LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Фізика. Астрономія

Всього — 1352 Сторінка 8 із 68

141. Вплив кореляцій на фазові переходи індуковані шумом у просторово-розподілених системах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 І.О. Князь; Ін-т монокристалів НАН України. — Х., 2006. — 18 с. — укp.

Досліджено кореляційні ефекти перебігу фазових переходів, індукованих шумами у просторово-неоднорідних системах. Висвітлено модифікацію методу уніфікованої апроксимації, яка базується на марковській природі стохастичного процесу. Проаналізовано вплив спектральних характеристик шуму у синергетичній системі Лоренца - Хакена. Доведено, адитивний кольоровий шум індукує перебіг реверсивного фазового переходу в процесі зміни часу його автокореляції, мультиплікативні шуми призводять до утворення впорядкованого стану в певному інтервалі значень керуючих параметрів, визначено умови переходу системи у поглинаючий стан. Розглянуто метод кінетичного рівняння для аналізу системи з декількома статистично залежними стохастичними джерелами. Відзначено, на основі крос-кореляції шумів у системі реалізуються реорієнтаційні та реверсивні фазові переходи з метастабільною фазою, крос-кореляція флуктуацій спричиняє виникнення додаткового поля, що порушує симетрію ефективного потенціалу.

142. Вплив лазерного випромінювання на фізико-хімічні властивості нанопористого вуглецю

автореф. дис... канд. техн. наук01.04.18 М.В. Беркещук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — укp.

Наведено результати дослідження впливу лазерного опромінення на властивості пористого вуглецевого матеріалу (ПВМ), легованого Mn, Cr, Er, Fe з різним ступенем легування. Обгрунтовано термічну модель лазерного впливу, визначено оптимальні параметри лазерного опромінення. Розкрито вплив лазерного опромінення на фрактальну (пористу) структуру ПВМ, зміни стану поверхневих функціональних груп та електронної підсистеми, ініційовані лазерним опроміненням. Висвітлено зміну станів та положень атомів легованих металів, а також поведінку електрохімічної системи лазерно модифікований ПВМ/водний електроліт.

143. Вплив лазерного опромінення на поведінку домішок і дефектів у Ві-заміщених ферит-гранатових плівках

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 Я.Т. Соловко; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. — укp.

Наведено результати досліджень впливу лазерного опромінення мілі- та наносекундної тривалості на дефектну підсистему, і, відповідно, на зміну структурних, магнітних й оптичних властивостей у Bi-заміщених неімплантованих та імплантованих ферит-гранатових плівках. Установлено фізичні закономірності модифікації неімплантованих плівок у процесі лазерного опромінення мілісекундної тривалості, особливості змін структури у паралельному та перпендикулярному напрямі до площини плівки, а також змін у перехідному шарі між плівкою та підкладкою. Показано, що структурні зміни у даних плівках залежать не тільки від густини енергії в імпульсі, а й від кратності опромінення тими ж енергіями. За методами оптичної інфрачервоної спектроскопії досліджено поведінку дефектної підсистеми у Bi-заміщених гранатах, а також режими та умови лазерного відпалу атомних дефектів (домішкових атомів та вакансій).Експериментально встановлено відмінність у механізмах дефектоутворення подвійної імплантації від однократної у кінцевій ділянці пробігу іонів .

144. Вплив локальних структурних дефектів на розсіяння рентгенівських променів та магнітну сприйнятливість кисневомістких кристалів кремнію

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Б.Д. Пацай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено вплив попереднього нейтронного опромінення, кінцевої ультразвукової обробки та легування ізовалентними домішками Pb та Sn на дефектну структуру кристалів кремнію. Дослідження проведено за методом трикристальної дифрактометрії. Здійснено порівняльний аналіз різних методів обчислення. Обробку дифрактометричних даних й обчислення параметрів дефектів проведено за допомогою спеціальної програми, створеної згідно з розробленою методикою. Для всіх зразків обчислено радіуси та концентрації кластерів і дислокаційних петель. Побудовано залежності показника статичного Дебая - Валлера від температури термообробки. З метою вивчення природи дефектів здійснено вимірювання магнітної сприйнятливості кисневмісних кристалів кремнію.

