LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Фізика. Астрономія

Всього — 1352 Сторінка 6 із 68

101. Властивості плівок GaN, отриманих на поруватому GaAs методом нітридизації

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 А.С. Ревенко; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ, 2007. — 23 с. — укp.

Одержано нові типи гетеропереходів GaN/por - GaAs/GaAs. Наведено результати досліджень їх властивостей. Розроблено математичну модель конвертації поверхневих шарів GaAs у GaN за рахунок дифузії атомів азоту у GaAs за механізмом kick-out. Установлено, що за температур, менших 800 К, інтенсивність конвертації недостатня для формування плівок GaN, внаслідок чого утворюється потрійна сполука GaAsN. За температур, вищих 1 000 К відбувається погіршення морфології плівок, зумовлене інтенсивною декомпозицією матеріалу підкладки GaAs. Досліджено властивості плівок GaN/por-GaAs. Доведено позитивний вплив використання поруватих підкладок GaAs на їх оптичні, структурі та морфологічні властивості. Визначено вплив параметрів нітридизації поруватих підкладок GaAs на формування напівпровідникової потрійної сполуки GaNAs. Показано можливість керування концентрацією азоту та миш'яку, що надає можливість одержувати структури з межовим випромінюванням у діапазоні від інфрачервоної до ультрафіолетової області. Визначено значущість поруватості підкладки GaAs для типу кристалічної гратки плівок GaN. З'ясовано, що за величини поруватості 30 % підкладок GaAs на базі монокристалічного GaAs (III) формується переважно кубічна модифікація GaN з включеннями кристалітів гексагонального GaN. З'ясовано позитивний вплив відпалення гетероепітаксійних плівок GaN у радикалах азоту на склад власних дефектів, а саме: зменшення концентрації точкових дефектів вакансій азоту та донно-акцепторних пар, поліпшення стахіометрії у плівках GaN. На підставі результатів проведених досліджень оптимізовано фізико-технологічні аспекти нітридизації поруватих підкладок GaAs для формування якісних напівпровідникових гетероструктур GaN/por - GaAs/GaAs.

102. Властивості розсіяного випромінювання малих тіл Сонячної системи

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.03.03 В.К. Розенбуш; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2007. — 37 с. — укp.

Досліджено три популяції малих тіл Сонячної системи - комет, астероїдів і супутників планет, які, не зважаючи на різну фізичну природу, мають багато спільних закономірностей у властивостях розсіяного випромінювання. Проведено поляриметричне та фотометричне спостереження 21-ої комети, 10-ти супутників планет та 6-ти астероїдів протягом 1988 - 2006 р. на різних телескопах з апертурними та панорамними приймачами випромінювання. Наведено результати комплексних досліджень опозиційних ефектів у різних тілах Сонячної системи, зокрема відкрито поляризаційні опозиційні ефекти у деяких високоальбедних об'єктах. На підставі поляриметричних і фотометричних даних на малих фазових кутах виділено клас високоальбедних об'єктів (астероїди 44 Ніза та 64 Ангеліна, супутники Io, Європа, Ганімед і Япет, A і B кільця Сатурна) з унікальними опозиційними властивостями та експериментально доведено, що механізм когерентного підсилення зворотного розсіяння є ефективним фізичним механізмом розсіяння світла у природному середовищі Сонячної системи. Проведено розділення фазових і довготних залежностей поляризації випромінювання супутників Калісто та Япета. Виявлено залишкову поляризацію випромінювання супутників Io, Європи та Ганімеда в точці інверсії, що пояснюється структурною і/або оптичною неоднорідністю поверхні. Запропоновано нову класифікацію комет, яка грунтується на властивостях розсіяного та теплового випромінювання пилу. Виявлено особливості в поляризованому випромінюванні комет, зокрема аномальну спектральну залежність лінійної поляризації, кругову поляризацію випромінювання комет, орієнтацію пилових частинок у кометних атмосферах, варіації поляризації під час нестаціонарних процесів у кометах. Одержано нові закономірності та ефекти у розсіяному випромінюванні вибраних астероїдів і супутників.

