LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Фізика. Астрономія

Всього — 1352 Сторінка 68 із 68

1341. Чужомовні словотвірні елементи в українській біологічній термінології

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Н.С. Кобзар; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 18 с. — укp.

Уточнено певні загальнолінгвістичні поняття ("префіксоїд", "суфіксоїд"), критерії визначення морфемної будови слів з афіксоїдами. Введено до наукового обігу поняття "афіксоїдний спосіб словотворення" як різновид морфологічної деривації. Визначено можливі ступені асиміляції чужомовних елементів та їх зв'язок зі словотвірною активністю формантів. З'ясовано походження чужомовних словотвірних елементів, що утворюють українські біологічні терміни, на широкому термінологічному матеріалі. За ступенем продуктивності класифіковано словотвірні типи біологічних термінів, утворених чужомовними дериваторами. Досліджено словотвірну валентність аналізованих запозичених формантів. Охарактеризовано семантичні відношення між словотвірними типами, що об'єднують біологічні терміни, оформлені чужомовними дериваторами, а також їх спроможність утворювати словотвірні розряди. Проаналізовано категоріальну спеціалізацію запозичених словотвірних елементів, використовуваних у біологічній термінології. Спрогнозовано розвиток словотвірної активності чужомовних формантів, які утворюють біологічні терміни.

1342. Шари просторового заряду в газорозрядних пучково-плазмових системах

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.08 О.А. Бізюков; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 35 с. — укp.

Вивчено питання фізики процесів взаємодії потоків заряджених частинок і електромагнітних полів з шарами просторового заряду в газорозрядних пучково-плазмових системах. Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень механізмів утворення, структури, стійкості та динаміки поверхневих і об'ємних шарів просторового заряду, які дозволили встановити нові фізичні закономірності в процесах генерації, прискорення та транспортування пучків заряджених частинок, розробити методи локальної зміни параметрів шарів з метою керування іонізаційними процесами та характеристиками біполярного руху потоків заряджених частинок. Результати досліджень сприяють підвищенню ефективності газорозрядних пучково-плазмових систем і можуть використовуватися для розробки сучасного вакуумно-плазмового технологічного обладнання.

1343. Шари складних сполук на поверхні Cu, GaAs та ZnSe, утворення яких індуковано жорстким ультрафіолетовим випромінюванням (100 - 300 нм) в атмосфері хлору

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 І.В. Красовський; НАН України. Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Досліджено залежність квантового виходу фотореакції від тиску активного газу, температури підкладки, часу експозиції та енергії фотонів. Запропоновано шляхи покращання просторової селективності фотореакцій. Установлено, що внаслідок високої квантової ефективності та просторової селективності такі реакції можуть використовуватися як один з технологічних етапів у процесі виготовлення виробів мікроелектроніки.

1344. Швидкі варіації спектру комети Галлея

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.03 С.А. Борисенко; НАН України. Голов.астрон. обсерваторія. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Досліджено динамічні спектри комети. Виявлено два типи швидких варіацій інтенсивностей кометних спектральних ліній: з короткими та відносно довгими квазіперіодами варіацій. Доведено, що на характер варіацій суттєво впливають потоки високоенергетичних сонячних протонів. Наведено алгоритм обробки нестаціонарних локально-пуассонівських часових рядів, отримання параметрів яких, по-суті, є метою динамічних спектральних спостережень будь-яких небесних тіл.

1345. Явища електро- та теплопереносу в анізотропних напівпровідниках

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.10 І.В. Гуцул; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2000. — 36 с. — укp.

Розроблено теорію явищ переносу в анізотропних напівпровідникових кристалах типу p-Ge і детально проаналізовано можливості анізотропних оптикотермоелементів (АОТ), які використовуються для реєстрації променевих потоків різної потужності та непервного контролю за ними. За допомогою методу параметра анізотропії розв'язано кінетичне рівняння для напівпровідників типу p-Ge з урахуванням реальної структури енергетичного спектра та специфіки механізмів розсіяння на іонізованих домішках, акустичних, оптичних фононах і дислокаціях за наявності електричного і магнітного полів та градієнта температури. Одержано аналітичні вирази функції розподілу легких та важких дірок Ge, проведено дослідження температурних і польових залежностей рухливості, коефіцієнта Холла, холл-фактора, диференціальної термоедс, а також впливу ефекту фононного захоплення на величину термоедс. Проведено дослідження поперечної термоедс, ККД і вольт-ватної чутливості АОТ для антипаралельних і паралельних напрямків градієнта температури. Побудовано метод розрахунку двомірного розподілу температури в об'ємі АОТ з врахуванням оптичного поглинання. Досліджено вплив двомірного розподілу температури та термоедс і вольт-ватну чутливість АОТ за відповідних крайових умов для режимів оптичного пропускання, об'ємного та поверхневого поглинань.

1346. Явища локалізації та міграції носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 В.М. Заїка; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Досліджено явища локалізації та міграції носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук. Методом низькотемпературної термолюмінесценції та фракційного термовисвічування доведено, що пастками для носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук є власні "хвостові" локалізовані стани. Доведено, що їх розподіл має квазінеперервний характер, а функція густини розподілу - гаусову форму. Визначено величину параметра енергетичного розупорядкування для ряду аморфних плівок кремнійорганічних сполук. Виявлено чинники, що впливають на величину параметра енергетичного розупорядкування аморфних плівок кремнійорганічних сполук. Досліджено фотодеградацію аморфних плівок поліметилфенілсилану. Виявлено, що внаслідок опромінення плівок поліметилфенілсілану ультрафіолетовим світлом за кімнатної температури утворюються глибокі пастки для носіїв заряду. Визначено умови, за яких процеси фотодеградації мають повністю оборотний характер.