145. Вплив магнітних іонів та неоднорідностей і флуктуацій їх просторового розподілу на екситонні спектри в напівпровідникових гетероструктурах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Ганна Віталіївна Верцімаха; НАН України; Інститут фізики. — К., 2000. — 19 с. рис. — укp.

146. Вплив магнітних полів на поширення та енергетичний спектр космічних променів надвисоких енергій

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.02 А.А. Елиїв; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Наведено дані пошуку можливих джерел космічних променів надвисоких енергій (КПНВЕ) серед потенційних астрофізичних об'єктів. Знайдено тісні кореляції між напрямками приходу 11 КПНВЕ зареєстрованих установкою AGASA з радіогалактикою 3C 123-ма а з 6-ма галактиками каталогу IRAS PSCz. Досліджено вплив галактичних і позагалактичних магнітних полів на відхилення заряджених КПНВЕ від прямолінійного руху.

147. Вплив магнітного поля на стани антиферомагнетиків з переважною взаємодією Дзялошинського

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук 01.04.02 О.М. Завражна; АН України. Ін-т приклад. фізики. — Суми, 2008. — 20 с. рис. — укp.

Уперше за довільної орієнтації зовнішнього магнітного поля щодо осі найлегшого намагнічування визначено стани магнітної підсистеми легкоосних антиферомагнетиків з переважною взаємодією Дзялошинського, що створює анізотропію у базисній площині. Установлено, що знайдені лінії фазових перетворень мають пари трикритичних точок, в даному випадку, критичний кут, у межах якого відбувається фазовий перехід першого роду, це кут мід вектором магнітного поля та базисною площиною. Для фториду кобальту показано, що якщо магнітне поле не знаходиться в площинах ZX і ZY, то перехід вектора антиферомагнетизму в базисну площину відбувається у тому випадку, якщо магнітне поле спрямоване перпендикулярно осі найлегшого намагнічування. Для орієнтації вздовж осі [110] визначено критичне значення магнітного поля, за якого вектор антиферомагнетизму переходить у базисну площину.

148. Вплив метастабільних та резонансних домішкових станів на явища переносу в твердих розчинах A3B5 та A2B6

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Ю.С. Рябченко; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2003. — 17 с. рис. — укp.

встановлено, що він розташований не вище, ніж на 20 меВ над дном зони провідності. Зроблено припущення, що така ж ситуація має місце для домішкових іонів Ni.

149. Вплив міжфазних меж на механізми розсіювання носіїв струму у плівках халькогенідів свинцю

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 Б.С. Дзундза; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 21 с. — укp.

На підставі проведених комплексних експериментальних досліджень і теоретичних розрахунків виконано розділення внеску окремих механізмів розсіювання носіїв струму в кінетичні явища тонких плівок халькогенідів свинцю різної структурної досконалості. Установлено закономірності у спрямованих неоднорідностях профілів електричних параметрів у свіжовирощених та відданих відпалу у вакуумі й атмосфері кисню плівок халькогенідів свинцю. У межах двошарової моделі Петріца визначено кінетичні параметри приповерхневих шарів. На основі елетротехнічної моделі провідності полікристалічних плівок установлено закономірності у змінах лінійних розмірів кристалітів від часу у плівках PbTe і механізми перенесення струму міжзеренними межами, зумовлені термоелектронною емісією. Визначено вплив дифузного та дзеркального механізмів розсіювання на міжфазних межах, а також розсіювання носіїв заряду на межах зерен і дислокаціях невідповідностей. Розраховано поверхневу густину та радіус дислокацій.

150. Вплив модифікаторів (HgSe, Cu2Se) на фізичні властивості склоподібного диселеніду германію

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 В.В. Галян; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2003. — 17 с. рис. — укp.

