LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Фізика. Астрономія

Всього — 1352 Сторінка 5 із 68

81. Використання літературознавчих термінів ("романтизм", "алегоризм", "метафоризм", "символіка" та ін.) при аналізі творчості Н. Готорна

Т.Я. Лаврієнко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 26. — С. 167-169. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Досліджено функціонування літературознавчих термінів ("романтизм", "алегоризм", "метафоризм", "символіка" та ін.) під час аналізу творчості Н. Готорна.

82. Використання методу НеЛТР аналізу для дослідження вмісту легких елементів у зоряних атмосферах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.02 С.А. Коротін; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 2000. — 20 с. — укp.

Визначено вміст елементів C, N, O та Na без припущення про локальну термодинамічну рівновагу (ЛТР) в атмосферах зірок різного віку та спектрального класу. Досліджено вплив НеЛТР ефектів на лінії атомів та іонів даних елементів у спектрах В-зірок головної послідовності, цефеїд, холодних карликів і гігантів. Показано, що облік відхилень від ЛТР, за умов визначення вмісту зазначених елементів, має принципове значення для поліпшення сучасних знань про хімічний склад зоряних атмосфер.

83. Використання скануючої тунельної мікроскопії для вивчення структури поверхні твердих тіл- провідників

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 Сергій Леонідович Прядкін; НАН України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 1998. — 18 с. — укp.

84. Використання спадщини харківських наукових фізичних шкіл у професійній підготовці майбутніх фізиків

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 А.В. Таньшина; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено та узагальнено специфіку підготовки висококваліфікованих спеціалістів у наукових школах Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" і Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, яка сприяє якісному оновленню українських наукових кадрів. Здійснено дослідження життя та наукової діяльності всесвітньо відомих засновників харківських фізичних шкіл у контексті аналізу специфіки професійного становлення лідера наукової школи. Розроблено пізнавальну концепцію використання фізико-історичних матеріалів про вітчизняні наукові школи в підготовці майбутніх фізиків. Запропонована концепція на сучасному етапі розбудови національної освіти допомагає виплекати в учнів природне почуття національної гордості за визначні наукові досягнення вітчизняних учених, повернути історичну пам'ять про всесвітньо відомі наукові надбання українського народу, сформувати громадянську позицію та світогляд майбутнього творця Української держави.

85. Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 А.І. Іванісік; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 17 с. — укp.

В основу дисертації покладені матеріали експериментальних досліджень частотних та кутових характеристик вимушеного комбінаційного розсіяння (ВКР) у самофокусуючих рідинах. Новизна основних результатів досліджень полягає у визначенні локальних параметрів розсіяного випромінювання уздовж траси руху фокальних областей. З'ясовано, що у самофокусуючих середовищах: 1) ВКР локалізується у межах фокальних областей лазерного випромінювання; 2) вирішальне значення для формування індикатриси параметричних компонент має висока ефективність перетворення лазерного випромінювання у стоксову компоненту; 3) на спектрально-кутову структуру вищих антистоксових компонент впливає конкуренція комбінаційних і параметричних процесів; 4) існують частотні розширення ліній ВКР, що пов'язані з генерацією випромінювання черенковського типу.

86. Випромінювальні остовно-валентні та міжконфігураційні переходи в галоїдних сцинтиляційних матеріалах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 Г.Б. Стриганюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. рис. — укp.

На підставі спектрально-кінетичних досліджень люмінесценції чистих та активованих галоїдних сполук визначено ряд особливостей процесів релаксації високоенергетичного збудження за участю остовних дірок. Виявлено взаємодію остовних дірок з поверхневими дефектами та електронними домішковими станами, розташованими вище вершини валентної зони кристала.

87. Випромінювання та розсіяння електромагнітних хвиль у біанізотропних середовищах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 О.В. Малюскін; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 16 с. — укp.