1347. Явища масо- та зарядопереносу, стимульовані ультразвуковими хвилями в пластинах ніобата літію

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 А.М. Горб; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Виявлено залежність характеру переміщень мікропорошинок по поверхні пластини ніобата літію від кристалографічної орієнтації пластини, типу збуджуваної у пластині хвилі та заряду порошинок. Запропоновано модель, що пояснює особливості переміщення порошинок під дією хвилі у пластині. За методом сонохімічної реакції одержано нанопорошки сульфіду цинку, леговані іонами марганцю.

1348. Явища стохастизації траєкторій домішкових іонів та потоків частинок у високотемпературній плазмі у стелараторі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.08 О.О. Шишкін; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Досліджено питання перенесення заряджених часток, таких як важкі іони домішки з високим зарядовим числом, у термоядерній плазмі дрейфово-оптимізованих стелераторів за наявності у магнітній конфігурації резонансних структур, а саме: ізольованих ланцюгів магнітних островів і стохастичних шарів. Розвинуто аналітичний опис поведінки іонів домішки у стохастичних магнітних шарах. Розглянуто явище розпливу дрейфових поверхонь та одержано вирази для стохастичних коефіцієнтів дифузії, яких застосовано для опису радіального та полоїдного потоків дрейфових центрів у стохастичних шарах. Одержано вираз для функції розподілу дрейфових центрів у магнітній конфігурації, яка містить резонансну структуру. Розроблено статистичний транспортний код, за допомогою якого проведено порівняльний аналіз радіального дрейфу іонів вольфраму у тороїдній плазмі з урахуванням стохастичного шару магнітного поля та без нього.

1349. Ядерна магнітна релаксація та багатоквантова спектроскопія ЯМР магнітних напівпровідників з домішками та інших матеріалів

автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.11 С.М. Полулях; Ін-т магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки України. — К., 2008. — 36 с. — укp.

Розглянуто особливості ядерного магнітного резонансу (ЯМР) у речовинах з магнітним упорядкуванням. Одержано оптимальні умови формування та ЯМР спектри багатоквантових сигналів спінової луни від квадрупольних ядер. Як релаксаційний механізм, що призводить до флуктуацій магнітних і квадрупольних взаємодій, запропоновано розглядати термодинамічні флуктуації напряму вектора електронної намагніченості. Механізм застосовано для ядер іонів, локальна симетрія яких є нижчою за кубічну. Одержано теоретичні співвідношення для магнітної релаксації квадрупольних ядер у магнетиках за умов двох- і трьохімпульсного збудження спінової луни. Здійснено аналіз сигналів спінової луни від квадрупольних ядер за наявністю ефектів змінної валентності. Для аналізу сигналів ЯМР в магнітних напівпровідниках з домішками запропоновано модель домішкових кластерів. Кластери складаються з магнітних іонів, за яким мігрує надлишковий носій заряду, внесений домішкою. Запропоновано домішкові кластери розглядати як центр швидкої ядерної магнітної релаксації.

1350. Ядерна магнітна релаксація та спінова дифузія в твердих розчинах 3He-4He при наднизьких температурах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.09 Андрій Володимирович Полєв; НАН України; Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2002. — 16 с. рис. — укp.

1351. «Краса виявляється в чітких, яскраво окреслених ідеях…»(До 200-річчя від дня народження М. В. Остроградського)

Г. Сита Вісник НАН України. — 2001. — N9 — укp.

Перша половина ХІХ століття — період визначних відкриттів у галузі точних наук. Диференціальне числення, створене Ньютоном (1646—1727) та Лейбніцем (1646—1716), надзвичайно розширило можливості застосувань математики і дало змогу розпочати дослідження математичними методами фізичних явищ та процесів — таких, наприклад, як коливання струни, поширення тепла, електромагнетизм тощо. Так виникла математична фізика. Успіхи її в цей період були настільки значними, що породили впевненість у безмежних можливостях пізнання природи математичними методами.

1352. «Несиловий» метод керованого нуклеосинтезу

С. Адаменко Вісник НАН України. — 2003. — N2 — рус.

Серед актуальних проблем сучасної науки керована трансмутація елементів та ізотопів належить до найпріоритетніших. Вона є ключовою для розв'язання таких нагальних питань, як екологічно безпечне (нереакторне) використання ядерної енергії, технологічний синтез малопоширених ізотопів, безпечна та ефективна переробка й утилізація радіоактивних відходів (зокрема відпрацьованого ядерного пального), синтез надважких трансуранових ядер. Кожне з цих питань протягом десятиліть намагаються вирішити великі наукові центри індустріально розвинених країн із залученням найкваліфікованіших фахівців та великих фінансових і технічних ресурсів. Однак досягти істотних результатів, які можна було б широко впровадити у практику, поки що не вдається. Втім, зміна концептуальних підходів дала змогу одержати дуже обнадійливі експериментальні результати.