103. Властивості сингулярних оптичних пучків, утворених модами Лагерра-Гаусса

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 В.В. Слюсар; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Вивчено властивості оптичних пучків з фазовими дислокаціями хвильового фронту. Експериментально досліджено пучки з фазовими сингулярностями, утворені частими модами Лагерра-Гаусса та їх когерентними суперпозиціями. За допомогою методу багатопроменевої інтерференції у планарному хвильоводі вивчено форму хвильового фронту пучка з оптичним вихором. На базі одержаних результатів запропоновано новий метод детектування фазових сингулярностей в оптичних зображеннях, які утворені модами Лагерра-Гауса. Запропоновано удосконалений метод генерації "комбінованого" оптичного пучка з позаосьовим оптичним вихором. Реалізовано, зареєстровано та виміряно ротаційний ефект Допплера для лінійно-поляризованих вихорових хвиль оптичного діапазону. Експериментально доведено, що частотний зсув прямо пропорційно залежить від кутової швидкості обертання світлового пучка з оптичним вихором та величини топологічного заряду оптичного вихору. Експериментально реалізовано частотний зсув, обумовлений ротаційним ефектом Допплера, за зворотної трансформації оптичного вихору у хвилю з гладким розподілом хвильового фронту.

104. Властивості сингулярної компоненти дифракційного поля та її застосування в задачах дифракції

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 Р.А. Лимаренко; НАН України. Ін-т приклад. оптики. — К., 2001. — 20 с.рис. — укp.

Висвітлено розвиток нового підходу до аналітичного та експериментального досліджень явищ дифракції, що базується на новій хвильовій інтерпретації строгого розв'язку Зоммерфельда задачі дифракції плоскої хвилі на напівплощині. Основою підходу є виділення сингулярної компоненти дифракційного поля, яка містить в собі практично всю інформацію про виникаючий хвильовий процес. Проаналізовано просторову структуру дифракційного поля з використанням дислокацій хвильового фронту, оптичних вихорів сингулярної компоненти поля. Виявлено закономірності еволюції лінійних дислокацій за умов трансформації апертури від кругової до еліптичної та більш складної. Отримано компактний розв'язок задач дифракції довільно нахиленої плоскої хвилі на щілині та смужці з точним врахуванням граничних умов на поверхні екрану та досліджено структуру притиснутого поля, яке відіграє важливу роль у формуванні дифракційного поля поблизу краю перешкоди. Досліджено формування ближнього та дальнього поля у разі дифракції лазерних пучків на напівплощині, симетрію дальнього поля за різним ступенем перекриття дифракційним екраном ерміт-гауссового пучка. Запропоновано метод побудови розв'язку задачі дифракції плоскої хвилі на довільній двовимірній ідеально провідній апертурі без параксіального наближення. На його базі створено алгоритм розрахунку дифракційного поля та проведено комп'ютерне моделювання й експериментальне дослідження дифракції лазерних пучків на амплітудно-фазових масках.

105. Властивості та збудження плазмових подвійних шарів, солітонів, пакетів і хвильових збурень в нерівноважних умовах

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.08 В.І. Маслов; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 35 с. — укp.

Теоретично досліджені властивості та еволюція подвійних шарів, солітонів та нелінійних хвиль в струмовій плазмі і плазмі з пучками часток та роль резонансних часток. Розглянуто формування структур із високочастотної (ВЧ) турбулентності за рахунок її модуляції на електронах пучка. Побудовано рішення у вигляді солітона, що рухається зі швидкістю світла. Описано збудження в струмовій плазмі з від'ємними іонами іонних ям електричного потенціалу із стрибками потенціалу коло них. Для опису їх побудовані рівняння типу КдВ. Описано формування в джерелі іонного пучка подвійного шару, що стабілізований неоднорідністю магнітного поля. Досліджені властивості подвійного шару, що формується при інжекції в плазму релятивістського електронного пучка, а також властивості солітонів, що рухаються з тепловими швидкостями часток плазми. Отримано параметр, що визначає вплив рухомості іонів на нестійкість Пірса, а також інкремент посилення солітона при нестійкості Бунемана. Показано, що захват ВЧ коливань на електронному проміжку часу можливий при амплітуді фазової порожнини електронів вище порогової.

106. Властивості та структура тліючого розряду постійного струму низького тиску

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.08 С.Д. Яковін; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с. — укp.

Досліджено запалювання, режими горіння та структуру жевріючого розряду постійного струму низького тиску. Визначено наявність зв'язку між нормальним жевріючим розрядом і анодним світінням.

107. Внутрішній розмірний ефект в електрофізичних властивостях металевих матеріалів з різним ступенем дисперсності

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.А. Білоус; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2001. — 17 с.рис. — укp.