Теоретично досліджено електродинамічні властивості біанізотропних середовищ. Розв'язано векторну задачу низькочастотного розсіяння електромагнітної хвилі на тривісному однорідному біанізотропному еліпсоїді в необмеженому анізотропному середовищі, а також на одновимірно-неоднорідному довільно біанізотропному шарі. Одержано аналітичні вирази для тензорів діелектричної та магнітної проникності, магнітоелектричної взаємодії штучного біанізотропного середовища. Встановлено залежність характеристик розсіяного поля від параметрів плоскошаруватого біанізотропного середовища. Наведено вирази для тензорних функцій Гріна рівнянь Максвелла у даному середовищі через скалярні потенціали.

88. Високотемпературна теплопровідність молекулярних кристалів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 О.І. Пурський; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

За допомогою отриманих залежностей простежено зміну поведінки ізохорної теплопровідності залежно від зміни характеру обертального руху молекул. Завдяки модифікованому методу приведених координат розраховано внесок фонон-фононної та фонон-обертальної взаємодій до загального теплового опору дослідних кристалів.

89. Високочастотні властивості феромагнетиків та антиферомагнетиків в умовах нерезонансного збудження зовнішніми змінними полями

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 Ж.В. Сльозова; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів". Ін-т монокристалів. — Х., 2001. — 16 с. — укp.

Вперше отримано кінетичні рівняння для магнонів, в яких точно враховано вплив зовнішнього змінного нерезонансного магнітного, електричного та звукового полів. Вивчено поведінку магнітних моментів у зовнішніх, випадкових магнітних полях з нетривіальною топологією. Показано, що навіть у випадку однорідних та ізотропних зовнішніх полів з'являється два типи незвичайних ефектів, пов'язаних з їх топологічною нетривіальністю - дрейфовим потоком у просторі швидкостей та перехресною дифузією.

90. Високочастотні явища у двошарових двовимірних електронних системах у квантуючому магнітному полі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 Ю.О. Аверков; НАН України. Ін-т монокристалів. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню енергетичного спектра електронів, холловської провідності та високочастотних властивостей несиметричних двошарових двомірних електронних систем у квантуючому магнітному полі у режимі цілочисельного квантового ефекта Холла. Виявлено, що особливості енергетичного спектра електронів у таких системах приводять до ефекту зникнення холловських плато як з парними, так і з непарними цілочисельними значеннями фактора заповнення рівнів Ландау. Показано, що цей ефект обумовлює цілий ряд нових високочастотних ефектів: появу стрибка максимальної величини на формі лінії циклотронного резонансу, квантування коефіцієнтів сповільнення та загасання поверхневих поляритонів і квантування спектральної густини та енергії перехідного випромінювання поверхневих поляритонів зарядом, що перетинає електронну систему.

91. Вихрові стани наномагнетиків

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 В.П. Кравчук; Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України. — К., 2008. — 16 с. — укp.

У межах феноменологічної моделі Ландау - Ліфшиця теоретично досліджено властивості вихрового стану наномагнетиків симетричної форми. Зафіксовано проміжний вихровий стан і описано фазовий перехід між проміжними і планарним вихорами. Оцінено мінімальні розміри нанодисків і нанокілець, за яких вихровий стан є основним. Досліджено поведінку різних станів намагніченості нанодиску у зовнішньому поперечному полі з урахуванням магнітодипольної взаємодії. Описано процес перемикання полярності вихору в тонких дисках. У межах моделі колективних змінних і моделі фіксованих межових умов досліжено гіротропну динаміку вихору поблизу центру диску та вплив на неї змінного зовнішнього магнітного поля, що обертається у площині диску. З використанням мікромагнітного моделювання побудовано діаграму перемикання полярності вихора під дією змінного поля кругової поляризації з частотою значно вищою за гіротропну.

92. Виявлення сигналів від космічних об'єктів в астрономічних телевізійних системах у сутінковий та денний час