151. Вплив нейтронного та іонізуючого опромінення на електрофізичні властивості кремнієвих структур

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Ігор Євгенович Анохін; НАН України; Інститут фізики. — К., 2000. — 18 с. рис. — укp.

152. Вплив обертового руху молекул метанового ряду на ізохорну теплопровідність кріокристалів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.09 В.П. Ревякін; НАН України. Фізико-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

153. Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем

автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.14 Д.А. Гаврюшенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 36 с. — укp.

Досліджено вплив просторової обмеженості та радіаційного опромінення на термодинамічну поведінку рівноважних і нерівноважних властивостей рідинних систем. Узагальнено теорію обмежених неоднорідних рідин, яка дозволяє враховувати кореляційні властивості таких систем для випадку бінарного розчину. Обгрунтовано можливість проведення обчислення просторового розподілу концентрації бінарної рідинної системи у широкому інтервалі зміни термодинамічних параметрів. На базі фундаментальних положень статистичної фізики та рівноважної термодинаміки у межах гратчастої моделі розроблено загальний підхід, який дозволяє визначити енергію міжмолекулярної взаємодії адсорбованих молекул і критичну температуру двовимірного фазового переходу на поверхні адсорбенту шляхом виявлення стрибка концентраційної залежності коефіцієнта адсорбції. Для температур однорідного розчину, які значно перевищують критичну температуру двовимірного фазового переходу, встановлено зв'язок між концентраційною залежністю коефіцієнта адсорбції й активністю бінарного розчину. Запропоновано підхід, який дозволяє визначити параметри міжмолекулярної взаємодії у випадку одношарової адсорбції на циліндричну поверхню. Виявлено зсув параметрів точок фазових переходів першого роду для рідинних систем під опроміненням та описано зміну розчинності в таких системах. На підставі загальних принципів термодинаміки нерівноважних процесів сформульовано рівняння дифузії, які коректно враховують концентраційну залежність її коефіцієнта. Запропоновано спосіб виробництва ентропії для розчинів різних типів у процесах полегшеної стаціонарної дифузії. Розроблено термодинамічну теорію стаціонарного процесу полегшеної дифузії в обмежених системах, яка дозволяє враховувати існуючі звортні хімічні реакції шляхом розгляду відповідних коефіцієнтів активності розчину. Для дифузійного процесу випаровування краплини запропоновано підхід, який дозволяє обчислити виробництво ентропії як функцію градієнта концентрації речовини. Показано, що в околі критичної точки рідина-пара вздовж кривої співіснування температурна поведінка дельта-поправки Толмена описується скейлінговим законом, встановлено значення відповідного критичного індексу.

154. Вплив одиничних дефектів на нелінійну провідність квантових контактів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Є.С. Авотіна; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2006. — 16 с. — укp.

Розглянуто вплив одиничних дефектів на нелінійну провідність квантових контактів. Сформульовано тривимірні моделі, що адекватно описують реальні експерименти. Одержано вираз для нелінійної провідності тунельного контакту й балістичного мікрозвуження. Показано, що провідність є осцилюючою функцією прикладеної напруги й відстані між контактом і дефектом. Виявлено, що осциляції обумовлені ефектом квантової інтерференції між електронними хвилями. Теоретично обгрунтовано новий метод дефектоскопії провідників за допомогою скануючого тунельного мікроскопу, що дозволяє визначити положення дефекту. Встановлено, що потужність дробового шуму і провідність квантового дротика, що містить одиничні дефекти й бар'єр, осциляційним чином залежить від прикладеної напруги, а періоди осциляцій визначаються відстанями між дефектами, а також дефектами та бар'єром. З'ясовано, що амплітуда осциляцій залежить від положення дефектів щодо осі дротика. На підставі залежності від енергії ймовірності проходження електронів через квантовий дротик пояснено пригнічення осциляцій провідності контакту, що спостерігалося експериментально, поблизу значень кратних кванту провідності. Показано, що вплив "повільної" дворівневої системи на провідність квантового дроту залежить від двох позицій дефекту усередині її. Передбачено, що у разі зміни діаметра дротика поправка до провідності та мікроконтактний спектр можуть змінювати знак.