Встановлено закономірності внутрішнього розмірного ефекту в електрофізичних властивостях металевих матеріалів (плівки товщиною до 400 - 600 нм та дроти) з Cu, Ni та Мо, які мають різний ступінь дисперсності кристалітів у інтервалі проміжних температур. Розрахунок параметрів електропереносу (середня довжина вільного пробігу носіїв електричного струму (СДВП), коефіцієнта розсіювання на межі зерна) проведено на основі лінеаризованої, ізотропної моделей Тельє - Тоссе - Пішара та моделі Ухлінова - Косаківської, а також запропонованих асимптотичних співвідношень теорії Майядаса - Шатцкеса. Для обробки даних експерименту у дротах використано формули Дінгла, Нордгейма та Ухлінова - Косаківської.

108. Внутрішній фотоефект в контакті метал- напівпровідник з мікрорельєфною межею поділу

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 Сергій Васильович Мамикін; НАН України; Інститут фізики напівпровідників. — К., 2000. — 17 с. — укp.

109. Внутрішня будова і еволюція субзірок

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.02 А.І. Писаренко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 17 с. — укp.

Розглянуто питання розробки базової фізичної моделі субзірок та моделювання їх внутрішньої будови та еволюції. Показано, що створена модель дозволяє проводити розрахунки еволюції субзірок широкого діапазону мас та різного елементного складу. Знайдено порівняння стану речовини з урахуванням кореляційних ефектів неідеальності. З'ясовано, що під час розрахунків іонізаційної рівноваги воднево-гелієвої суміші ураховується ефект "іонізації тиском". Побудовано сучасну фазову діаграму воднево-гелієвої суміші. Одержано нову систему диференційних рівнянь з новими адіабатичними коефіцієнтами, що описує сферично симетричний об'єкт, який знаходиться в адіабатичній рівновазі. Побудовано модель, яка враховує обертання субзірки та магнітні поля. Знайдено співвідношення між основними астрофізичними параметрами субзірок. Розраховано та кількісно описано внутрішню будову щодо водневево-гелієвих субзірок різних мас.

110. Вплив адсорбції молекул аміаку на поверхневі явища в P-N переходах на основі напівпровідників AIIIBV

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 Олена Сергіївна Артеменко; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 20 с. рис., табл. — укp.

111. Вплив акустичних полів на динаміку магнітних неоднорідностей двопідграткових магнітовпорядкованих кристалів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.11 А.А. Шитов; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2003. — 19 с. рис. — Бібліогр.с. 14-15 — укp.

Досліджено нелінійну динаміку доменної межі (ДМ) у двопідграткових магнетиків під дією акустичної хвилі. Розглянуто випадки, коли звукова хвиля поширюється перпендикулярно площині ДМ та в площині МД. Визначено особливості динамічної поведінки ДМ у двопідграткових ферит-гранатах та слабких феромагнетиках з анізотропією типу легка вісь і легка площина. Одержано рівняння, що описують динаміку намагніченості в полі звукової хвилі. Знайдено залежність амплітуди зсуву ДМ за умов коливального руху від частоти зовнішньої звукової хвилі та доведено, що здобута залежність має резонансний характер. Визначено швидкість направленого руху ДМ. Установлено, що швидкість у звуковій хвилі, яка поширюється перпендикулярно площині ДМ більша, ніж швидкість у звуковій хвилі, що поширюється в площині ДМ. Швидкість спрямованого руху ДМ у феритах більша, ніж у феромагнетиках, але менша, ніж у слабких феромагнетиках. Установлено, що ефект дрейфу ДМ ac-типу більший, ніж ефект дрейфу ДМ ab-типу. Знайдено залежність швидкості дрейфу ДМ від топологічного заряду та поляризації ДМ. Відзначено, що аналіз цієї залежності дає змогу стверджувати, що поряд з дрейфовим рухом відокремленої ДМ може відбуватися дрейф смугової доменної структури.

112. Вплив альбедо та рельєфу на закон розподілу яскравості по диску Місяця

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.03 Ю.І. Великодський; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2002. — 23 с. рис. — укp.

Експериментально досліджено закон відбиття світла Місяцем. За допомогою теорії, що описує розсіяння світла пористими поверхнями, обгрунтовано відсутність істотного впливу альбедо на широтну залежність яскравості поверхні Місяця. На підставі космічних даних показано, що фактор гладкості деяких рівних морських ділянок, на відміну від решти поверхні Місяця, залежить від альбедо, завдяки слабкому ступеню шорсткості цих ділянок.

113. Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію хімічного зв'язку молекул симетрії C2, C2v, C3v

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 Катерина Сергіївна Яблочкова; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

114. Вплив атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників Землі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.01 Н.І. Каблак; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — Ужгород, 1999. — 18 с. — укp.

Дисертація присвячена проблемі підвищення точності врахування впливу земної атмосфери на результати денних віддалемірних спостережень штучних супутників Землі. За одержаними впродовж року даними денних аерологічних зондувань в регіоні України та в Будапешті, використовуючи сферичну симетричну та несферичну моделі атмосфери, визначено поправки, їх просторово-часові варіації. Проведено оцінку та аналіз моделей редукцій за атмосферу, рекомендованих Міжнародною службою обертання Землі (МСОЗ) для обробки віддалемірних спостережень штучних супутників Землі (ШСЗ). Досліджено і удосконалено моделі редукцій за атмосферу на основі виявлених регіональних і локальних особливостей впливу атмосфери на лазерні та радіовіддалемірні спостереження ШСЗ.

115. Вплив безладу та взаємодій різних типів на термодинамічні та динамічні властивості модельних спінових ситем

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 Т.М. Верхоляк; НАН України. Ін-т фізики конденс. систем. — Л., 1999. — 16 с. — укp.

116. Вплив вакансій селену на електрофізичні властивості квазінизьковимірних систем NbSe2 та NbSe3

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Тетяна Миколаївна Шелест; НАН України; Інститут електрофізики і радіаційних технологій. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

117. Вплив випадкових структурних неоднорідностей на параметри низькотемпературної акустичної релаксації в ОЦК металах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Ю.О. Семеренко; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2002. — 20 с. рис. — укp.

Теоретично розглянуто вплив випадкових структурних неоднорідностей на умови протікання та параметри низькотемпературного термічно активованого релаксаційного резонансу.

118. Вплив відхилу від стехіометрії та введення сульфіду кадмію на структуру і фізичні властивості CuInSe2

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 Т.В. Тавріна; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів", Ін-т монокристалів. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Визначено основні типи дефектів та енергії активації пов'язаних з ними енергетичних рівнів. Виявлено немонотонний характер зміни властивостей у межах гомогенності, пов'язаний із процесами колективної взаємодії та можливим упорядкуванням домішкових дефектів.

119. Вплив власних полів пучків заряджених частинок на процеси генерації та прискорення

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.20 О.М. Шуліка; Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2001. — 21 с. рис. — укp.

Досліджено проблему впливу власних електромагнітних полів сильнострумових пучків заряджених частинок на процеси їх транспортування крізь магнітоізольовані прискорюючі проміжки лінійних індукційних прискорювачів, а також процеси генерації короткохвильового електромагнітного випромінювання у плазмово-пучкових системах. Теоретичні дослідження та числове моделювання у рамках нелінійної теорії показали принципову можливість зарядової та струмової компенсації трубчастого сильнострумового іонного пучка під час його проходження крізь магнітоізольовані прискорюючі проміжки за умови супроводження іонного пучка додатковим електронним пучком. Для запобігання розбіжності та гальмування іонного пучка у дрейфових проміжках використано інжекцію додаткових "холодних" (теплових) електронів. За таких умов іонний пучок залишається моноенергетичним у цілому. Показано, що прикладене зовнішнє прискорююче електричне поле прискорює іони, але гальмує електрони, не перешкоджає проходженню електронного пучка крізь прискорюючі проміжки та забезпечує необхідний ступінь зарядової та струмової компенсації іонного пучка тільки за умови, якщо помножена на заряд початкова різниця потенціалів не перевищує початкової енергії електронів. Отримано обмеження на товщину стінки трубчастого сильнострумового іонного пучка, за якого зберігається однорідність зарядової та струмової компенсації та однорідність прискорення по радіальному перерізу іонного пучка. У рамках побудованої лінійної та нелінійної самоузгодженої теорії взаємодії моноенергетичного електронного пучка з плазмою гібридної кільцевої структури знайдено режими збудження короткохвильового електромагнітного випромінювання з найбільш ефективним відбором енергії від електронного пучка.

120. Вплив гравітації на порушення симетрії у калібрувальних теоріях поля

Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук01.04.02 Альберт Тадуешевич Котвицький; НАН України; Науково- технологічний концерн "Інститут монокристалів". — Х., 2000. — 20 с. — укp.