автореф. дис... канд. техн. наук05.12.17 О.П. Литюга; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено метод виявлення оптичних сигналів від космічних об'єктів в астрономічних телевізійних системах у сутінковий і денний час. Проаналізовано сигнали від космічних об'єктів, денних умов спостереження та процесів формування, реєстрації та виявлення сигналів в астрономічних телевізійних системах. Запропоновано математичну модель сигналів в астрономічних телевізійних системах, засновану на спільному використанні корпускулярних і хвильових властивостей оптичних сигналів. У даній моделі враховано статистичні властивості оптичних сигналів від космічних об'єктів. Одержано аналітичні вирази для середнього значення, дисперсії сигнальної та завадової складових, відношення сигнал/шум та умовних імовірностей правильного виявлення та хибної тривоги. Розроблено оптимальні та квазіоптимальні алгоритми виявлення оптичних сигналів від космічних об'єктів в астрономічних телевізійних системах, побудовані з урахуванням статистичних властивостей оптичних сигналів і впливу завадової обстановки сутінкового та денного часу на процес виявлення. Розроблено рекомендації щодо побудови астрономічної телевізійної системи, яка дозволяє підвищити характеристики виявлення сигналів від космічних об'єктів у сутінковий і денний час. Працездатність запропонованих алгоритмів підтверджено експериментально.

93. Відновлення макропараметрів сильнорозсіюючих об'єктів за спекл-полем із використанням опорної хвилі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 М.М. Домініков; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи розв'язання проблеми відновлення макропараметрів сильнорозсіюючих об'єктів (СРО) за спекл-полем. Розроблено й апробовано нові методи з застосуванням опорної хвилі, що покращують співвідношення сигнал/шум під час відновлення макроформи та поляризаційного розподілу поля СРО. Досліджено вплив рівня інтенсивності співвісно накладеної опорної хвилі на ширину спектра просторових частот відновленого зображення СРО. Розроблено оптичні схеми пристроїв, які дозволяють відновити зображення поляризаційно-неоднорідних СРО.

94. Властивості акреційного потоку у магнітних тісних подвійних системах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.02 О.В. Халевін; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 17 с. — укp.

Наведено результати моделювання акреційного потоку в магнітних тісних подвійних системах, фотометричних і поляриметричних спостережень, а також методи їх обробки. На основі аналізу 106 спостережень визначено характеристики швидкої аперіодичної і періодичної змінності магнітних катаклізмічних змінних BY Cam, QQ Vul, AM Her, EF Eri, MR Ser і AR UMa, викликаної нестаціонарними процесами в акреційному потоці. Створено каталоги параметрів квазіперіодичних осциляцій, дробового шуму і вибухової активності даних об'єктів. Побудовано моделі акреційного потоку з урахуванням різних нестаціонарних процесів. Показано відповідність між моделями і спостереженими виявами даних процесів.

95. Властивості високотемпературних рідинних систем в гравітаційному полі поблизу критичної точки

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 Є.Г. Рудніков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Проведено експериментальні та теоретичні дослідження оптичних, термодинамічних і кінетичних властивостей просторово неоднорідних рідин у гравітаційному полі поблизу критичної точки (КТ). На основі лінійної моделі параметричного рівняння стану одержано рівняння стану неоднорідної речовини у гравітаційному полі уздовж лінії екстремумів стисливості. Визначено величину висотної асиметрії хімічного потенціалу неоднорідної речовини поблизу КТ. Встановлено, що кінетика встановлення рівноваги у неоднорідній рідині в гравітаційному полі характеризується у разі наближення до критичної точки зменшенням часів релаксації густини, градієнта густини та середньої швидкості руху центра маси.

96. Властивості вихорів у двовимірних легкоплощинних феромагнетиках

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 Я.Є. Прилепський; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2003. — 18 с. рис. — Бібліогр.с. 15 — укp.

Запропоновано дві моделі, що дають змогу розглядати властивості магнітних вихорів у легкоплощинному феромагнетику: спінові плакети та квазіодновимірну континуально-дискретну модель. Продемонстровано придатність даних моделей для аналізу статичних властивостей та динаміки магнітних вихорів, а також особливостей магнонного спектра двовимірних систем кінцевого розміру, що містять вихор. У межах плакетного розгляду передбачено нові особливості поведінки спінових хвиль у системах з вихором - зв'язування хвилі найнижчої першої азимутальної моди з позаплощинним вихором та трансформацію цієї моди у внутрішню моду вихору, осциляторну нестійкість азимутальних мод найнижчого дублету та трансформацію об'ємної спінової хвилі у поверхневу. У межах одновимірної моделі аналітично знайдено розподіли намагніченості у вихорі, що рухається стаціонарно. Розглянуто механізм активації магнонних мод магнетика з вихором у циркулярному магнітному полі, поляризованому в площині спінового упорядкування. Одержано схему основних резонансів, що індукуються даним полем у системі з вихором, пояснено частотну асиметрію процесу та описано каталізаторний сценарій зміни полярності вихору.