155. Вплив одновісних тисків на рефракційні властивості кристалів групи {A2 BX4} з інверсією знака двопроменезаломлення

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 Р.С. Брезвін; Ін-т фіз. оптики. — Л., 2000. — 16 с. — укp.

Розглянуто температурні (77 - 800 К), спектральні (300 - 850 нм) та баричні залежності показників заломлення, двопроменезаломлення та інверсії знака двопроменезаломлення (ІЗД) кристалів. Виявлено нові точки ІЗД та нові фазові переходи, баричне витіснення несумірної фази, баричне зміщення точки інверсії знака двопроменезаломлення та досліджено баричні залежності точок фазових переходів. Розраховано параметри формули Зельмейєра, електронну поляризованість, питомі рефракції та їх залежності від зміщень у підгратці катіонів та аніонів. Запропоновано матеріал для кристалооптичного датчика температури та метод для вимірювання тиску на базі інверсії знака двопроменезаломлення.

156. Вплив опромінення електронами на структурно-фазовий стан алюмосилікатів і арсеніду галію

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.П. Березняк; НАН України. Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 2008. — 17 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження оптичних властивостей і структурно-фазового стану зазначених сполук у вихідному та проміжному станах залежно від параметрів опромінювання, зроблено порівняльне оцінювання пошкоджуваності речовин у радіаційних і теплових полях. Установлено, що опромінювання високоенергетичними електронами призводить до суттєвих змін спектрально-оптичних властивостей алюмосилікатних мінералів і арсеніду галію. Ці зміни зумовлені радіаційними дефектами та структурно-фазовими перетвореннями, що відбуваються в результаті їх виникнення. Характер цих перетворень визначається складом і кристалохімічними особливостями будови досліджених речовин.

157. Вплив орієнтаційної релаксації молекул на термодинамічні та механічні властивості низькотемпературної фази фулериту C60

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.В. Подольський; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Проведено теоретичний аналіз термодинамічних характеристик низькотемпературної фази фулериту C60, що базується на уявленнях про двох'ямні орієнтаційні стани. Отримано температурні залежності внеску до теплоємності, коефіцієнт теплового розширення та термодинамічний параметр Грюнайзена фулериту C60, обумовленого орієнтаційною релаксацією молекул. Інтерпретовано аномалії даних характеристик поблизу температури орієнтаційного склування. Обчислено та проаналізовано релаксаційні додатки до швидкостей і коефіцієнтів поглинання звукових хвиль. Описано структуру хмари гексагонних конфігурацій, утвореної полем деформацій дислокації, обчислено стартову силу, здатну вирвати дислокацію з цієї хмари. Динамічне гальмування дислокацій, обумовлене орієтаційною релаксацією молекул, розглянуто з урахуванням залежності часу орієнтаційної релаксації від локальних значень дислокаційних деформацій.

158. Вплив паразитичних компонент поля магнітних квадрупольних лінз на роздільну здатність високоенергетичного ядерного мікрозонда

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 О.Г. Пономарьов; Сумський держ. ун-т. — Суми, 1999. — 19 с. — укp.

159. Вплив поляризації індукуючого випромінювання на формування спонтанних періодичних структур у світлочутливих плівках

Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук01.04.05 Арашмід Нагал; Харківський держ. ун-т. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

160. Вплив попереднього опромінення на преципітацію кисню і радіаційну стійкість кремнію для детекторів ядерних випромінювань

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.П. Литовченко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 20 с. — укp.

Наведено результати експериментального дослідження впливу ядерного опромінення на кінетику преципітації кисню в кремнії під час термовідпалу. Вивчено вплив опромінення на радіаційну стійкість Si, який використовується для детекторів ядерних випромінювань.