху ШСЗ із системою варіаційних рівнянь для ізохронних похідних та часткових похідних від біжучого вектора стану супутника за ПОЗ, їх похідних, алгоритм визначення різниці часу (UTIR-UTC) за результатами лазерних спостережень ШСЗ. Отримано 13 розв'язків для рядів ПОЗ та їх перших і других похідних у різних комбінаціях параметрів з обробки лазерних спостережень основної кампанії міжнародного проекту MERIT. Виконано Фур'є-аналіз рядів ПОЗ та їх швидкостей зміни, отриманих в роботі та визначених різними міжнародними центрами обробки супутникових вимірів. Порівняльний аналіз результатів свідчить про добру узгодженість отриманих у дослідженні рядів ПОЗ і швидкостей їх зміни з визначеннями міжнародних організацій. Модель прогнозування координат полюса складено з двох частин: математичної та стохастичної. Математичну модель представлено сумою рядів Фур'є з різними базовими періодами: шестирічним, чандлеровим та річним. Здійснено прогноз координат полюса для одиного року.

75. Визначення параметрів обертання, форми та зміщення фотоцентра астероїдів методами чисельного моделювання

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.03 Н. Тунгалаг; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2004. — 20 с. табл. — Бібліогр.с. 17 — укp.

Проведено фотометричні ПЗЗ-спостереження п'яти астероїдів, за яким оцінено їх періоди обертання та вперше визначено координати полюсу, напрямок, швидкість обертання та форму трьох з них, зокрема, 122 Gerda, 221 Eos та 700 Auravictrix. З використанням комбінованого методу (амплітуда - зоряна величина плюс метод епох) визначено координати полюсів, сидеричні періоди обертання та співвідношення півосей фігури, в загальному для 39-ти астероїдів, а для 21-го з них ці параметри визначено вперше. У процесі визначення параметрів обертання та форми астероїдів з використанням комбінованого методу у фотометричній моделі трьохосного еліпсоїда вперше використано закон розсіювання світла Акімова та фазову функцію, запропоновану В.Г.Шевченком, як найбільш відповідних розсіюючим властивостям поверхонь астероїдів. Систематизовано дані стосовно параметрів обертання та форми 196-ти астероїдів, одержаних іншими дослідниками. За результатами дослідження показано: анізотропія в розподілі осей обертання за екліптичною широтою має місце тільки для астероїдів з прямим напрямком обертання; ступінь анізотропії та переважання прямого напрямку обертання над зворотним зростають відповідно збільшенню діаметрів астероїдів; глибина мінімуму в залежності долі астероїдів зі зворотним обертанням від їх діаметрів для астероїдів M-типу набаго більша, ніж для S типів і, тим більше, для C-типів, що дає підставу зробити припущення стосовно можливої тенденції залежності глибини мінімума від густини речовини астероїдів (зростання її від C та інших низькоалбетних астероїдів з найменшою густиною до астероїдів S-типу і до M-астероїдів, що мають найбільшу густину). Уперше проведено числове моделювання величини зміщення фотоцентра астероїда відносно геометричного для різних законів розсіювання світла (теоретичний та емпіричний закони Акімова, закони Хапке, Дамберта та Ломмеля - Зеєлігера). Показано, що зміщення фотоцентра має величину, яку необхідно враховувати під час існуючих точнісних позиційних спостережень астероїдів.

76. Визначення параметрів плівково-поверхневих структур методом обвідних спектрів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 А. Моргуліс; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено фізичні закономірності формування спектрів багатопроменевої інтерференції у ділянці резонансної дисперсії функції діелектричної проникності. Обгрунтовано, що у резонансній ділянці інтерференція Фабрі - Перо неактуальна, а амплітудно-фазові спектри формуються таким чином, ніби електромагнітна хвиля відбивається від напівобмеженого середовища з резонансною дисперсією оптичних параметрів. Установлено фізичні умови інверсії квазіефекту Брюстера у резонасних спектрах відбиття світла прозорими плоскопаралельними плівками, нанесеними на поверхню резонансно поглинальної плівки.

77. Визначення положень небесних об'єктів до 15m із спостережень на аксіальному меридіанному крузі Миколаївської астрономічної обсерваторії

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.01 О.В. Шульга; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2001. — 28 с. — укp.

Висвітлено проблему визначення положень небесних об'єктів до 15m з систематичними похибками не гірше від

78. Визначення рельєфу та оптичних характеристик ділянки поверхні планети за серією її зображень

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.03 Нгуен Суан Ань; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено проблемі визначення рельєфу та оптичних (радіооптичних) параметрів ділянки поверхні планети за серією її некогерентних зображень в оптичному або радіодіапазоні. Запропоновано математичну коректну постановку задачі та метод її розв'язку. Показано, що коректний підхід потребує сумісного розгляду чотирьох задач: визначення рельєфу поверхні, її оптичних характеристик, усунення замиття зображень, зумовленого земною атмосферою та недосконалістю зображуючої системи, та суміщення зображень. Запропонований метод розповсюджено на випадок зображень, одержаних за допомогою радіолокатора з синтезованою апертурою. Можливості метода та його ефективність досліджені експериментально на комп'ютерній моделі. Результати наведені у вигляді карт рельєфу, оптичних параметрів та похибок їх визначення.

79. Визначення хімічного складу планетарних туманностей з врахуванням неоднорідностей густини газу в їх оболонках

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.02 Н.В. Гаврилова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 20 с. — укp.

Розроблено нову методику розрахунку фотоіонізаційних моделей світіння (ФМС) планетарних туманностей (ПТ) з урахуванням двох типів неоднорідного розподілу густини газу в їх оболонках (I - макронеоднорідності, II - мікронеоднорідності. На підставі даних стосовно іонних вмістів, одержаних за діагностикою інтегральних спектрів ФМС ПТ, знайдено нові вирази для іонізаційно-корекційних факторів ПТ для двох типів неоднорідностей густини газу в оболонках туманностей. Уперше побудовано оптимізовані ФМС дев'яти ПТ з урахуванням неоднорідного розподілу небулярного газу.

80. Використання еквігравітуючих фігур для опису гравітаційного поля небесних тіл

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.01 О.В. Завізіон; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Визначено параметри еквігравітуючих фігур, гравітаційні поля яких співпадають з зовнішніми гравітаційними потенціалами небесних тіл. Розглянуто особливості еквігравітуючих фігур. Показано переваги метода опису гравітаційних полів небесних тіл еквігравітуючими фігурами у порівнянні з іншими методами. Знайдено еквігравітуючий стержень для тороїдальної конфігурації (лемніскатичного тора). Знайдено неоднорідний еквігравітуючий диск для еліпсоїда обертання з гомологічною стратифікацією. Запропоновано методику опису гравітаційних полів нерівноважних конфігурацій за допомогою суперпозиції еквігравітуючих стержнів і дисків. Побудовано моделі гравітаційного поля планет-велетнів на основі системи неоднорідних еквігравітуючих фігур. Проведено порівняння метода застосування еквігравітуючих фігур з іншими методами опису зовнішнього гравітаційного потенціалу самогравітуючих конфігурацій.