97. Властивості голограм Юнга

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 Г.В. Богатирьова; Ін-т фізики НАН України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено розвитку наслідків юнгівської моделі дифракційних явищ у голографії та кореляційно-оптичній обробці інформації. Обгрунтовано оригінальний голографічний спосіб формування контурних зображень. Виявлено зображаючі та асоціативні властивості безопорного запису картин дифракції ближнього та дальнього полів - голограм Юнга, а також лінійних та нелінійних позавісевих юнгівських голограм, зареєстрованих із простими або комбінованими опорними хвилями. Передбачено та реалізовано ефект оконтурювання фазоспряженого асоціативного відгуку, відновлюваного за статичною нелінійною голограмою Юнга у режимах самообертання хвильового фронту та подвійного фазового спряження. Запропоновано оптимальний алгоритм реалізації оптичного вейвлет-перетворення за умов детектування краю на основі нелінійної юнгівської голограми.

98. Властивості екситонних збуджень J-агрегатів в умовах статичного та динамічного безладу (зв'язок із структурою)

Автореф. дис...канд. фіз.-мат. наук01.04.05 О.В. Сорокін; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 17 с. — укp.

Установлено структуру J-агрегатів amphi-PIC й особливості формування локалізованих і поляронних екситонних станів за умов великого ступеня безладу. Показано, що залежно від умов приготування J-агрегати amphi-PIC можуть формувати одношарову (циліндричну) чи двошарову (циліндричну та дискову) структури. Установлено, що за умов опромінення коротко-хвильовим збудженням окремих (обособлених) J-агрегатів відбувається фотоіндукована реорганізація їх молекулярного впакування. Виявлено локальні екситонні стани у даних агрегатів, які мають прояв у спектрах окремих J-агрегатів за низької температури як багатьох окремих ліній. Досліджено процес безвипромінювального переносу енергії у нанорозмірних системах на прикладі J-агрегатів і міцел поверхнево активних речовин. Показано, що за умов великого ступеня безладу короткохвильову частину J-смуги формують делокалізовані екситони, а довгохвильовий край - локалізовані екситонні стани. Установлено складний характер температурної залежності процесу міграції екситонів, взаємопов'язаний з дією статичного та динамічного безладів. Показано головну роль безладу у розвитку поляронної релаксації нижче дна екситонної зони й у формуванні бар'єра автолокалізації.

99. Властивості купратних метало-оксидів, пов'язані з анізотропією електронного спектру і кулонівськими кореляціями

Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук01.04.07 В.І. Пентегов; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Відзначено, що малокутове розсіяння носіїв струму на таких колективних збудженнях проявляється у послабленні екранованого кулонівського відштовхування в області малих переданих імпульсів і призводить до виникнення ефективного притягання між квазічастинками у d-хвильовому куперівському каналі. Доведено, що виключно важливу роль грають також багаточастинкові кореляційні ефекти, які описуються кулонівською вершиною та сприяють посиленню міжелектронної взаємодії. Зауважено, що самоузгоджений числовий розв'язок системи нелінійних інтегральних рівнянь для нормальної й аномальної власно-енергетичних частин в електронних функціях Гріна й обчислення критичної температури надпровідного переходу й ізотропічного ефекту показують, що цілком задовільне узгодження теоретичних результатів з експериментом для оптимально допованих і передопованих купратних МОС може бути одержано у рамках фермі-рідинного підходу з урахуванням анізотропії квазідвовимірного електронного спектра у площині купратних шарів, взаємопов'язаної з існуванням подовжених сідловин, а також кореневої сингулярності Ван Хова у густині станів.враховує наявність декількох типів взаємодії.

100. Властивості легких ядер, зумовлені [альфа]-кластерними конфігураціями

автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.16 Володимир Васильович Осташко; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 36 с. — укp.